TĪMEKĻA VIETNES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

IEVADS
 1. Šie noteikumi un nosacījumi (Noteikumi) piemēro, kad izmantojat šo tīmekļa vietni, verbalate.ai (Tīmekļa vietne).
 2. Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus, kas veido saistošu līgumisku vienošanos starp jums un mums, Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Verbālis, mūsu, mēs vai mums).
 3. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, jums ir jāatturas no Vietnes lietošanas.
 4. Mēs jebkurā laikā varam mainīt šos Noteikumus, atjauninot šo Tīmekļa vietnes lapu, un tālāka Tīmekļa vietnes lietošana pēc šāda atjauninājuma būs jūsu piekrišana ievērot grozītos Noteikumus.
PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI UN TĀS IZMANTOŠANA
 1. Jums Tīmekļa vietne ir jāizmanto tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī jānodrošina, lai jūsu darbinieki, apakšuzņēmēji un citi aģenti, kas izmanto Tīmekļa vietni vai piekļūst tai, ievērotu šos Noteikumus un piemērojamos tiesību aktus.
JŪSU PIENĀKUMI
 1. Jūs nedrīkstat:
  1. kopēt, atspoguļot, reproducēt, tulkot, pielāgot, mainīt, modificēt, pārdot, atšifrēt vai dekompilēt jebkuru Tīmekļa vietnes daļu vai aspektu bez mūsu skaidras piekrišanas;
  2. izmantot Tīmekļa vietni citiem mērķiem, izņemot preču pārlūkošanu, izvēli vai iegādi;
  3. izmantot vai mēģināt izmantot Tīmekļa vietni tādā veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks vai veicina nelikumīgas vai krāpnieciskas darbības;
  4. izmantot vai mēģināt izmantot Tīmekļa vietni tādā veidā, kas var traucēt, traucēt vai radīt nevajadzīgu slogu Tīmekļa vietnei vai serveriem vai tīkliem, kuros atrodas Tīmekļa vietne;
  5. izmantot Tīmekļa vietni, izmantojot jebkādu automatizētu skriptu rīku vai programmatūru;
  6. rīkoties veidā, kas var mazināt vai nelabvēlīgi ietekmēt mūsu reputāciju, tostarp jebkurā citā tīmekļa vietnē izveidot saiti uz Tīmekļa vietni; un
  7. mēģināt pārkāpt Tīmekļa vietnes drošību vai kā citādi traucēt Tīmekļa vietnes normālu darbību, tostarp:
   1. nesankcionētas piekļuves iegūšana Tīmekļa vietnes kontiem vai datiem;
   2. Tīmekļa vietnes skenēšana, zondēšana vai drošības ievainojamību testēšana;
   3. Tīmekļa vietnes pārslodzes, plūdu, e-pasta bombardēšanas, avārijas vai vīrusa nosūtīšanas; vai
   4. ierosināt vai piedalīties pakalpojuma atteikuma uzbrukumā Tīmekļa vietnei.
INFORMĀCIJA TĪMEKĻA VIETNĒ
 1. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka informācija Tīmekļa vietnē ir pēc iespējas aktuālāka un precīzāka, jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs negarantējam (likumā atļautajā apmērā), ka:
  1. Tīmekļa vietne būs bez kļūdām vai defektiem;
  2. Tīmekļa vietne būs pieejama jebkurā laikā;
  3. ar Tīmekļa vietnes starpniecību nosūtītie ziņojumi tiks piegādāti nekavējoties vai vispār tiks piegādāti;
  4. informācija, ko saņemat vai sniedzat, izmantojot Tīmekļa vietni, būs droša vai konfidenciāla; vai
  5. jebkura informācija, kas sniegta, izmantojot Tīmekļa vietni, ir precīza vai patiesa.

  Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt jebkuru Tīmekļa vietnes informāciju vai funkcionalitāti, tostarp produktu aprakstus, cenas un citu Tīmekļa vietnes saturu, to atjauninot.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
 1. Mēs paturam īpašumtiesības uz Tīmekļa vietni un visiem Tīmekļa vietnes materiāliem (tostarp tekstu, grafiku, logotipiem, dizainu, ikonām, attēliem, skaņas un video ierakstiem, cenām, lejupielādes un programmatūru) (Tīmekļa vietne Saturs) un patur visas tai piederošās vai licencētās intelektuālā īpašuma tiesības, kas nav skaidri piešķirtas jums.
 2. Jūs varat uz laiku izveidot visas Tīmekļa vietnes vai tās daļas elektronisku kopiju tikai tās apskatei. Jūs nedrīkstat citādi reproducēt, pārraidīt, adaptēt, izplatīt, pārdot, pārveidot vai publicēt Tīmekļa vietni vai jebkuru Tīmekļa vietnes saturu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas vai kā to atļauj likums.
SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM
 1. Tīmekļa vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm, par kurām mēs neesam atbildīgi. Mēs nekontrolējam saistīto tīmekļa vietņu saturu un neesam par to atbildīgi.
 2. Jebkuras saistītās vietnes iekļaušana Tīmekļa vietnē nenozīmē, ka mēs apstiprinām vai atbalstām saistīto vietni.
DROŠĪBA
 1. Mēs neuzņemamies atbildību par datorsistēmu, mobilo tālruņu vai citu elektronisko ierīču zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar vietnes izmantošanu. Jums pašam jāveic piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka process, ko izmantojat, lai piekļūtu Tīmekļa vietnei, nerada vīrusu, ļaunprātīga datorkoda vai cita veida traucējumu risku.
ZIŅOŠANA PAR ĻAUNPRĀTĪGU IZMANTOŠANU
 1. Ja jums kļūst zināms par to, ka kāda persona nepareizi izmanto Tīmekļa vietni, ka Tīmekļa vietnes materiālos ir pieļautas kļūdas vai radušās grūtības piekļūt Tīmekļa vietnei vai to izmantot, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums, izmantojot mūsu Tīmekļa vietnē norādīto kontaktinformāciju vai veidlapu.
PRIVĀTUMS
 1. Jūs piekrītat ievērot mūsu konfidencialitātes politiku, kas atrodama šeit.
ATBILDĪBA
 1. Mēs nesniedzam nekādas garantijas vai apliecinājumus par šo Tīmekļa vietni vai tās saturu un neuzņemsimies atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šīs Tīmekļa vietnes izmantošanu. Likumā atļautajā maksimālajā apmērā mēs izslēdzam jebkādu atbildību, kas var rasties saistībā ar mūsu Tīmekļa vietnes un/vai tajā ietvertās informācijas vai materiālu izmantošanu. Jūs piekrītat atlīdzināt mums visus zaudējumus vai atbildību, kas radušies saistībā ar šīs Tīmekļa vietnes izmantošanu.

VISPĀRĪGI

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA
 1. Šo līgumu reglamentē Viktorijas štatā, Austrālijā, spēkā esošie tiesību akti. Katra puse neatsaucami pakļaujas ekskluzīvai Viktorijas (Austrālija) tiesu un to apelācijas tiesu jurisdikcijai attiecībā uz jebkādiem tiesas procesiem, kas izriet no šī līguma vai ir ar to saistīti. Katra puse neatsaucami atsakās no jebkādiem iebildumiem pret tiesas procesa norises vietu, pamatojoties uz to, ka process ir uzsākts nepiemērotā tiesā.
WAIVER
 1. Neviena šī līguma puse nedrīkst atsaukties uz jebkuras citas puses vārdiem vai rīcību kā atteikšanos no kādām tiesībām, ja vien atteikšanās nav rakstiska un to nav parakstījusi puse, kas atteikšanos piešķir.
SEVERANCE
 1. Jebkurš šā līguma noteikums, kas ir pilnībā vai daļēji spēkā neesošs vai neizpildāms, tiek atcelts tādā apmērā, kādā tas ir spēkā neesošs vai neizpildāms. Pārējo šā līguma noteikumu spēkā esamība un izpildāmība netiek ierobežota vai citādi ietekmēta.
SOLIDĀRĀ ATBILDĪBA
 1. Saistības vai atbildība, ko uzņemas divas vai vairākas personas, vai tiesības, kas piešķirtas divām vai vairākām personām, tās saista vai dod tām labumu solidāri un atsevišķi.
ASIGNĀTS
 1. Puse nevar cedēt, novatizēt vai citādi nodot jebkuras no savām tiesībām vai pienākumiem saskaņā ar šo līgumu bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
VISS LĪGUMS
 1. Šis līgums ietver visu vienošanos starp pusēm un aizstāj jebkādas iepriekšējas sarunas, rīcību, vienošanās, vienošanos vai vienošanos, tiešu vai netiešu, attiecībā uz šā līguma priekšmetu.
INTERPRETĀCIJA
 1. (vienskaitlī un daudzskaitlī) vārdi vienskaitlī ietver daudzskaitli (un otrādi);
 2. (dzimums) vārdi, kas apzīmē dzimumu, ietver atbilstošos vārdus jebkurā citā dzimtē;
 3. (definēti termini), ja vārdam vai vārdkopai ir piešķirta noteikta nozīme, tad jebkurai citai runas daļai vai gramatiskajai formai, kas ir šī vārda vai vārdkopas forma, ir atbilstoša nozīme;
 4. (persona) atsauce uz "personu" vai "jūs" ietver fizisku personu, fiziskas personas īpašumu, korporāciju, iestādi, apvienību, konsorciju vai kopuzņēmumu (reģistrētu vai nereģistrētu), partnerību, trastu un jebkuru citu vienību;
 5. (puse) atsauce uz pusi ietver šīs puses izpildītājus, administratorus, tiesību pārņēmējus un pilnvarotos cesionārus, tostarp personas, kas pārņem līgumu pēc novācijas, un pilnvarnieka gadījumā ietver jebkuru aizvietotu vai papildu pilnvarnieku;
 6. (šis līgums) atsauce uz pusi, klauzulu, punktu, punktu, grafiku, eksponātu, pielikumu vai pielikumu ir atsauce uz pusi, klauzulu, punktu, punktu, grafiku, eksponātu, pielikumu vai pielikumu šim līgumam, un atsauce uz šo līgumu ietver visus tā grafikus, eksponātus, pielikumus un pielikumus;
 7. (dokuments) atsauce uz kādu dokumentu (tostarp šo līgumu) attiecas uz šo dokumentu, kas laiku pa laikam tiek grozīts, novatizēts, ratificēts vai aizstāts;
 8. (virsraksti) virsraksti un treknrakstā rakstītie vārdi ir tikai ērtības labad un neietekmē interpretāciju;
 9. (ietver) vārds "ietver" un tamlīdzīgi vārdi jebkurā formā nav ierobežojošs vārds;
 10. (negatīva interpretācija) neviens šā nolīguma noteikums netiks interpretēts nelabvēlīgi kādai pusei, jo šī puse bija atbildīga par šā nolīguma vai attiecīgā noteikuma sagatavošanu; un
 11. (valūta) atsauce uz $ vai "dolāru" attiecas uz ASV dolāru valūtu, ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās.
lvLatviešu valoda