SVETAINĖS SĄLYGOS IR NUOSTATOS

ĮVADAS
 1. Šios sąlygos (Sąlygos) taikomos, kai naudojatės šia svetaine, verbalate.ai (Svetainė).
 2. Jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų, kurios sudaro privalomą sutartinį susitarimą tarp jūsų ir mūsų, Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Žodžių junginys mūsų, mes arba mums).
 3. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, turite susilaikyti nuo Svetainės naudojimo.
 4. Mes galime bet kada pakeisti šias Sąlygas, atnaujindami šį Svetainės puslapį, o po tokio atnaujinimo toliau naudodamiesi Svetaine jūs sutinkate laikytis pakeistų Sąlygų.
PRIEIGA PRIE SVETAINĖS IR NAUDOJIMASIS JA
 1. Jūs privalote naudotis Svetaine tik laikydamiesi šių Sąlygų ir visų galiojančių įstatymų ir privalote užtikrinti, kad jūsų darbuotojai, subrangovai ir bet kurie kiti atstovai, kurie naudojasi Svetaine arba turi prieigą prie jos, laikytųsi šių Sąlygų ir visų galiojančių įstatymų.
JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
 1. Negalima:
  1. kopijuoti, atspindėti, atkurti, versti, pritaikyti, keisti, modifikuoti, parduoti, iššifruoti ar dekompiliuoti bet kurią Svetainės dalį ar aspektą be mūsų aiškaus sutikimo;
  2. naudoti Svetainę kitais tikslais, išskyrus naršymo, prekių pasirinkimo ar pirkimo tikslus;
  3. naudoti arba bandyti naudoti Svetainę neteisėtu ar nesąžiningu būdu arba palengvinti neteisėtą ar nesąžiningą veiklą;
  4. naudoti arba bandyti naudoti Svetainę tokiu būdu, kuris gali trukdyti, trikdyti arba sudaryti pernelyg didelę naštą Svetainei arba serveriams ar tinklams, kuriuose talpinama Svetainė;
  5. naudotis Svetaine naudojant bet kokią automatinę scenarijų kūrimo priemonę ar programinę įrangą;
  6. elgtis taip, kad tai gali sumenkinti mūsų reputaciją arba turėti neigiamą poveikį mūsų reputacijai, įskaitant nuorodas į Svetainę bet kurioje kitoje svetainėje; ir
  7. bandyti pažeisti Svetainės saugumą arba kitaip trukdyti įprastoms Svetainės funkcijoms, įskaitant:
   1. įgyti neteisėtą prieigą prie Svetainės paskyrų ar duomenų;
   2. skenuoti, tikrinti ar testuoti Svetainę dėl saugumo spragų;
   3. Svetainės perkrovimo, užtvindymo, pašto bombardavimo, sutrikimo ar viruso pateikimo; arba
   4. inicijuoti arba dalyvauti atsisakymo aptarnauti atakoje prieš Svetainę.
SVETAINĖJE PATEIKIAMA INFORMACIJA.
 1. Nors dedame visas pastangas, kad Svetainėje pateikta informacija būtų kuo aktualesnė ir tikslesnė, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes negarantuojame (kiek tai leidžia įstatymai), kad:
  1. Svetainėje nebus klaidų ar defektų;
  2. Svetainė bus pasiekiama bet kuriuo metu;
  3. per Svetainę siunčiami pranešimai bus pristatyti nedelsiant arba iš viso pristatyti;
  4. informacija, kurią gaunate ar pateikiate per Svetainę, bus saugi ar konfidenciali; arba
  5. bet kokia Svetainėje pateikta informacija yra tiksli ar teisinga.

  Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią Svetainės informaciją ar funkcijas, įskaitant produktų aprašymus, kainas ir kitą Svetainės turinį.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
 1. Mes išlaikome nuosavybės teisę į Svetainę ir visą Svetainėje esančią medžiagą (įskaitant tekstą, grafiką, logotipus, dizainą, piktogramas, paveikslėlius, garso ir vaizdo įrašus, kainas, atsisiunčiamą ir programinę įrangą) (Svetainė Turinys) ir pasilieka visas teises į bet kokias jai priklausančias ar licencijuotas intelektinės nuosavybės teises, kurios nėra aiškiai jums suteiktos.
 2. Galite pasidaryti laikiną visos Svetainės ar jos dalies elektroninę kopiją tik tam, kad ją peržiūrėtumėte. Negalite kitaip atgaminti, perduoti, pritaikyti, platinti, parduoti, keisti ar skelbti Svetainės ar bet kokio Svetainės turinio be išankstinio raštiško mūsų sutikimo arba įstatymų nustatyta tvarka.
NUORODOS Į KITAS SVETAINES
 1. Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, už kurias mes neatsakome. Mes nekontroliuojame susijusių svetainių turinio ir už jį neatsakome.
 2. Bet kurios susietos svetainės įtraukimas į Svetainę nereiškia, kad mes pritariame susietai svetainei ar ją patvirtiname.
SAUGUMAS
 1. Mes neprisiimame atsakomybės už kompiuterių sistemų, mobiliųjų telefonų ar kitų elektroninių prietaisų praradimą ar sugadinimą, susijusį su naudojimusi Svetaine. Turėtumėte patys imtis atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte, jog dėl jūsų naudojamo prisijungimo prie Svetainės proceso nekiltų virusų, kenkėjiškų kompiuterinių kodų ar kitokio pobūdžio trikdžių pavojaus.
PRANEŠIMAS APIE NETINKAMĄ NAUDOJIMĄ
 1. Jei sužinojote apie netinkamą bet kurio asmens naudojimąsi Svetaine, bet kokias klaidas Svetainės medžiagoje arba bet kokius sunkumus, susijusius su prieiga prie Svetainės ar jos naudojimu, nedelsdami susisiekite su mumis naudodamiesi mūsų Svetainėje pateikta kontaktinę informacija arba forma.
PRIVATUMAS
 1. Jūs sutinkate laikytis mūsų privatumo politikos, kurią galite rasti čia.
ATSAKOMYBĖ
 1. Mes neteikiame jokių garantijų ar pareiškimų dėl šios Svetainės ar bet kokio jos turinio ir neatsakome nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, patirtus naudojantis šia Svetaine. Maksimaliu įstatymų leidžiamu mastu mes atleidžiame nuo bet kokios atsakomybės, kuri gali kilti dėl to, kad naudojatės mūsų Svetaine ir (arba) joje esančia informacija ar medžiaga. Jūs sutinkate mums atlyginti bet kokius nuostolius ar atsakomybę, kylančius dėl to, kad naudojatės šia Svetaine.

BENDROSIOS NUOSTATOS

TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA
 1. Šią sutartį reglamentuoja Viktorijos valstijoje (Australija) galiojanti teisė. Kiekviena šalis neatšaukiamai paklūsta išimtinei Viktorijos (Australija) teismų ir apeliacinių teismų jurisdikcijai dėl bet kokių procesų, kylančių iš šios sutarties arba susijusių su ja. Kiekviena šalis neatšaukiamai atsisako bet kokio prieštaravimo dėl bet kokio teisinio proceso vietos, remdamasi tuo, kad procesas buvo pradėtas netinkamame teisme.
WAIVER
 1. Nė viena šios sutarties šalis negali remtis kitos šalies žodžiais ar elgesiu kaip bet kurios teisės atsisakymu, nebent atsisakymas būtų įformintas raštu ir pasirašytas atsisakymą suteikiančios šalies.
SEVERANCE
 1. Bet kuri šios sutarties sąlyga, kuri yra visiškai ar iš dalies negaliojanti arba neįgyvendinama, nutraukiama ta apimtimi, kuria ji yra negaliojanti arba neįgyvendinama. Likusios šios sutarties dalies galiojimas ir vykdytinumas nėra apribotas ar kitaip paveiktas.
SOLIDARIOJI ATSAKOMYBĖ
 1. Dviejų ar daugiau asmenų prisiimta prievolė ar atsakomybė arba suteikta teisė įpareigoja arba teikia jiems naudą solidariai.
PASKYRIMAS
 1. Šalis negali perleisti, pakeisti ar kitaip perduoti jokių savo teisių ar įsipareigojimų pagal šią sutartį be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.
VISAS SUSITARIMAS
 1. Ši sutartis apima visą šalių susitarimą ir pakeičia bet kokias ankstesnes derybas, elgesį, susitarimus, susitarimus ar sutartis, aiškias ar numanomas, susijusias su šios sutarties dalyku.
VERTIMAS
 1. (vienaskaita ir daugiskaita) vienaskaitos žodžiai apima ir daugiskaitą (ir atvirkščiai);
 2. (lytis) žodžiai, nurodantys lytį, apima ir atitinkamus bet kurios kitos lyties žodžius;
 3. (apibrėžti terminai) jei žodžiui ar frazei suteikiama apibrėžta reikšmė, bet kuri kita to žodžio ar frazės kalbos dalis ar gramatinė forma turi atitinkamą reikšmę;
 4. (asmuo) nuoroda į "asmenį" arba "jūs" apima fizinį asmenį, fizinio asmens palikimą, korporaciją, valdžios instituciją, asociaciją, konsorciumą ar bendrą įmonę (įregistruotą ar neįregistruotą), partnerystę, patikos fondą ir bet kurį kitą subjektą;
 5. (šalis) nuoroda į šalį apima tos šalies vykdytojus, administratorius, įpėdinius ir leistinus teisių perėmėjus, įskaitant asmenis, perimančius teises novacijos būdu, o patikėtinio atveju - bet kurį pakeistą ar papildomą patikėtinį;
 6. (šis susitarimas) nuoroda į šalį, straipsnį, punktą, pastraipą, grafiką, parodą, priedą ar priedą yra nuoroda į šio susitarimo šalį, punktą, pastraipą, grafiką, parodą, priedą ar priedą, o nuoroda į šį susitarimą apima visus grafikus, parodas, priedus ir priedus;
 7. (dokumentas) nuoroda į dokumentą (įskaitant šią sutartį) yra nuoroda į tą dokumentą, kuris kartkartėmis keičiamas, naujinamas, ratifikuojamas ar pakeičiamas;
 8. (antraštės) Antraštės ir žodžiai paryškintu šriftu yra skirti tik patogumui ir neturi įtakos aiškinimui;
 9. (apima) žodis "apima" ir panašūs žodžiai bet kokia forma nėra apribojimo žodis;
 10. (neigiamas aiškinimas) jokia šio susitarimo nuostata nebus aiškinama nepalankiai šaliai dėl to, kad ta šalis buvo atsakinga už šio susitarimo arba tos nuostatos parengimą; ir
 11. (valiuta) nuoroda į $ arba "dolerį" reiškia JAV dolerį, nebent raštu susitarta kitaip.
lt_LTLietuvių kalba