ZASADY I WARUNKI

Witamy w Verbalate Pty Ltd

Dziękujemy za odwiedzenie naszego regulaminu (Warunki), którego najbardziej aktualną kopię można zawsze znaleźć pod adresem www.verbalate.ai (Strona internetowa).

Jesteśmy Verbalate Pty Ltd, australijską firmą o numerze ABN 79 667 685 216 (my", "nasz lub 'my') i dostarczamy oprogramowanie jako usługę (SaaS), który zapewnia system sztucznej inteligencji do transkrypcji, tłumaczenia i napisów (Oprogramowanie).

Niniejsze Warunki regulują dostęp użytkownika do Oprogramowania oraz dostarczanie przez nas użytkownikowi wszelkich innych towarów i usług określonych w niniejszych Warunkach (Subskrypcja).

Płacąc za Subskrypcję lub w inny sposób przyjmując korzyści z jakiejkolwiek części Subskrypcji, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków, które stanowią wiążącą umowę między użytkownikiem nabywającym Subskrypcję lub spółką, którą użytkownik reprezentuje i nabywa Subskrypcję w imieniu ('ty' lub 'twój') i nas.

Należy pamiętać, że Subskrypcja będzie odnawiana przez czas nieokreślony, a użytkownik będzie nadal ponosił Opłaty Subskrypcyjne, chyba że powiadomi nas o chęci anulowania Subskrypcji zgodnie z klauzulą 13. Jeśli użytkownik chce anulować Subskrypcję, powinien się z nami skontaktować.

Spółka może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając o tym użytkownika, a dalsze korzystanie z Rozwiązania po takiej aktualizacji będzie stanowić zgodę użytkownika na przestrzeganie zmienionych Warunków.

W niniejszych Warunkach słowa i wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w miejscach, w których znajdują się po nich pogrubione nawiasy lub zgodnie z tabelą Definicji na końcu niniejszych Warunków.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed wyrażeniem zgody na kontynuowanie subskrypcji.

1. UPRAWNIENIE
 1. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że
  1. użytkownik posiada zdolność prawną i upoważnienie do zawarcia z nami wiążącej umowy; oraz
  2. użytkownik jest upoważniony do korzystania z płatności podanych przy zakupie Subskrypcji.
 2. Oprogramowanie nie jest przeznaczone do użytku bez nadzoru przez osoby poniżej 18 roku życia lub osoby, które wcześniej zostały zawieszone lub którym zabroniono korzystania z Oprogramowania. Korzystając z Oprogramowania, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
  1. ukończył 18 lat i uzyskuje dostęp do Oprogramowania do użytku osobistego lub komercyjnego; lub
  2. uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania w imieniu osoby poniżej 18 roku życia i wyrażanie zgody na korzystanie z Oprogramowania przez tę osobę.
 3. Nie należy uzyskiwać dostępu do Oprogramowania, jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat i nie posiada zgody rodzica lub opiekuna, jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat lub jeśli użytkownik został wcześniej zawieszony lub otrzymał zakaz korzystania z Oprogramowania.
 4. Jeśli rejestrujesz się nie jako osoba fizyczna, ale w imieniu swojej firmy, pracodawcy, organizacji, rządu lub innego podmiotu prawnego (Podmiot reprezentowany), wówczas "użytkownik" lub "jego" oznacza Reprezentowany Podmiot, a użytkownik wiąże Reprezentowany Podmiot niniejszą umową. Jeśli użytkownik akceptuje niniejszą umowę i korzysta z naszego Rozwiązania w imieniu Reprezentowanego Podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że jest do tego upoważniony.
2. TERMIN
 1. Subskrypcja użytkownika i niniejsze Warunki rozpoczynają się w dniu wyrażenia przez użytkownika zgody na związanie się niniejszymi Warunkami (jak określono na początku niniejszych Warunków) i trwają przez Okres Subskrypcji i wszelkie obowiązujące Okresy Odnowienia, chyba że zostaną wcześniej zakończone zgodnie z klauzulą 13.
 2. Z zastrzeżeniem punktu 2(c), po wygaśnięciu Okresu Subskrypcji niniejsza umowa zostanie automatycznie i bezterminowo przedłużona na okres równy Okresowi Subskrypcji (Okres odnowienia).
 3. Niniejsza umowa nie zostanie automatycznie odnowiona po wygaśnięciu Okresu Subskrypcji lub Okresu Odnowienia (Data odnowienia), jeśli którakolwiek ze stron dostarczy pisemne wypowiedzenie co najmniej [wpisać okres wypowiedzenia] przed Datą Odnowienia.
 4. Co najmniej [wstawić okres] przed wygaśnięciem Daty Odnowienia przekażemy użytkownikowi zaawansowane pisemne powiadomienie o przedłużeniu umowy i wszelkich mających zastosowanie zmianach w Opłatach abonamentowych lub niniejszych Warunkach (Zawiadomienie o odnowieniu).
3. ROZWIĄZANIE
3.1 SUBSKRYPCJA I ROZWIĄZANIE
 1. Dostarczymy użytkownikowi, w zakresie opisanym w jego Typie Subskrypcji, Oprogramowanie i Dokumentację (Rozwiązanie).
 2. (Zakres subskrypcji) Subskrypcja użytkownika obejmuje korzyści i ograniczenia związane z typem Subskrypcji użytkownika określone w naszej Witrynie internetowej lub w inny sposób przekazane użytkownikowi podczas subskrypcji Subskrypcji (i okresowo zmieniane za powiadomieniem użytkownika).
 3. Na dzień publikacji niniejszych Warunków oferujemy następujące rodzaje subskrypcji:
  1. (Bezpłatna subskrypcja): dostęp do Rozwiązania przez maksymalnie jedną minutę miesięcznie.
  2. (Subskrypcja podstawowa): dostęp do Rozwiązania przez maksymalnie 10 minut miesięcznie.
  3. (Subskrypcja biznesowa): dostęp do Rozwiązania przez maksymalnie 100 minut miesięcznie.
  4. (Subskrypcja Pro): dostęp do Rozwiązania przez maksymalnie 1000 minut miesięcznie.
 4. Spółka może od czasu do czasu, według własnego uznania, instalować ulepszenia Rozwiązania, przy czym ulepszenia oznaczają wszelkie zaktualizowane, ulepszone, zmodyfikowane lub nowe wersje Rozwiązania (w tym wszelkie dostosowania dokonane na żądanie Użytkownika).
 5. O ile nie uzgodniono inaczej, możemy według własnego uznania
  1. nie dostarczać żadnej części Rozwiązania do momentu uiszczenia przez Użytkownika wszelkich opłat lub depozytów należnych w związku z Rozwiązaniem; oraz
  2. wstrzymania dostawy jakiejkolwiek części lub całości Rozwiązania do czasu opłacenia przez Użytkownika faktury za Rozwiązanie.
3.2 USŁUGI WSPARCIA

W uzasadnionych przypadkach zapewnimy ogólne wsparcie w celu rozwiązania problemów technicznych związanych z Oprogramowaniem (Usługi wsparcia), poniższe warunki mają zastosowanie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie:

 1. w razie potrzeby podejmiemy uzasadnione kroki w celu świadczenia Usług Wsparcia. Użytkownik musi najpierw dołożyć starań, aby rozwiązać wszelkie problemy z Oprogramowaniem we własnym zakresie, a my nie będziemy udzielać pomocy w przypadku problemów pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą;
 2. żądania Usług Wsparcia będą rozpatrywane na zasadzie dołożenia wszelkich starań i nie gwarantujemy, że Usługi Wsparcia będą dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ani że jakiekolwiek żądanie Usług Wsparcia zostanie rozpatrzone w określonym czasie;
 3. użytkownik jest odpowiedzialny za całą wewnętrzną administrację i zarządzanie dostępem, w tym przechowywanie haseł zapasowych i pomaganie użytkownikom w uzyskiwaniu dostępu do Oprogramowania i korzystaniu z niego; oraz
 4. użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu opóźnienia w dostępie do Oprogramowania spowodowanego awarią lub opóźnieniem Usług wsparcia.
3.3 RACHUNKI
 1. (Konta) Aby korzystać z Rozwiązania, może być wymagane zarejestrowanie się, założenie i otrzymanie konta za pośrednictwem Witryny ("Konto"). Konto).
 2. (Dostarczanie informacji) W ramach procesu rejestracji Konta i dalszego korzystania z Witryny może być wymagane podanie danych osobowych i szczegółów, takich jak adres e-mail, imię i nazwisko, preferowana nazwa użytkownika, bezpieczne hasło, adresy rozliczeniowe, pocztowe i fizyczne, numer telefonu komórkowego, zdjęcia i filmy, pliki audio, informacje profilowe, szczegóły płatności, oceny i recenzje, zweryfikowane identyfikatory, zweryfikowane certyfikaty i uwierzytelnienia oraz inne informacje określone przez nas od czasu do czasu.
 3. (Gwarancja) Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje przekazane nam w trakcie procesu rejestracji Konta są dokładne, uczciwe, prawidłowe i aktualne.
 4. (Akceptacja) Po zakończeniu procesu rejestracji Konta możemy, według własnego uznania, zaakceptować użytkownika jako zarejestrowanego użytkownika w Witrynie i udostępnić mu Konto.
 5. (Anulowanie) Możemy, według własnego uznania, zawiesić lub anulować Konto użytkownika z dowolnego powodu, w tym z powodu nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków.
3.4 ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI TŁUMACZENIA
 1. Oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy i techniki uczenia maszynowego do dostarczania tłumaczeń. Chociaż staramy się zapewnić najwyższy poziom dokładności, mogą wystąpić błędy wynikające z nieodłącznych ograniczeń sztucznej inteligencji. W związku z tym nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani wiarygodności dostarczanych tłumaczeń. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że polegają na przetłumaczonych treściach na własne ryzyko.
 2. Zachęcamy użytkowników do samodzielnego sprawdzania i weryfikowania dokładności przetłumaczonych treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub szkody wynikające z korzystania z Rozwiązania lub polegania na przetłumaczonych treściach, w tym między innymi za straty finansowe, utratę możliwości biznesowych lub utratę reputacji.
 3. Korzystając z naszego Rozwiązania, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić błędy i akceptuje ryzyko związane z potencjalnymi nieścisłościami. Użytkownik zgadza się zwolnić nas z odpowiedzialności i zabezpieczyć przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami lub wydatkami wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem z naszego Oprogramowania lub poleganiem na przetłumaczonych treściach.
3.5 OGÓLNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

 1. wszelkie informacje przekazywane użytkownikowi w ramach lub w związku z Rozwiązaniem lub Usługami mają charakter ogólny, mogą nie być odpowiednie do sytuacji użytkownika i nie stanowią porady finansowej, prawnej ani żadnego innego rodzaju profesjonalnej porady; oraz
 2. obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z jego działalnością, w tym przepisów dotyczących stosunków pracy i prywatności.
3.6 OPROGRAMOWANIE
 1. W okresie obowiązywania Subskrypcji udzielamy Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji dla Liczby Użytkowników Rozwiązania. Jeśli Typ Subskrypcji Użytkownika w Witrynie nie określa Liczby Użytkowników Rozwiązania, licencja Użytkownika na korzystanie z Rozwiązania na mocy niniejszej klauzuli będzie ograniczona do jednego Użytkownika (tj. Liczba Użytkowników Rozwiązania będzie wynosić jeden).
 2. Spółka może od czasu do czasu, według własnego uznania, wprowadzać ulepszenia do Oprogramowania, co oznacza uaktualnione, ulepszone, zmodyfikowane lub nowe wersje Oprogramowania (Ulepszenia). Wszelkie Ulepszenia Oprogramowania nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki. Ulepszenia mogą od czasu do czasu powodować przestoje lub opóźnienia, a za takie przestoje nie będą udzielane kredyty.
 3. Spółka może zmienić dowolne funkcje Rozwiązania w dowolnym momencie po powiadomieniu użytkownika.
3.7 WATERMARK

Rozwiązanie zawiera cyfrowy znak wodny, który jest automatycznie osadzany we wszelkich danych wyjściowych generowanych przez Rozwiązanie. Ten znak wodny zawiera informacje identyfikujące datę, godzinę i autora danych wyjściowych, a także informację wskazującą, że dane wyjściowe zostały wygenerowane przy użyciu technologii sztucznej inteligencji. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie zasłaniać ani w żaden sposób nie modyfikować tego cyfrowego znaku wodnego.

4. HOSTING DANYCH

Dane użytkownika przesyłane do Oprogramowania będą przechowywane za pośrednictwem wybranej przez nas zewnętrznej usługi hostingowej (Usługi hostingowe), z zastrzeżeniem następujących warunków:

 1. (lokalizacja hostinguUżytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy używać serwerów pamięci masowej do hostowania Oprogramowania za pośrednictwem usług opartych na chmurze i potencjalnie innych lokalizacji poza Australią.
 2. (jakość usług) Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby wybrać odpowiedniego dostawcę usług hostingowych, nie gwarantujemy, że Usługi hostingowe będą wolne od błędów lub usterek ani że Dane użytkownika będą dostępne przez cały czas.
 3. (bezpieczeństwo) Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie Danych Użytkownika. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie, zniszczenie, utratę, uszkodzenie lub zmianę Danych użytkownika, w tym w wyniku włamania, złośliwego oprogramowania, oprogramowania ransomware, wirusów, złośliwego kodu komputerowego lub innych form ingerencji.
 4. (Kopie zapasowe i odzyskiwanie po awarii) W przypadku utraty Danych Użytkownika z powodu awarii systemu (np. awarii bazy danych lub serwera WWW) nie możemy zagwarantować, że jakakolwiek kopia zapasowa będzie dostępna, a jeśli będzie dostępna, że taka kopia zapasowa będzie wolna od błędów lub wad.
5. OBOWIĄZKI KLIENTA
5.1 POWIĄZANIA INFORMACYJNE

Użytkownik wyraża zgodę na:

 1. dostarczenia nam wszelkiej dokumentacji, informacji i pomocy, które są w uzasadniony sposób wymagane przez nas w celu świadczenia Usług; oraz
 2. zapewnienie nam dostępu do wszelkich kont osób trzecich lub innych kont używanych przez użytkownika (w tym danych logowania i haseł), co jest w uzasadniony sposób wymagane przez nas w celu świadczenia Usług.
5.2 MATERIAŁY KLIENTA
 1. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje, dokumentacja i inne Materiały przekazane nam przez Użytkownika w celu otrzymania Rozwiązania są kompletne, dokładne i aktualne.
 2. Użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszelkimi stratami lub szkodami wynikającymi z Rozwiązania lub w związku z nim, w zakresie, w jakim takie straty lub szkody są spowodowane lub przyczyniły się do nich niekompletne, niedokładne lub nieaktualne informacje, dokumentacja lub inne Materiały dostarczone przez Użytkownika.
5.3 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik musi zapewnić przestrzeganie niniejszych Warunków przez wszystkich Użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki powstałe w związku z naruszeniem niniejszych Warunków przez Użytkownika, jego Personel lub jakiegokolwiek Użytkownika, a Użytkownik zwalnia nas z odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich takich szkód, strat lub wydatków.
 2. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Rozwiązania do żadnych niezgodnych z prawem lub zabronionych celów, w tym m.in. do:
  1. tworzenie fałszywych nagrań wideo lub audio, które mogłyby zostać wykorzystane do zniesławienia, nękania lub wyrządzenia innej szkody osobom lub podmiotom; lub
  2. tworzenie zmanipulowanych tłumaczeń lub innych treści, które mogą być wykorzystywane do zniesławiania, nękania lub w inny sposób szkodzenia osobom lub podmiotom; lub
  3. tworzenia tłumaczeń, które są niedokładne, wprowadzające w błąd lub mogą wyrządzić szkodę osobom lub podmiotom.
 3. Użytkownikowi nie wolno zachęcać ani zezwalać na to żadnemu Użytkownikowi, Personelowi ani żadnej osobie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody:
  1. przesyłania poufnych informacji lub tajemnic handlowych za pomocą Oprogramowania;
  2. przesyłania jakichkolwiek nieodpowiednich, obraźliwych, nielegalnych, nielegalnych, pornograficznych, seksistowskich, homofobicznych lub rasistowskich materiałów przy użyciu Oprogramowania;
  3. używać Oprogramowania do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane, w tym nie wolno używać Rozwiązania w sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy lub ułatwiający nielegalne lub oszukańcze działania (w tym żądanie lub przyjmowanie pracy, która obejmuje nielegalne działania lub cele);
  4. przesyłać żadnych materiałów, które są własnością lub są chronione prawami autorskimi osób trzecich;
  5. wykonywać kopii Dokumentacji lub Oprogramowania;
  6. dostosowywać, modyfikować lub ingerować w jakikolwiek sposób w Oprogramowanie;
  7. usuwać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych informacji znajdujących się na lub stanowiących część Oprogramowania lub Dokumentacji;
  8. działać w jakikolwiek sposób, który może zaszkodzić naszej reputacji lub reputacji powiązanych lub zainteresowanych stron, lub robić cokolwiek sprzecznego z interesami nas lub Oprogramowania;
  9. korzystać z Oprogramowania w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  10. tworzenia dzieł pochodnych lub tłumaczenia Oprogramowania lub Dokumentacji;
  11. publikować lub w inny sposób przekazywać publicznie Oprogramowania lub Dokumentacji, w tym poprzez udostępnianie ich online lub udostępnianie ich stronom trzecim;
  12. integrować Oprogramowania z danymi lub Oprogramowaniem osób trzecich ani wprowadzać dodatków lub zmian do Oprogramowania (w tym poprzez włączanie interfejsów API do Oprogramowania) w sposób inny niż zgodnie z Dokumentacją lub instrukcjami dostarczonymi przez nas na piśmie;
  13. zastraszać, nękać, podszywać się, prześladować, grozić, nękać lub narażać na niebezpieczeństwo innych Użytkowników lub rozpowszechniać niezamówionych treści handlowych, wiadomości-śmieci, spamu, treści masowych lub nękania w związku z Oprogramowaniem;
  14. sprzedawać, pożyczać, przenosić, udzielać sublicencji, wynajmować lub w inny sposób rozporządzać Oprogramowaniem lub Dokumentacją na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej, poza udzieleniem Użytkownikowi dostępu zgodnie z niniejszymi Warunkami;
  15. dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, lub w inny sposób próbować uzyskać jego kod źródłowy;
  16. udostępniać swojego Konta lub informacji o Koncie, w tym danych logowania lub haseł, jakimkolwiek innym osobom oraz że korzystanie z Konta przez jakąkolwiek osobę niebędącą jego właścicielem jest surowo zabronione. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia jego Konta, hasła lub wiadomości e-mail, a także o wszelkich innych naruszeniach lub potencjalnych naruszeniach bezpieczeństwa Rozwiązania;
  17. korzystać z Rozwiązania w jakimkolwiek celu innym niż cel, do którego zostało zaprojektowane, w tym nie wolno korzystać z Rozwiązania w sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy lub ułatwiający nielegalną lub oszukańczą działalność (w tym żądanie lub przyjmowanie pracy, która obejmuje nielegalne działania lub cele);
  18. zautomatyzowanego korzystania z Rozwiązania oraz kopiowania, powielania, tłumaczenia, dostosowywania, zmieniania lub modyfikowania Rozwiązania bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
  19. próby obejścia jakiegokolwiek technologicznego mechanizmu ochronnego lub innej funkcji bezpieczeństwa Oprogramowania; lub
  20. zezwalać na korzystanie z Rozwiązania w zakresie przekraczającym Liczbę Użytkowników Rozwiązania.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym wykorzystaniu Subskrypcji przez jakąkolwiek osobę, jakichkolwiek błędach w materiałach zawartych w Subskrypcji lub jakichkolwiek trudnościach w dostępie do Subskrypcji lub korzystaniu z niej, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych lub formularza udostępnionego w naszej Witrynie.
 5. Użytkownik wyraża na to zgodę i musi dopilnować, aby wszyscy Użytkownicy wyrazili na to zgodę:
  1. przestrzegania każdego z obowiązków użytkownika określonych w niniejszych Warunkach;
  2. zarejestrować Konto w celu korzystania z Rozwiązania;
  3. informacje przekazywane użytkownikowi za pośrednictwem Oprogramowania, przez nas lub innego użytkownika, mają charakter ogólny i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez użytkownika w oparciu o te informacje; oraz
  4. że możemy anulować Konto użytkownika lub dowolnego użytkownika w dowolnym momencie, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że użytkownik lub użytkownik naruszają lub mogą naruszyć niniejszy punkt 5.
6. OPŁATY I PŁATNOŚCI
6.1 BEZPŁATNA PRÓBA
 1. Od czasu do czasu możemy oferować bezpłatny okres próbny Rozwiązania (Bezpłatny okres próbny)
 2. W przypadku przyznania użytkownikowi Bezpłatnego Okresu Próbnego, żadne płatności nie będą należne podczas Bezpłatnego Okresu Próbnego, a pierwsza płatność będzie należna natychmiast po wygaśnięciu Bezpłatnego Okresu Próbnego.
6.2 OPŁATY ABONAMENTOWE
 1. Użytkownik musi uiszczać na naszą rzecz opłaty abonamentowe w kwotach określonych na Stronie internetowej dla danego Typu Subskrypcji lub w inny sposób uzgodniony na piśmie (Opłaty abonamentowe).
 2. Wszystkie opłaty abonamentowe muszą być uiszczane z góry i nie podlegają zwrotowi w przypadku zmiany zdania.
6.3 ROZLICZENIA MIESIĘCZNE

W przypadku rozliczeń miesięcznych, Opłaty Abonamentowe są należne pierwszego dnia Okresu Subskrypcji (lub natychmiast po wygaśnięciu obowiązującego Bezpłatnego Okresu Próbnego), proporcjonalnie do liczby dni pozostałych w początkowym Okresie Subskrypcji, a następnie na początku każdego Okresu Odnowienia.

6.4 ROZLICZENIE ROCZNE

W przypadku rozliczeń rocznych, Opłaty Abonamentowe są należne pierwszego dnia rocznego Okresu Subskrypcji (lub niezwłocznie po wygaśnięciu obowiązującego Bezpłatnego Okresu Próbnego), przy czym łączne Opłaty Abonamentowe za dany rok są potrącane z góry, a następnie na początku każdego Okresu Odnowienia. W przypadku rozliczeń rocznych, należne Opłaty Abonamentowe zostaną obniżone w stosunku do stawki miesięcznej, przy czym charakter zniżki zostanie określony na Stronie Internetowej lub w inny sposób uzgodniony na piśmie.

6.5 AUTOMATYCZNE ROZLICZENIA CYKLICZNE
 1. Jak określono w punkcie 2, Subskrypcja użytkownika będzie odnawiana automatycznie na czas nieokreślony, chyba że użytkownik powiadomi nas o chęci jej anulowania. W okresie obowiązywania Subskrypcji, Opłaty Subskrypcyjne będą nadal pobierane na początku każdego Okresu Odnowienia z metody płatności wskazanej przez użytkownika podczas rejestracji Konta.
 2. Nie będziemy zobowiązani do zapłaty jakiejkolwiek kwoty zwrotu, jeśli użytkownik nie anuluje Subskrypcji zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 3. Rejestrując się w celu uzyskania cyklicznej Subskrypcji, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego Subskrypcja ma funkcję płatności początkowej i cyklicznej oraz akceptuje odpowiedzialność za wszystkie cykliczne opłaty przed anulowaniem Subskrypcji.
 4. Możemy przekazywać okresowe opłaty za Opłaty abonamentowe bez dalszej autoryzacji ze strony użytkownika, dopóki użytkownik nie przekaże uprzedniego pisemnego powiadomienia o wypowiedzeniu tej autoryzacji lub chęci zmiany metody płatności (a otrzymanie takiego powiadomienia zostanie przez nas potwierdzone). Takie powiadomienie nie będzie miało wpływu na opłaty wniesione przed podjęciem przez nas uzasadnionych działań na podstawie takiego powiadomienia. Aby wypowiedzieć autoryzację lub zmienić metodę płatności, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej Witryny.
6.6 OPCJE PŁATNOŚCI I WALUTY
 1. Akceptujemy płatności w USD, euro, Dogecoin, Bitcoin i innych kryptowalutach, jak określono na Stronie internetowej lub w inny sposób uzgodniony na piśmie.
 2. Użytkownik musi uiścić wszystkie Opłaty abonamentowe w walucie uzgodnionej przez nas na piśmie. Jeśli waluta płatności różni się od waluty rachunku bankowego użytkownika, może on zostać obciążony przez bank opłatami za wymianę walut. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe opłaty naliczone przez bank użytkownika.
 3. Wszelkie płatności w kryptowalutach muszą być dokonywane zgodnie z instrukcjami płatności dostarczonymi przez nas na Stronie internetowej lub w inny sposób przekazanymi użytkownikowi na piśmie.
 4. Kurs wymiany i wszelkie dodatkowe opłaty związane z każdą płatnością w kryptowalucie zostaną określone przez odpowiednią giełdę kryptowalut w momencie płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany kursu wymiany lub dodatkowe opłaty naliczane przez giełdę kryptowalut.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany akceptowanych walut i opcji płatności w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.
6.7 OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia całości lub części Rozwiązania na czas nieokreślony, jeśli użytkownik nie uiści jakichkolwiek Opłat zgodnie z niniejszym punktem 6.

6.8 GST

O ile nie wskazano inaczej, Opłaty nie zawierają podatku GST. W odniesieniu do wszelkich podatków GST należnych za podlegającą opodatkowaniu dostawę przez nas, użytkownik musi zapłacić podatek GST pod warunkiem dostarczenia przez nas faktury podatkowej.

6.9 DOPŁATY DO KART

Zastrzegamy sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z kart kredytowych w przypadku dokonywania płatności przy użyciu karty kredytowej, debetowej lub obciążeniowej (w tym Visa, MasterCard lub American Express).

6.10 PARTNER PŁATNOŚCI ONLINE
 1. Możemy korzystać z usług zewnętrznych partnerów płatności online (Partner płatności online) w celu pobierania Opłat abonamentowych.
 2. Przetwarzanie płatności przez partnera płatności online będzie podlegać, oprócz niniejszej umowy, warunkom, zasadom i polityce prywatności partnera płatności online.
 3. Użytkownik zgadza się zwolnić nas i nasz Personel z wszelkiej odpowiedzialności za straty, szkody lub obrażenia, które mogą zostać poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania Partnera płatności online, w tym wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem lub wydajnością platformy Partnera płatności online lub jakichkolwiek błędów lub pomyłek w przetwarzaniu płatności.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania lub nakazania naszemu partnerowi ds. płatności online skorygowania wszelkich błędów lub pomyłek w pobieraniu płatności.
6.11 GWARANCJE

Dostarczając lub publikując jakiekolwiek informacje, Materiały lub inne treści w związku z Oprogramowaniem (Wysłany materiał), użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszyscy użytkownicy składają równoważne oświadczenia i gwarancje:

 1. użytkownik jest upoważniony do dostarczania opublikowanych materiałów (w tym poprzez upoważnienie do świadczenia wszelkich usług, które użytkownik oświadcza, że świadczy);
 2. Opublikowane materiały są dokładne i prawdziwe w momencie ich dostarczenia;
 3. wszelkie opublikowane materiały w formie recenzji lub opinii są uczciwe, dokładne i przedstawiają rzetelny obraz danej osoby i/lub doświadczenia użytkownika;
 4. Publikowane materiały są wolne od jakichkolwiek szkodliwych, dyskryminujących, zniesławiających lub złośliwie fałszywych implikacji i nie zawierają żadnych obraźliwych lub jednoznacznych materiałów;
 5. publikowane materiały nie zawierają żadnych materiałów, które mogłyby zaszkodzić naszej reputacji lub reputacji powiązanych lub zainteresowanych stron;
 6. Opublikowane materiały nie stanowią "podróbki" jakiegokolwiek produktu lub usługi i nie stanowią nieuczciwej konkurencji;
 7. Publikowane Materiały nie naruszają żadnych Praw Własności Intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, patentów, Informacji Poufnych lub innych podobnych praw własności, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, w dowolnym miejscu na świecie;
 8. Publikowane Materiały nie zawierają wirusów ani innego szkodliwego kodu, ani w żaden inny sposób nie naruszają bezpieczeństwa lub integralności Rozwiązania lub jakiejkolwiek sieci lub systemu; oraz
 9. opublikowany materiał nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
6.12 LICENCJA
 1. Użytkownik udziela nam i musi zapewnić, że wszyscy Użytkownicy udzielają nam bezterminowej, nieodwołalnej, zbywalnej, ogólnoświatowej i nieodpłatnej licencji (w tym prawa do udzielania sublicencji) na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i dostosowywanie wszelkich praw własności intelektualnej do dowolnego opublikowanego materiału, abyśmy mogli używać, wykorzystywać lub w inny sposób czerpać korzyści z takiego opublikowanego materiału.
 2. Jeśli zostanie ustalone, że użytkownik zachowuje autorskie prawa osobiste (w tym prawa do autorstwa lub integralności) do jakichkolwiek opublikowanych materiałów, użytkownik na zawsze zwalnia nas z wszelkich roszczeń, których mógłby dochodzić przeciwko nam na podstawie takich autorskich praw osobistych, i musi zapewnić, że wszyscy użytkownicy udzielą równoważnego zwolnienia.
 3. Użytkownik zabezpiecza nas przed wszelkimi szkodami, stratami, kosztami i wydatkami poniesionymi przez nas w związku z jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich, że Opublikowane materiały naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich.
6.13 USUWANIE
 1. Oprogramowanie działa jako pasywny kanał dystrybucji online Publikowanych Materiałów i nie ma obowiązku sprawdzania Publikowanych Materiałów. Możemy jednak, według własnego uznania, przejrzeć i usunąć dowolny Opublikowany Materiał z Rozwiązania w dowolnym momencie, bez podawania jakichkolwiek wyjaśnień lub uzasadnienia usunięcia Opublikowanego Materiału, w tym w przypadku stwierdzenia, że Opublikowany Materiał narusza Prawa Własności Intelektualnej strony trzeciej lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo takiego naruszenia.
 2. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie rejestrów opublikowanych materiałów.
7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I DANE
7.1 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA TREŚCI OPROGRAMOWANIA
 1. (Nasza własność) Zachowujemy prawo własności do wszystkich Materiałów dostarczonych użytkownikowi w trakcie trwania Subskrypcji w związku z Oprogramowaniem (w tym tekstu, grafiki, logo, projektu, ikon, obrazów, nagrań dźwiękowych i wideo, cen, plików do pobrania i oprogramowania) (Zawartość oprogramowania) i zastrzegają sobie wszelkie prawa do wszelkich Praw Własności Intelektualnej posiadanych lub licencjonowanych przez nas w Treści Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.
 2. (Licencja dla CiebieUżytkownik uzyskuje licencję na Zawartość Oprogramowania w zakresie Liczby Zastosowań Rozwiązania i może wykonać tymczasową elektroniczną kopię całości lub części wszelkich dostarczonych mu materiałów wyłącznie w celu ich przeglądania i korzystania z nich na potrzeby Oprogramowania. Użytkownikowi nie wolno w inny sposób powielać, przekazywać, adaptować, dystrybuować, sprzedawać, modyfikować ani publikować tych materiałów lub jakiejkolwiek Zawartości Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Adobe lub w inny sposób dozwolony przez prawo.
7.2 DANE UŻYTKOWNIKA

Nasze prawa i obowiązki

 1. Użytkownik udziela nam (i naszemu Personelowi) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieprzenoszalnej, ogólnoświatowej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z Danych Użytkownika w zakresie wymaganym do zapewnienia Rozwiązania oraz do naszych wewnętrznych celów biznesowych, w tym w celu ulepszenia Rozwiązania oraz innych naszych produktów i usług, a także w celu zastosowania uczenia maszynowego i innych procesów analitycznych do Danych Użytkownika, w celu uzyskania informacji handlowych i innych powiązanych wniosków oraz w celu ulepszenia Rozwiązania, naszej działalności oraz innych naszych produktów i usług.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Danych Użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym w przypadku, gdy uznamy, że Dane Użytkownika są nieodpowiednie, obraźliwe, nielegalne, niezgodne z prawem, pornograficzne, seksistowskie, homofobiczne lub rasistowskie.

Obowiązki użytkownika i udzielenie nam licencji

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że:
  1. Użytkownik udostępnia Dane Użytkownika wyłącznie zamierzonym odbiorcom; oraz
  2. wszystkie Dane Użytkownika są odpowiednie i nie naruszają niniejszych Warunków.
 2. Ty:
  1. zagwarantować, że korzystanie przez nas z Danych użytkownika nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich; oraz
  2. zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami, roszczeniami, wydatkami, szkodami i zobowiązaniami (w tym wszelkimi podatkami, opłatami lub kosztami), które wynikają z takiego naruszenia.
7.3 POTWIERDZENIE NARUSZENIA
 1. Korzystając z Rozwiązania, przesyłając lub tworząc jakiekolwiek treści, użytkownik przyjmuje do wiadomości, zgadza się i gwarantuje, że nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych i patentów.
 2. Użytkownik zgadza się wykorzystywać i przesyłać treści wyłącznie na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że nie odgrywamy żadnej roli w weryfikowaniu legalności przesyłanych treści i zapewnianiu, że prawa własności intelektualnej nie są naruszane.
 3. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej wynikające z korzystania przez niego z Rozwiązania lub przesłanych bądź utworzonych przez niego treści.
 4. Dodatkowi Użytkownicy lub Personel, którzy nie są stroną niniejszych Warunków, przyjmują do wiadomości, zgadzają się i gwarantują, że nie naruszają żadnych Praw Własności Intelektualnej poprzez korzystanie z Rozwiązania lub przesyłanie lub tworzenie jakichkolwiek treści, a jeśli naruszają, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje prawne wynikające z takiego naruszenia.
 5. Dodatkowi Użytkownicy lub Personel Użytkownika przyjmują do wiadomości, że korzystają z Rozwiązania wyłącznie na własne ryzyko, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej wynikające z korzystania przez nich z Rozwiązania lub przesłanych bądź utworzonych przez nich treści.
7.4 POWIADOMIENIA O TREŚCIACH NARUSZAJĄCYCH PRAWO
 1. W przypadku uzyskania informacji o jakichkolwiek materiałach lub treściach opublikowanych w naszej Witrynie i/lub utworzonych przy użyciu Rozwiązania, które naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że naruszają, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem: copyright@verbalate.ai.
 2. W przypadku złożenia skargi na naszej Stronie internetowej zgodnie z punktem 7.4(a):
  1. użytkownik gwarantuje, że treść skargi jest dokładna, prawdziwa i dotyczy naruszenia praw autorskich;
  2. użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że bezpodstawne groźby wszczęcia postępowania sądowego w związku z naruszeniem praw autorskich mogą być zabronione na mocy obowiązującego prawa (na przykład australijskiego prawa Ustawa o prawie autorskim z 1968 r.lub równoważne przepisy obowiązujące w miejscu, w którym znajduje się użytkownik); oraz
  3. użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami lub szkodami, które mogą powstać w związku z jego skargą, w tym w związku z roszczeniami osób trzecich, że skarga zawiera bezpodstawną groźbę.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, przesyłając treści do naszej Witryny lub w inny sposób korzystając z Rozwiązania, użytkownik potwierdza, że
  1. użytkownik jest twórcą i właścicielem treści lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i uprawnienia do korzystania i upoważniania nas do korzystania z przesłanych treści w dowolny sposób przewidziany w naszym Rozwiązaniu, w tym w celu świadczenia usług tłumaczenia głosowego;
  2. Użytkownik posiada pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w przesłanych treściach na wykorzystanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania przesłanych treści w dowolny sposób przewidziany przez nasze Rozwiązanie, w tym w celu świadczenia usług tłumaczenia głosowego; oraz
  3. użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści wygenerowane przy użyciu przesłanych treści, których nie jest właścicielem lub nie ma pozwolenia na ich wykorzystanie.
8. OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH, WARUNKI
8.1 WARUNKI OSÓB TRZECICH
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że warunki dostawców towarów lub usług będących osobami trzecimi (Warunki stron trzecich) mogą od czasu do czasu mieć zastosowanie do korzystania z Rozwiązania przez Użytkownika.
 2. Użytkownik akceptuje wszelkie Warunki Stron Trzecich mające zastosowanie do towarów i usług stron trzecich, które są wykorzystywane do dostarczania Rozwiązania użytkownikowi, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z takimi Warunkami Stron Trzecich.
 3. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu powiadomienia użytkownika o Warunkach Osób Trzecich, które mają zastosowanie do Rozwiązania, a użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas, jeśli nie wyraża zgody na takie Warunki Osób Trzecich.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że brak zgody na Warunki Podmiotów Zewnętrznych może mieć wpływ na naszą zdolność do zapewnienia mu Rozwiązania i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z zapewnieniem mu Rozwiązania w przypadku braku zgody na Warunki Podmiotów Zewnętrznych.
9. POUFNOŚĆ
 1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach, strona nie może i nie może zezwolić żadnemu ze swoich pracowników na wykorzystywanie lub ujawnianie jakiejkolwiek osobie jakichkolwiek Informacji Poufnych ujawnionych jej przez drugą stronę bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej.
 2. Każda ze stron musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, jeśli dowie się o potencjalnej, faktycznej lub podejrzewanej utracie, sprzeniewierzeniu lub nieuprawnionym dostępie, ujawnieniu lub wykorzystaniu Informacji Poufnych lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, poufności lub integralności Informacji Poufnych.
 3. Strona zgłaszająca zbada każde potencjalne, faktyczne lub podejrzewane naruszenie poufności i pomoże drugiej stronie w związku z wszelkimi powiązanymi dochodzeniami.
10. PRYWATNOŚĆ
 1. Gromadzimy dane osobowe użytkownika w trakcie dostarczania mu Rozwiązania, w celu kontaktowania się z nim i komunikowania się z nim, odpowiadania na jego zapytania oraz w innych celach określonych w naszej Polityce prywatności, którą można znaleźć pod adresem https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Nasza Polityka prywatności zawiera więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy, ujawniamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika, a także szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je poprawiać.
 3. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności.
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
11.1 GWARANCJE I OGRANICZENIA
 1. (Gwarancje) Gwarantujemy, że:
  1. w Okresie Subskrypcji Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z Dokumentacją;
  2. w Okresie Subskrypcji Rozwiązanie będzie dostarczane użytkownikowi w sposób opisany w niniejszych Warunkach i zgodnie z nimi; oraz
  3. zgodnie z naszą wiedzą, korzystanie z Oprogramowania zgodnie z niniejszymi Warunkami nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. (Błędy) Poprawimy wszelkie błędy, usterki lub wady Oprogramowania, które pojawią się podczas Subskrypcji użytkownika i o których użytkownik nas powiadomi, chyba że błędy, usterki lub wady:
  1. wynikać z interakcji Oprogramowania z jakimkolwiek innym rozwiązaniem lub sprzętem komputerowym, oprogramowaniem lub usługami niezatwierdzonymi przez nas na piśmie;
  2. wynikają z niewłaściwego użytkowania Oprogramowania; lub
  3. wynikać z korzystania z Oprogramowania przez użytkownika w sposób inny niż zgodny z niniejszymi Warunkami lub Dokumentacją.
 3. (Ograniczenia usługiRozwiązanie jest udostępniane użytkownikowi wyłącznie w stanie, w jakim się znajduje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie możemy zagwarantować, że:
  1. Rozwiązanie będzie wolne od błędów lub wad;
  2. Rozwiązanie będzie dostępne przez cały czas;
  3. wiadomości wysyłane za pośrednictwem Rozwiązania będą dostarczane szybko lub będą dostarczane w ogóle;
  4. informacje otrzymywane lub dostarczane przez użytkownika za pośrednictwem Rozwiązania będą bezpieczne lub poufne; lub
  5. wszelkie informacje dostarczane za pośrednictwem Rozwiązania są dokładne i prawdziwe.
 4. (Wykluczenie) W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkie wyraźne lub dorozumiane oświadczenia i gwarancje (dotyczące przydatności do celu lub działania lub inne), które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, są wyłączone.
 5. (Prawo konsumenckie) Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu ograniczenia działania australijskiego prawa konsumenckiego zawartego w Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 r. (Cth) (ACL). Zgodnie z ACL użytkownik może być uprawniony do określonych środków prawnych (takich jak zwrot pieniędzy, wymiana lub naprawa) w przypadku awarii dostarczanych przez nas towarów lub usług.
11.2 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. (Ograniczenie odpowiedzialności) W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nasza maksymalna łączna odpowiedzialność wobec użytkownika w odniesieniu do strat lub szkód poniesionych przez użytkownika na podstawie lub w związku z niniejszymi Warunkami lub Rozwiązaniem jest ograniczona do łącznej kwoty Opłat zapłaconych nam przez użytkownika w ciągu 6 miesięcy poprzedzających pierwsze zdarzenie powodujące powstanie odpowiedniej odpowiedzialności.
 2. (Odszkodowanie) Użytkownik zgadza się przez cały czas zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Leads Hook oraz jej członków zarządu, pracowników i agentów ("zwolnieni z odpowiedzialności") od wszelkich strat (w tym uzasadnionych kosztów prawnych) lub odpowiedzialności poniesionej lub poniesionej przez którąkolwiek z osób zwolnionych z odpowiedzialności, w przypadku gdy taka strata lub odpowiedzialność została spowodowana lub przyczyniła się do niej przez użytkownika lub jego członków zarządu, pracowników lub agentów:
  1. naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków; lub
  2. zaniedbania, oszustwa lub przestępstwa.
 3. (Strata następcza) Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, szczególne lub wtórne straty lub szkody, lub szkody z tytułu utraty danych, możliwości biznesowych lub biznesowych, wartości firmy, przewidywanych oszczędności, zysków lub przychodów wynikających z lub w związku z niniejszymi Warunkami lub jakimikolwiek towarami lub usługami świadczonymi przez nas, z wyjątkiem zakresu, w jakim odpowiedzialność ta nie może zostać wyłączona na podstawie Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 r. (Cth) lub jakimkolwiek innym obowiązującym prawem.
12. PODWYŻSZENIE I OBNIŻENIE RATINGU
 1. Użytkownik może powiadomić nas o chęci uaktualnienia lub obniżenia Typu Subskrypcji. W takim przypadku
  1. podjąć uzasadnione kroki w celu niezwłocznego zapewnienia użytkownikowi dostępu do nowego typu subskrypcji; oraz
  2. po zapewnieniu takiego dostępu, zastosuje nowe, odpowiednie Opłaty Abonamentowe do Okresu Odnowienia następującego bezpośrednio po okresie, w którym zapewniono użytkownikowi dostęp do nowego Typu Subskrypcji, a użytkownik będzie obciążany nową Opłatą Abonamentową w każdym kolejnym Okresie Odnowienia.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli użytkownik zdecyduje się na obniżenie Subskrypcji, dostęp do nowego Typu Subskrypcji i nowe Opłaty Subskrypcyjne zostaną uruchomione na początku następnego Okresu Odnowienia, chyba że powiadomimy użytkownika inaczej. Zasadniczo nie dokonujemy proporcjonalnego obniżenia poziomu subskrypcji pomiędzy Okresami Odnowienia, jednak zastrzegamy sobie do tego prawo od czasu do czasu.
 3. Jeśli użytkownik zdecyduje się na obniżenie wersji Subskrypcji, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności, a użytkownik zwalnia nas z wszelkich roszczeń związanych z jakąkolwiek utratą treści, funkcji lub pojemności, w tym wszelkich Danych użytkownika.
13. ANULOWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
13.1 ANULOWANIE PRZEZ NAS
 1. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki lub dowolną Subskrypcję w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem użytkownika, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym jeśli
  1. Ty, członek Twojego Personelu lub Użytkownik naruszycie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu; lub
  2. użytkownik zostanie objęty jakąkolwiek formą niewypłacalności lub upadłości.
 2. W przypadku wypowiedzenia przez nas niniejszych Warunków na mocy niniejszego punktu 13, w okolicznościach, w których użytkownik nie naruszył żadnego z niniejszych Warunków, zwrócimy użytkownikowi proporcjonalną kwotę pozostałej części Opłaty abonamentowej za bieżący Okres subskrypcji lub Okres odnowienia, w którym użytkownik nie będzie miał dostępu do swojej Subskrypcji.
13.2 ANULOWANIE SUBSKRYPCJI
 1. Użytkownik może anulować Subskrypcję dla wygody, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie. Wypowiedzenie Subskrypcji wejdzie w życie z końcem bieżącego Okresu Subskrypcji lub Okresu Odnowienia (Okres anulowania).
 2. Wszelkie Opłaty abonamentowe, które w przeciwnym razie byłyby należne w Okresie anulowania, pozostaną należne i, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, żadne Opłaty abonamentowe już uiszczone za Okres anulowania nie będą podlegać zwrotowi.
 3. W Okresie Rezygnacji będziemy nadal dostarczać użytkownikowi Rozwiązanie (w tym licencję na Oprogramowanie), a użytkownik może w tym czasie odzyskać wszelkie niezbędne Dane Użytkownika.
13.3 ROZWIĄZANIE UMOWY Z PODANIEM PRZYCZYNY
 1. Jeśli strona (strona Strona zgłaszająca) uważa, że druga strona narusza postanowienia niniejszej umowy ( Naruszenie), Strona Zgłaszająca może powiadomić drugą stronę o charakterze i szczegółach Naruszenia.
 2. Druga strona będzie miała 10 Dni Roboczych (lub dłużej, według uznania Strony Zgłaszającej) na naprawienie Naruszenia (dalej jako Okres rektyfikacji).
 3. Po upływie Okresu Sprostowania Strona Zgłaszająca powiadomi drugą stronę, że:
  1. jeżeli Naruszenie zostało skutecznie usunięte, umowa będzie kontynuowana; lub
  2. jeżeli Naruszenie nie zostało skutecznie usunięte, niniejsza umowa zostaje rozwiązana (Wypowiedzenie z powodu naruszenia).
 4. Po wypowiedzeniu z powodu naruszenia:
  1. Subskrypcja Użytkownika zostanie natychmiast zakończona, a Użytkownik i jego Użytkownicy nie będą już mieć dostępu do Rozwiązania, Danych Użytkownika ani Konta; oraz
  2. jeśli użytkownik jest Stroną Zgłaszającą, użytkownik nie będzie zobowiązany do uiszczenia żadnych dalszych opłat (chyba że później okaże się, że takie rozwiązanie było nieważne).
13.4 INNE KONSEKWENCJE ROZWIĄZANIA UMOWY
 1. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkownik nie będzie już miał dostępu do Oprogramowania, Konta ani Danych użytkownika, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za przechowywanie lub zachowywanie w inny sposób jakichkolwiek Danych użytkownika. Użytkownik zwalnia nas z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które mogą wyniknąć z tego, że nie zachowamy żadnych Danych Użytkownika po tym momencie.
 2. Niezależnie od rozwiązania lub wygaśnięcia Konta użytkownika, niniejsza umowa będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do wszelkich postanowień niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter mogłyby przetrwać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. Strona twierdząca, że spór powstał na mocy niniejszej umowy lub w związku z nią, nie może wszcząć postępowania sądowego wynikającego ze sporu lub z nim związanego, innego niż roszczenie o pilne tymczasowe zadośćuczynienie, chyba że strona ta spełniła wymogi niniejszej klauzuli.
 2. Strona, która żąda rozstrzygnięcia sporu powstałego na podstawie lub w związku z niniejszą umową, musi przekazać drugiej stronie lub stronom sporu pisemne powiadomienie zawierające rozsądne szczegóły sporu i wymagające jego rozstrzygnięcia zgodnie z niniejszą klauzulą.
 3. Po przekazaniu zawiadomienia o sporze każda ze stron sporu musi następnie dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór w dobrej wierze. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni (lub w innym terminie uzgodnionym przez strony na piśmie) od daty zawiadomienia, każda ze stron sporu może wszcząć postępowanie sądowe w celu rozstrzygnięcia sporu.
15. SIŁA WYŻSZA
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzenia siły wyższej.
 2. W przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej musimy dołożyć uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym użytkownika:
  1. uzasadnione szczegóły zdarzenia siły wyższej; oraz
  2. o ile jest to wiadome, prawdopodobny zakres, w jakim Spółka nie będzie w stanie wykonać lub będzie opóźniona w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
 3. Z zastrzeżeniem zgodności z klauzulą 15(b), nasze stosowne zobowiązanie zostanie zawieszone na czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej w zakresie, w jakim ma na nie wpływ Zdarzenie Siły Wyższej.
 4. Dla celów niniejszej umowy "Zdarzenie Siły Wyższej" oznacza każde:
  1. działanie siły wyższej, uderzenie pioruna, uderzenie meteorytu, trzęsienie ziemi, burza, powódź, osunięcie się ziemi, wybuch lub pożar;
  2. strajki lub inne akcje protestacyjne poza naszą kontrolą;
  3. wojna, terroryzm, sabotaż, blokada, rewolucja, zamieszki, powstanie, rozruchy społeczne, epidemia, pandemia; lub
  4. wszelkie decyzje organów rządowych dotyczące COVID-19 lub wszelkie zagrożenia związane z COVID-19 pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą, w zakresie, w jakim wpływają one na naszą zdolność do wykonywania naszych zobowiązań.
16. OGŁOSZENIA
 1. Powiadomienie lub inna komunikacja skierowana do strony zgodnie z niniejszymi Warunkami musi być:
  1. na piśmie i w języku angielskim; oraz
  2. dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej drugiej stronie, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu lub, jeśli w Zamówieniu nie wskazano adresu e-mail, na adres e-mail najczęściej używany przez strony do korespondencji w sprawie przedmiotu niniejszej umowy na dzień zawarcia niniejszej umowy (Adres e-mail). Strony mogą aktualizować swój adres e-mail poprzez powiadomienie drugiej strony.
 2. O ile strona wysyłająca powiadomienie nie wie lub nie powinna podejrzewać, że wiadomość e-mail nie została dostarczona na adres e-mail drugiej strony, powiadomienie zostanie uznane za dostarczone:
  1. 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail, chyba że przypada to na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w stanie lub na terytorium, którego przepisy regulują niniejszą umowę, w którym to przypadku powiadomienie zostanie uznane za przekazane następnego dnia roboczego w tym stanie lub na tym terytorium; lub
  2. po udzieleniu odpowiedzi przez drugą stronę,

w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

17. OGÓLNE
17.1 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsza umowa podlega prawu obowiązującemu w stanie Wiktoria w Australii. Każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Wiktoria w Australii i sądów apelacyjnych w odniesieniu do wszelkich postępowań wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych. Każda ze stron nieodwołalnie zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do miejsca prowadzenia jakiegokolwiek procesu prawnego na podstawie tego, że proces został wniesiony na niedogodnym forum.

17.2 ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Żadna ze stron niniejszej umowy nie może powoływać się na słowa lub zachowanie jakiejkolwiek innej strony jako zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa, chyba że zrzeczenie się ma formę pisemną i jest podpisane przez stronę przyznającą zrzeczenie się.

17.3 SEKWENCJA

Każdy warunek niniejszej umowy, który jest w całości lub w części nieważny lub niewykonalny, zostaje wyłączony w zakresie, w jakim jest nieważny lub niewykonalny. Ważność i wykonalność pozostałej części niniejszej umowy nie jest ograniczona ani w żaden inny sposób naruszona.

17.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA

Zobowiązanie lub odpowiedzialność przyjęta przez dwie lub więcej osób lub prawo przyznane dwóm lub więcej osobom wiąże je lub przynosi im korzyści wspólnie i solidarnie.

17,5 PRZYDZIAŁU

Strona nie może dokonać cesji, nowacji lub w inny sposób przenieść jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

17.6 CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze negocjacje, postępowanie, ustalenia, porozumienia lub umowy, wyraźne lub dorozumiane, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy.

17.7 INTERPRETACJA
 1. (Liczba pojedyncza i mnoga) słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą (i odwrotnie);
 2. (waluta) odniesienie do $; lub "dolar" odnosi się do waluty Stanów Zjednoczonych;
 3. (płeć) słowa wskazujące na płeć obejmują odpowiadające im słowa dowolnej innej płci;
 4. (zdefiniowane pojęcia), jeśli słowu lub frazie nadano określone znaczenie, każda inna część mowy lub forma gramatyczna tego słowa lub frazy ma odpowiadające jej znaczenie;
 5. (osoba) odniesienie do "osoby" lub "Ciebie" obejmuje osobę fizyczną, majątek osoby fizycznej, korporację, organ, stowarzyszenie, konsorcjum lub wspólne przedsięwzięcie (zarejestrowane lub nieposiadające osobowości prawnej), spółkę osobową, trust i każdy inny podmiot;
 6. (impreza) odniesienie do strony obejmuje wykonawców, administratorów, następców i dozwolonych cesjonariuszy tej strony, w tym osoby przejmujące w drodze nowacji, a w przypadku powiernika obejmuje każdego zastępcę lub dodatkowego powiernika;
 7. (niniejsza umowa) odniesienie do strony, klauzuli, paragrafu, harmonogramu, eksponatu, załącznika lub aneksu jest odniesieniem do strony, klauzuli, paragrafu, harmonogramu, eksponatu, załącznika lub aneksu do niniejszej umowy, a odniesienie do niniejszej umowy obejmuje wszystkie harmonogramy, eksponaty, załączniki i aneksy do niej;
 8. (dokument) odniesienie do dokumentu (w tym niniejszej umowy) odnosi się do tego dokumentu, który jest zmieniany, nowelizowany, ratyfikowany lub zastępowany od czasu do czasu;
 9. (nagłówki) nagłówki i słowa pogrubioną czcionką służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na interpretację;
 10. (obejmuje) słowo "obejmuje" i podobne słowa w jakiejkolwiek formie nie jest słowem ograniczającym; oraz
 11. (niekorzystna interpretacja) żadne postanowienie niniejszej umowy nie będzie interpretowane na niekorzyść strony, ponieważ strona ta była odpowiedzialna za przygotowanie niniejszej umowy lub tego postanowienia.
DEFINICJE
TerminDefinicja
Informacje poufneoznacza informacje dostarczone lub przekazane przez stronę, które ze względu na swój charakter są informacjami poufnymi, są oznaczone przez tę stronę jako poufne lub o których druga strona wie lub powinna wiedzieć, że są poufne, ale nie obejmuje informacji, które są lub staną się, bez naruszenia poufności, publicznie znane.
Dokumentacjaoznacza wszystkie podręczniki, pliki pomocy i inne dokumenty dostarczone przez nas użytkownikowi w związku z Oprogramowaniem, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.
Usługi hostingowema znaczenie nadane w klauzuli 4.
Prawa własności intelektualnejoznacza wszelkie obecne i przyszłe prawa własności intelektualnej i przemysłowej na całym świecie (zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane), w tym prawa autorskie, znaki towarowe, projekty, patenty, prawa osobiste, prawa do układów półprzewodnikowych i układów scalonych, nazwy handlowe, biznesowe, firmowe i domenowe oraz inne prawa własności, tajemnice handlowe, know-how, dane techniczne, informacje poufne i prawo do zachowania poufności informacji lub wszelkie prawa do rejestracji takich praw (w tym odnowienia), niezależnie od tego, czy powstały przed datą niniejszej umowy, czy po niej.
Materiałoznacza materialne i niematerialne informacje, dokumenty, raporty, oprogramowanie (w tym kod źródłowy i obiektowy), wynalazki, dane i inne materiały na dowolnym nośniku.
Liczba użytkowników rozwiązania oznacza liczbę Użytkowników, którym Użytkownik może udostępnić Rozwiązanie zgodnie z Typem Subskrypcji.
Personeloznacza, w odniesieniu do strony, jej członków zarządu, pracowników, wykonawców (w tym podwykonawców) i agentów.
Oprogramowaniema znaczenie nadane w pierwszym akapicie niniejszych Warunków.
Zawartość oprogramowaniama znaczenie określone w punkcie 7.1(a).
Rozwiązaniema znaczenie określone w punkcie 3.1.
Subskrypcjama znaczenie określone w pierwszym akapicie niniejszych Warunków.
Opłaty abonamentowema znaczenie określone w punkcie 6 niniejszych Warunków.
Okres subskrypcjioznacza okres Subskrypcji Rozwiązania uzgodniony na Stronie Internetowej.
Typ subskrypcjioznacza wybrany przez Użytkownika poziom dostępu do Rozwiązania, wskazany na naszej Stronie internetowej lub w inny sposób uzgodniony z nami na piśmie.
Usługi wsparcia ma znaczenie nadane w punkcie 3.6.
Użytkownikoznacza użytkownika i każdego użytkownika końcowego Oprogramowania będącego osobą trzecią, któremu użytkownik udostępnia Oprogramowanie.
Dane użytkownikaoznacza wszelkie pliki, dane, dokumenty, informacje lub inne Materiały, które są przesyłane do Oprogramowania przez Użytkownika lub innego Użytkownika lub które Użytkownik, jego Personel lub Użytkownicy w inny sposób przekazują nam na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi, w tym wszelkie Prawa Własności Intelektualnej związane z tymi materiałami.
Strona internetowaoznacza witrynę internetową pod adresem URL określonym w pierwszym akapicie niniejszych Warunków oraz wszelkie inne witryny internetowe obsługiwane przez nas w związku z Rozwiązaniem.
pl_PLPolski