WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

WPROWADZENIE
 1. Niniejsze warunki (Warunki) mają zastosowanie podczas korzystania z tej witryny, verbalate.ai (Strona internetowa).
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków, które stanowią wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a nami, Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Verbalate, nasz, my lub nas).
 3. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, musi powstrzymać się od korzystania z Witryny.
 4. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, aktualizując tę stronę Witryny, a dalsze korzystanie z Witryny po takiej aktualizacji będzie oznaczać zgodę użytkownika na przestrzeganie zmienionych Warunków.
DOSTĘP I KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ
 1. Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz musi zapewnić, że jego pracownicy, podwykonawcy i inni agenci, którzy korzystają z Witryny lub uzyskują do niej dostęp, przestrzegają Warunków i wszelkich obowiązujących przepisów prawa.
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Nie wolno:
  1. kopiować, powielać, reprodukować, tłumaczyć, dostosowywać, zmieniać, modyfikować, sprzedawać, odszyfrowywać lub dekompilować jakiejkolwiek części lub aspektu Witryny bez naszej wyraźnej zgody;
  2. korzystania z Witryny w celach innych niż przeglądanie, wybór lub zakup towarów;
  3. korzystać lub próbować korzystać z Witryny w sposób niezgodny z prawem, oszukańczy lub ułatwiający nielegalną lub oszukańczą działalność;
  4. korzystać lub próbować korzystać z Witryny w sposób, który może zakłócać, zakłócać lub powodować nadmierne obciążenie Witryny lub serwerów lub sieci, na których znajduje się Witryna;
  5. korzystać z Witryny przy pomocy jakiegokolwiek zautomatyzowanego narzędzia lub oprogramowania skryptowego;
  6. działać w sposób, który może obniżyć lub negatywnie wpłynąć na naszą reputację, w tym poprzez umieszczanie linków do Witryny na jakiejkolwiek innej stronie internetowej; oraz
  7. próbować naruszać bezpieczeństwo Witryny lub w inny sposób zakłócać normalne funkcjonowanie Witryny, w tym poprzez:
   1. uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do kont lub danych Witryny;
   2. skanowanie, sondowanie lub testowanie Witryny pod kątem luk w zabezpieczeniach;
   3. przeciążenie, zalanie, bombardowanie pocztowe, awaria lub przesłanie wirusa do Witryny; lub
   4. inicjowania lub uczestniczenia w ataku typu "odmowa usługi" na Witrynę.
INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje w Witrynie były jak najbardziej aktualne i dokładne, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie gwarantujemy tego (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo):
  1. Witryna będzie wolna od błędów lub wad;
  2. Witryna będzie dostępna przez cały czas;
  3. wiadomości wysyłane za pośrednictwem Witryny będą dostarczane niezwłocznie lub będą dostarczane w ogóle;
  4. informacje otrzymywane lub dostarczane za pośrednictwem Witryny będą bezpieczne lub poufne; lub
  5. wszelkie informacje dostarczane za pośrednictwem Witryny są dokładne lub prawdziwe.

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich informacji lub funkcji w Witrynie poprzez aktualizację Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia, w tym opisów produktów, cen i innych Treści Witryny.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Zachowujemy prawo własności do Witryny i wszystkich materiałów w Witrynie (w tym tekstu, grafiki, logo, projektu, ikon, obrazów, nagrań dźwiękowych i wideo, cen, plików do pobrania i oprogramowania) (Strona internetowa Treść) i zastrzega sobie wszelkie prawa do wszelkich praw własności intelektualnej będących jej własnością lub licencjonowanych przez nią, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.
 2. Użytkownik może wykonać tymczasową elektroniczną kopię całości lub części Witryny wyłącznie w celu jej przeglądania. Użytkownikowi nie wolno w żaden inny sposób powielać, przesyłać, adaptować, rozpowszechniać, sprzedawać, modyfikować ani publikować Witryny lub jakichkolwiek Treści Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody od nas lub w sposób dozwolony przez prawo.
LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
 1. Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Nie mamy kontroli nad treścią stron, do których prowadzą łącza i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
 2. Włączenie jakiejkolwiek połączonej strony internetowej do Witryny nie oznacza naszej zgody ani poparcia dla połączonej strony internetowej.
BEZPIECZEŃSTWO
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie systemów komputerowych, telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych powstałe w związku z korzystaniem z Witryny. Użytkownik powinien podjąć własne środki ostrożności, aby upewnić się, że proces dostępu do Witryny nie naraża go na ryzyko wirusów, złośliwego kodu komputerowego lub innych form ingerencji.
ZGŁASZANIE NADUŻYĆ
 1. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym korzystaniu z Witryny przez jakąkolwiek osobę, jakichkolwiek błędach w materiałach zamieszczonych w Witrynie lub jakichkolwiek trudnościach w dostępie do Witryny lub korzystaniu z niej, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych lub formularza zamieszczonego w Witrynie.
PRYWATNOŚĆ
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, którą można znaleźć pod adresem tutaj.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących niniejszej Witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie lub wynikowe straty poniesione w związku z korzystaniem z niniejszej Witryny. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelką odpowiedzialność, która może powstać w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej Witryny i/lub informacji lub materiałów na niej zawartych. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami lub odpowiedzialnością wynikającą z korzystania przez niego z niniejszej Witryny.

OGÓLNE

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
 1. Niniejsza umowa podlega prawu obowiązującemu w stanie Wiktoria w Australii. Każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Wiktoria w Australii i sądów apelacyjnych w odniesieniu do wszelkich postępowań wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych. Każda ze stron nieodwołalnie zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do miejsca prowadzenia jakiegokolwiek procesu prawnego na podstawie tego, że proces został wniesiony na niedogodnym forum.
ZRZECZENIE
 1. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może powoływać się na słowa lub zachowanie jakiejkolwiek innej strony jako zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa, chyba że zrzeczenie się ma formę pisemną i jest podpisane przez stronę przyznającą zrzeczenie się.
SEVERANCE
 1. Każdy warunek niniejszej umowy, który jest w całości lub w części nieważny lub niewykonalny, zostaje wyłączony w zakresie, w jakim jest nieważny lub niewykonalny. Ważność i wykonalność pozostałej części niniejszej umowy nie jest ograniczona ani w żaden inny sposób naruszona.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA
 1. Zobowiązanie lub odpowiedzialność przyjęta przez dwie lub więcej osób lub prawo przyznane dwóm lub więcej osobom wiąże je lub przynosi im korzyści wspólnie i solidarnie.
PRZYDZIAŁ
 1. Strona nie może dokonać cesji, nowacji lub w inny sposób przenieść jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
CAŁOŚĆ UMOWY
 1. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze negocjacje, postępowanie, ustalenia, porozumienia lub umowy, wyraźne lub dorozumiane, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy.
INTERPRETACJA
 1. (Liczba pojedyncza i mnoga) słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą (i odwrotnie);
 2. (płeć) słowa wskazujące na płeć obejmują odpowiadające im słowa dowolnej innej płci;
 3. (zdefiniowane pojęcia), jeśli słowu lub frazie nadano określone znaczenie, każda inna część mowy lub forma gramatyczna tego słowa lub frazy ma odpowiadające jej znaczenie;
 4. (osoba) odniesienie do "osoby" lub "Ciebie" obejmuje osobę fizyczną, majątek osoby fizycznej, korporację, organ, stowarzyszenie, konsorcjum lub wspólne przedsięwzięcie (zarejestrowane lub nieposiadające osobowości prawnej), spółkę osobową, trust i każdy inny podmiot;
 5. (impreza) odniesienie do strony obejmuje wykonawców, administratorów, następców i dozwolonych cesjonariuszy tej strony, w tym osoby przejmujące w drodze nowacji, a w przypadku powiernika obejmuje każdego zastępcę lub dodatkowego powiernika;
 6. (niniejsza umowa) odniesienie do strony, klauzuli, paragrafu, harmonogramu, eksponatu, załącznika lub aneksu jest odniesieniem do strony, klauzuli, paragrafu, harmonogramu, eksponatu, załącznika lub aneksu do niniejszej umowy, a odniesienie do niniejszej umowy obejmuje wszystkie harmonogramy, eksponaty, załączniki i aneksy do niej;
 7. (dokument) odniesienie do dokumentu (w tym niniejszej umowy) odnosi się do tego dokumentu, który jest zmieniany, nowelizowany, ratyfikowany lub zastępowany od czasu do czasu;
 8. (nagłówki) nagłówki i słowa pogrubioną czcionką służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na interpretację;
 9. (obejmuje) słowo "obejmuje" i podobne słowa w dowolnej formie nie jest słowem ograniczającym;
 10. (niekorzystna interpretacja) żadne postanowienie niniejszej umowy nie będzie interpretowane na niekorzyść strony, ponieważ strona ta była odpowiedzialna za przygotowanie niniejszej umowy lub tego postanowienia; oraz
 11. (waluta) odniesienie do $ lub "dolara" dotyczy waluty USD, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
pl_PLPolski