PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

ÚVOD
 1. Tieto podmienky (Podmienky) platia pri používaní tejto webovej stránky, verbalate.ai (Webová lokalita).
 2. Súhlasíte s týmito podmienkami, ktoré tvoria záväznú zmluvnú dohodu medzi vami a nami, spoločnosťou Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Sloveso náš, my alebo nás).
 3. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, musíte sa zdržať používania webovej lokality.
 4. Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tejto stránky webovej lokality a vaše ďalšie používanie webovej lokality po takejto aktualizácii bude predstavovať váš súhlas s tým, že budete viazaní zmenenými podmienkami.
PRÍSTUP A POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY
 1. Webovú lokalitu musíte používať len v súlade s týmito podmienkami a všetkými platnými zákonmi a musíte zabezpečiť, aby vaši zamestnanci, subdodávatelia a akíkoľvek iní zástupcovia, ktorí používajú alebo pristupujú k webovej lokalite, dodržiavali tieto podmienky a všetky platné zákony.
VAŠE POVINNOSTI
 1. Nesmiete:
  1. kopírovať, zrkadliť, reprodukovať, prekladať, prispôsobovať, meniť, upravovať, predávať, dešifrovať alebo dekompilovať akúkoľvek časť alebo aspekt webovej lokality bez nášho výslovného súhlasu;
  2. používať webové stránky na iné účely ako na prehliadanie, výber alebo nákup tovaru;
  3. používať alebo sa pokúšať používať webovú lokalitu spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný alebo ktorý uľahčuje nezákonnú alebo podvodnú činnosť;
  4. používať alebo sa pokúšať používať webovú lokalitu spôsobom, ktorý môže narušiť, narúšať alebo neprimerane zaťažovať webovú lokalitu alebo servery alebo siete, ktoré sú hostiteľmi webovej lokality;
  5. používať webové stránky pomocou akéhokoľvek automatizovaného skriptovacieho nástroja alebo softvéru;
  6. konať spôsobom, ktorý môže znížiť alebo negatívne ovplyvniť našu povesť, vrátane odkazovania na Webovú lokalitu na akejkoľvek inej webovej lokalite; a
  7. pokúsiť sa narušiť bezpečnosť Webovej stránky alebo inak zasahovať do bežných funkcií Webovej stránky, a to aj:
   1. získanie neoprávneného prístupu k účtom alebo údajom na webovej lokalite;
   2. skenovanie, skúmanie alebo testovanie webovej lokality z hľadiska bezpečnostných zraniteľností;
   3. preťaženie, zaplavenie, poštové bombardovanie, zrútenie alebo odoslanie vírusu na Webovú stránku; alebo
   4. podnecovať útok na odopretie služby proti webovej lokalite alebo sa na ňom zúčastňovať.
INFORMÁCIE NA WEBOVEJ STRÁNKE
 1. Aj keď vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie na webovej lokalite sú čo najaktuálnejšie a najpresnejšie, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že to (v maximálnom rozsahu povolenom zákonom) nezaručujeme:
  1. webová stránka bude bez chýb alebo nedostatkov;
  2. webová stránka bude vždy prístupná;
  3. správy odoslané prostredníctvom webovej stránky budú doručené okamžite alebo vôbec;
  4. informácie, ktoré získate alebo poskytnete prostredníctvom webovej lokality, budú bezpečné alebo dôverné; alebo
  5. všetky informácie poskytnuté prostredníctvom webovej stránky sú presné alebo pravdivé.

  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť akékoľvek informácie alebo funkcie na webovej lokalite aktualizáciou webovej lokality vrátane popisov produktov, cien a iného obsahu webovej lokality.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
 1. Vyhradzujeme si vlastníctvo webovej lokality a všetkých materiálov na webovej lokalite (vrátane textu, grafiky, log, dizajnu, ikon, obrázkov, zvukových a obrazových záznamov, cien, súborov na stiahnutie a softvéru) (Webová lokalita Obsah) a vyhradzuje si všetky práva na akékoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní alebo na ktoré získala licenciu a ktoré vám neboli výslovne udelené.
 2. Môžete si vytvoriť dočasnú elektronickú kópiu celej webovej lokality alebo jej časti výlučne na účely jej prezerania. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu od nás alebo v súlade so zákonom nesmiete inak reprodukovať, prenášať, prispôsobovať, distribuovať, predávať, upravovať alebo zverejňovať Webovú lokalitu alebo akýkoľvek jej obsah.
ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY
 1. Webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Nemáme kontrolu nad obsahom prepojených webových stránok a nenesieme zaň zodpovednosť.
 2. Zaradenie akejkoľvek prepojenej webovej stránky na webovú lokalitu neznamená náš súhlas alebo podporu prepojenej webovej lokality.
BEZPEČNOSŤ
 1. Nenesieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie počítačových systémov, mobilných telefónov alebo iných elektronických zariadení, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním webovej lokality. Mali by ste prijať vlastné opatrenia, aby ste sa uistili, že postup, ktorý používate na prístup k webovej lokalite, vás nevystavuje riziku vírusov, škodlivého počítačového kódu alebo iných foriem zásahov.
NAHLASOVANIE ZNEUŽITIA
 1. Ak sa dozviete o zneužití webovej lokality akoukoľvek osobou, o akýchkoľvek chybách v materiáloch na webovej lokalite alebo o akýchkoľvek ťažkostiach s prístupom na webovú lokalitu alebo jej používaním, bezodkladne nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov alebo formulára uvedeného na našej webovej lokalite.
PRIVACY
 1. Súhlasíte s dodržiavaním našich zásad ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu.
ZODPOVEDNOSŤ
 1. Neposkytujeme žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa tejto webovej lokality alebo jej obsahu a nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadne priame ani následné straty, ktoré utrpíte v súvislosti s používaním tejto webovej lokality. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť v dôsledku vášho používania našej webovej lokality a/alebo informácií alebo materiálov na nej obsiahnutých. Súhlasíte, že nás odškodníte za akúkoľvek stratu alebo zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania tejto webovej lokality.

VŠEOBECNÉ

ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC
 1. Táto zmluva sa riadi právom platným v štáte Victoria v Austrálii. Každá strana sa neodvolateľne podriaďuje výlučnej právomoci súdov štátu Victoria v Austrálii a ich odvolacích súdov v súvislosti s akýmkoľvek konaním vyplývajúcim z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Každá strana sa neodvolateľne vzdáva akýchkoľvek námietok voči súdnemu konaniu z dôvodu, že konanie bolo začaté na nevhodnom mieste.
WAIVER
 1. Žiadna strana tejto dohody sa nemôže odvolávať na slová alebo správanie ktorejkoľvek inej strany ako na vzdanie sa akéhokoľvek práva, pokiaľ vzdanie sa nie je písomné a podpísané stranou, ktorá vzdanie sa práva udeľuje.
SEVERANCE
 1. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je úplne alebo čiastočne neplatné alebo nevymáhateľné, sa oddeľuje v rozsahu, v akom je neplatné alebo nevymáhateľné. Platnosť a vykonateľnosť zvyšku tejto zmluvy nie je obmedzená ani inak ovplyvnená.
SPOLOČNÁ A NEROZDIELNA ZODPOVEDNOSŤ
 1. Záväzok alebo povinnosť, ktorú prevzali dve alebo viac osôb, alebo právo, ktoré im bolo priznané, ich zaväzuje alebo im prináša výhody spoločne a nerozdielne.
PRÍSLUŠENSTVO
 1. Zmluvná strana nemôže postúpiť, novelizovať alebo inak previesť žiadne zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
CELÁ DOHODA
 1. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi stranami a nahrádza akékoľvek predchádzajúce rokovania, konanie, dojednania, dohody alebo dojednania, výslovné alebo implicitné, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.
INTERPRETÁCIA
 1. (jednotné a množné číslo) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo (a naopak);
 2. (pohlavie) slová označujúce rod zahŕňajú zodpovedajúce slová akéhokoľvek iného rodu;
 3. (definované pojmy) ak je slovu alebo slovnému spojeniu priradený určitý význam, každá iná časť reči alebo gramatická forma tohto slova alebo slovného spojenia má zodpovedajúci význam;
 4. (osoba) odkaz na "osobu" alebo "vy" zahŕňa fyzickú osobu, majetok fyzickej osoby, spoločnosť, orgán, združenie, konzorcium alebo spoločný podnik (bez ohľadu na to, či je zapísaný alebo nie), partnerstvo, trust a akýkoľvek iný subjekt;
 5. (strana) odkaz na stranu zahŕňa aj jej vykonávateľov, správcov, nástupcov a oprávnených postupníkov vrátane osôb, ktoré prevezmú právo na základe novácie, a v prípade správcu zahŕňa aj každého náhradného alebo dodatočného správcu;
 6. (táto dohoda) odkaz na stranu, ustanovenie, odsek, rozpis, exponát, prílohu alebo dodatok je odkazom na stranu, ustanovenie, odsek, rozpis, exponát, prílohu alebo dodatok k tejto dohode alebo k tejto dohode a odkaz na túto dohodu zahŕňa všetky rozpisy, exponáty, prílohy a dodatky k nej;
 7. (dokument) odkaz na dokument (vrátane tejto zmluvy) sa vzťahuje na tento dokument v znení zmien, novelizácií, ratifikácií alebo nahradení;
 8. (nadpisy) Nadpisy a slová písané tučným písmom slúžia len na uľahčenie a nemajú vplyv na výklad;
 9. (obsahuje) slovo "zahŕňa" a podobné slová v akejkoľvek forme nie sú slovom obmedzenia;
 10. (nepriaznivý výklad) žiadne ustanovenie tejto dohody sa nebude vykladať v neprospech strany, pretože táto strana bola zodpovedná za prípravu tejto dohody alebo tohto ustanovenia; a
 11. (mena) odkaz na $ alebo "dolár" sa vzťahuje na menu USD, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
sk_SKSlovenčina