PRIVAATSUSE POLIITIKA

SISSEJUHATUS
 1. Käesolevas dokumendis on sätestatud Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (käesolevas privaatsuspoliitikas viidatud kui "meie", "meid" või "meie") privaatsuspoliitika. Kohaldatava andmekaitseõiguse (eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (edaspidi "isikuandmete kaitse üldmäärus") kohaldamisel.GDPR") ja Ühendkuningriigi 2018. aasta andmekaitseseaduse kohaselt), kontrollime teie andmeid meie.
 2. Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse alati, kui me kogume teie isikuandmeid ja/või isikuandmeid (teie isikuandmed). See hõlmab teie, selle veebisaidi külastaja (kas otse meie kliendina või meie kliendi töötajana) ja meie, selle veebisaidi omaniku ja teenusepakkuja vahelist suhet, samuti juhul, kui kolmas isik on meid suunanud teie isikuandmete töötlemiseks. Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõigi meie poolt kogutud või teie poolt esitatud andmete kasutamise suhtes, mis on seotud veebisaidi kasutamisega ja meie teenuste osutamisega teile.
 3. Me võtame oma privaatsuskohustusi tõsiselt. Palun lugege käesolevat privaatsuspoliitikat hoolikalt, sest see sisaldab olulist teavet selle kohta, kes me oleme ning kuidas ja miks me kogume, salvestame, kasutame ja jagame teie isikuandmeid seoses meie veebisaidi kasutamisega. Selles selgitatakse ka teie õigusi seoses teie isikuandmetega ja seda, kuidas võtta meiega või asjaomase reguleeriva asutusega ühendust, kui teil on kaebus.
KOGUTUD ISIKUANDMETE LIIGID
 1. Meie kogutavad isikuandmed võivad sisaldada järgmisi andmeid:
  1. nimi;
  2. posti- või tänava-aadress;
  3. e-posti aadress;
  4. sotsiaalmeedia teave;
  5. telefoninumber ja muud kontaktandmed;
  6. vanus;
  7. sünniaeg;
  8. krediitkaardi või muu makseandmed;
  9. teave teie ettevõtte või isikliku olukorra kohta;
  10. teave seoses mis tahes kliendiuuringute, küsimustike ja kampaaniatega, milles te osalete;
  11. kui me kasutame analüütilisi küpsiseid, teie seadme identiteeti ja tüüpi, I.P. aadressi, geograafilise asukoha teavet, lehekülje vaatamise statistikat, reklaamiandmeid ja tavalist veebilogi teavet;
  12. teave kolmandate isikute kohta ja
  13. mis tahes muu teave, mille te meile selle veebisaidi kaudu, teile teenuste osutamise käigus või muul viisil meie poolt nõutud või teie poolt esitatud teabe kohta.
KUIDAS ME KOGUME ISIKUANDMEID
 1. Me püüame tagada, et kogutud teave oleks täielik, täpne, kättesaadav ja et sellele ei oleks loata juurdepääs.

  Me võime koguda isikuandmeid kas otse teilt või kolmandatelt isikutelt, sealhulgas juhul, kui te:

  1. võtke meiega ühendust meie kodulehel;
  2. suhelda meiega e-posti, telefoni, SMS-i, sotsiaalseid rakendusi (nagu LinkedIn, Facebook või Twitter) kasutades või muul viisil;
  3. palgata meid teile teenuste osutamiseks;
  4. kui teie või teie organisatsioon pakub meile teenuseid või osutab meile teenuseid;
  5. suhelda meie veebisaidi, sotsiaalsete rakenduste, teenuste, sisu ja reklaamiga ning
  6. investeerida meie ettevõttesse või küsida meie ettevõtte võimaliku ostu kohta.

  Me võime koguda teie isikuandmeid ka siis, kui kasutate meie veebisaiti või sotsiaalmeedia lehekülgi või pääsete neile juurde. See võib toimuda veebianalüüsi vahendite, "küpsiste" või muude sarnaste jälgimistehnoloogiate abil, mis võimaldavad meil jälgida ja analüüsida teie veebilehe kasutamist. Lisateavet leiate meie küpsiste poliitikast.

TEIE ISIKUANDMETE KASUTAMINE
 1. Me kogume ja kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. et pakkuda teile teenuseid või teavet;
  2. arvestuse pidamiseks ja halduseesmärkidel;
  3. meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks või meie ja kolmandate isikute vaheliste lepingute jõustamiseks;
  4. kui meil on teie nõusolek, sealhulgas selleks, et saata teile turundus- ja reklaamsõnumeid ning muud teavet, mis võib teile huvi pakkuda. Sellega seoses võime kasutada e-posti, SMS-i, sotsiaalmeediat või posti, et saata teile otseturundussõnumeid. Võite loobuda meilt turundusmaterjalide saamisest, kasutades selleks ettenähtud loobumisvõimalust (nt tühistamislinki);
  5. meie õigustatud huvidest lähtuvalt, sealhulgas:
   1. arendada ja viia läbi turundustegevusi ning viia läbi turu-uuringuid ja -analüüse ning arendada statistikat;
   2. parandada ja optimeerida meie teenuste pakkumist ja kliendikogemust;
   3. saata teile haldussõnumeid, meeldetuletusi, teateid, uuendusi ja muud teie poolt soovitud teavet;
   4. kaaluda teie töölevõtmise taotlust; ja
   5. meie teenuste osutamine.
OMA ANDMETE JAGAMINE
 1. Teatud tingimustel võime jagada teie isikuandmeid järgmiselt:
  1. kui meie äritegevuses toimub kontrollivahetus või ärivara müük või üleandmine, jätame endale õiguse seadusega lubatud ulatuses edastada meie kasutajate andmebaasid koos nendes andmebaasides sisalduvate isikuandmete ja mitte-isikuliste andmetega. Need andmed võidakse avaldada potentsiaalsele ostjale konfidentsiaalsuse säilitamise lepingu alusel. Me püüame avaldada teavet ainult heas usus ja juhul, kui seda nõuavad eespool nimetatud asjaolud;
  2. krediidikontrolli eesmärgil krediidikontrolliasutused;
  3. seadusest või määrusest tulenev avalikustamine; ja
  4. teenusepakkujad ja muud seotud kolmandad isikud, et võimaldada meil pakkuda teile meie teenuseid, sealhulgas muud professionaalsed nõustajad, nagu raamatupidajad, katastroofide taastamise teenusepakkujad või audiitorid ja/või välismaised nõustajad.
TURVALISUS
 1. Võtame mõistlikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete turvalisus ja kaitse väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest. Meie infotehnoloogiasüsteemid on kaitstud parooliga ning me kasutame nende süsteemide kaitsmiseks mitmesuguseid haldus- ja tehnilisi meetmeid. Siiski ei saa me teie isikuandmete turvalisust tagada.
LINKS
 1. Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Need lingid on esitatud mugavuse huvides ja need ei pruugi olla ajakohased või neid ei pruugita säilitada. Me ei vastuta nende lingitud veebisaitide privaatsustavade eest ja soovitame teil enne nende veebisaitide kasutamist nende privaatsuspoliitikaga tutvuda.
SINU ÕIGUSED
 1. Teil on mitmeid õigusi seoses teie isikuandmete kasutamisega meie poolt:
  1. Juurdepääs: Teil on õigus saada juurdepääs oma andmetele (kui me töötleme neid) ja teatud muudele andmetele (mis on sarnased käesolevas privaatsusteates esitatud andmetele). See on selleks, et te oleksite teadlik ja saaksite kontrollida, kas me kasutame teie andmeid kooskõlas andmekaitseseadusega.
  2. Olge informeeritud: Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja kergesti mõistetavat teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame ja millised on teie õigused. Seepärast anname teile teavet käesolevas privaatsuspoliitikas.
  3. Korrigeerimine: Meie eesmärk on hoida teie isikuandmed täpsed, ajakohased ja täielikud. Soovitame teil meiega ühendust võtta, kasutades meie kontaktvormi, et anda meile teada, kui mõni teie isikuandmetest ei ole täpne või kui need muutuvad, et me saaksime teie isikuandmeid ajakohastada.
  4. Vastulause: Teil on ka õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele teatud tingimustel, sealhulgas töötlemisele otseturunduse eesmärgil.
  5. Piirangud: Teil on õigus "blokeerida" või takistada oma andmete edasist kasutamist. Kui töötlemine on piiratud, võime teie andmeid endiselt säilitada, kuid ei tohi neid enam kasutada.
  6. Erasure: Teil on õigus nõuda, et kustutaksime teie isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti, või kui teie isikuandmeid on muu hulgas ebaseaduslikult töödeldud.
  7. Kaasaskantavus: Teil on õigus nõuda, et mõned teie isikuandmed esitatakse teile või mõnele teisele vastutavale töötlejale üldkasutatavas, masinloetavas vormis.
  8. Kaebused: Kui te arvate, et teie andmekaitseõigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus kohaldatavale järelevalveasutusele. Ühendkuningriigis on järelevalveasutuseks teabevoliniku amet.
  9. Nõusoleku tagasivõtmine: Kui olete andnud oma nõusoleku kõigeks, mida me teie isikuandmetega teeme, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. See hõlmab teie õigust tühistada nõusolek, et me kasutame teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel.

  Te võite igal ajal kasutada mis tahes eespool nimetatud õigusi, võttes ühendust meie allpool esitatud e-posti aadressiga.

KUI KAUA ME ANDMEID SÄILITAME
 1. Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogusime, sealhulgas õiguslike, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks. Me hävitame teie isikuandmed turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele ja eeskirjadele.

  Kui soovite lisateavet meie konkreetsete isikuandmete säilitamisperioodide kohta, võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud e-posti aadressi.

ÜLEKANDED VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA ("EEA")
 1. Oma teenuste osutamiseks võime edastada kogutud isikuandmeid väljaspool Ühendkuningriiki või EMPd asuvatesse riikidesse, mis ei paku samasugust andmekaitse taset nagu riik, kus te elate, ja mida Euroopa Komisjon ei ole tunnustanud piisava andmekaitse tasemega riigina.

  Kui me seda teeme, siis tagame, et need on kaitstud samas ulatuses nagu EMPs ja Ühendkuningriigis, sest me kehtestame teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohased kaitsemeetmed, mis võivad hõlmata standardseid lepinguklausleid.

  Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust allpool toodud e-posti aadressil.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
 1. Lisateabe saamiseks meie privaatsuspoliitika või -tavade kohta või oma isikuandmetele juurdepääsu või nende parandamise või kaebuse esitamiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud andmeid:

  E-post: grant.davies@eclicks.com.au

  Me võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, avaldades selle ajakohastatud versiooni meie veebisaidil, ning soovitame teil regulaarselt meie veebisaiti kontrollida, et olla teadlik meie kõige ajakohasemast privaatsuspoliitikast. Kui me teeme olulisi muudatusi, püüame teid sellest e-posti teel teavitada.

etEesti