PODMIENKY A USTANOVENIA

Vitajte v spoločnosti Verbalate Pty Ltd

Ďakujeme, že ste navštívili naše podmienky (Podmienky), ktorého najaktuálnejšiu kópiu vždy nájdete na adrese www.verbalate.ai (Webová lokalita).

Sme Verbalate Pty Ltd, austrálska spoločnosť s ABN 79 667 685 216 (my", "náš alebo 'my') a poskytujeme softvér ako službu (SaaS), ktorý poskytuje systém umelej inteligencie na prepis, preklad a titulkovanie (Softvér).

Týmito podmienkami sa riadi váš prístup k Softvéru a naše poskytovanie akéhokoľvek iného tovaru a služieb, ako je uvedené v týchto podmienkach (Predplatné).

Zaplatením predplatného alebo iným prijatím akejkoľvek časti predplatného súhlasíte s týmito podmienkami, ktoré tvoria záväznú zmluvnú dohodu medzi vami ako osobou, ktorá získava predplatné, alebo spoločnosťou, ktorú zastupujete a ktorá získava predplatné v mene ("vy alebo 'vaše') a nami.

Upozorňujeme, že vaše Predplatné sa bude naďalej obnovovať na dobu neurčitú a naďalej vám budú účtované Poplatky za Predplatné, pokiaľ nám neoznámite, že chcete zrušiť Predplatné v súlade s článkom 13. Uistite sa, že nás kontaktujete, ak chcete zrušiť svoje Predplatné.

Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť tak, že vás o tom budeme informovať, a vaše ďalšie používanie Riešenia po takejto aktualizácii bude predstavovať váš súhlas so zmenenými Podmienkami.

V týchto Podmienkach majú slová a slovné spojenia písané veľkými písmenami význam, ktorý je im priradený tam, kde sú uvedené v tučných zátvorkách, alebo ako je uvedené v tabuľke Definície na konci týchto Podmienok.

Pred súhlasom s predplatným si pozorne prečítajte tieto podmienky.

1. KVALIFIKÁCIA
 1. Prijatím týchto podmienok vyhlasujete a zaručujete, že:
  1. máte právnu spôsobilosť a oprávnenie uzavrieť s nami záväznú zmluvu a
  2. ste oprávnení použiť platbu, ktorú ste poskytli pri kúpe predplatného.
 2. Softvér nie je určený na používanie bez dozoru osobami mladšími ako 18 rokov alebo osobami, ktorým bolo v minulosti pozastavené alebo zakázané používanie softvéru. Používaním Softvéru vyhlasujete a zaručujete, že ste buď:
  1. starší ako 18 rokov a pristupujúci k Softvéru na osobné a komerčné použitie; alebo
  2. prístup k softvéru v mene osoby mladšej ako 18 rokov a súhlas s používaním softvéru touto osobou.
 3. Prosím, nepristupujte k softvéru, ak máte menej ako 18 rokov a nemáte súhlas rodiča alebo opatrovníka, ak máte menej ako 16 rokov alebo ak vám bolo v minulosti pozastavené alebo zakázané používanie softvéru.
 4. Ak sa neprihlasujete ako jednotlivec, ale v mene svojej spoločnosti, zamestnávateľa, organizácie, vlády alebo inej právnickej osoby (Zastúpený subjekt), potom "vy" alebo "váš" znamená zastupovaný subjekt a zastupovaný subjekt je touto zmluvou viazaný. Ak prijímate túto zmluvu a používate naše riešenie v mene Zastupovaného subjektu, vyhlasujete a zaručujete, že ste na to oprávnení.
2. TERMÍN
 1. Vaše predplatné a tieto Podmienky začínajú v deň, keď súhlasíte s týmito Podmienkami (ako je uvedené na začiatku týchto Podmienok), a pokračujú počas Obdobia predplatného a všetkých príslušných období predĺženia, pokiaľ nebudú ukončené skôr v súlade s článkom 13.
 2. S výhradou ustanovenia 2 písm. c) sa táto zmluva po uplynutí Predplateného obdobia automaticky a na dobu neurčitú priebežne obnovuje na obdobie rovnajúce sa Predplatenému obdobiu (Obdobie obnovenia).
 3. Táto zmluva sa automaticky neobnoví po uplynutí Predplatného alebo Obdobia obnovenia (Dátum obnovenia), ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podá písomné oznámenie o zrušení zmluvy aspoň [vložte výpovednú lehotu] pred dátumom obnovenia.
 4. Najmenej [vložte obdobie] pred uplynutím Dňa obnovenia vám vopred písomne oznámime obnovenie zmluvy a všetky príslušné zmeny Poplatkov za predplatné alebo týchto Podmienok (Oznámenie o obnovení).
3. RIEŠENIE
3.1 VAŠE PREDPLATNÉ A RIEŠENIE
 1. V rozsahu opísanom vo vašom type predplatného vám poskytneme softvér a dokumentáciu (Riešenie).
 2. (Rozsah predplatného) Vaše Predplatné zahŕňa výhody a obmedzenia Vášho Typu Predplatného, ako sú uvedené na našej webovej stránke alebo ako Vám boli inak oznámené pri predplatení Vášho Predplatného (a ako sú z času na čas menené a dopĺňané na základe Vášho oznámenia).
 3. Ku dňu vydania týchto Podmienok ponúkame tieto typy predplatného:
  1. (Bezplatné predplatné): prístup k Riešeniu v trvaní maximálne jednej minúty za mesiac.
  2. (Základné predplatné): prístup k Riešeniu na maximálne 10 minút mesačne.
  3. (Obchodné predplatné): prístup k Riešeniu v maximálnom trvaní 100 minút mesačne.
  4. (Predplatné Pro): prístup k Riešeniu v maximálnom trvaní 1000 minút mesačne.
 4. Z času na čas môžeme podľa vlastného uváženia nainštalovať vylepšenia riešenia, pričom vylepšeniami sa rozumejú akékoľvek aktualizované, vylepšené, upravené alebo nové verzie riešenia (vrátane akýchkoľvek úprav vykonaných na vašu žiadosť).
 5. Ak nie je dohodnuté inak, môžeme podľa vlastného uváženia:
  1. neposkytne žiadnu časť Riešenia, kým nezaplatíte všetky poplatky alebo zálohy splatné v súvislosti s Riešením; a
  2. zadržať dodanie akejkoľvek časti alebo celého riešenia, kým neuhradíte faktúru za riešenie.
3.2 PODPORNÉ SLUŽBY

V odôvodnených prípadoch poskytneme všeobecnú podporu na riešenie technických problémov so Softvérom (Podporné služby), platia nasledujúce podmienky, pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak:

 1. v prípade potreby podnikneme primerané kroky na poskytnutie podporných služieb. Akékoľvek problémy so Softvérom sa musíte najprv pokúsiť vyriešiť interne a my vám nebudeme pomáhať pri problémoch, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly;
 2. na žiadosti o podporné služby sa bude reagovať na základe maximálneho úsilia a neposkytujeme žiadnu záruku, že podporné služby budú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni alebo že na akúkoľvek žiadosť o podporné služby bude reagované v určitom časovom rámci;
 3. ste zodpovední za všetku internú správu a riadenie prístupu vrátane ukladania záložných hesiel a pomoci svojim používateľom pri prístupe a používaní softvéru a
 4. nebudete mať žiadne nároky na oneskorený prístup k Softvéru v dôsledku akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia Služieb podpory.
3.3 ÚČTY
 1. (Účty) Ak chcete používať Riešenie, môže sa od vás vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali, zaregistrovali a získali účet prostredníctvom Webovej stránky (tzv. Účet).
 2. (Poskytovanie informácií) V rámci procesu registrácie účtu a v rámci ďalšieho používania webovej lokality môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných informácií a údajov, ako je vaša e-mailová adresa, meno a priezvisko, preferované používateľské meno, bezpečné heslo, fakturačná, poštová a fyzická adresa, číslo mobilného telefónu, fotografie a videá, zvukové súbory, informácie o profile, údaje o platbách, hodnotenia a recenzie, overené identifikácie, overené certifikáty a overovanie a ďalšie informácie, ktoré čas od času určíme.
 3. (Záruka) Zaručujete sa, že všetky informácie, ktoré nám poskytnete v priebehu procesu registrácie účtu, sú presné, pravdivé, správne a aktuálne.
 4. (Prijatie) Po dokončení procesu registrácie účtu sa môžeme podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že vás prijmeme ako registrovaného používateľa na webovej lokalite a poskytneme vám účet.
 5. (Zrušenie) Môžeme podľa vlastného uváženia pozastaviť alebo zrušiť vaše konto z akéhokoľvek dôvodu, vrátane nedodržania týchto podmienok z vašej strany.
3.4 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA PRESNOSŤ PREKLADU
 1. Softvér využíva pokročilé algoritmy a techniky strojového učenia na poskytovanie prekladov. Hoci sa snažíme zabezpečiť najvyššiu úroveň presnosti, môžu sa vyskytnúť chyby spôsobené prirodzenými obmedzeniami umelej inteligencie. Preto nezaručujeme presnosť, úplnosť ani spoľahlivosť poskytnutých prekladov. Používatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že akékoľvek spoliehanie sa na preložený obsah je na ich vlastné riziko.
 2. Používateľom sa odporúča, aby nezávisle preskúmali a overili správnosť preloženého obsahu. Nenesieme zodpovednosť za žiadne chyby, opomenutia alebo škody vyplývajúce z používania riešenia alebo spoliehania sa na preložený obsah, okrem iného vrátane finančných strát, straty obchodných príležitostí alebo poškodenia dobrého mena.
 3. Používaním nášho riešenia beriete na vedomie, že sa môžu vyskytnúť chyby, a prijímate riziko spojené s prípadnými nepresnosťami. Súhlasíte s tým, že nás zbavíte zodpovednosti a odškodníte nás za akékoľvek nároky, záväzky, straty alebo výdavky vyplývajúce z používania nášho softvéru alebo súvisiace s používaním nášho softvéru alebo spoliehaním sa na preložený obsah.
3.5 VŠEOBECNÉ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

 1. akékoľvek informácie, ktoré vám boli poskytnuté v rámci Riešenia alebo Služieb alebo v súvislosti s nimi, sú všeobecného charakteru, nemusia byť vhodné pre vašu situáciu a nepredstavujú finančné, právne ani iné odborné poradenstvo; a
 2. je vašou povinnosťou dodržiavať platné zákony týkajúce sa vášho podnikania vrátane zákonov o pracovnoprávnych vzťahoch a zákonov o ochrane osobných údajov.
3.6 SOFTVÉROVÉ ZARIADENIE
 1. Počas trvania vášho predplatného vám udeľujeme nevýhradnú, neprenosnú licenciu na používanie softvéru a dokumentácie pre počet používateľov riešenia. Ak váš Typ predplatného na webovej lokalite neuvádza Počet používateľov riešenia, vaša licencia na používanie riešenia podľa tohto článku bude obmedzená na jedného používateľa (t. j. počet používateľov riešenia bude jeden).
 2. Z času na čas môžeme podľa nášho uváženia vydať vylepšenia Softvéru, čo znamená aktualizované, vylepšené, upravené alebo nové verzie Softvéru (Vylepšenia). Akékoľvek vylepšenia softvéru neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky. Vylepšenia môžu z času na čas spôsobiť prestoje alebo oneskorenia a za takéto prestoje sa kredity neposkytujú.
 3. Akékoľvek funkcie riešenia môžeme kedykoľvek zmeniť na základe vášho oznámenia.
3.7 WATERMARK

Riešenie obsahuje digitálny vodoznak, ktorý je automaticky vložený do každého výstupu vytvoreného riešením. Tento vodoznak obsahuje informácie identifikujúce dátum, čas a autora výstupu, ako aj upozornenie, že výstup bol vytvorený pomocou technológie umelej inteligencie. Súhlasíte s tým, že tento digitálny vodoznak neodstránite, nezakryjete ani nijako nezmeníte.

4. HOSTING DÁT

Údaje používateľa, ktoré nahráte do softvéru, budeme ukladať pomocou nami vybranej hostingovej služby tretej strany (Hostiteľské služby) za týchto podmienok:

 1. (umiestnenie hostingu) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na hosťovanie Softvéru môžeme používať úložné servery prostredníctvom cloudových služieb a prípadne aj iné miesta mimo Austrálie.
 2. (kvalita služieb) Hoci vynaložíme maximálne úsilie na výber vhodného poskytovateľa hostingu, nezaručujeme, že Hostingové služby budú bez chýb alebo porúch alebo že Údaje používateľa budú vždy prístupné alebo dostupné.
 3. (zabezpečenie) Vynaložíme maximálne úsilie na zabezpečenie bezpečného uloženia údajov používateľa. Nenesieme však zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené použitie, zničenie, stratu, poškodenie alebo zmenu údajov používateľa, a to ani v dôsledku hackerských útokov, malvéru, ransomvéru, vírusov, škodlivého počítačového kódu alebo iných foriem zásahov.
 4. (zálohovanie a obnovenie po havárii) V prípade, že dôjde k strate používateľských údajov v dôsledku zlyhania systému (napr. zlyhanie databázy alebo webového servera), nemôžeme zaručiť, že bude k dispozícii akákoľvek záloha, alebo ak bude k dispozícii, že takáto záloha bude bez chýb alebo nedostatkov.
5. POVINNOSTI KLIENTA
5.1 INFORMAČNÉ PREPOJENIE

Súhlasíte s tým, že:

 1. poskytnúť nám všetku dokumentáciu, informácie a pomoc, ktoré od nás primerane požadujeme na vykonanie Služieb, a
 2. poskytnúť nám prístup k akýmkoľvek účtom tretích strán alebo iným účtom, ktoré používate (vrátane prihlasovacích údajov a hesiel), ak to odôvodnene potrebujeme na poskytovanie Služieb.
5.2 MATERIÁL KLIENTA
 1. Zaručujete sa, že všetky informácie, dokumentácia a iné materiály, ktoré nám poskytnete na účely prijatia riešenia, sú úplné, presné a aktuálne.
 2. Zbavujete nás akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z riešenia alebo v súvislosti s ním, pokiaľ sú tieto straty alebo škody spôsobené alebo k nim prispeli informácie, dokumentácia alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý ste poskytli, a ktoré sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne.
5.3 VAŠE POVINNOSTI
 1. Musíte a musíte zabezpečiť, aby všetci používatelia vždy dodržiavali tieto podmienky. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody, straty alebo výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením týchto Podmienok z vašej strany, zo strany vášho personálu alebo ktoréhokoľvek používateľa, a že nás odškodníte za všetky takéto škody, straty alebo výdavky.
 2. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Riešenie na žiadne nezákonné alebo zakázané účely, okrem iného vrátane:
  1. vytváranie falošných videí alebo zvukových záznamov, ktoré by sa mohli použiť na ohováranie, obťažovanie alebo iné poškodzovanie jednotlivcov alebo subjektov, alebo
  2. vytvárať zmanipulované preklady alebo iný obsah, ktorý by sa dal použiť na ohováranie, obťažovanie alebo iné poškodzovanie jednotlivcov alebo subjektov, alebo
  3. vytvárať preklady, ktoré sú nepresné, zavádzajúce alebo by mohli spôsobiť škodu jednotlivcom alebo subjektom.
 3. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete podporovať ani umožniť žiadnemu používateľovi, personálu ani žiadnej tretej strane, aby:
  1. nahrávať citlivé informácie alebo obchodné tajomstvá pomocou softvéru;
  2. nahrávať akýkoľvek nevhodný, urážlivý, nezákonný, nelegálny, pornografický, sexistický, homofóbny alebo rasistický materiál pomocou Softvéru;
  3. používať Softvér na iný účel, než na aký bol navrhnutý, vrátane toho, že nesmiete používať Riešenie spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný alebo ktorý uľahčuje nezákonnú alebo podvodnú činnosť (vrátane žiadosti alebo prijatia úlohy, ktorá zahŕňa nezákonné činnosti alebo účely;
  4. nahrávať akýkoľvek materiál, ktorý vlastní alebo na ktorý má autorské práva tretia strana;
  5. vytvárať kópie Dokumentácie alebo Softvéru;
  6. upravovať, modifikovať alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Softvéru;
  7. odstrániť alebo zmeniť akékoľvek upozornenie na autorské práva, ochrannú známku alebo iné upozornenie na Softvér alebo Dokumentáciu alebo ich súčasť;
  8. konať akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodiť našu povesť alebo povesť pridružených alebo zainteresovaných strán, alebo robiť čokoľvek, čo je v rozpore so záujmami nás alebo softvéru;
  9. používať Softvér spôsobom, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany;
  10. vytvárať odvodené diela zo softvéru alebo dokumentácie alebo ich prekladať;
  11. zverejňovať alebo inak komunikovať Softvér alebo Dokumentáciu verejnosti, vrátane ich sprístupnenia online alebo zdieľania s tretími stranami;
  12. integrovať Softvér s údajmi alebo Softvérom tretích strán alebo vykonávať doplnenia alebo zmeny Softvéru (vrátane začlenenia rozhraní API do Softvéru) inak ako integráciou v súlade s dokumentáciou alebo pokynmi, ktoré sme poskytli písomne;
  13. zastrašovať, obťažovať, vydávať sa za iného používateľa, prenasledovať ho, vyhrážať sa mu, šikanovať ho alebo ho ohrozovať, ani šíriť nevyžiadaný komerčný obsah, nevyžiadanú poštu, spam, hromadný obsah alebo obťažovanie v súvislosti so softvérom;
  14. predávať, požičiavať, prenášať, udeľovať sublicencie, prenajímať alebo inak disponovať Softvérom alebo Dokumentáciou akejkoľvek tretej strane, okrem poskytnutia prístupu Používateľovi, ako je povolené podľa týchto Podmienok;
  15. dekompilovať alebo spätne analyzovať Softvér alebo akúkoľvek jeho časť alebo sa inak pokúšať získať jeho zdrojový kód;
  16. zdieľať svoje konto alebo informácie o konte vrátane prihlasovacích údajov alebo hesiel s akoukoľvek inou osobou a že akékoľvek používanie vášho konta akoukoľvek osobou, ktorá nie je jeho majiteľom, je prísne zakázané. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho konta, hesla alebo e-mailu alebo o akomkoľvek inom porušení alebo potenciálnom porušení bezpečnosti riešenia;
  17. používať Riešenie na iný účel, než na aký bolo navrhnuté, vrátane toho, že Riešenie nesmiete používať spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný alebo ktorý uľahčuje nezákonnú alebo podvodnú činnosť (vrátane žiadosti alebo prijatia úlohy, ktorá zahŕňa nezákonné činnosti alebo účely);
  18. automatizovane používať riešenie a nesmiete ho kopírovať, reprodukovať, prekladať, prispôsobovať, meniť ani upravovať bez nášho výslovného písomného súhlasu;
  19. pokúsiť sa obísť akýkoľvek technologický ochranný mechanizmus alebo iný bezpečnostný prvok Softvéru; alebo
  20. povoliť akékoľvek používanie Riešenia nad rámec počtu Používateľov Riešenia.
 4. Ak zistíte zneužitie vášho predplatného akoukoľvek osobou, akékoľvek chyby v materiáloch na vašom predplatnom alebo akékoľvek ťažkosti s prístupom k vášmu predplatnému alebo s jeho používaním, bezodkladne nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov alebo formulára uvedeného na našej webovej stránke.
 5. Súhlasíte s tým a musíte zabezpečiť, aby s tým súhlasili všetci používatelia:
  1. dodržiavať všetky svoje povinnosti uvedené v týchto Podmienkach;
  2. zaregistrovať si účet, aby ste mohli používať riešenie;
  3. že informácie, ktoré vám prostredníctvom Softvéru poskytneme my alebo iný Používateľ, sú všeobecného charakteru a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nič, čo by bolo spôsobené akýmikoľvek krokmi, ktoré by ste vykonali na základe týchto informácií; a
  4. že vaše konto alebo konto ktoréhokoľvek používateľa môžeme kedykoľvek zrušiť, ak sa podľa nášho uváženia domnievame, že vy alebo používateľ porušujete alebo pravdepodobne porušíte tento článok 5.
6. POPLATKY A PLATBY
6.1 BEZPLATNÁ SKÚŠKA
 1. Z času na čas môžeme ponúknuť bezplatné skúšobné obdobie riešenia (Bezplatné skúšobné obdobie)
 2. Ak vám poskytneme bezplatné skúšobné obdobie, počas bezplatného skúšobného obdobia nebudú splatné žiadne platby a vaša prvá platba bude splatná okamžite po uplynutí bezplatného skúšobného obdobia.
6.2 PREDPLATNÉ
 1. Musíte nám zaplatiť predplatné vo výške uvedenej na webovej lokalite pre váš typ predplatného alebo inak písomne dohodnuté (Poplatky za predplatné).
 2. Všetky poplatky za predplatné sa musia zaplatiť vopred a v prípade zmeny rozhodnutia sa nevracajú.
6.3 MESAČNÉ VYÚČTOVANIE

Pri mesačnej fakturácii sú poplatky za predplatné splatné v prvý deň Obdobia predplatného (alebo bezprostredne po uplynutí príslušného bezplatného skúšobného obdobia), a to pomerne podľa počtu dní zostávajúcich do konca počiatočného Obdobia predplatného, a potom na začiatku každého Obnoveného obdobia.

6.4 ROČNÉ VYÚČTOVANIE

V prípade ročnej fakturácie sú Predplatné splatné v prvý deň ročného Predplatného obdobia (alebo bezprostredne po uplynutí príslušného bezplatného skúšobného obdobia), pričom celkové Predplatné za rok sa odpočíta vopred, a potom na začiatku každého Obnovovacieho obdobia. Pri ročnom vyúčtovaní sa splatné Predplatné zníži o mesačnú sadzbu, pričom povaha zľavy sa uvedie na webovej lokalite alebo sa písomne dohodne inak.

6.5 AUTOMATICKÉ OPAKOVANÉ VYÚČTOVANIE
 1. Ako je uvedené v bode 2, vaše predplatné sa bude naďalej automaticky obnovovať na dobu neurčitú, pokiaľ nám neoznámite, že si želáte zrušiť predplatné. Kým bude vaše Predplatné zachované, vaše Poplatky za Predplatné budú naďalej strhávané na začiatku každého Obdobia obnovenia z platobnej metódy, ktorú ste určili pri registrácii Konta.
 2. Ak nezrušíte svoje Predplatné v súlade s týmito Podmienkami, nebudeme povinní uhradiť žiadnu sumu za vrátenie poplatku.
 3. Prihlásením sa na opakované Predplatné beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše Predplatné má funkciu počiatočnej a opakovanej platby a že prijímate zodpovednosť za všetky opakované poplatky pred zrušením vášho Predplatného.
 4. Pravidelné poplatky za predplatné môžeme zasielať bez vášho ďalšieho povolenia, kým nám vopred písomne neoznámite, že ste toto povolenie ukončili alebo že si želáte zmeniť spôsob platby (a my vám potvrdíme jeho prijatie). Takéto oznámenie nebude mať vplyv na poplatky predložené pred tým, ako sme mohli na základe takéhoto oznámenia primerane konať. Ak chcete ukončiť autorizáciu alebo zmeniť spôsob platby, kontaktujte nás prostredníctvom našej webovej stránky.
6.6 MOŽNOSTI PLATBY A MENY
 1. Prijímame platby v USD, eurách, Dogecoin, Bitcoinoch a iných kryptomenách, ako je uvedené na webovej stránke alebo ako je písomne dohodnuté inak.
 2. Všetky poplatky za predplatné musíte platiť v mene, na ktorej sme sa písomne dohodli. Ak sa mena platby líši od meny vášho bankového účtu, vaša banka vám môže účtovať poplatky za výmenu meny. Nezodpovedáme za žiadne dodatočné poplatky účtované vašou bankou.
 3. Každá platba v kryptomenách musí byť vykonaná v súlade s platobnými pokynmi, ktoré sme vám poskytli na webovej lokalite alebo vám boli inak písomne oznámené.
 4. Výmenný kurz a prípadné ďalšie poplatky spojené s akoukoľvek platbou v kryptomene určí príslušná burza kryptomien v čase platby. Nezodpovedáme za žiadne zmeny výmenného kurzu ani za žiadne dodatočné poplatky účtované burzou kryptomien.
 5. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť akceptované meny a možnosti platby bez predchádzajúceho upozornenia.
6.7 ONESKORENÉ PLATBY

Vyhradzujeme si právo pozastaviť celé riešenie alebo jeho časť na neurčito, ak nezaplatíte poplatky v súlade s týmto článkom 6.

6.8 GST

Ak nie je uvedené inak, poplatky nezahŕňajú GST. V súvislosti s akýmkoľvek GST splatným za zdaniteľné plnenie z našej strany musíte zaplatiť GST na základe našej daňovej faktúry.

6.9 PRÍPLATKY ZA KARTU

Vyhradzujeme si právo účtovať príplatky za kreditné karty v prípade, že sa platby uskutočňujú kreditnou, debetnou alebo platobnou kartou (vrátane kariet Visa, MasterCard alebo American Express).

6.10 PARTNER PRE ONLINE PLATBY
 1. Môžeme použiť partnera tretej strany pre online platby (Partner pre online platby) na výber predplatného.
 2. Spracovanie platieb partnerom pre online platby sa okrem tejto zmluvy riadi podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov partnera pre online platby.
 3. Súhlasíte s tým, že nás a náš personál zbavujete všetkej zodpovednosti za stratu, škodu alebo úraz, ktoré môžu vzniknúť akejkoľvek osobe v dôsledku akéhokoľvek konania alebo opomenutia partnera pre online platby, vrátane akéhokoľvek problému s bezpečnosťou alebo výkonom platformy partnera pre online platby alebo akejkoľvek chyby alebo omylu pri spracovaní vašej platby.
 4. Vyhradzujeme si právo opraviť alebo dať pokyn nášmu partnerovi pre online platby, aby opravil akékoľvek chyby alebo omyly pri výbere vašej platby.
6.11 ZÁRUKY

Poskytnutím alebo zverejnením akýchkoľvek informácií, materiálov alebo iného obsahu v súvislosti so softvérom (Publikovaný materiál), vyhlasujete a zaručujete, že všetci používatelia urobia rovnocenné vyhlásenia a záruky:

 1. ste oprávnení poskytovať zverejnený materiál (vrátane oprávnenia poskytovať akékoľvek služby, ktoré uvádzate, že poskytujete);
 2. zverejnené materiály sú presné a pravdivé v čase ich poskytnutia;
 3. akýkoľvek zverejnený materiál, ktorý má formu recenzie alebo spätnej väzby, je úprimný, presný a predstavuje spravodlivý pohľad na príslušnú osobu a/alebo vašu skúsenosť;
 4. zverejnený materiál neobsahuje žiadne škodlivé, diskriminačné, hanlivé alebo zlomyseľne nepravdivé dôsledky a neobsahuje žiadny urážlivý alebo explicitný materiál;
 5. zverejnený materiál neobsahuje žiadny materiál, ktorý by mohol poškodiť našu povesť alebo povesť pridružených alebo zainteresovaných strán;
 6. zverejnený materiál nie je "zneužívaním" žiadneho výrobku alebo služby a nepredstavuje nekalú súťaž;
 7. zverejnený materiál neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, ochranných známok, obchodných názvov, patentov, dôverných informácií alebo iných podobných vlastníckych práv, či už registrovaných alebo neregistrovaných, kdekoľvek na svete;
 8. zverejnený materiál neobsahuje žiadne vírusy ani iný škodlivý kód, ani inak neohrozuje bezpečnosť alebo integritu riešenia alebo akejkoľvek siete alebo systému; a
 9. zverejnený materiál neporušuje ani neporušuje žiadne platné zákony.
6.12 LICENCIA
 1. Udeľujete nám a musíte zabezpečiť, aby nám všetci Používatelia udelili trvalú, neodvolateľnú, prevoditeľnú, celosvetovú a bezplatnú licenciu (vrátane práva na sublicenciu) na používanie, kopírovanie, úpravu, reprodukciu a prispôsobenie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v akomkoľvek Zverejnenom materiáli, aby sme mohli používať, využívať alebo inak využívať výhody takéhoto Zverejneného materiálu.
 2. Ak sa zistí, že si zachovávate morálne práva (vrátane práva na autorstvo alebo integritu) na akýkoľvek zverejnený materiál, navždy nás oslobodíte od všetkých nárokov, ktoré by ste voči nám mohli uplatniť na základe takýchto morálnych práv, a musíte zabezpečiť, aby všetci používatelia udelili rovnocenné oslobodenie.
 3. Odškodníte nás za všetky škody, straty, náklady a výdavky, ktoré nám vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek nárokom tretej strany, že zverejnený materiál porušuje práva duševného vlastníctva tretej strany.
6.13 ODSTRÁNENIE
 1. Softvér pôsobí ako pasívny kanál na online distribúciu zverejneného materiálu a nemá povinnosť zverejnený materiál kontrolovať. Môžeme však podľa vlastného uváženia kedykoľvek skontrolovať a odstrániť akýkoľvek zverejnený materiál z riešenia bez uvedenia akéhokoľvek vysvetlenia alebo odôvodnenia odstránenia zverejneného materiálu, a to aj vtedy, ak zistíme, že zverejnený materiál porušuje práva duševného vlastníctva tretej strany alebo je odôvodnene pravdepodobné, že ich porušuje.
 2. Súhlasíte s tým, že ste zodpovední za vedenie a udržiavanie záznamov o zverejnenom materiáli.
7. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A ÚDAJE
7.1 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO OBSAHU SOFTVÉRU
 1. (Naše vlastníctvo) Ponechávame si vlastníctvo všetkých materiálov, ktoré vám poskytneme v priebehu vášho predplatného v súvislosti so softvérom (vrátane textu, grafiky, loga, dizajnu, ikon, obrázkov, zvukových a obrazových záznamov, cien, súborov na stiahnutie a softvéru) (Obsah softvéru) a vyhradzujeme si všetky práva na akékoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré vlastníme alebo na ktoré máme licenciu v obsahu softvéru a ktoré vám neboli výslovne udelené.
 2. (Licencia pre vás) Udeľuje sa vám licencia na obsah softvéru na počet použití riešenia a môžete si vytvoriť dočasnú elektronickú kópiu všetkých alebo časti akýchkoľvek materiálov, ktoré vám boli poskytnuté, výlučne na účely ich prezerania a používania na účely softvéru. Tieto materiály ani žiadny obsah softvéru nesmiete inak reprodukovať, prenášať, prispôsobovať, distribuovať, predávať, upravovať ani publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu od nás alebo inak, ako to povoľuje zákon.
7.2 POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE

Naše práva a povinnosti

 1. Udeľujete nám (a nášmu personálu) nevýhradnú, bezplatnú, neprenosnú, celosvetovú a neodvolateľnú licenciu na používanie údajov používateľa v rozsahu, ktorý je primerane potrebný na poskytovanie riešenia a na naše interné obchodné účely vrátane zlepšovania riešenia a našich ďalších produktov a služieb a vrátane použitia strojového učenia a iných analytických procesov na údaje používateľa, na získanie obchodných poznatkov a iných súvisiacich poznatkov a na zlepšenie riešenia, nášho podnikania a našich ďalších produktov a služieb.
 2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstrániť akékoľvek údaje používateľa vrátane prípadov, keď považujeme údaje používateľa za nevhodné, urážlivé, nezákonné, nezákonné, pornografické, sexistické, homofóbne alebo rasistické.

Vaše povinnosti a udelenie licencie pre nás

 1. Ste zodpovední za to, že:
  1. zdieľate údaje používateľa len s určenými príjemcami a
  2. všetky údaje používateľa sú primerané a nie sú v rozpore s týmito podmienkami.
 2. Vy:
  1. zaručiť, že naše používanie údajov používateľa neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva tretích strán; a
  2. odškodniť nás za všetky straty, nároky, výdavky, škody a záväzky (vrátane akýchkoľvek daní, poplatkov alebo nákladov), ktoré vzniknú v dôsledku takéhoto porušenia.
7.3 POTVRDENIE O PORUŠENÍ
 1. Používaním Riešenia alebo nahrávaním či vytváraním akéhokoľvek obsahu potvrdzujete, súhlasíte a zaručujete, že neporušujete žiadne práva duševného vlastníctva, okrem iného autorské práva, ochranné známky a patenty.
 2. Súhlasíte s používaním a nahrávaním obsahu výlučne na vlastné riziko a beriete na vedomie, že nehráme žiadnu úlohu pri overovaní zákonnosti nahrávania a pri zabezpečovaní toho, aby neboli porušené práva duševného vlastníctva.
 3. Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne porušenie práv duševného vlastníctva vyplývajúce z vášho používania riešenia alebo vami nahraného alebo vytvoreného obsahu.
 4. Akýkoľvek ďalší používateľ alebo personál, ktorý nie je zmluvnou stranou týchto podmienok, potvrdzuje, súhlasí a zaručuje, že používaním riešenia, nahrávaním alebo vytváraním akéhokoľvek obsahu neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva, a že v takom prípade nesie výhradnú zodpovednosť za akékoľvek právne dôsledky vyplývajúce z takéhoto porušenia.
 5. Vaši ďalší používatelia alebo zamestnanci berú na vedomie, že používajú Riešenie výlučne na vlastné riziko a že nenesieme zodpovednosť za žiadne porušenie práv duševného vlastníctva vyplývajúce z používania Riešenia alebo nimi nahraného alebo vytvoreného obsahu.
7.4 OZNÁMENIA O OBSAHU PORUŠUJÚCOM AUTORSKÉ PRÁVA
 1. Ak sa dozviete o akomkoľvek materiáli alebo obsahu zverejnenom na našej webovej lokalite a/alebo vytvorenom pomocou riešenia, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek osoby alebo je odôvodnene pravdepodobné, že ich porušuje, okamžite nás kontaktujte na adrese: copyright@verbalate.ai.
 2. Ak podáte sťažnosť na našej webovej stránke podľa bodu 7.4 písm. a):
  1. zaručujete, že obsah sťažnosti je presný, pravdivý a zahŕňa porušenie autorských práv;
  2. beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že bezdôvodné vyhrážanie sa súdnym konaním v súvislosti s porušením autorských práv môže byť zakázané podľa platných zákonov (napríklad austrálsky zákon Zákon o autorských právach z roku 1968alebo rovnocenné zákony bez ohľadu na to, kde sa nachádzate) a
  3. súhlasíte s tým, že nás odškodníte v súvislosti s akoukoľvek stratou alebo škodou, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s vašou sťažnosťou, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek tvrdením tretej strany, že sťažnosť obsahuje neopodstatnenú hrozbu.
 3. Aby sa predišlo pochybnostiam, nahrávaním obsahu na našu webovú lokalitu alebo iným používaním riešenia potvrdzujete, že:
  1. ste autorom a vlastníkom obsahu alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, uvoľnenia a povolenia na používanie a oprávnenie používať váš nahraný obsah akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá naše riešenie, vrátane poskytovania služieb hlasového prekladu;
  2. máte písomný súhlas, uvoľnenie a/alebo povolenie každej identifikovateľnej osoby vo vašom nahranom obsahu na použitie mena alebo podobizne každej takejto identifikovateľnej osoby, aby bolo možné zahrnúť a použiť váš nahraný obsah akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá naše riešenie, a to aj na účely poskytovania služieb hlasového prekladu; a
  3. nesiete výhradnú zodpovednosť za akýkoľvek obsah vytvorený pomocou nahraného obsahu, ktorý nevlastníte alebo nemáte povolenie používať.
8. SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN, PODMIENKY A USTANOVENIA
8.1 PODMIENKY TRETÍCH STRÁN
 1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že podmienky dodávateľov tovaru alebo služieb tretích strán (Podmienky tretích strán) sa môžu z času na čas vzťahovať na vaše používanie Riešenia.
 2. Súhlasíte so všetkými podmienkami tretích strán, ktoré sa vzťahujú na tovar a služby tretích strán, ktoré sa používajú pri poskytovaní Riešenia pre vás, a my nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú utrpíte v súvislosti s takýmito podmienkami tretích strán.
 3. Podnikneme primerané kroky, aby sme vás informovali o podmienkach tretích strán, ktoré sa vzťahujú na riešenie, a vy nás musíte okamžite informovať, ak s takýmito podmienkami tretích strán nesúhlasíte.
 4. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak nesúhlasíte s podmienkami tretej strany, môže to ovplyvniť našu schopnosť poskytnúť vám riešenie a my nenesieme zodpovednosť za žiadne problémy pri poskytovaní riešenia, ak nesúhlasíte s podmienkami tretej strany.
9. DÔVERNOSŤ
 1. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach strana nesmie a nesmie dovoliť žiadnemu zo svojich zamestnancov používať alebo sprístupniť akejkoľvek osobe akékoľvek Dôverné informácie, ktoré jej poskytla druhá strana, bez predchádzajúceho písomného súhlasu strany, ktorá ich poskytla.
 2. Každá strana musí bezodkladne informovať druhú stranu, ak sa dozvie o akejkoľvek potenciálnej, skutočnej alebo predpokladanej strate, zneužití alebo neoprávnenom prístupe k dôverným informáciám, ich zverejnení alebo použití alebo o inom ohrození bezpečnosti, dôvernosti alebo integrity dôverných informácií.
 3. Oznamujúca strana prešetrí každé potenciálne, skutočné alebo podozrivé porušenie dôvernosti a pomôže druhej strane v súvislosti s akýmkoľvek súvisiacim vyšetrovaním.
10. PRIVACY
 1. Osobné údaje o vás zhromažďujeme v priebehu poskytovania riešenia, na kontaktovanie a komunikáciu s vami, na odpovede na vaše otázky a na ďalšie účely uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na adrese https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Naše zásady ochrany osobných údajov obsahujú viac informácií o tom, ako používame, zverejňujeme a ukladáme vaše osobné údaje, a podrobnosti o tom, ako môžete získať prístup k vašim osobným údajom a opraviť ich.
 3. Súhlasom s týmito podmienkami vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.
11. ZODPOVEDNOSŤ
11.1 ZÁRUKY A OBMEDZENIA
 1. (Záruky) Zaručujeme, že:
  1. počas obdobia predplatného bude softvér fungovať v podstate v súlade s dokumentáciou;
  2. počas obdobia predplatného bude Riešenie poskytované tak, ako je opísané v týchto Podmienkach a v súlade s nimi; a
  3. podľa nášho vedomia používanie Softvéru v súlade s týmito Podmienkami neporušuje práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany.
 2. (Chyby) Opravíme všetky chyby, omyly alebo nedostatky v Softvéri, ktoré sa vyskytnú počas vášho Predplatného a ktoré nám oznámite, pokiaľ tieto chyby, omyly alebo nedostatky:
  1. vyplývajúce z interakcie softvéru s akýmkoľvek iným riešením alebo počítačovým hardvérom, softvérom alebo službami, ktoré neboli písomne schválené našou spoločnosťou;
  2. vyplývajúce z akéhokoľvek zneužitia Softvéru; alebo
  3. vyplývajúce z používania Softvéru iným spôsobom ako v súlade s týmito Podmienkami alebo Dokumentáciou.
 3. (Obmedzenia služby) Riešenie je vám k dispozícii výlučne v stave, v akom je. Bez obmedzenia beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemôžeme zaručiť, že:
  1. riešenie bude bez chýb alebo nedostatkov;
  2. riešenie bude vždy prístupné;
  3. správy odoslané prostredníctvom riešenia budú doručené okamžite alebo vôbec;
  4. informácie, ktoré dostanete alebo poskytnete prostredníctvom riešenia, budú bezpečné alebo dôverné, alebo
  5. všetky informácie poskytnuté prostredníctvom Riešenia sú presné alebo pravdivé.
 4. (Vylúčenie) V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sú vylúčené všetky výslovné alebo implicitné vyhlásenia a záruky (či už sa týkajú vhodnosti na daný účel alebo výkonu, alebo inak), ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.
 5. (Spotrebiteľské právo) Nič v týchto podmienkach nemá za cieľ obmedziť pôsobenie austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa obsiahnutého v Zákon o hospodárskej súťaži a spotrebiteľoch z roku 2010 (Cth) (ACL). Podľa zákona ACL môžete mať v prípade poruchy tovaru alebo služieb, ktoré poskytujeme, nárok na určité nápravné opatrenia (napríklad vrátenie peňazí, výmenu alebo opravu).
11.2 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
 1. (Obmedzenie zodpovednosti) V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi je naša maximálna celková zodpovednosť voči vám v súvislosti so stratou alebo škodou, ktorú utrpíte na základe týchto Podmienok alebo Riešenia alebo v súvislosti s nimi, obmedzená na celkovú výšku Poplatkov, ktoré ste nám zaplatili počas 6 mesiacov pred prvou udalosťou, ktorá viedla k vzniku príslušnej zodpovednosti.
 2. (Odškodnenie) Súhlasíte s tým, že vždy odškodníte a ochránite spoločnosť Leads Hook a jej vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zástupcov ("odškodnené osoby") z a proti akejkoľvek strate (vrátane primeraných nákladov na právne služby) alebo zodpovednosti, ktorá vznikla alebo ktorú utrpela ktorákoľvek z odškodnených osôb, ak ste takúto stratu alebo zodpovednosť spôsobili alebo k nej prispeli vy alebo vaši vedúci pracovníci, zamestnanci alebo zástupcovia:
  1. porušenie ktoréhokoľvek z týchto podmienok alebo
  2. nedbanlivostné, podvodné alebo trestné konanie alebo opomenutie.
 3. (Následná strata) Nenesieme zodpovednosť za žiadne náhodné, osobitné alebo následné straty alebo škody, ani za škody spôsobené stratou údajov, obchodných alebo podnikateľských príležitostí, dobrého mena, očakávaných úspor, zisku alebo príjmov, ktoré vznikli na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, alebo akýmkoľvek nami poskytovaným tovarom alebo službami, s výnimkou prípadov, keď túto zodpovednosť nemožno vylúčiť podľa Zákon o hospodárskej súťaži a spotrebiteľoch z roku 2010 (Cth) alebo akéhokoľvek iného platného zákona.
12. ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE RATINGU
 1. Môžete nám oznámiť, že chcete zvýšiť alebo znížiť svoj typ predplatného. Ak tak urobíte, my:
  1. podniknúť primerané kroky, aby vám bezodkladne poskytla prístup k novému typu predplatného, a
  2. po poskytnutí takéhoto prístupu uplatniť nové, príslušné Poplatky za predplatné na Obnovovacie obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom vám bol poskytnutý prístup k novému Typu predplatného, a v každom nasledujúcom Obnovovacom období vám bude účtovaný nový Poplatok za predplatné.
 2. Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete znížiť úroveň svojho Predplatného, prístup k novému Typu predplatného a nové Poplatky za predplatné sa začnú uplatňovať na začiatku nasledujúceho Obnovovacieho obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Zníženie úrovne predplatného medzi Obdobiami obnovy spravidla neproximujeme, z času na čas si však vyhradzujeme právo.
 3. Ak sa rozhodnete znížiť úroveň svojho predplatného, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť a zbavujete nás všetkých nárokov v súvislosti so stratou obsahu, funkcií alebo kapacity vrátane akýchkoľvek údajov používateľa.
13. ZRUŠENIE A UKONČENIE
13.1 ZRUŠENIE Z NAŠEJ STRANY
 1. Tieto Podmienky alebo ktorékoľvek Predplatné môžeme okamžite ukončiť vcelku alebo čiastočne písomným oznámením, ktoré vám zašleme, a to kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu, vrátane prípadov, keď:
  1. vy, člen vášho personálu alebo používateľ porušíte akúkoľvek podmienku týchto podmienok alebo
  2. ak sa na vás vzťahuje akákoľvek forma platobnej neschopnosti alebo konkurznej správy.
 2. Ak ukončíme tieto Podmienky podľa tohto článku 13 za okolností, keď ste neporušili žiadnu z týchto Podmienok, vrátime vám pomernú časť zostávajúcej sumy Predplatného za aktuálne Predplatné alebo Predplatné za obnovené obdobie, počas ktorého nebudete mať prístup k svojmu Predplatnému.
13.2 ZRUŠENIE PREDPLATNÉHO
 1. Svoje predplatné môžete pohodlne zrušiť podľa pokynov v Platforme. Ukončenie vášho Predplatného nadobudne účinnosť na konci aktuálneho Obdobia predplatného alebo Obdobia obnovenia (Obdobie zrušenia).
 2. Všetky Predplatné, ktoré by inak boli splatné počas Obdobia zrušenia, zostávajú splatné a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa nevracajú žiadne Predplatné, ktoré už boli zaplatené za Obdobie zrušenia.
 3. Počas obdobia zrušenia vám budeme naďalej poskytovať Riešenie (vrátane vašej licencie na Softvér) a počas tohto obdobia môžete získať všetky potrebné Údaje používateľa.
13.3 UKONČENIE Z DÔVODU
 1. Ak niektorá strana (strana Oznamujúca strana) sa domnieva, že druhá strana porušuje túto dohodu (ďalej len "dohoda"). Porušenie), môže oznamujúca strana oznámiť druhej strane povahu a podrobnosti porušenia.
 2. Druhá strana bude mať 10 pracovných dní (alebo dlhšie, podľa uváženia oznamujúcej strany) na nápravu Porušenia (ďalej len Obdobie nápravy).
 3. Po uplynutí lehoty na nápravu oznamujúca strana oznámi druhej strane, že:
  1. ak sa porušenie úspešne napravilo, že dohoda bude pokračovať, alebo
  2. ak porušenie nebolo úspešne odstránené, táto dohoda sa ukončí (Oznámenie o ukončení zmluvy z dôvodu porušenia).
 4. Po oznámení o ukončení zmluvy z dôvodu porušenia:
  1. vaše predplatné sa okamžite ukončí a vy a vaši používatelia už nebudete mať prístup k Riešeniu, údajom používateľa ani k vášmu účtu a
  2. ak ste oznamujúca strana, nebudete platiť žiadne ďalšie poplatky (pokiaľ sa neskôr nezistí, že takéto ukončenie bolo neplatné).
13.4 ĎALŠIE DÔSLEDKY UKONČENIA
 1. Po ukončení platnosti týchto podmienok už nebudete mať prístup k Softvéru, svojmu kontu ani k svojim používateľským údajom a my nebudeme zodpovední za uchovávanie alebo iné uchovávanie akýchkoľvek používateľských údajov. Zbavujete nás zodpovednosti za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku toho, že nebudeme uchovávať žiadne údaje používateľa po tomto okamihu.
 2. Bez ohľadu na ukončenie alebo vypršanie platnosti vášho účtu sa budú naďalej uplatňovať všetky ustanovenia týchto podmienok, o ktorých sa vzhľadom na ich povahu odôvodnene predpokladá, že zostanú v platnosti aj po ukončení alebo vypršaní platnosti.
14. RIEŠENIE SPOROV
 1. Strana, ktorá tvrdí, že vznikol spor na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, nesmie začať súdne konanie vyplývajúce zo sporu alebo súvisiace so sporom, okrem návrhu na neodkladné predbežné opatrenie, pokiaľ táto strana nesplnila požiadavky tohto článku.
 2. Strana, ktorá požaduje vyriešenie sporu, ktorý vznikol na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, musí druhej strane alebo stranám sporu zaslať písomné oznámenie obsahujúce primerané podrobnosti o spore a požadujúce jeho vyriešenie podľa tohto článku.
 3. Po oznámení sporu musí každá strana sporu vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie sporu v dobrej viere. Ak sa spor nevyrieši v lehote 14 dní (alebo v inej lehote, na ktorej sa strany písomne dohodnú) od dátumu oznámenia, môže ktorákoľvek strana sporu začať súdne konanie na vyriešenie sporu.
15. NÁSILIE MAJEURE
 1. Nebudeme zodpovední za žiadne oneskorenie alebo neplnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy, ak takéto oneskorenie alebo neplnenie vznikne v dôsledku udalosti vyššej moci.
 2. Ak nastane udalosť vyššej moci, musíme vynaložiť primerané úsilie, aby sme vás o tom informovali:
  1. primerané podrobnosti o udalosti vyššej moci a
  2. pokiaľ je známe, pravdepodobný rozsah, v akom nebudeme môcť plniť alebo budeme meškať s plnením svojich záväzkov podľa tejto zmluvy.
 3. Za predpokladu dodržania ustanovenia 15(b) bude náš príslušný záväzok pozastavený počas udalosti vyššej moci v rozsahu, v akom je ovplyvnený udalosťou vyššej moci.
 4. Na účely tejto zmluvy "udalosť vyššej moci" znamená:
  1. zásah vyššej moci, úder blesku, úder meteoritu, zemetrasenie, búrka, povodeň, zosuv pôdy, výbuch alebo požiar;
  2. štrajky alebo iné protestné akcie mimo našej kontroly;
  3. vojna, terorizmus, sabotáž, blokáda, revolúcia, vzbura, povstanie, občianske nepokoje, epidémia, pandémia alebo
  4. akékoľvek rozhodnutie štátneho orgánu v súvislosti s COVID-19 alebo akákoľvek hrozba COVID-19 mimo našej primeranej kontroly, pokiaľ ovplyvní našu schopnosť plniť naše záväzky.
16. OZNÁMENIA
 1. Oznámenie alebo iná komunikácia so stranou podľa týchto podmienok musí byť:
  1. písomne a v angličtine a
  2. doručená druhej zmluvnej strane e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, alebo ak v objednávke nie je uvedená žiadna e-mailová adresa, potom na e-mailovú adresu, ktorú zmluvné strany ku dňu uzavretia tejto zmluvy najčastejšie používajú na korešpondenciu týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy (E-mailová adresa). Strany môžu aktualizovať svoju e-mailovú adresu oznámením druhej strane.
 2. Pokiaľ strana odosielajúca oznámenie nevie alebo nemá dôvodné podozrenie, že e-mail nebol doručený na e-mailovú adresu druhej strany, oznámenie sa považuje za doručené:
  1. 24 hodín po odoslaní e-mailu, pokiaľ tento deň nepripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok v štáte alebo na území, ktorého zákony upravujú túto dohodu, pričom v takom prípade sa oznámenie považuje za doručené v najbližší pracovný deň v tomto štáte alebo na tomto území, alebo
  2. keď naň druhá strana odpovie,

podľa toho, čo nastane skôr.

17. VŠEOBECNÉ
17.1 ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

Táto zmluva sa riadi právom platným v štáte Victoria v Austrálii. Každá strana sa neodvolateľne podriaďuje výlučnej právomoci súdov štátu Victoria v Austrálii a ich odvolacích súdov v súvislosti s akýmkoľvek konaním vyplývajúcim z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Každá strana sa neodvolateľne vzdáva akýchkoľvek námietok voči súdnemu konaniu z dôvodu, že konanie bolo začaté na nevhodnom mieste.

17.2 ZRUŠENIE

Žiadna strana tejto dohody sa nemôže odvolávať na slová alebo správanie ktorejkoľvek inej strany ako na vzdanie sa akéhokoľvek práva, pokiaľ vzdanie sa nie je písomné a podpísané stranou, ktorá vzdanie sa práva udeľuje.

17.3 SEVERANCE

Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je úplne alebo čiastočne neplatné alebo nevymáhateľné, sa oddeľuje v rozsahu, v akom je neplatné alebo nevymáhateľné. Platnosť a vykonateľnosť zvyšku tejto zmluvy nie je obmedzená ani inak ovplyvnená.

17.4 SPOLOČNÁ A NEROZDIELNA ZODPOVEDNOSŤ

Záväzok alebo povinnosť, ktorú prevzali dve alebo viac osôb, alebo právo, ktoré im bolo priznané, ich zaväzuje alebo im prináša výhody spoločne a nerozdielne.

17.5 PRIDELENIE

Zmluvná strana nemôže postúpiť, novelizovať alebo inak previesť žiadne zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

17.6 CELÁ ZMLUVA

Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi stranami a nahrádza akékoľvek predchádzajúce rokovania, konanie, dojednania, dohody alebo dojednania, výslovné alebo implicitné, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.

17.7 INTERPRETÁCIA
 1. (jednotné a množné číslo) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo (a naopak);
 2. (mena) odkaz na $; alebo "dolár" je odkaz na menu Spojených štátov;
 3. (pohlavie) slová označujúce rod zahŕňajú zodpovedajúce slová akéhokoľvek iného rodu;
 4. (definované pojmy) ak je slovu alebo slovnému spojeniu priradený určitý význam, každá iná časť reči alebo gramatická forma tohto slova alebo slovného spojenia má zodpovedajúci význam;
 5. (osoba) odkaz na "osobu" alebo "vy" zahŕňa fyzickú osobu, majetok fyzickej osoby, spoločnosť, orgán, združenie, konzorcium alebo spoločný podnik (bez ohľadu na to, či je zapísaný alebo nie), partnerstvo, trust a akýkoľvek iný subjekt;
 6. (strana) odkaz na stranu zahŕňa aj jej vykonávateľov, správcov, nástupcov a oprávnených postupníkov vrátane osôb, ktoré prevezmú právo na základe novácie, a v prípade správcu zahŕňa aj každého náhradného alebo dodatočného správcu;
 7. (táto dohoda) odkaz na stranu, ustanovenie, odsek, rozpis, exponát, prílohu alebo dodatok je odkazom na stranu, ustanovenie, odsek, rozpis, exponát, prílohu alebo dodatok k tejto dohode alebo k tejto dohode a odkaz na túto dohodu zahŕňa všetky rozpisy, exponáty, prílohy a dodatky k nej;
 8. (dokument) odkaz na dokument (vrátane tejto zmluvy) sa vzťahuje na tento dokument v znení zmien, novelizácií, ratifikácií alebo nahradení;
 9. (nadpisy) Nadpisy a slová písané tučným písmom slúžia len na uľahčenie a nemajú vplyv na výklad;
 10. (obsahuje) slovo "zahŕňa" a podobné slová v akejkoľvek forme nie sú slovom obmedzenia a
 11. (nepriaznivý výklad) žiadne ustanovenie tejto dohody sa nebude vykladať v neprospech strany, pretože táto strana bola zodpovedná za prípravu tejto dohody alebo tohto ustanovenia.
DEFINÍCIE
TermínDefinícia
Dôverné informácieznamená informácie zmluvnej strany alebo informácie poskytnuté zmluvnou stranou, ktoré sú svojou povahou dôvernými informáciami, sú touto zmluvnou stranou označené ako dôverné alebo o ktorých druhá zmluvná strana vie alebo by mala vedieť, že sú dôverné, ale nezahŕňa informácie, ktoré sú alebo sa bez porušenia dôvernosti stanú verejne známymi.
Dokumentáciaznamená všetky príručky, súbory nápovedy a iné dokumenty, ktoré sme vám dodali v súvislosti so Softvérom, či už v elektronickej alebo tlačenej forme.
Hostiteľské službymá význam uvedený v bode 4.
Práva duševného vlastníctvaznamená všetky súčasné a budúce práva duševného a priemyselného vlastníctva na celom svete (registrované alebo neregistrované) vrátane autorských práv, ochranných známok, dizajnov, patentov, morálnych práv, práv na polovodiče a rozloženie obvodov, obchodných, podnikateľských, firemných a doménových názvov a iných vlastníckych práv, obchodných tajomstiev, know-how, technických údajov, dôverných informácií a práva na zachovanie dôvernosti informácií alebo akýchkoľvek práv na registráciu takýchto práv (vrátane obnovenia), bez ohľadu na to, či vznikli pred dátumom tejto zmluvy alebo po ňom.
Materiálznamená hmotné a nehmotné informácie, dokumenty, správy, softvér (vrátane zdrojového a objektového kódu), vynálezy, údaje a iné materiály na akomkoľvek nosiči.
Počet používateľov riešenia znamená počet používateľov, ktorým môžete sprístupniť riešenie v súlade s typom predplatného.
Personálznamená v súvislosti so zmluvnou stranou jej vedúcich pracovníkov, zamestnancov, dodávateľov (vrátane subdodávateľov) a zástupcov.
Softvérmá význam uvedený v prvom odseku týchto podmienok.
Obsah softvérumá význam uvedený v bode 7.1 písm. a).
Riešeniemá význam uvedený v bode 3.1.
Predplatnémá význam uvedený v prvom odseku týchto podmienok.
Poplatky za predplatnémá význam uvedený v článku 6 týchto podmienok.
Obdobie predplatnéhoznamená obdobie vášho predplatného Riešenia, ako je dohodnuté na Webovej stránke.
Typ predplatnéhoznamená úroveň prístupu k Riešeniu, ktorú ste si vybrali, ako je uvedené na našej webovej lokalite alebo ako je s nami písomne dohodnuté inak.
Podporné služby má význam uvedený v bode 3.6.
Používateľznamená vás a každého koncového používateľa Softvéru, ktorému ho sprístupníte.
Údaje používateľaznamená všetky súbory, údaje, dokumenty, informácie alebo akékoľvek iné materiály, ktoré ste do Softvéru nahrali vy alebo akýkoľvek iný Používateľ, alebo ktoré ste nám vy, váš Personál alebo Používatelia inak poskytli na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré sa k týmto materiálom viažu.
Webová lokalitaznamená webovú lokalitu na adrese URL uvedenej v prvom odseku týchto Podmienok a akúkoľvek inú webovú lokalitu, ktorú prevádzkujeme v súvislosti s Riešením.
sk_SKSlovenčina