VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR WEBBPLATSEN

INLEDNING
 1. Dessa villkor och bestämmelser (Villkor) gäller när du använder denna webbplats, verbalate.ai (Webbplats).
 2. Du samtycker till att vara bunden av dessa villkor som utgör ett bindande avtal mellan dig och oss, Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Verbalate, vår, vi eller oss).
 3. Om du inte samtycker till dessa villkor måste du avstå från att använda webbplatsen.
 4. Vi kan när som helst ändra dessa villkor genom att uppdatera denna sida på webbplatsen, och din fortsatta användning av webbplatsen efter en sådan uppdatering innebär att du samtycker till att vara bunden av de ändrade villkoren.
ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN
 1. Du får endast använda webbplatsen i enlighet med dessa villkor och alla tillämpliga lagar, och måste se till att dina anställda, underleverantörer och andra ombud som använder eller får tillgång till webbplatsen följer villkoren och alla tillämpliga lagar.
DINA SKYLDIGHETER
 1. Det får du inte:
  1. kopiera, spegla, reproducera, översätta, anpassa, variera, modifiera, sälja, dechiffrera eller dekompilera någon del eller aspekt av webbplatsen utan vårt uttryckliga medgivande;
  2. använda webbplatsen för något annat ändamål än för att surfa, välja eller köpa varor;
  3. använda, eller försöka använda, webbplatsen på ett sätt som är olagligt eller bedrägligt eller som underlättar olaglig eller bedräglig verksamhet;
  4. använda, eller försöka använda, webbplatsen på ett sätt som kan störa eller skapa onödig belastning på webbplatsen eller de servrar eller nätverk som är värd för webbplatsen;
  5. använda webbplatsen med hjälp av något automatiserat skriptverktyg eller någon automatiserad programvara;
  6. agera på ett sätt som kan minska eller negativt påverka vårt rykte, inklusive genom att länka till webbplatsen på någon annan webbplats, och
  7. försöka bryta mot webbplatsens säkerhet eller på annat sätt störa webbplatsens normala funktioner, inklusive genom att:
   1. få obehörig åtkomst till konton eller uppgifter på webbplatsen;
   2. Skanna, undersöka eller testa webbplatsen med avseende på säkerhetsproblem;
   3. överbelasta, översvämma, mailbomba, krascha eller skicka ett virus till webbplatsen, eller
   4. initiera eller delta i en överbelastningsattack mot webbplatsen.
INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN
 1. Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa att informationen på webbplatsen är så aktuell och korrekt som möjligt, bekräftar och godkänner du att vi inte (i den utsträckning som tillåts enligt lag) garanterar att:
  1. Webbplatsen kommer att vara fri från fel eller defekter;
  2. Webbplatsen kommer att vara tillgänglig vid alla tidpunkter;
  3. meddelanden som skickas via Webbplatsen kommer att levereras omedelbart eller överhuvudtaget;
  4. information som du tar emot eller tillhandahåller via webbplatsen kommer att vara säker eller konfidentiell, eller
  5. all information som tillhandahålls via webbplatsen är korrekt eller sann.

  Vi förbehåller oss rätten att ändra all information eller funktionalitet på Webbplatsen genom att uppdatera Webbplatsen när som helst utan föregående meddelande, inklusive produktbeskrivningar, priser och annat Innehåll på Webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 1. Vi behåller äganderätten till webbplatsen och allt material på webbplatsen (inklusive text, grafik, logotyper, design, ikoner, bilder, ljud- och videoinspelningar, priser, nedladdningar och programvara) (Webbplats Innehåll) och förbehåller sig alla rättigheter till immateriella rättigheter som ägs eller licensieras av den och som inte uttryckligen beviljats dig.
 2. Du får göra en tillfällig elektronisk kopia av hela eller delar av webbplatsen endast i syfte att visa den. Du får inte på annat sätt reproducera, överföra, anpassa, distribuera, sälja, modifiera eller publicera webbplatsen eller något innehåll på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från oss eller enligt vad som är tillåtet enligt lag.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
 1. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte är vårt ansvar. Vi har ingen kontroll över innehållet på de länkade webbplatserna och vi är inte ansvariga för det.
 2. Att en länkad webbplats finns med på webbplatsen innebär inte att vi godkänner eller stöder den länkade webbplatsen.
SÄKERHET
 1. Vi tar inget ansvar för förlust eller skada på datorsystem, mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning som uppstår i samband med användning av webbplatsen. Du bör vidta dina egna försiktighetsåtgärder för att se till att den process som du använder för att komma åt webbplatsen inte utsätter dig för risk för virus, skadlig datorkod eller andra former av störningar.
RAPPORTERING AV MISSBRUK
 1. Om du får kännedom om missbruk av webbplatsen av någon person, fel i materialet på webbplatsen eller svårigheter att komma åt eller använda webbplatsen, vänligen kontakta oss omedelbart med hjälp av kontaktuppgifterna eller formuläret på vår webbplats.
PRIVACY
 1. Du samtycker till att vara bunden av vår integritetspolicy, som kan hittas här.
SKULD
 1. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om denna webbplats eller något av dess innehåll och kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt eller indirekt förlust som uppstått i samband med användningen av denna webbplats. I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi allt ansvar som kan uppstå på grund av din användning av vår webbplats och/eller den information eller det material som finns på den. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa för eventuella förluster eller ansvar som uppstår till följd av din användning av denna webbplats.

ALLMÄNT

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
 1. Detta avtal regleras av den lag som gäller i Victoria, Australien. Varje part underkastar sig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Victoria, Australien och appellationsdomstolar från dem med avseende på alla förfaranden som uppstår ur eller i samband med detta avtal. Varje part avstår oåterkalleligen från varje invändning mot platsen för en rättslig process på grundval av att processen har förts i ett olämpligt forum.
FÖRLÅTELSE
 1. Ingen part i detta avtal får åberopa någon annan parts ord eller agerande som ett avstående från någon rättighet om inte avståendet är skriftligt och undertecknat av den part som beviljar avståendet.
SEVERANS
 1. Villkor i detta avtal som helt eller delvis är ogiltiga eller ogenomförbara ska upphävas i den utsträckning de är ogiltiga eller ogenomförbara. Giltigheten och verkställbarheten av återstoden av detta avtal är inte begränsad eller på annat sätt påverkad.
SOLIDARISKT ANSVAR
 1. En förpliktelse eller ett ansvar som två eller flera personer påtar sig, eller en rättighet som tilldelas två eller flera personer, binder eller gynnar dem solidariskt.
UPPDRAG
 1. En part får inte överlåta, förnya eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten.
HELA AVTALET
 1. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare förhandlingar, beteenden, arrangemang, överenskommelser eller avtal, uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till föremålet för detta avtal.
TOLKNING
 1. (singular och plural) Ord i singularis omfattar även pluralis (och vice versa);
 2. (kön) ord som anger ett kön omfattar motsvarande ord för alla andra kön;
 3. (definierade termer) Om ett ord eller en fras ges en definierad betydelse, har varje annan del av talet eller grammatisk form av detta ord eller denna fras en motsvarande betydelse;
 4. (person) en hänvisning till "person" eller "du" omfattar en enskild person, en enskild persons dödsbo, ett företag, en myndighet, en förening, ett konsortium eller ett samriskföretag (oavsett om det är bolagiserat eller inte), ett partnerskap, en trust och alla andra enheter;
 5. (parti) en hänvisning till en part inkluderar den partens testamentsexekutorer, administratörer, efterträdare och tillåtna överlåtare, inklusive personer som tar över genom novation och, i fallet med en förvaltare, inkluderar alla substituerade eller ytterligare förvaltare;
 6. (detta avtal) en hänvisning till en part, klausul, punkt, förteckning, bilaga, tillägg eller bilaga är en hänvisning till en part, klausul, punkt, förteckning, bilaga, tillägg eller bilaga till eller av detta avtal, och en hänvisning till detta avtal omfattar alla förteckningar, bilagor, tillägg och bilagor till det;
 7. (dokument) en hänvisning till ett dokument (inklusive detta avtal) är till det dokumentet som varierat, novated, ratificerat eller ersatt från tid till annan;
 8. (rubriker) Rubriker och ord i fetstil är endast avsedda att underlätta och påverkar inte tolkningen;
 9. (inkluderar) ordet "innefattar" och liknande ord i någon form är inte ett ord för begränsning;
 10. (negativ tolkning) ingen bestämmelse i detta avtal kommer att tolkas till nackdel för en part på grund av att denna part var ansvarig för utarbetandet av detta avtal eller denna bestämmelse, och
 11. (valuta) en hänvisning till $, eller "dollar", avser valutan USD, om inte annat skriftligen överenskommits.
sv_SESvenska