ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

INLEIDING
 1. Deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) van toepassing wanneer u deze website, verbalate.ai (Website).
 2. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden die een bindende contractuele overeenkomst vormen tussen u en ons, Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Verbaal, onze, wij of ons).
 3. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u af te zien van het gebruik van de Website.
 4. We kunnen deze Voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen door deze pagina van de Website bij te werken, en als u de Website blijft gebruiken na een dergelijke bijwerking, betekent dit dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde Voorwaarden.
TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 1. U mag de Website alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten, en u moet ervoor zorgen dat uw werknemers, onderaannemers en andere agenten die de Website gebruiken of er toegang toe hebben, de Voorwaarden en alle toepasselijke wetten naleven.
UW VERPLICHTINGEN
 1. Dat mag niet:
  1. het kopiëren, spiegelen, reproduceren, vertalen, aanpassen, variëren, wijzigen, verkopen, ontcijferen of decompileren van enig deel of aspect van de Website zonder onze uitdrukkelijke toestemming;
  2. de Website te gebruiken voor andere doeleinden dan het browsen, selecteren of kopen van goederen;
  3. de Website niet gebruiken, of trachten te gebruiken, op een manier die illegaal of frauduleus is of illegale of frauduleuze activiteiten faciliteert;
  4. de Website niet gebruiken, of trachten te gebruiken, op een manier die de Website of de servers of netwerken die de Website hosten, kan verstoren, verstoren of onnodig belasten;
  5. de Website gebruiken met behulp van een geautomatiseerde scripttool of software;
  6. handelen op een manier die onze reputatie kan schaden of nadelig kan beïnvloeden, onder meer door op een andere website naar de Website te linken; en
  7. te proberen de beveiliging van de Website te doorbreken of anderszins de normale functies van de Website te verstoren, onder meer door:
   1. onbevoegde toegang krijgen tot accounts of gegevens van de website;
   2. de Website scannen, onderzoeken of testen op zwakke plekken in de beveiliging;
   3. overbelasting, flooding, mailbombing, crashen of het verzenden van een virus naar de Website; of
   4. aanzetten tot of deelnemen aan een denial-of-service-aanval tegen de Website.
INFORMATIE OP DE WEBSITE
 1. Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, erkent u en stemt u ermee in dat wij (voor zover wettelijk toegestaan) dat niet garanderen:
  1. de Website vrij zal zijn van fouten of defecten;
  2. de Website te allen tijde toegankelijk zal zijn;
  3. berichten die via de Website worden verzonden, onmiddellijk of helemaal niet worden afgeleverd;
  4. informatie die u ontvangt of verstrekt via de Website veilig of vertrouwelijk zal zijn; of
  5. informatie die via de Website wordt verstrekt, nauwkeurig of waar is.

  Wij behouden ons het recht voor om informatie of functionaliteit op de Website te wijzigen door de Website op elk gewenst moment zonder kennisgeving bij te werken, inclusief productbeschrijvingen, prijzen en andere Inhoud van de Website.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
 1. Wij behouden het eigendom van de Website en alle materialen op de Website (inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, ontwerp, pictogrammen, afbeeldingen, geluids- en video-opnamen, prijzen, downloads en software) (Website Inhoud) en behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten die zijn eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door het bedrijf en die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.
 2. U mag een tijdelijke elektronische kopie maken van de hele Website of een deel ervan met als enige doel deze te bekijken. U mag de Website of enige Inhoud van de Website niet anderszins reproduceren, verzenden, aanpassen, distribueren, verkopen, wijzigen of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of zoals toegestaan door de wet.
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
 1. De Website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen. Wij hebben geen controle over de inhoud van de gelinkte websites en zijn er niet verantwoordelijk voor.
 2. De opname van een gekoppelde website op de Website betekent niet dat wij de gekoppelde website goedkeuren of onderschrijven.
BEVEILIGING
 1. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan computersystemen, mobiele telefoons of andere elektronische apparaten in verband met het gebruik van de Website. U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van verstoring.
MISBRUIK MELDEN
 1. Als u zich bewust wordt van misbruik van de Website door een persoon, fouten in het materiaal op de Website of problemen bij de toegang tot of het gebruik van de Website, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de contactgegevens of het formulier op onze Website.
PRIVACY
 1. U gaat akkoord met ons Privacybeleid, dat u kunt vinden op hier.
AANSPRAKELIJKHEID
 1. Wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot deze Website of de inhoud ervan en zijn niet verantwoordelijk jegens u of derden voor directe of gevolgschade die wordt geleden in verband met het gebruik van deze Website. Voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit uw gebruik van onze Website en/of de informatie of het materiaal op de Website. U stemt ermee in ons te vrijwaren voor enig verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van deze Website.

ALGEMEEN

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht dat van toepassing is in Victoria, Australië. Elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Victoria, Australië en de rechtbanken van beroep van deze rechtbanken met betrekking tot alle procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst. Elke partij doet onherroepelijk afstand van enig bezwaar tegen de locatie van een gerechtelijke procedure op grond van het feit dat de procedure is aangespannen in een ongeschikt forum.
WAARSCHUWING
 1. Geen enkele partij bij deze overeenkomst kan zich beroepen op de woorden of het gedrag van een andere partij als een verklaring van afstand van enig recht, tenzij de verklaring van afstand schriftelijk is en ondertekend is door de partij die de verklaring van afstand verleent.
SEVERANCE
 1. Elke voorwaarde van deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar is, wordt gescheiden voor zover deze nietig of niet-afdwingbaar is. De geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze overeenkomst wordt niet beperkt of anderszins aangetast.
HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
 1. Een verplichting of aansprakelijkheid die wordt aangegaan door, of een recht dat wordt toegekend aan, twee of meer personen bindt hen gezamenlijk en hoofdelijk.
TOEWIJZING
 1. Een partij kan haar rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst niet overdragen, noveren of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
VOLLEDIGE OVEREENKOMST
 1. Deze overeenkomst belichaamt de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande onderhandelingen, gedragingen, afspraken of overeenkomsten, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.
INTERPRETATIE
 1. (enkelvoud en meervoud) woorden in het enkelvoud omvat het meervoud (en omgekeerd);
 2. (geslacht) woorden die een geslacht aangeven, omvatten ook de overeenkomstige woorden van elk ander geslacht;
 3. (gedefinieerde termen) Als aan een woord of woordgroep een bepaalde betekenis is gegeven, heeft elke andere woordgroep of grammaticale vorm van dat woord of die woordgroep een overeenkomstige betekenis;
 4. (persoon) een verwijzing naar "persoon" of "u" omvat een individu, de nalatenschap van een individu, een bedrijf, een autoriteit, een vereniging, consortium of joint venture (al dan niet met rechtspersoonlijkheid), een partnerschap, een trust en elke andere entiteit;
 5. (party) een verwijzing naar een partij omvat de executeurs, beheerders, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van die partij, met inbegrip van personen die bij wijze van novatie toetreden en, in het geval van een gevolmachtigde, omvat dit ook elke vervangende of aanvullende gevolmachtigde;
 6. (deze overeenkomst) een verwijzing naar een partij, clausule, paragraaf, schema, bijlage of bijlage is een verwijzing naar een partij, clausule, paragraaf, schema, bijlage of bijlage bij of van deze overeenkomst, en een verwijzing naar deze overeenkomst omvat alle schema's, bijlagen, bijlagen en bijlagen daarbij;
 7. (document) een verwijzing naar een document (inclusief deze overeenkomst) is naar dat document zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vernieuwd, bekrachtigd of vervangen;
 8. (rubrieken) vetgedrukte kopjes en woorden dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie;
 9. (omvat) het woord "omvat" en soortgelijke woorden in welke vorm dan ook is geen woord van beperking;
 10. (negatieve interpretatie) geen enkele bepaling van deze overeenkomst in het nadeel van een partij zal worden geïnterpreteerd omdat die partij verantwoordelijk was voor het opstellen van deze overeenkomst of die bepaling; en
 11. (valuta) een verwijzing naar $, of "dollar", is naar USD valuta, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
nl_NLNederlands