ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD
 1. Tento dokument stanovuje zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvádzané ako "my", "nás" alebo "naše"). Na účely platných právnych predpisov o ochrane údajov (najmä všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a zákona o ochrane údajov Spojeného kráľovstva z roku 2018), vaše údaje budú pod našou kontrolou.
 2. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú vždy, keď zhromažďujeme vaše osobné informácie a/alebo osobné údaje (vaše osobné údaje). To zahŕňa vzťahy medzi vami, návštevníkmi tejto webovej stránky (či už priamo ako našimi zákazníkmi alebo ako zamestnancami našich zákazníkov), a nami, vlastníkom a poskytovateľom tejto webovej stránky, a tiež prípady, keď nám spracovanie vašich osobných údajov nariadi tretia strana. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše používanie všetkých údajov, ktoré sme zhromaždili alebo ktoré ste nám poskytli v súvislosti s používaním tejto webovej lokality a poskytovaním našich služieb pre vás.
 3. Naše povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov berieme vážne. Pozorne si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože obsahujú dôležité informácie o tom, kto sme a ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, používame a zdieľame vaše osobné údaje v súvislosti s používaním našej webovej stránky. Vysvetľuje tiež vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a spôsob, ako sa môžete obrátiť na nás alebo na príslušný regulačný orgán v prípade, že máte sťažnosť.
TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME
 1. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať:
  1. názov;
  2. poštovú alebo ulicovú adresu;
  3. e-mailová adresa;
  4. informácie zo sociálnych médií;
  5. telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje;
  6. vek;
  7. dátum narodenia;
  8. informácie o kreditnej karte alebo iné platobné údaje;
  9. informácie o vašom podnikaní alebo osobnej situácii;
  10. informácie v súvislosti s prieskumami, dotazníkmi a propagačnými akciami, ktorých sa zúčastňujete;
  11. keď používame analytické súbory cookie, identitu a typ vášho zariadenia, I.P. adresu, informácie o geografickej polohe, štatistiky zobrazenia stránky, reklamné údaje a štandardné informácie z webového denníka;
  12. informácie o tretích stranách a
  13. akékoľvek iné informácie, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom tejto webovej stránky, v priebehu poskytovania služieb, alebo ktoré sme od vás požadovali alebo ste nám ich poskytli inak.
AKO ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE
 1. Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme, boli úplné, presné, prístupné a nepodliehali neoprávnenému prístupu.

  Osobné údaje môžeme zhromažďovať buď priamo od vás, alebo od tretích strán vrátane prípadov, keď:

  1. kontaktujte nás prostredníctvom našej webovej stránky;
  2. komunikovať s nami prostredníctvom e-mailu, telefónu, SMS, sociálnych aplikácií (ako je LinkedIn, Facebook alebo Twitter) alebo inak;
  3. aby sme vám poskytli služby;
  4. keď nám vy alebo vaša organizácia ponúkate alebo poskytujete služby;
  5. interakciu s našou webovou stránkou, sociálnymi aplikáciami, službami, obsahom a reklamou a
  6. investovať do nášho podniku alebo sa pýtať na potenciálnu kúpu nášho podniku.

  Osobné údaje od vás môžeme zhromažďovať aj vtedy, keď používate alebo pristupujete na našu webovú lokalitu alebo stránky našich sociálnych médií. Môže sa to uskutočniť prostredníctvom nástrojov webovej analýzy, súborov cookie alebo iných podobných technológií sledovania, ktoré nám umožňujú sledovať a analyzovať používanie webovej stránky. Viac informácií nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Osobné údaje zhromažďujeme a používame na tieto účely:
  1. poskytovať vám služby alebo informácie;
  2. na evidenčné a administratívne účely;
  3. plnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov alebo presadzovanie našich dohôd s tretími stranami;
  4. ak máme váš súhlas, vrátane zasielania marketingových a propagačných správ a iných informácií, ktoré vás môžu zaujímať. V tejto súvislosti môžeme na zasielanie priamych marketingových správ používať e-mail, SMS, sociálne médiá alebo poštu. Zasielanie marketingových materiálov od nás môžete odmietnuť pomocou poskytnutého nástroja na odmietnutie (napr. odkaz na odhlásenie);
  5. pre naše oprávnené záujmy vrátane:
   1. rozvíjať a vykonávať marketingové činnosti, vykonávať prieskum a analýzu trhu a vypracovávať štatistiky;
   2. zlepšovať a optimalizovať našu ponuku služieb a skúsenosti zákazníkov;
   3. zasielať vám administratívne správy, pripomenutia, oznámenia, aktualizácie a iné informácie, ktoré ste si vyžiadali;
   4. posúdiť vašu žiadosť o prijatie do zamestnania a
   5. poskytovanie našich služieb.
ZDIEĽANIE VAŠICH ÚDAJOV
 1. Vaše osobné údaje môžeme za určitých okolností zdieľať takto:
  1. ak dôjde k zmene kontroly v našom podnikaní alebo k predaju či prevodu podnikových aktív, vyhradzujeme si právo previesť v zákonom povolenom rozsahu naše databázy používateľov spolu s akýmikoľvek osobnými údajmi a neosobnými údajmi obsiahnutými v týchto databázach. Tieto informácie môžu byť poskytnuté potenciálnemu kupujúcemu na základe dohody o zachovaní dôvernosti. Informácie sa budeme snažiť zverejniť len v dobrej viere a v prípade, že si to bude vyžadovať niektorá z vyššie uvedených okolností;
  2. agentúry na kontrolu úverov z dôvodu kontroly úverov;
  3. zverejnenia vyžadované zákonom alebo iným právnym predpisom a
  4. poskytovateľov služieb a iné pridružené tretie strany, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, vrátane iných odborných poradcov, ako sú účtovníci, poskytovatelia služieb obnovy po havárii alebo audítori a/alebo zahraniční poradcovia.
BEZPEČNOSŤ
 1. Podnikáme primerané kroky na zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov a ich ochrany pred zneužitím alebo neoprávneným prístupom. Naše systémy informačných technológií sú chránené heslom a na ochranu týchto systémov používame celý rad administratívnych a technických opatrení. Bezpečnosť vašich osobných údajov však nemôžeme zaručiť.
ODKAZY
 1. Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované pre pohodlie a nemusia byť aktuálne alebo udržiavané. Nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov na týchto prepojených webových lokalitách a odporúčame vám, aby ste si pred ich použitím prečítali zásady ochrany osobných údajov na týchto webových lokalitách.
VAŠE PRÁVA
 1. V súvislosti s používaním vašich osobných údajov máte rôzne práva:
  1. Prístup: Máte právo získať prístup k svojim údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám (podobným tým, ktoré sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov). Je to preto, aby ste boli informovaní a mohli skontrolovať, či vaše informácie používame v súlade so zákonom o ochrane údajov.
  2. Buďte informovaní: Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše údaje a aké sú vaše práva. Preto vám poskytujeme informácie uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
  3. Oprava: Naším cieľom je, aby vaše osobné údaje boli presné, aktuálne a úplné. Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom nášho kontaktného formulára a informovali nás, ak niektoré z vašich osobných údajov nie sú presné alebo sa zmenili, aby sme mohli vaše osobné údaje aktualizovať.
  4. Námietka: Za určitých okolností máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov vrátane spracovania na účely priameho marketingu.
  5. Obmedzenie: Máte právo "zablokovať" alebo potlačiť ďalšie používanie vašich informácií. Ak je spracovanie obmedzené, môžeme vaše informácie naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať.
  6. Vymazanie: Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ak boli vaše osobné údaje okrem iného spracované nezákonne.
  7. Prenosnosť: Máte právo požadovať, aby sa niektoré vaše osobné údaje poskytli vám alebo inému prevádzkovateľovi údajov v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte.
  8. Sťažnosti: Ak sa domnievate, že vaše práva na ochranu údajov boli porušené, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. V Spojenom kráľovstve je dozorným orgánom Úrad komisára pre informácie.
  9. Odvolanie súhlasu: Ak ste udelili súhlas s akoukoľvek činnosťou, ktorú vykonávame s vašimi osobnými údajmi, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. To zahŕňa aj vaše právo odvolať súhlas s používaním vašich osobných údajov na marketingové účely.

  Kedykoľvek môžete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv tak, že kontaktujete našu e-mailovú adresu uvedenú nižšie.

AKO DLHO UCHOVÁVAME ÚDAJE
 1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelu, na ktorý sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo spravodajských požiadaviek. Vaše osobné údaje bezpečne zlikvidujeme v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

  Ak chcete získať ďalšie informácie o našich konkrétnych lehotách uchovávania vašich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom našej e-mailovej adresy uvedenej nižšie.

PREVODY MIMO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU ("EHP")
 1. Na poskytovanie našich služieb môžeme prenášať osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, do krajín mimo Spojeného kráľovstva alebo EHP, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako krajina, v ktorej máte bydlisko, a ktoré Európska komisia neuznáva ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov.

  Keď tak urobíme, zabezpečíme, aby boli chránené v rovnakom rozsahu ako v EHP a Spojenom kráľovstve, pretože zavedieme vhodné záruky na ochranu vašich osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať štandardné zmluvné doložky.

  Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

KONTAKTUJTE NÁS
 1. Ak chcete získať ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov alebo postupoch, získať prístup k vašim osobným údajom, opraviť ich alebo podať sťažnosť, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených údajov:

  E-mail: grant.davies@eclicks.com.au

  Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť uverejnením aktualizovanej kópie na našej webovej lokalite a odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali našu webovú lokalitu a uistili sa, že ste oboznámení s našimi najaktuálnejšími zásadami ochrany osobných údajov. Ak vykonáme akékoľvek významné zmeny, budeme sa snažiť vás o tom informovať e-mailom.

sk_SKSlovenčina