ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

ВЪВЕДЕНИЕ
 1. Тези условия (Условия) се прилагат, когато използвате този уебсайт, verbalate.ai (Уебсайт).
 2. Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия, които представляват обвързващо договорно споразумение между Вас и нас, Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Условен израз, нашия, ние или нас).
 3. Ако не сте съгласни с тези Условия, трябва да се въздържате от използването на Уебсайта.
 4. Можем да променим тези Условия по всяко време, като актуализираме тази страница на Уебсайта, и продължаването на използването на Уебсайта след такава актуализация ще представлява съгласие от Ваша страна да бъдете обвързани с Условията, както са изменени.
ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
 1. Вие трябва да използвате Уебсайта само в съответствие с настоящите Условия и всички приложими закони и трябва да гарантирате, че Вашите служители, подизпълнители и всички други представители, които използват или имат достъп до Уебсайта, спазват Условията и всички приложими закони.
ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 1. Не трябва:
  1. копирате, отразявате, възпроизвеждате, превеждате, адаптирате, променяте, модифицирате, продавате, дешифрирате или декомпилирате която и да е част или аспект на Уебсайта без нашето изрично съгласие;
  2. да използвате Уебсайта за цели, различни от разглеждането, избирането или закупуването на стоки;
  3. да използвате или да се опитвате да използвате Уебсайта по начин, който е незаконен или измамен или улеснява незаконна или измамна дейност;
  4. да използвате или да се опитвате да използвате Уебсайта по начин, който може да попречи, да наруши или да създаде ненужно натоварване на Уебсайта или на сървърите или мрежите, на които е разположен Уебсайтът;
  5. да използвате Уебсайта с помощта на автоматичен скриптов инструмент или софтуер;
  6. да действате по начин, който може да намали или да окаже неблагоприятно въздействие върху нашата репутация, включително чрез поставяне на връзки към Уебсайта на друг уебсайт; и
  7. да се опитвате да нарушавате сигурността на Уебсайта или да се намесвате по друг начин в нормалните функции на Уебсайта, включително чрез:
   1. получаване на неоторизиран достъп до акаунти или данни на Уебсайта;
   2. сканиране, проучване или тестване на Уебсайта за уязвимости в сигурността;
   3. претоварване, наводняване, бомбардиране на пощата, срив или изпращане на вирус на Уебсайта; или
   4. да организирате или да участвате в атака за отказ на услуга срещу Уебсайта.
ИНФОРМАЦИЯ НА УЕБСАЙТА
 1. Въпреки че полагаме всички усилия, за да гарантираме, че информацията на Уебсайта е възможно най-актуална и точна, вие признавате и се съгласявате, че не гарантираме (в максималната степен, позволена от закона), че:
  1. Уебсайтът ще бъде без грешки или дефекти;
  2. Уебсайтът ще бъде достъпен по всяко време;
  3. съобщенията, изпратени чрез Уебсайта, ще бъдат доставени своевременно или изобщо ще бъдат доставени;
  4. информацията, която получавате или предоставяте чрез Уебсайта, ще бъде сигурна или поверителна; или
  5. всяка информация, предоставена чрез Уебсайта, е точна или вярна.

  Запазваме си правото да променяме всякаква информация или функционалност на Уебсайта, като го актуализираме по всяко време и без предизвестие, включително описания на продукти, цени и друго съдържание на Уебсайта.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 1. Ние запазваме собствеността си върху Уебсайта и всички материали на Уебсайта (включително текст, графики, лога, дизайн, икони, изображения, звукови и видеозаписи, цени, изтегляния и софтуер) (Уебсайт Съдържание) и си запазва всички права върху всички права на интелектуална собственост, притежавани или лицензирани от нея, които не са изрично предоставени на вас.
 2. Можете да направите временно електронно копие на целия Уебсайт или на част от него единствено с цел да го разглеждате. Не трябва да възпроизвеждате, предавате, адаптирате, разпространявате, продавате, променяте или публикувате по друг начин Уебсайта или каквото и да е Съдържание на Уебсайта без предварително писмено съгласие от наша страна или както е разрешено от закона.
ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ
 1. Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, за които ние не носим отговорност. Ние нямаме контрол върху съдържанието на свързаните уебсайтове и не носим отговорност за него.
 2. Включването на който и да е свързан уебсайт в Уебсайта не означава, че ние одобряваме или подкрепяме свързания уебсайт.
SECURITY
 1. Не поемаме отговорност за загуби или повреди на компютърни системи, мобилни телефони или други електронни устройства, възникнали във връзка с използването на Уебсайта. Трябва да вземете собствени предпазни мерки, за да гарантирате, че процесът, който използвате за достъп до Уебсайта, не ви излага на риск от вируси, злонамерен компютърен код или други форми на намеса.
ДОКЛАДВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ
 1. Ако разберете за злоупотреба с Уебсайта от страна на някое лице, за грешки в материалите на Уебсайта или за затруднения при достъпа до или използването на Уебсайта, моля, свържете се с нас незабавно, като използвате данните за контакт или формуляра, предоставен на нашия Уебсайт.
PRIVACY
 1. Съгласявате се да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която можете да намерите тук.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 1. Ние не даваме никакви гаранции или изявления за този Уебсайт или за което и да е от неговото съдържание и няма да носим отговорност пред вас или пред трета страна за преки или последващи загуби, претърпени във връзка с използването на този Уебсайт. В максималната степен, позволена от закона, ние изключваме всякаква отговорност, която може да възникне поради използването от Ваша страна на нашия Уебсайт и/или информацията или материалите, съдържащи се в него. Вие се съгласявате да ни обезщетите за всички загуби или отговорности, произтичащи от използването на този Уебсайт от Ваша страна.

ОБЩО

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
 1. Това споразумение се урежда от закона, приложим в щата Виктория, Австралия. Всяка от страните неотменимо се подчинява на изключителната юрисдикция на съдилищата на щата Виктория, Австралия, и на апелативните съдилища по отношение на всички производства, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение. Всяка от страните неотменимо се отказва от всякакви възражения срещу местонахождението на съдебен процес на основание на това, че процесът е започнал в неудобен за нея съд.
WAIVER
 1. Никоя от страните по настоящото споразумение не може да се позовава на думите или поведението на друга страна като отказ от право, освен ако отказът не е в писмена форма и не е подписан от страната, която предоставя отказа.
SEVERANCE
 1. Всяко условие на това споразумение, което е изцяло или частично недействително или неприложимо, се отменя до степента, в която е недействително или неприложимо. Валидността и приложимостта на останалата част от настоящото споразумение не се ограничава или засяга по друг начин.
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ
 1. Задължение или отговорност, поета от две или повече лица, или право, предоставено на две или повече лица, ги обвързва или облагодетелства солидарно.
НАПРАВЛЕНИЕ
 1. Дадена страна не може да преотстъпва, новаторства или по друг начин да прехвърля правата или задълженията си по това споразумение без предварителното писмено съгласие на другата страна.
ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ
 1. Настоящото споразумение съдържа цялото споразумение между страните и замества всички предишни преговори, действия, договорености, разбирания или споразумения, изрични или подразбиращи се, във връзка с предмета на настоящото споразумение.
ТЪЛКУВАНЕ
 1. (единствено и множествено число) думите в единствено число включват и множествено число (и обратно);
 2. (пол) Думите, обозначаващи даден род, включват съответните думи от всеки друг род;
 3. (дефинирани термини) ако на дадена дума или словосъчетание е дадено определено значение, всяка друга част на речта или граматическа форма на тази дума или словосъчетание има съответното значение;
 4. (лице) позоваването на "лице" или "вие" включва физическо лице, наследство на физическо лице, корпорация, орган, асоциация, консорциум или съвместно предприятие (независимо дали е регистрирано или не), партньорство, тръст и всяка друга организация;
 5. (парти) позоваването на дадена страна включва изпълнителите, администраторите, наследниците и разрешените правоприемници на тази страна, включително лицата, които поемат задълженията по силата на новация, а в случай на попечител включва всеки заменен или допълнителен попечител;
 6. (това споразумение) позоваването на страна, клауза, параграф, график, експонат, приложение или анекс е позоваване на страна, клауза, параграф, график, експонат, приложение или анекс към настоящото споразумение или към него, а позоваването на настоящото споразумение включва всички графици, експонати, приложения и анекси към него;
 7. (документ) препратка към документ (включително настоящото споразумение) се отнася до този документ във вида, в който е променян, новиран, ратифициран или заменян периодично;
 8. (заглавия) Заглавията и думите, изписани с удебелен шрифт, са само за удобство и не влияят върху тълкуването;
 9. (включва) думата "включва" и други подобни думи под каквато и да е форма не е дума за ограничение;
 10. (неблагоприятно тълкуване) никоя разпоредба на настоящото споразумение няма да се тълкува в ущърб на дадена страна, тъй като тази страна е била отговорна за изготвянето на настоящото споразумение или на тази разпоредба; и
 11. (валута) позоваването на $ или "долар" се отнася за валутата USD, освен ако не е договорено друго в писмена форма.
bg_BGБългарски