TINGIMUSED

Tere tulemast Verbalate Pty Ltd juurde

Täname teid meie tingimuste külastamise eest (Tingimused), mille kõige ajakohasem koopia on alati leitav aadressil www.verbalate.ai (Veebileht).

Oleme Verbalate Pty Ltd, Austraalia ettevõte ABN 79 667 685 216 ('meie', 'meie' või "meid) ja me pakume tarkvara kui teenust (SaaS) toode, mis pakub transkriptsiooni, tõlkimise ja subtiitrite tehisintellekti süsteemi (Tarkvara).

Käesolevad tingimused reguleerivad teie juurdepääsu tarkvarale ja meie poolt teile muude kaupade ja teenuste osutamist, nagu on sätestatud käesolevates tingimustes (Tellimus).

Makstes oma Tellimuse eest või nõustudes muul viisil oma Tellimuse mis tahes osa kasutamisega, nõustute käesolevate tingimustega, mis moodustavad siduva lepingulise kokkuleppe teie kui Tellimust omandava isiku või teie poolt esindatava ja Tellimust omandava ettevõtte vahel ("sa või 'sinu') ja meid.

Pange tähele, et teie Tellimus jätkub tähtajatult ja teil jätkub Tellimuse tasu, kui te ei teata meile, et soovite oma Tellimuse vastavalt punktile 13 tühistada. Palun võtke meiega ühendust, kui soovite oma Tellimuse tühistada.

Me võime neid tingimusi igal ajal muuta, teavitades teid sellest, ning kui te jätkate lahenduse kasutamist pärast sellist uuendust, siis nõustute te, et olete kohustatud järgima muudetud tingimusi.

Käesolevates Tingimustes on suurtähtedega kirjutatud sõnadel ja fraasidel tähendus, mis on neile antud seal, kus neile järgnevad paksus kirjasulgudes või nagu on sätestatud käesolevate Tingimuste lõpus olevas tabelis "Mõisted".

Palun lugege need tingimused hoolikalt läbi, enne kui nõustute oma tellimusega.

1. VÕIMALIKUS
 1. Nende tingimustega nõustudes kinnitate ja garanteerite, et:
  1. olete õigusvõimeline ja volitatud sõlmima meiega siduvat lepingut; ja
  2. teil on õigus kasutada teie poolt Tellimuse ostmisel esitatud makseid.
 2. Tarkvara ei ole ette nähtud järelevalveta kasutamiseks alla 18-aastastele isikutele või isikutele, kelle suhtes on varem kohaldatud peatatud või kellel on keelatud tarkvara kasutada. Tarkvara kasutades kinnitate ja garanteerite, et te olete kas:
  1. kes on üle 18-aastane ja kasutab tarkvara isiklikuks ja äriliseks kasutamiseks või
  2. juurdepääsu Tarkvarale alla 18-aastase isiku nimel ja nõusolekut selle isiku poolt Tarkvara kasutamiseks.
 3. Palun ärge kasutage tarkvara, kui olete alla 18-aastane ja teil ei ole vanemate või eestkostja nõusolekut, kui olete alla 16-aastane või kui teil on tarkvara kasutamine varem peatatud või keelatud.
 4. Kui te ei registreeru mitte üksikisikuna, vaid oma ettevõtte, tööandja, organisatsiooni, valitsuse või muu juriidilise isiku nimel (Esindatav üksus), siis tähendab "teie" või "teie" esindatavat üksust ja te kohustate esindatavat üksust käesolevat lepingut täitma. Kui te nõustute käesoleva lepinguga ja kasutate meie lahendust esindatava üksuse nimel, kinnitate ja garanteerite, et teil on selleks volitused.
2. TERM
 1. Teie Tellimus ja käesolevad Tingimused algavad kuupäeval, mil te nõustute käesolevate Tingimustega (nagu on sätestatud käesolevate Tingimuste alguses), ning kestavad kogu Tellimusperioodi ja mis tahes pikendamisperioodi jooksul, kui seda ei lõpetata varem vastavalt punktile 13.
 2. Vastavalt punkti 2 alapunktile c) pikeneb käesolev leping pärast tellimisperioodi lõppemist automaatselt ja tähtajatult jooksvalt tellimisperioodiga võrdseks perioodiks (Pikendusperiood).
 3. Käesolev leping ei pikene automaatselt tellimuse või pikendusperioodi lõppemisel (Uuendamise kuupäev), kui kumbki pool esitab kirjaliku tühistamisteate vähemalt [sisestada etteteatamisperiood] enne pikendamiskuupäeva.
 4. Vähemalt [sisestage ajavahemik] enne pikendamise kuupäeva lõppu edastame teile kirjaliku etteteatamise lepingu pikendamise ja mis tahes kohaldatavate muudatuste kohta tellimustasu või käesolevate tingimuste osas (Pikendamise teade).
3. LAHENDUS
3.1 TEIE TELLIMUS JA LAHENDUS
 1. Me pakume teile teie Tellimuse tüübis kirjeldatud ulatuses tarkvara ja dokumentatsiooni (Lahendus).
 2. (Tellimuse ulatus) Teie Tellimus sisaldab teie Tellimusetüübiga seotud eeliseid ja piiranguid, nagu on sätestatud meie veebisaidil või nagu teile muul viisil teatatakse, kui te oma Tellimusele alla kirjutate (ja nagu seda aeg-ajalt teile teatatakse).
 3. Käesolevate tingimuste kuupäeva seisuga pakume järgmisi tellimustüüpe:
  1. (Tasuta tellimus): juurdepääs lahendusele maksimaalselt ühe minuti jooksul kuus.
  2. (Põhitellimus): juurdepääs lahendusele maksimaalselt 10 minutit kuus.
  3. (Äritellimus): juurdepääs lahendusele maksimaalselt 100 minutit kuus.
  4. (Pro tellimus): juurdepääs lahendusele maksimaalselt 1000 minutit kuus.
 4. Me võime aeg-ajalt omal äranägemisel paigaldada Lahendusele täiendusi, kusjuures täiendused tähendavad mis tahes täiustatud, parandatud, muudetud või uusi versioone Lahendusest (sealhulgas teie soovil tehtud kohandusi).
 5. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, võime me oma täieliku äranägemise järgi:
  1. ei paku mis tahes osa Lahendusest enne, kui olete tasunud kõik Lahenduse eest makstavad tasud või tagatisraha; ja
  2. mitte tarnida mis tahes osa või kogu Lahendust, kuni te ei ole tasunud Lahendusega seotud arvet.
3.2 TUGITEENUSED

Pakume üldist tuge, kui see on mõistlikult vajalik tarkvara tehniliste probleemide lahendamiseks (Tugiteenused), kehtivad järgmised tingimused, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti:

 1. võtame mõistlikke meetmeid, et pakkuda vajaduse korral tugiteenuseid. Te peate esmalt püüdma lahendada kõik tarkvaraga seotud probleemid sisemiselt ja me ei aita probleemide puhul, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli;
 2. tugiteenuste taotlustele vastatakse parimal võimalikul viisil ja me ei garanteeri, et tugiteenused on kättesaadavad ööpäevaringselt või et tugiteenuste taotlustele vastatakse teatud aja jooksul;
 3. te vastutate kogu sisemise administreerimise ja juurdepääsu haldamise eest, sealhulgas varuparoolide säilitamise eest ning teie kasutajate abistamise eest tarkvarale juurdepääsul ja selle kasutamisel; ja
 4. teil ei ole õigust nõuda, et teie juurdepääs tarkvarale oleks hilinenud mis tahes tugiteenuste rikke või viivituse tõttu.
3.3 KONTEKSTID
 1. (Kontod) Lahenduse kasutamiseks võib teil olla vaja registreeruda, registreeruda ja saada veebilehe kaudu konto (an Konto).
 2. (Anda teavet) Konto registreerimisprotsessi osana ja osana veebisaidi jätkuvast kasutamisest võidakse teilt nõuda isikuandmete ja andmete esitamist, näiteks e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, eelistatud kasutajanimi, turvaline parool, arveldus-, posti- ja füüsiline aadress, mobiiltelefoni number, fotod ja video, audiofailid, profiiliteave, makseandmed, hinnangud ja arvustused, kontrollitud identiteedid, kontrollitud sertifikaadid ja autentimine ning muu teave, mille me aeg-ajalt kindlaks määrame.
 3. (Garantii) Te garanteerite, et kõik andmed, mida te meile konto registreerimise käigus annate, on täpsed, ausad, korrektsed ja ajakohased.
 4. (Vastuvõtmine) Kui olete lõpetanud konto registreerimise protsessi, võime me oma täieliku äranägemise järgi otsustada teid veebisaidil registreeritud kasutajana aktsepteerida ja anda teile konto.
 5. (Tühistamine) Me võime oma täieliku äranägemise järgi peatada või tühistada teie konto mis tahes põhjusel, sealhulgas juhul, kui te ei täida neid tingimusi.
3.4 TÕLKIMISE TÄPSUSEST LOOBUMINE
 1. Tarkvara kasutab tõlkimiseks täiustatud algoritme ja masinõppe meetodeid. Kuigi me püüame tagada võimalikult suure täpsuse, võivad tehisintellektile omaste piirangute tõttu tekkida vead. Seetõttu ei garanteeri ega taga me esitatud tõlgete täpsust, täielikkust ega usaldusväärsust. Kasutajad tunnistavad ja nõustuvad, et igasugune tuginemine tõlgitud sisule on nende endi vastutusel.
 2. Kasutajatel soovitatakse tõlgitud sisu iseseisvalt üle vaadata ja kontrollida selle õigsust. Me ei vastuta mis tahes vigade, puuduste või kahjude eest, mis tulenevad lahenduse kasutamisest või tõlgitud sisule tuginemisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, rahalise kahju, ärivõimaluste kaotamise või mainekahju eest.
 3. Kasutades meie Lahendust, tunnistate, et võib esineda vigu, ja võtate enda kanda võimalike ebatäpsustega seotud riski. Te nõustute meid vabastama ja hüvitama mis tahes nõuded, kohustused, kahjud või kulud, mis tulenevad meie tarkvara kasutamisest või on seotud sellega, või mis on seotud meie tarkvara kasutamise või tõlgitud sisule tuginemisega.
3.5 ÜLDINE LAHTIÜTLEMINE

Te tunnistate ja nõustute, et:

 1. mis tahes teave, mida teile Lahenduse või Teenuste raames või nendega seoses esitatakse, on üldiseloomuga, ei pruugi teie olukorrale sobida ning ei kujuta endast finants-, õigus- või muud liiki professionaalset nõuannet; ja
 2. teie kohustus on järgida teie ettevõtte suhtes kohaldatavaid seadusi, sealhulgas töösuhteid ja eraelu puutumatust käsitlevaid seadusi.
3.6 SOFTWARE
 1. Kuni teie Tellimus kehtib, anname teile mitteeksklusiivse, mitteülekantava litsentsi Tarkvara ja Dokumentatsiooni kasutamiseks Lahenduse kasutajate arvu jaoks. Kui teie Veebisaidil olev Tellimusetüüp ei määra kindlaks Lahenduse kasutajate arvu, on teie litsents Lahenduse kasutamiseks käesoleva punkti alusel piiratud ühe Kasutajaga (st Lahenduse kasutajate arv on üks).
 2. Me võime aeg-ajalt oma äranägemise järgi välja anda tarkvara täiustusi, mis tähendab tarkvara täiendatud, parandatud, muudetud või uusi versioone (Täiendused). Tarkvara täiustused ei piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi. Täiendused võivad aeg-ajalt põhjustada seisakuid või viivitusi ning selliste seisakute eest ei anta krediiti.
 3. Me võime igal ajal muuta lahenduse mis tahes funktsioone, kui sellest teile teatatakse.
3.7 WATERMARK

Lahendus sisaldab digitaalset vesimärki, mis lisatakse automaatselt igasse lahenduse abil loodud väljundisse. See vesimärk sisaldab teavet kuupäeva, kellaaja ja väljundi autori kohta ning märget, mis näitab, et väljundi loomisel on kasutatud tehisintellekti tehnoloogiat. Te nõustute, et te ei tohi seda digitaalset vesimärki mingil viisil eemaldada, varjata ega muuta.

4. ANDMETE HOSTING

Me salvestame teie poolt Tarkvarasse üleslaaditud kasutajaandmeid meie poolt valitud kolmanda osapoole hostinguteenuse abil (Hosting teenused), vastavalt järgmistele tingimustele:

 1. (hostingukoht) Te tunnistate ja nõustute, et me võime kasutada tarkvara majutamiseks salvestusservereid pilvepõhiste teenuste kaudu ja potentsiaalselt teistes kohtades väljaspool Austraaliat.
 2. (teenuse kvaliteet) Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et valida sobiv veebimajutuse pakkuja, ei garanteeri me, et veebimajutusteenused ei sisalda vigu ega puudusi või et kasutajaandmed on alati kättesaadavad või kättesaadavad.
 3. (turvalisus) Me teeme kõik endast oleneva, et tagada kasutajaandmete turvaline säilitamine. Me ei võta siiski vastutust ega vastutust kasutajaandmete loata kasutamise, hävitamise, kadumise, kahjustamise või muutmise eest, sealhulgas häkkimise, pahavara, lunavara, viiruste, pahatahtliku arvutikoodi või muu sekkumise tõttu.
 4. (varundamine ja katastroofide taastamine) Juhul, kui kasutajaandmed lähevad kaduma süsteemi rikke tõttu (nt andmebaasi või veebiserveri krahhi tõttu), ei saa me tagada, et varukoopia on kättesaadav või kui see on kättesaadav, et selline varukoopia ei sisaldaks vigu ega puudusi.
5. KLIENDI KOHUSTUSED
5.1 INFOLIIKUMINE

Te nõustute:

 1. esitama meile kogu dokumentatsiooni, teavet ja abi, mida me mõistlikult vajame teenuste osutamiseks; ja
 2. anda meile juurdepääsu kolmandatele osapooltele või muudele teie poolt kasutatavatele kontodele (sealhulgas sisselogimisandmed ja paroolid), mida me mõistlikult vajame teenuste osutamiseks.
5.2 KLIENDI MATERJAL
 1. Te garanteerite, et kogu teave, dokumentatsioon ja muu materjal, mille te meile Lahenduse saamiseks esitate, on täielik, täpne ja ajakohane.
 2. Te vabastate meid igasugusest vastutusest seoses mis tahes kahjuga, mis tuleneb Lahendusest või sellega seoses, kui selline kahju on põhjustatud või sellele on kaasa aidanud teie poolt esitatud teabe, dokumentatsiooni või muu materjali ebatäielikkus, ebatäpsus või aegumine.
5.3 TEIE KOHUSTUSED
 1. Te peate ja peate tagama, et kõik kasutajad järgivad alati neid Tingimusi. Te tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta mis tahes kahju, kaotuse või kulude eest, mis tekivad seoses teie, teie personali või mis tahes kasutaja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega, ning te hüvitate meile kõik sellised kahjud, kaotused või kulud.
 2. Te nõustute, et te ei kasuta Lahendust ebaseaduslikel või keelatud eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult:
  1. sügavalt võltsitud videote või helisalvestiste loomine, mida võidakse kasutada üksikisikute või üksuste laimamiseks, ahistamiseks või muul viisil kahjustamiseks, või
  2. luua manipuleeritud tõlkeid või muud sisu, mida võib kasutada üksikisikute või üksuste laimamiseks, ahistamiseks või muul viisil kahjustamiseks, või
  3. luua tõlkeid, mis on ebatäpsed, eksitavad või võivad põhjustada kahju üksikisikutele või üksustele.
 3. Te ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta julgustada ega lubada ühelgi kasutajal, töötajal või kolmandal isikul:
  1. laadida tarkvara kasutades üles tundlikku teavet või ärisaladusi;
  2. laadida tarkvara kasutades üles sobimatut, solvavat, ebaseaduslikku, ebaseaduslikku, pornograafilist, seksistlikku, homofoobset või rassistlikku materjali;
  3. kasutada Tarkvara muul eesmärgil kui selleks, milleks see on mõeldud, sealhulgas ei tohi te kasutada Lahendust viisil, mis on ebaseaduslik või pettuslik või hõlbustab ebaseaduslikku või petturlikku tegevust (sealhulgas taotleda või vastu võtta tööd, mis sisaldab ebaseaduslikku tegevust või eesmärki);
  4. laadida üles mis tahes materjali, mis kuulub kolmandale isikule või mille autoriõigused on kaitstud;
  5. teha koopiaid dokumentatsioonist või tarkvarast;
  6. kohandada, muuta või muuta tarkvara mis tahes viisil;
  7. eemaldada või muuta mis tahes autoriõigust, kaubamärki või muud märkust, mis on tarkvaras või dokumentatsioonis või selle osaks;
  8. tegutseda mis tahes viisil, mis võib kahjustada meie või seotud või huvitatud isikute mainet või teha midagi, mis on vastuolus meie või tarkvara huvidega;
  9. kasutada tarkvara viisil, mis rikub mis tahes kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi;
  10. luua tarkvarast või dokumentatsioonist tuletatud teoseid või tõlkida tarkvara või dokumentatsiooni;
  11. avaldada või muul viisil edastada tarkvara või dokumentatsiooni üldsusele, sealhulgas teha see internetis kättesaadavaks või jagada seda kolmandate isikutega;
  12. integreerida tarkvara kolmandate osapoolte andmete või tarkvaraga või teha tarkvarasse täiendusi või muudatusi (sealhulgas integreerida tarkvarasse APIsid), välja arvatud integreerimine vastavalt dokumentatsioonile või meie poolt kirjalikult antud juhistele;
  13. ähvardada, ahistada, kehastuda, jälitada, ähvardada, kiusata või ohustada teisi kasutajaid või levitada soovimatut kaubanduslikku sisu, rämpsposti, rämpsposti, massilist sisu või ahistamist seoses Tarkvaraga;
  14. müüa, laenata, üle anda, all-litsentsida, rentida või muul viisil võõrandada tarkvara või dokumentatsiooni kolmandatele isikutele, välja arvatud kasutajale juurdepääsu andmine käesolevate tingimuste kohaselt;
  15. tarkvara või selle mis tahes osa dekompileerida või tagasi arendada või muul viisil üritada selle lähtekoodi tuletada;
  16. jagada oma kontot või kontoteavet, sealhulgas sisselogimisandmeid või paroole, mis tahes muu isikuga ning et teie konto kasutamine isiku poolt, kes ei ole kontoomanik, on rangelt keelatud. Te peate meid viivitamatult teavitama oma konto, salasõna või e-posti loata kasutamisest või mis tahes muust lahenduse turvalisuse rikkumisest või võimalikust rikkumisest;
  17. kasutada Lahendust muul eesmärgil kui selleks, milleks see on mõeldud, sealhulgas ei tohi te kasutada Lahendust viisil, mis on ebaseaduslik või pettuslik või hõlbustab ebaseaduslikku või petturlikku tegevust (sealhulgas taotleda või vastu võtta tööd, mis hõlmab ebaseaduslikku tegevust või eesmärki);
  18. kasutada Lahendust automatiseeritult ja te ei tohi Lahendust kopeerida, reprodutseerida, tõlkida, kohandada, varieerida ega muuta ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta;
  19. püüda kõrvale hoida tarkvara mis tahes tehnoloogilist kaitsemehhanismi või muud turvaelementi; või
  20. lubada lahenduse mis tahes kasutamist lisaks lahenduse kasutajate arvule.
 4. Kui te saate teada, et keegi kasutab teie Tellimust vääralt, et teie Tellimus sisaldab vigu või et teie Tellimusele juurdepääsul või selle kasutamisel esineb raskusi, võtke meiega viivitamatult ühendust, kasutades meie veebisaidil toodud kontaktandmeid või vormi.
 5. Te nõustute ja peate tagama, et kõik kasutajad nõustuvad:
  1. täitma kõiki käesolevates tingimustes sätestatud kohustusi;
  2. registreerida konto, et kasutada lahendust;
  3. meie või mõne teise kasutaja poolt tarkvara kaudu antud teave on üldiseloomuga ja me ei võta vastutust millegi eest, mis on põhjustatud mis tahes tegevusest, mida te selle teabe põhjal teete; ja
  4. et me võime igal ajal teie või mis tahes kasutaja konto tühistada, kui me leiame, et teie või nad rikuvad või võivad tõenäoliselt rikkuda käesolevat punkti 5, kui me oma täieliku äranägemise järgi leiame, et teie või nad rikuvad käesolevat punkti 5.
6. TASUD JA MAKSMINE
6.1 TASUTA PROOVIMINE
 1. Me võime aeg-ajalt pakkuda Lahenduse tasuta prooviperioodi (Tasuta prooviperiood)
 2. Kui me võimaldame teile tasuta prooviperioodi, ei ole tasuta prooviperioodi jooksul vaja teha makseid ja esimene makse tuleb tasuda kohe pärast tasuta prooviperioodi lõppu.
6.2 LIITUMISTASUD
 1. Te peate maksma meile liitumistasu oma liitumistüübi kohta veebisaidil määratud summasid või vastavalt muudele kirjalikele kokkulepetele (Liitumistasud).
 2. Kõik liitumistasud tuleb tasuda ette ja neid ei tagastata, kui te muudate meelt.
6.3 IGAKUINE ARVELDAMINE

Igakuise arvelduse korral tuleb Tellimuse tasu tasuda Tellimuse perioodi esimesel päeval (või kohe pärast mis tahes kohaldatava tasuta prooviperioodi lõppu), mis arvestatakse proportsionaalselt esialgse Tellimuse perioodi järelejäänud päevade arvu alusel, ning seejärel iga pikendusperioodi alguses.

6.4 AASTANE ARVE

Iga-aastase arvelduse puhul tuleb Tellimuse tasu tasuda iga-aastase Tellimuse perioodi esimesel päeval (või kohe pärast mis tahes kohaldatava tasuta prooviperioodi lõppu), kusjuures kogu aasta Tellimuse tasu arvatakse eelnevalt maha ja seejärel iga pikendusperioodi alguses. Iga-aastase arvelduse puhul on tasumisele kuuluvad Tellimustasud igakuisest tariifist soodsamad, kusjuures soodustuse olemus täpsustatakse veebisaidil või lepitakse kirjalikult kokku muul viisil.

6.5 AUTOMAATNE KORDUVARVELDUS
 1. Nagu on sätestatud punktis 2, jätkub teie Tellimus automaatselt tähtajatult, kui te ei teata meile, et soovite selle tühistada. Kuni teie Tellimus kehtib, jätkatakse teie Tellimuse tasu debiteerimist iga uuendamisperioodi alguses makseviisilt, mille määrasite konto registreerimisel.
 2. Me ei ole kohustatud maksma tagasimakset, kui te ei ole oma Tellimust vastavalt käesolevatele tingimustele tühistanud.
 3. Registreerudes korduvaks Tellimuseks, tunnistate ja nõustute, et teie Tellimus on algse ja korduva makse funktsiooniga ning võtate vastutuse kõigi korduvate tasude eest enne Tellimuse tühistamist.
 4. Me võime esitada perioodilisi tasusid Tellimustasude eest ilma teie täiendava loata, kuni te annate eelneva kirjaliku teate, et olete selle loa lõpetanud või soovite oma makseviisi muuta (ja me kinnitame selle kättesaamist). Selline teade ei mõjuta tasusid, mis on esitatud enne seda, kui meil oli võimalik mõistlikult tegutseda sellise teate alusel. Volituse lõpetamiseks või makseviisi muutmiseks võtke meiega ühendust meie veebisaidi kaudu.
6.6 MAKSEVÕIMALUSED JA VALUUTAD
 1. Me aktsepteerime makseid USA dollarites, eurodes, Dogecoinis, Bitcoinis ja muudes krüptovaluutades, nagu veebisaidil on märgitud või kui on kirjalikult kokku lepitud teisiti.
 2. Te peate maksma kõik Tellimustasud meie poolt kirjalikult kokkulepitud valuutas. Kui makse vääring erineb teie pangakonto vääringust, võib teie pank nõuda teilt valuutavahetustasu. Me ei vastuta teie panga poolt nõutavate lisatasude eest.
 3. Kõik krüptoraha maksed tuleb teha vastavalt meie poolt veebisaidil esitatud või teile muul viisil kirjalikult edastatud maksejuhistele.
 4. Vahetuskursi ja mis tahes krüptoraha maksega seotud lisatasud määrab asjaomane krüptoraha vahetuskurss makse tegemise ajal. Me ei vastuta vahetuskursi muutuste või krüptovaluutavahetuse poolt nõutavate lisatasude eest.
 5. Me jätame endale õiguse muuta vastuvõetud valuutasid ja maksevõimalusi igal ajal, ilma teid sellest teavitamata.
6.7 HILINENUD MAKSED

Me jätame endale õiguse peatada kogu Lahenduse või osa sellest tähtajatult, kui te ei maksa tasusid vastavalt käesolevale punktile 6.

6.8 GST

Kui ei ole märgitud teisiti, ei sisalda tasud GST-d. Seoses meie poolt maksustatava tarne eest makstava GST-ga peate te maksma GST-d, kui me esitame maksuarve.

6.9 KAARDILISA

Me jätame endale õiguse nõuda krediitkaardi lisatasu, kui makseid tehakse krediit-, deebet- või maksekaardiga (sealhulgas Visa, MasterCard või American Express).

6.10 ONLINE MAKSEPARTNER
 1. Me võime kasutada kolmanda osapoole online-maksepartnerit (Online maksepartner), et koguda liitumistasusid.
 2. Lisaks käesolevale lepingule kohaldatakse maksete töötlemisel internetipõhise maksepartneri poolt internetipõhise maksepartneri tingimusi ja privaatsuspoliitikat.
 3. Te nõustute vabastama meid ja meie töötajaid igasugusest vastutusest kahju eest, mis võib tekkida mis tahes isikule, mis tuleneb internetipõhise maksepartneri mis tahes tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas internetipõhise maksepartneri platvormi turvalisuse või toimimisega seotud probleemidest või mis tahes vigadest või eksimustest teie makse töötlemisel.
 4. Me jätame endale õiguse parandada või anda oma internetimaksete partnerile korralduse parandada mis tahes vigu või eksimusi teie makse kogumisel.
6.11 GARANTIID

Andes või postitades mis tahes teavet, Materjali või muud sisu seoses Tarkvaraga (Postitatud materjal), te kinnitate ja garanteerite, et kõik kasutajad annavad samaväärseid kinnitusi ja garantiisid, ning peate tagama, et kõik kasutajad annavad samaväärseid kinnitusi ja garantiisid:

 1. teil on volitus pakkuda postitatud materjali (sealhulgas volitus pakkuda teenuseid, mida te väidate, et te pakute);
 2. avaldatud materjal on täpne ja tõene selle esitamise ajal;
 3. mis tahes avaldatud materjal, mis on esitatud arvustuse või tagasiside kujul, on aus, täpne ja annab õiglase ülevaate asjaomasest isikust ja/või teie kogemusest;
 4. postitatud materjal ei sisalda kahjulikke, diskrimineerivaid, laimavaid või pahatahtlikult valesid järeldusi ega solvavaid või selgesõnalisi materjale;
 5. postitatud materjal ei sisalda materjali, mis võib kahjustada meie või seotud või huvitatud isikute mainet;
 6. Postitatud materjal ei ole ühegi toote või teenuse "passing off" ega kujuta endast ebaausat konkurentsi;
 7. postitatud materjal ei riku intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, ärinimesid, patente, konfidentsiaalset teavet või muid sarnaseid omandiõigusi, olenemata sellest, kas need on registreeritud või registreerimata, kõikjal maailmas;
 8. postitatud materjal ei sisalda viirusi ega muud kahjulikku koodi ega ohusta muul viisil lahenduse või mis tahes võrgu või süsteemi turvalisust või terviklikkust; ja
 9. postitatud materjal ei riku ega riku ühtegi kehtivat seadust.
6.12 LITSENTS
 1. Te annate meile ja peate tagama, et kõik kasutajad annavad meile tähtajatu, tühistamatu, ülekantava, ülemaailmse ja kasutustasuta litsentsi (sealhulgas õiguse anda all-litsentse) kasutada, kopeerida, muuta, reprodutseerida ja kohandada mis tahes intellektuaalomandi õigusi mis tahes avaldatud materjalis, et me saaksime kasutada, kasutada või muul viisil saada kasu sellisest avaldatud materjalist.
 2. Kui on kindlaks tehtud, et teil on moraalseid õigusi (sealhulgas õigust omistamisele või terviklikkusele) mis tahes avaldatud materjalile, vabastate meid igaveseks kõigist nõuetest, mida võiksite meie vastu esitada selliste moraaliliste õiguste alusel, ja peate tagama, et kõik kasutajad annavad samaväärse vabastuse.
 3. Te hüvitate meile kõik kahjud, kaotused, kulud ja kulutused, mis tekivad seoses mis tahes kolmanda osapoole nõudega, et avaldatud materjal rikub kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi.
6.13 EEMALDAMINE
 1. Tarkvara tegutseb passiivse kanalina Internetis avaldatud materjali levitamiseks ja ei ole kohustatud avaldatud materjali sõeluma. Siiski võime me oma täieliku äranägemise järgi igal ajal läbi vaadata ja eemaldada mis tahes avaldatud materjali lahendusest, ilma et annaksime mingit selgitust või põhjendust avaldatud materjali eemaldamiseks, sealhulgas juhul, kui me otsustame, et avaldatud materjal rikub või tõenäoliselt rikub kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi.
 2. Te nõustute, et olete vastutav postitatud materjali kohta andmete säilitamise ja säilitamise eest.
7. INTELLEKTUAALOMAND JA ANDMED
7.1 TARKVARA SISU INTELLEKTUAALNE OMAND
 1. (Meie omandiõigus) Me säilitame kõigi materjalide (sealhulgas teksti, graafika, logode, kujunduse, ikoonide, piltide, heli- ja videosalvestiste, hinnakujunduse, allalaadimiste ja tarkvara) omandiõiguse, mis on teile esitatud teie Tellimuse jooksul seoses Tarkvaraga (Tarkvara sisu) ja jätavad endale kõik õigused mis tahes intellektuaalomandi õigustele, mis kuuluvad meile või on litsentseeritud meie poolt tarkvarainfoga, mida teile ei ole selgesõnaliselt antud.
 2. (Litsents teile) Teile antakse tarkvara sisu litsents lahenduse kasutamise arvu jaoks ja te võite teha ajutiselt elektroonilise koopia kõigist teile esitatud materjalidest või nende osadest ainult nende vaatamiseks ja kasutamiseks tarkvara eesmärkidel. Te ei tohi neid materjale ega tarkvara sisu muul viisil reprodutseerida, edastada, kohandada, levitada, müüa, muuta ega avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta või seadusega lubatud muul viisil.
7.2 KASUTAJA ANDMED

Meie õigused ja kohustused

 1. Te annate meile (ja meie töötajatele) mitteeksklusiivse, tasuta, mitteülekantava, ülemaailmse ja tühistamatu litsentsi kasutada kasutajaandmeid ulatuses, mis on mõistlikult vajalik lahenduse pakkumiseks ja meie sisemise äritegevuse eesmärkidel, sealhulgas lahenduse ja meie muude toodete ja teenuste täiustamiseks, ning sealhulgas masinõppe ja muude analüütiliste protsesside rakendamiseks kasutajaandmete suhtes, et saada ärilisi teadmisi ja muid seotud õppetunde ning parandada lahendust, meie äritegevust ja meie muid tooteid ja teenuseid.
 2. Meil on õigus igal ajal ja mis tahes põhjusel eemaldada mis tahes kasutajaandmed, sealhulgas juhul, kui me peame kasutajaandmeid sobimatuks, solvavaks, ebaseaduslikuks, ebaseaduslikuks, pornograafiliseks, seksistlikuks, homofoobseks või rassistlikuks.

Teie kohustused ja litsentsi andmine meile

 1. Te vastutate selle eest, et:
  1. jagate kasutajaandmeid ainult ettenähtud saajatega; ja
  2. kõik kasutajaandmed on asjakohased ja ei ole vastuolus käesolevate tingimustega.
 2. Teie:
  1. garanteerida, et kasutajaandmete kasutamine meie poolt ei riku kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi; ja
  2. vabastama meid kõigist kaotustest, nõuetest, kuludest, kahjudest ja kohustustest (sealhulgas kõikidest maksudest, tasudest ja kuludest), mis tulenevad sellisest rikkumisest.
7.3 RIKKUMISE TUNNUSTAMINE
 1. Kasutades Lahendust või laadides või luues sisu, tunnistate, nõustute ja garanteerite, et te ei riku intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigusi, kaubamärke ja patente.
 2. Te nõustute, et kasutate ja laadite sisu üles täielikult omal vastutusel ning tunnistate, et me ei osale üleslaadimise seaduslikkuse kontrollimisel ega intellektuaalomandi õiguste rikkumise vältimisel.
 3. Te nõustute, et me ei vastuta intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest, mis tuleneb teie poolt Lahenduse või teie poolt üleslaetud või loodud sisu kasutamisest.
 4. Kõik täiendavad kasutajad või töötajad, kes ei ole käesolevate tingimuste osalised, tunnistavad, nõustuvad ja garanteerivad, et nad ei riku Lahenduse kasutamisega või sisu üleslaadimise või loomisega intellektuaalomandi õigusi, ning et kui nad seda teevad, vastutavad nad ainuisikuliselt selliste rikkumiste õiguslike tagajärgede eest.
 5. Teie lisakasutajad või töötajad tunnistavad, et nad kasutavad Lahendust täielikult omal vastutusel ja et me ei vastuta intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest, mis tuleneb nende poolt Lahenduse või nende poolt üleslaaditud või loodud sisu kasutamisest.
7.4 RIKKUVAST SISUST TEAVITAMINE
 1. Kui teile saab teatavaks meie veebisaidil ja/või lahenduse abil loodud materjal või sisu, mis rikub või tõenäoliselt rikub mõne isiku intellektuaalomandi õigusi, võtke meiega viivitamatult ühendust aadressil: copyright@verbalate.ai.
 2. Kui esitate meie veebisaidil kaebuse vastavalt punktile 7.4(a):
  1. te garanteerite, et kaebuse sisu on täpne, tõene ja hõlmab autoriõiguse rikkumist;
  2. tunnistate ja nõustute, et põhjendamatu ähvardus kohtumenetlusega seoses autoriõiguste rikkumisega võib olla keelatud vastavalt kohaldatavale seadusele (näiteks Austraalia seaduse Autoriõiguse seadus 1968või samaväärsed seadused olenemata sellest, kus te asute); ja
  3. nõustute hüvitama meile mis tahes kahju, mis võib tekkida seoses teie kaebusega, sealhulgas seoses kolmandate isikute väitega, et kaebus sisaldab alusetut ohtu.
 3. Kahtluste vältimiseks kinnitate meie veebisaidile sisu üleslaadimisega või Lahenduse muul viisil kasutamisega, et:
  1. te olete sisu looja ja omanik või teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud, vabastused ja load, et kasutada ja volitada meid kasutama teie üleslaetud sisu mis tahes viisil, mida meie lahendus ette näeb, sealhulgas kõnetõlketeenuste osutamiseks;
  2. teil on iga teie üleslaaditud sisuga seotud isiku kirjalik nõusolek, vabastamine ja/või luba kasutada iga sellise isiku nime või kujutist, et võimaldada teie üleslaaditud sisu lisamist ja kasutamist mis tahes viisil, mida meie lahendus ette näeb, sealhulgas häältõlketeenuste osutamiseks; ja
  3. olete ainuisikuliselt vastutav igasuguse sisu eest, mis on loodud üleslaaditud sisu abil, mis ei ole teie omandis või mille kasutamiseks teil puudub luba.
8. KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA, TINGIMUSED
8.1 KOLMANDATE ISIKUTE TINGIMUSED
 1. Te tunnistate ja nõustute, et kolmandate isikute kaupade või teenuste tarnijate tingimused (Kolmanda osapoole tingimused) võib aeg-ajalt kohaldada teie poolt Lahenduse kasutamise suhtes.
 2. Te nõustute kolmandate isikute tingimustega, mida kohaldatakse kolmandate isikute kaupade ja teenuste suhtes, mida kasutatakse teile Lahenduse pakkumisel, ning me ei vastuta mis tahes kahjude eest, mida te kannate seoses selliste kolmandate isikute tingimustega.
 3. Me võtame mõistlikke meetmeid, et teavitada teid Lahenduse suhtes kohaldatavatest Kolmanda osapoole tingimustest; kui te ei nõustu selliste Kolmanda osapoole tingimustega, peate meid sellest viivitamatult teavitama.
 4. Te tunnistate ja nõustute, et kui te ei nõustu kolmandate isikute tingimustega, võib see mõjutada meie võimet pakkuda teile lahendust ning me ei vastuta mis tahes probleemide eest, mis on seotud lahenduse pakkumisega, kui te ei nõustu kolmandate isikute tingimustega.
9. KONFIDENTSIAALSUS
 1. Välja arvatud käesolevates tingimustes sätestatud juhtudel, ei tohi pool kasutada ega lubada ühelgi oma töötajal kasutada ega avaldada teisele poolele avaldatud konfidentsiaalset teavet ilma teabe avaldanud poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 2. Kumbki pool peab viivitamatult teavitama teist poolt, kui ta saab teada konfidentsiaalse teabe võimalikust, tegelikust või oletatavast kadumisest, väärkasutusest või loata juurdepääsust, avalikustamisest või kasutamisest või konfidentsiaalse teabe turvalisuse, konfidentsiaalsuse või terviklikkuse muust ohustamisest.
 3. Teavitav lepinguosaline uurib iga võimalikku, tegelikku või kahtlustatavat konfidentsiaalsuse rikkumist ja abistab teist lepinguosalist seoses sellega seotud uurimisega.
10. PRIVAATSUS
 1. Me kogume teie isikuandmeid, et pakkuda teile lahendust, võtta teiega ühendust ja suhelda teiega, vastata teie päringutele ja muudel eesmärkidel, mis on sätestatud meie privaatsuspoliitikas, mis on leitav aadressil https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Meie privaatsuspoliitika sisaldab rohkem teavet selle kohta, kuidas me kasutame, avalikustame ja säilitame teie isikuandmeid ning kuidas te saate oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid parandada.
 3. Nõustudes käesolevate tingimustega, nõustute, et me käsitleme isikuandmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale.
11. VASTUTUS
11.1 GARANTIID JA PIIRANGUD
 1. (Garantiid) Me garanteerime, et:
  1. Tellimusperioodi jooksul toimib tarkvara sisuliselt kooskõlas dokumentatsiooniga;
  2. Tellimisperioodi jooksul pakutakse Lahendust vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule ja käesolevate tingimuste kohaselt; ja
  3. meile teadaolevalt ei riku tarkvara kasutamine vastavalt käesolevatele tingimustele ühegi kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi.
 2. (Vead) Me parandame kõik vead, vead või puudused Tarkvaras, mis tekivad teie Tellimuse ajal ja millest te meile teatate, välja arvatud juhul, kui vead, vead või puudused:
  1. mis tulenevad tarkvara koostoimest mis tahes muu lahenduse või arvutiriistvara, tarkvara või teenustega, mida me ei ole kirjalikult heaks kiitnud;
  2. mis tulenevad tarkvara väärkasutamisest; või
  3. tarkvara kasutamisest, mis ei ole kooskõlas käesolevate tingimuste või dokumentatsiooniga.
 3. (Teenuse piirangud) Lahendus tehakse teile kättesaadavaks rangelt "nii nagu see on". Ilma piiranguteta tunnistate ja nõustute, et me ei saa garanteerida, et:
  1. lahendus on vigade ja puuduste vaba;
  2. lahendus on alati kättesaadav;
  3. Lahenduse kaudu saadetud sõnumid toimetatakse koheselt või üldse kohale;
  4. teie poolt lahenduse kaudu saadud või edastatud teave on turvaline või konfidentsiaalne; või
  5. mis tahes teave, mis on esitatud lahenduse kaudu, on täpne või tõene.
 4. (Väljaarvamine) Kohaldatava õigusega maksimaalselt lubatud ulatuses on välistatud kõik selgesõnalised või kaudsed kinnitused ja garantiid (mis on seotud sobivuse või toimivusega või muul viisil), mida nendes tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud.
 5. (Tarbijaõigus) Käesolevate tingimuste eesmärk ei ole piirata Austraalia tarbijaseaduse toimimist, mis sisaldub dokumendis Konkurentsi- ja tarbijakaitseseadus 2010 (Cth) (ACL). Vastavalt ACLile võib teil olla õigus teatud õiguskaitsevahenditele (nagu tagasimaksmine, asendamine või parandamine), kui meie poolt pakutavate kaupade või teenuste puhul esineb tõrge.
11.2 VASTUTUSE PIIRAMINE
 1. (Vastutuse piiramine) Kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses on meie maksimaalne koguvastutus teie ees seoses teie poolt käesolevate tingimuste või lahenduse alusel või sellega seoses kantud kahjuga piiratud teie poolt meile makstud tasude kogusummaga 6 kuu jooksul enne esimest sündmust, mis põhjustas vastava vastutuse.
 2. (Hüvitis) Te nõustute igal ajal hüvitama Leads Hooki ja selle ametnike, töötajate ja esindajate ("hüvitise saajad") mis tahes kahju (sealhulgas mõistlikud õigusabikulud) või vastutuse eest, mis on tekkinud või mida on kandnud mõni hüvitise saajatest, kui selline kahju või vastutus on põhjustatud või sellele on kaasa aidanud teie või teie ametnike, töötajate või agentide poolt:
  1. käesolevate tingimuste rikkumine või
  2. hooletu, petturlik või kuritegelik tegu või tegevusetus.
 3. (Järelkaotus) Me ei vastuta juhusliku, erilise või kaudse kahju eest ega kahju eest, mis tuleneb käesolevate tingimuste või meie poolt pakutavate kaupade või teenuste tõttu või seoses nendega, välja arvatud juhul, kui seda vastutust ei saa välistada vastavalt käesolevale seadusele. Konkurentsi- ja tarbijakaitseseadus 2010 (Cth) või mis tahes muu kohaldatav seadus.
12. UUENDAMINE JA ALANDAMINE
 1. Te võite meile teatada, et soovite oma Tellimusetüüpi uuendada või vähendada. Kui te seda teete, siis me:
  1. võtta mõistlikke meetmeid, et anda teile viivitamata juurdepääs uuele tellimusliigile; ja
  2. kohaldab sellise juurdepääsu võimaldamisel uut, asjakohast Tellimuse tasu sellele perioodile vahetult järgneval Pikendusperioodil, mil teile anti juurdepääs uuele Tellimusetüübile, ja teilt võetakse uus Tellimuse tasu iga järgneva Pikendusperioodi jooksul.
 2. Kahtluste vältimiseks: kui otsustate oma Tellimuse taset alandada, algab juurdepääs uuele Tellimuse tüübile ja uutele Tellimuse tasudele järgmise Pikendusperioodi alguses, kui me ei teata teile teisiti. Üldiselt me uuendamisperioodide vahelisel ajal ei progradeeri alandamist, kuid me jätame endale õiguse seda aeg-ajalt teha.
 3. Kui te otsustate oma Tellimuse taseme alandamise kasuks, tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta ja vabastate meid kõigist nõuetest seoses sisu, funktsioonide või võimsuse, sealhulgas kasutajaandmete kadumisega.
13. TÜHISTAMINE JA LÕPETAMINE
13.1 TÜHISTAMINE MEIE POOLT
 1. Me võime need Tingimused või mis tahes Tellimuse täielikult või osaliselt lõpetada, teatades teile sellest kirjalikult igal ajal ja mis tahes põhjusel, sealhulgas juhul, kui:
  1. teie, teie personali liige või kasutaja rikub käesolevate tingimuste mis tahes tingimust; või
  2. teie suhtes kohaldatakse mis tahes liiki maksejõuetust või pankrotihaldust.
 2. Kui me lõpetame käesolevad tingimused käesoleva punkti 13 alusel, juhul kui te ei ole rikkunud ühtegi käesolevat tingimust, tagastame teile jooksva Tellimuse või pikendusperioodi Tellimuse tasu ülejäänud osa, mille jooksul teil ei ole juurdepääsu oma Tellimusele.
13.2 TELLIMUSE TÜHISTAMINE
 1. Te võite oma Tellimuse tühistada, järgides platvormi juhiseid. Teie Tellimuse lõpetamine jõustub jooksva Tellimusperioodi või pikendusperioodi lõpus (Tühistamisperiood).
 2. Kõik tellimuse tasud, mis muidu oleksid pidanud tühistamisperioodi jooksul tasumisele kuuluma, jäävad tasumisele ning seadusega lubatud ulatuses ei tagastata tühistamisperioodi eest juba makstud tellimuse tasusid.
 3. Me jätkame lahenduse pakkumist teile tühistamisperioodi jooksul (sealhulgas teie tarkvara litsentsi) ja te võite selle aja jooksul saada tagasi kõik vajalikud kasutajaandmed.
13.3 LÕPETAMINE PÕHJUSE KORRAL
 1. Kui üks pooltest ( Teavitav pool) leiab, et teine pool rikub käesolevat lepingut (edaspidi "leping"). Rikkumine), võib teavitav lepinguosaline esitada teisele lepinguosalisele teate rikkumise olemuse ja üksikasjad.
 2. Teisel poolel on 10 tööpäeva (või teavitava poole äranägemisel kauem) aega rikkumise kõrvaldamiseks (edaspidi "rikkumine"). Parandusperiood).
 3. Pärast parandusperioodi lõppu teatab teavitav pool teisele poolele, et:
  1. kui rikkumine on edukalt kõrvaldatud, et leping jätkub; või
  2. kui rikkumist ei ole edukalt kõrvaldatud, et käesolev leping lõpetatakse (Lõpetamine rikkumisteate tõttu).
 4. Pärast rikkumisteatise lõpetamist:
  1. teie tellimus lõpeb koheselt ning teil ja teie kasutajatel ei ole enam juurdepääsu lahendusele, kasutajaandmetele ega teie kontole; ja
  2. kui te olete teavitav pool, ei pea te enam tasu maksma (välja arvatud juhul, kui hiljem leitakse, et selline lõpetamine oli kehtetu).
13.4 MUUD LÕPETAMISE TAGAJÄRJED
 1. Nende tingimuste lõpetamisel ei ole teil enam juurdepääsu tarkvarale, teie kontole või kasutajaandmetele ning me ei ole kohustatud säilitama ega muul viisil säilitama kasutajaandmeid. Te vabastate meid igasuguse kahju eest, mis võib tuleneda sellest, et me ei säilita kasutajaandmeid pärast seda punkti.
 2. Olenemata teie konto lõpetamisest või kehtivuse lõppemisest, jäävad käesoleva lepingu sätted, mis oma olemuselt eeldatavasti jäävad kehtima ka pärast lõpetamist või kehtivuse lõppemist, kehtima.
14. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
 1. Pool, kes väidab, et käesoleva lepingu alusel või sellega seoses on tekkinud vaidlus, ei tohi algatada vaidlusest tulenevat või sellega seotud kohtumenetlust, välja arvatud kiireloomulise ajutiste meetmete kohaldamise nõue, kui ta ei ole täitnud käesoleva klausli nõudeid.
 2. Pool, kes nõuab käesoleva lepingu alusel või sellega seoses tekkinud vaidluse lahendamist, peab esitama teisele poolele või teistele vaidluspooltele kirjaliku teate, mis sisaldab mõistlikke üksikasju vaidluse kohta ja nõuab selle lahendamist käesoleva klausli alusel.
 3. Pärast vaidlusteate esitamist peab kumbki vaidluspool tegema kõik endast oleneva, et vaidlus heas usus lahendada. Kui vaidlust ei lahendata 14 päeva jooksul (või muu poolte vahel kirjalikult kokkulepitud ajavahemiku jooksul) pärast teate saatmist, võib iga vaidluspool algatada vaidluse lahendamiseks kohtumenetluse.
15. VÄLJAKUTSE VÄLJAKUTSE
 1. Me ei vastuta käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisega seotud viivituse või suutmatuse eest, kui selline viivitus või suutmatus tuleneb vääramatu jõu sündmusest.
 2. Kui ilmneb vääramatu jõu sündmus, peame tegema mõistlikke jõupingutusi, et teid sellest teavitada:
  1. mõistlikud üksikasjad vääramatu jõu sündmuse kohta; ja
  2. niivõrd, kuivõrd see on teada, tõenäoline ulatus, mil määral me ei suuda täita või hilineme oma kohustuste täitmisega käesoleva lepingu alusel.
 3. Kui punkt 15(b) on täidetud, peatatakse meie asjaomane kohustus vääramatu jõu sündmuse ajal niivõrd, kuivõrd see on mõjutatud vääramatu jõu sündmusest.
 4. Käesoleva lepingu kohaldamisel tähendab "vääramatu jõud" mis tahes:
  1. loodusõnnetus, välgulöök, meteoriidiplahvatus, maavärin, torm, üleujutus, maalihke, plahvatus või tulekahju;
  2. streigid või muud meist mittekontrollitavad töövõitlused;
  3. sõda, terrorism, sabotaaž, blokaad, revolutsioon, mäss, ülestõus, rahvarahutused, epideemia, pandeemia; või
  4. mis tahes valitsusasutuse otsus seoses COVID-19-ga või mis tahes COVID-19-ga seotud oht, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, kuivõrd see mõjutab meie võimet täita oma kohustusi.
16. MÄRKUSED
 1. Teade või muu käesolevate tingimuste alusel osapoolele edastatav teade peab olema:
  1. kirjalikult ja inglise keeles ning
  2. edastatakse teisele poolele e-posti teel tellimuses märgitud e-posti aadressile või kui tellimuses ei ole märgitud e-posti aadressi, siis e-posti aadressile, mida pooled käesoleva lepingu sõlmimise kuupäeval kõige sagedamini kasutavad käesoleva lepingu sisu puudutava kirjavahetuse pidamiseks (E-posti aadress). Pooled võivad oma e-posti aadressi uuendada, teatades sellest teisele poolele.
 2. Kui teate saatev pool ei tea või ei peaks mõistlikult kahtlustama, et e-kiri ei ole teise poole e-posti aadressile kätte toimetatud, loetakse teade esitatuks:
  1. 24 tundi pärast e-kirja saatmist, välja arvatud juhul, kui see langeb laupäevale, pühapäevale või riigipühale selles riigis või territooriumil, mille seadused reguleerivad käesolevat lepingut, millisel juhul loetakse teade esitatuks järgmisel tööpäeval selles riigis või territooriumil; või
  2. kui teine pool vastab,

olenevalt sellest, kumb on varasem.

17. ÜLDINE
17.1 KOHALDATAV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON

Käesolev leping on reguleeritud Austraalia Victoria osariigi seadustega. Kumbki pool allub tagasivõtmatult Austraalia Victoria osariigi kohtute ja nende apellatsioonikohtute ainupädevusele seoses käesoleva lepinguga seotud või sellest tulenevate menetlustega. Kumbki pool loobub tagasivõtmatult igasugusest vastuväite esitamisest mis tahes kohtumenetlusele, mis põhineb sellel, et menetlus on algatatud ebasobivas kohtuastmes.

17.2 KOHUSTUSLIKKUS

Ükski käesoleva lepingu osapool ei tohi tugineda teise osapoole sõnadele või käitumisele kui mis tahes õigusest loobumisele, välja arvatud juhul, kui loobumine on kirjalik ja alla kirjutatud loobumist andva osapoole poolt.

17.3 SEVERANCE

Kõik käesoleva lepingu tingimused, mis on täielikult või osaliselt tühised või jõustamatud, on kehtetud või jõustamatud, kui need on kehtetud või jõustamatud. Käesoleva lepingu ülejäänud osade kehtivus ja täitmisele pööratavus ei ole piiratud ega muul viisil mõjutatud.

17.4 SOLIDAARVASTUTUS

Kahe või enama isiku poolt võetud kohustus või vastutus või neile antud õigus seob neid ühiselt ja solidaarselt.

17.5 ÜLESANNE

Ükski pool ei saa loovutada, uuendada ega muul viisil üle anda käesolevast lepingust tulenevaid õigusi või kohustusi ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

17.6 KOGU LEPING

Käesolev leping sisaldab kogu lepinguosaliste vahelist kokkulepet ja asendab kõik varasemad läbirääkimised, tegevused, kokkulepped, arusaamad või kokkulepped, nii sõnaselged kui ka kaudsed, mis on seotud käesoleva lepingu esemega.

17.7 TÕLGENDAMINE
 1. (ainsuses ja mitmuses) sõnad ainsuses hõlmavad ka mitmuse (ja vastupidi);
 2. (valuuta) viide $-le; või "dollar" viitab Ameerika Ühendriikide vääringule;
 3. (sugu) sõnade, mis tähistavad sugu, hulka kuuluvad ka mis tahes muu soo vastavad sõnad;
 4. (määratletud mõisted) kui sõnale või fraasile on antud kindel tähendus, siis on selle sõna või fraasi mis tahes muu sõnaosa või grammatiline vorm vastava tähendusega;
 5. (isik) viide "isikule" või "teile" hõlmab üksikisikut, üksikisiku pärandvara, äriühingut, asutust, ühingut, konsortsiumi või ühisettevõtet (nii juriidilise kui ka juriidilise isiku vormis), partnerlust, usaldusühingut ja mis tahes muud üksust;
 6. (pool) viide poolele hõlmab ka selle poole testamenditäitjaid, haldureid, õigusjärglasi ja lubatud õigusjärglasi, sealhulgas isikuid, kes võtavad lepingu uuendusena vastu, ning usaldusisiku puhul ka kõiki asendus- või lisatäiturid;
 7. (käesolev leping) viide poolele, klauslile, lõikele, loendile, eksponendile, lisale või lisale on viide poolele, klauslile, lõikele, loendile, eksponendile, lisale või lisale käesolevas lepingus või selle lisas ning viide käesolevale lepingule hõlmab kõiki loendeid, eksponente, lisasid ja lisasid;
 8. (dokument) viide dokumendile (sealhulgas käesolevale lepingule) on viide sellele dokumendile, mida on aeg-ajalt muudetud, uuendatud, ratifitseeritud või asendatud;
 9. (rubriigid) pealkirjad ja rasvases kirjas sõnad on ainult mugavuse huvides ja ei mõjuta tõlgendamist;
 10. (sisaldab) sõna "sisaldab" ja sarnased sõnad mis tahes kujul ei ole piirav sõna; ja
 11. (ebasoodne tõlgendus) ühtegi käesoleva lepingu sätet ei tõlgendata poolele ebasoodsalt, kuna see pool oli vastutav käesoleva lepingu või selle sätte koostamise eest.
MÕISTED
TerminMääratlus
Konfidentsiaalne teavetähendab teavet, mida pool annab või mis on oma olemuselt konfidentsiaalne, mille see pool on konfidentsiaalseks tunnistanud või mida teine pool teab või peaks teadma, et see on konfidentsiaalne, kuid mis ei hõlma teavet, mis on või muutub ilma konfidentsiaalsuse rikkumiseta avalikkusele teadaolevaks.
Dokumentatsioontähendab kõiki käsiraamatuid, abifaile ja muid dokumente, mida me teile tarkvaraga seoses edastame, olenemata sellest, kas need on elektroonilisel või paberkandjal.
Hosting teenusedon punktis 4 sätestatud tähenduses.
Intellektuaalomandi õigusedtähendab kõiki praegusi ja tulevasi intellektuaal- ja tööstusomandiõigusi kogu maailmas (registreeritud või registreerimata), sealhulgas autoriõigused, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, patendid, moraalseid õigusi, pooljuhtide ja elektriskeemide kujundamise õigused, äri-, äri-, ettevõtte- ja domeeninimed ning muud varalised õigused, ärisaladused, oskusteave, tehnilised andmed, konfidentsiaalne teave ja õigus teabe konfidentsiaalsusele või mis tahes õigused selliste õiguste registreerimiseks (sealhulgas uuendamiseks), olenemata sellest, kas need on loodud enne või pärast käesoleva lepingu kuupäeva.
Materjaltähendab materiaalset ja immateriaalset teavet, dokumente, aruandeid, tarkvara (sealhulgas lähtekood ja objektkood), leiutisi, andmeid ja muid materjale mis tahes andmekandjal.
Lahenduse kasutajate arv tähendab nende kasutajate arvu, kellele te võite Lahenduse vastavalt oma Tellimuse tüübile kättesaadavaks teha.
Personaltähendab osapoole puhul tema ametnikke, töötajaid, töövõtjaid (sealhulgas alltöövõtjaid) ja esindajaid.
Tarkvaraon antud käesolevate Tingimuste esimeses lõigus sätestatud tähenduses.
Tarkvara sisutähendab punkti 7.1 alapunktis a sätestatud tähenduses.
Lahenduson punktis 3.1 sätestatud tähendus.
Tellimustähendab käesoleva Tingimuste esimeses lõigus toodud tähendust.
Liitumistasudon määratletud käesolevate tingimuste punktis 6.
Tellimusperioodtähendab teie Lahenduse tellimuse perioodi, nagu on kokku lepitud veebisaidil.
Tellimuse tüüptähendab teie poolt valitud juurdepääsu taset lahendusele, nagu on märgitud meie veebisaidil või nagu on meiega kirjalikult kokku lepitud muul viisil.
Tugiteenused on punktis 3.6 esitatud tähenduses.
Kasutajatähendab teid ja kõiki kolmanda osapoole lõppkasutajaid, kellele te tarkvara kättesaadavaks teete.
Kasutaja andmedtähendab mis tahes faile, andmeid, dokumenti, teavet või muid materjale, mida teie või mõni teine kasutaja on tarkvarasse üles laadinud või mida teie, teie töötajad või kasutajad muul viisil meile käesolevate tingimuste alusel või seoses nendega edastavad, sealhulgas kõiki nende materjalidega seotud intellektuaalomandiõigusi.
Veebilehttähendab käesolevate tingimuste esimeses lõigus sätestatud URL-aadressil asuvat veebisaiti ja mis tahes muud veebisaiti, mida me haldame seoses lahendusega.
etEesti