PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

ÚVOD
 1. Tyto podmínky (Podmínky) platí při používání těchto webových stránek, verbalate.ai (Webové stránky).
 2. Souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami, které tvoří závaznou smluvní dohodu mezi vámi a námi, společností Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Sloveso, náš, my nebo nás).
 3. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, musíte se zdržet používání webových stránek.
 4. Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit aktualizací této stránky Webových stránek a vaše další používání Webových stránek po takové aktualizaci bude představovat váš souhlas s tím, že se budete řídit Podmínkami ve znění jejich změn.
PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
 1. Webové stránky musíte používat pouze v souladu s těmito Podmínkami a platnými zákony a musíte zajistit, aby vaši zaměstnanci, subdodavatelé a další zástupci, kteří používají Webové stránky nebo k nim mají přístup, dodržovali tyto Podmínky a platné zákony.
VAŠE POVINNOSTI
 1. Nesmíte:
  1. kopírovat, zrcadlit, reprodukovat, překládat, přizpůsobovat, měnit, upravovat, prodávat, dešifrovat nebo dekompilovat jakoukoli část nebo aspekt Webových stránek bez našeho výslovného souhlasu;
  2. používat Webové stránky k jiným účelům než k prohlížení, výběru nebo nákupu zboží;
  3. používat nebo se pokoušet používat Webové stránky způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo který usnadňuje nezákonnou nebo podvodnou činnost;
  4. používat nebo se pokoušet používat Webové stránky způsobem, který by mohl narušovat, narušovat nebo nepřiměřeně zatěžovat Webové stránky nebo servery či sítě, na kterých jsou Webové stránky umístěny;
  5. používat Webové stránky pomocí jakéhokoli automatizovaného skriptovacího nástroje nebo softwaru;
  6. jednat způsobem, který by mohl snížit nebo nepříznivě ovlivnit naši pověst, včetně odkazování na Webové stránky na jakýchkoli jiných webových stránkách; a
  7. pokusit se narušit zabezpečení Webových stránek nebo jinak zasahovat do běžných funkcí Webových stránek, včetně:
   1. získání neoprávněného přístupu k účtům nebo datům na webových stránkách;
   2. skenování, zkoumání nebo testování webových stránek z hlediska bezpečnostních zranitelností;
   3. přetížení, zaplavení, mailbombing, pád nebo odeslání viru na Webové stránky; nebo
   4. vyvolat útok na webové stránky s cílem odepřít službu nebo se na něm podílet.
INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
 1. Přestože se snažíme zajistit, aby informace na webových stránkách byly co nejaktuálnější a nejpřesnější, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že to (v maximálním rozsahu povoleném zákonem) nezaručujeme:
  1. Webové stránky budou bez chyb a závad;
  2. Webové stránky budou přístupné po celou dobu;
  3. zprávy zaslané prostřednictvím Webových stránek budou doručeny včas nebo vůbec;
  4. informace, které obdržíte nebo poskytnete prostřednictvím Webových stránek, budou bezpečné nebo důvěrné; nebo
  5. že veškeré informace poskytnuté prostřednictvím Webových stránek jsou přesné nebo pravdivé.

  Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit jakékoli informace nebo funkce na Webových stránkách jejich aktualizací, včetně popisů produktů, cen a dalšího obsahu Webových stránek.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
 1. Vlastnictví Webových stránek a veškerých materiálů na Webových stránkách (včetně textu, grafiky, log, designu, ikon, obrázků, zvukových a video nahrávek, cen, souborů ke stažení a softwaru) si ponecháváme (Webové stránky Obsah) a vyhrazuje si veškerá práva k jakýmkoli právům duševního vlastnictví, která vlastní nebo na něž má licenci a která vám nebyla výslovně udělena.
 2. Můžete si pořídit dočasnou elektronickou kopii celé Webové stránky nebo její části pouze za účelem jejího prohlížení. Webové stránky ani jejich obsah nesmíte jinak reprodukovat, přenášet, upravovat, distribuovat, prodávat, upravovat nebo zveřejňovat bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo v souladu se zákonem.
ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY
 1. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, za které neneseme odpovědnost. Nemáme kontrolu nad obsahem odkazovaných webových stránek a neneseme za něj odpovědnost.
 2. Zařazení jakékoli odkazované webové stránky na webové stránky neznamená, že ji schvalujeme nebo podporujeme.
SECURITY
 1. Nepřebíráme odpovědnost za ztrátu nebo poškození počítačových systémů, mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení v souvislosti s používáním těchto webových stránek. Měli byste přijmout vlastní opatření, abyste se ujistili, že postup, který používáte pro přístup k Webovým stránkám, vás nevystavuje riziku virů, škodlivého počítačového kódu nebo jiných forem rušení.
HLÁŠENÍ ZNEUŽITÍ
 1. Pokud zjistíte zneužití Webových stránek jakoukoli osobou, chyby v materiálu na Webových stránkách nebo jakékoli potíže s přístupem nebo používáním Webových stránek, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů nebo formuláře uvedeného na našich Webových stránkách.
PRIVACY
 1. Souhlasíte s tím, že se budete řídit našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese zde.
ZODPOVĚDNOST
 1. Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení ohledně těchto webových stránek ani jejich obsahu a neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli přímé nebo následné ztráty vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek. V maximálním rozsahu povoleném zákonem vylučujeme jakoukoli odpovědnost, která může vzniknout v důsledku vašeho používání našich Webových stránek a/nebo informací či materiálů na nich obsažených. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za jakoukoli ztrátu nebo odpovědnost vyplývající z vašeho používání těchto Webových stránek.

VŠEOBECNÉ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
 1. Tato smlouva se řídí právem platným ve státě Victoria v Austrálii. Každá ze stran se neodvolatelně podřizuje výlučné jurisdikci soudů státu Victoria v Austrálii a odvolacích soudů, pokud jde o jakékoli řízení vyplývající z této smlouvy nebo s ní související. Každá ze stran se neodvolatelně vzdává námitky proti místní příslušnosti jakéhokoli soudního řízení na základě toho, že řízení bylo zahájeno na nevhodném místě.
WAIVER
 1. Žádná strana této smlouvy se nesmí odvolávat na slova nebo chování jiné strany jako na vzdání se jakéhokoli práva, pokud toto vzdání se není písemné a podepsané stranou, která vzdání se práva uděluje.
SEVERANCE
 1. Jakákoli podmínka této smlouvy, která je zcela nebo částečně neplatná nebo nevymahatelná, se odděluje v rozsahu, v jakém je neplatná nebo nevymahatelná. Platnost a vymahatelnost zbývající části této smlouvy není omezena ani jinak dotčena.
SPOLEČNÁ A NEROZDÍLNÁ ODPOVĚDNOST
 1. Závazek nebo povinnost převzatá dvěma nebo více osobami nebo právo přiznané dvěma nebo více osobám je zavazuje nebo jim přináší prospěch společně a nerozdílně.
PŘIDĚLENÍ
 1. Strana nemůže postoupit, nově převést nebo jinak převést jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
CELÁ DOHODA
 1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje jakákoli předchozí jednání, jednání, ujednání, dohody nebo ujednání, výslovná nebo implicitní, týkající se předmětu této smlouvy.
VÝKLAD
 1. (jednotné a množné číslo) slova v jednotném čísle zahrnují i množné číslo (a naopak);
 2. (gender) slova označující rod zahrnují odpovídající slova jakéhokoli jiného rodu;
 3. (definované pojmy) Pokud je slovu nebo slovnímu spojení dán určitý význam, má odpovídající význam i každá jiná část řeči nebo gramatická forma tohoto slova nebo slovního spojení;
 4. (osoba) odkaz na "osobu" nebo "vás" zahrnuje fyzickou osobu, pozůstalost po fyzické osobě, obchodní společnost, orgán, sdružení, konsorcium nebo společný podnik (ať už se sídlem nebo bez sídla), partnerství, svěřenský fond a jakýkoli jiný subjekt;
 5. (strana) odkaz na stranu zahrnuje její vykonavatele, správce, nástupce a povolené postupníky, včetně osob, které přebírají práva na základě novace, a v případě správce zahrnuje jakéhokoli náhradního nebo dalšího správce;
 6. (tato dohoda) odkaz na stranu, ustanovení, odstavec, harmonogram, exponát, přílohu nebo dodatek je odkazem na stranu, ustanovení, odstavec, harmonogram, exponát, přílohu nebo dodatek k této dohodě nebo k této dohodě a odkaz na tuto dohodu zahrnuje všechny harmonogramy, exponáty, přílohy a dodatky k této dohodě;
 7. (dokument) odkaz na dokument (včetně této smlouvy) se vztahuje na tento dokument ve znění, v jakém byl čas od času změněn, novelizován, ratifikován nebo nahrazen;
 8. (nadpisy) nadpisy a slova psaná tučným písmem jsou pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad;
 9. (obsahuje) Slovo "zahrnuje" a podobná slova v jakékoli podobě nejsou slovem omezujícím;
 10. (nepříznivý výklad) žádné ustanovení této dohody nebude vykládáno v neprospěch strany, protože tato strana byla odpovědná za přípravu této dohody nebo tohoto ustanovení; a
 11. (měna) odkaz na $ nebo "dolar" se vztahuje na měnu USD, pokud není písemně dohodnuto jinak.
cs_CZČeština