ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Verbalate Pty Ltd

Bedankt voor uw bezoek aan onze algemene voorwaarden (Voorwaarden), waarvan de meest bijgewerkte versie altijd te vinden is op www.verbalate.ai (Website).

Wij zijn Verbalate Pty Ltd, een Australisch bedrijf met ABN 79 667 685 216 (''wij", "onze of "ons) en we bieden een software-as-a-service (SaaS) product dat een kunstmatig intelligentiesysteem voor transcriptie, vertaling en ondertiteling biedt (Software).

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot de Software en het leveren van andere goederen en diensten door ons, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden (Abonnement).

Door uw Abonnement te betalen of anderszins het voordeel van enig deel van uw Abonnement te aanvaarden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, die een bindende contractuele overeenkomst vormen tussen u, de persoon die een Abonnement verwerft of het bedrijf dat u vertegenwoordigt en namens wie u het Abonnement verwerft ("jij of jouw) en ons.

Uw Abonnement wordt voor onbepaalde tijd verlengd en u blijft Abonnementsvergoedingen verschuldigd, tenzij u ons in overeenstemming met artikel 13 bericht dat u uw Abonnement wilt beëindigen. Neem contact met ons op als u uw Abonnement wilt opzeggen.

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door u hiervan op de hoogte te stellen en uw voortgezette gebruik van de oplossing na een dergelijke update houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

In deze Voorwaarden hebben woorden en uitdrukkingen met een hoofdletter de betekenis die eraan wordt gegeven wanneer ze worden gevolgd door vetgedrukte haakjes, of zoals uiteengezet in de Definitietabel aan het einde van deze Voorwaarden.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u akkoord gaat met uw Abonnement.

1. IN AANMERKING KOMEN
 1. Door deze Voorwaarden te accepteren, verklaar en garandeer je dat:
  1. u de wettelijke bevoegdheid en autoriteit hebt om een bindend contract met ons aan te gaan; en
  2. u gemachtigd bent om de betaling te gebruiken die u hebt opgegeven bij de aankoop van een Abonnement.
 2. De Software is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door personen jonger dan 18 jaar of personen die eerder zijn geschorst of een verbod hebben gekregen om de Software te gebruiken. Door de Software te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ofwel:
  1. ouder is dan 18 jaar en toegang heeft tot de Software voor persoonlijk en commercieel gebruik; of
  2. toegang krijgen tot de Software namens iemand die jonger is dan 18 jaar en toestemming geven voor het gebruik van de Software door die persoon.
 3. Krijg geen toegang tot de Software als je jonger bent dan 18 jaar en geen toestemming hebt van je ouders of voogd, als je jonger bent dan 16 jaar of als het gebruik van de Software eerder is opgeschort of verboden.
 4. Als u zich niet als individu aanmeldt, maar namens uw bedrijf, uw werkgever, een organisatie, overheid of andere rechtspersoon (Vertegenwoordigde entiteit), dan betekent "u" of "uw" de vertegenwoordigde entiteit en u bindt de vertegenwoordigde entiteit aan deze overeenkomst. Als u deze overeenkomst aanvaardt en onze oplossing gebruikt namens een vertegenwoordigde entiteit, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om dit te doen.
2. TERM
 1. Uw Abonnement en deze Voorwaarden gaan in op de datum waarop u ermee instemt aan deze Voorwaarden gebonden te zijn (zoals uiteengezet aan het begin van deze Voorwaarden) en duren de Abonnementsperiode en eventuele Verlengingsperioden voort, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met artikel 13.
 2. Behoudens artikel 2(c) wordt deze overeenkomst na afloop van de Abonnementsperiode automatisch en onbeperkt doorlopend verlengd voor een periode gelijk aan de Abonnementsperiode (Verlengingsperiode).
 3. Deze overeenkomst wordt niet automatisch verlengd na afloop van de Abonnements- of Verlengingsperiode (Verlengingsdatum), als een van de partijen ten minste [termijn invullen] voor de Verlengingsdatum schriftelijk opzegt.
 4. Ten minste [periode invullen] voorafgaand aan het verstrijken van de Verlengingsdatum zullen wij u vooraf schriftelijk informeren over de verlenging van de overeenkomst en eventuele van toepassing zijnde wijzigingen in de Abonnementsvergoedingen of deze Voorwaarden (Verlenging).
3. DE OPLOSSING
3.1 UW ABONNEMENT EN DE OPLOSSING
 1. Wij leveren u, voor zover beschreven in uw Abonnementstype, de Software en de Documentatie (Oplossing).
 2. (Omvang van het abonnement) Uw Abonnement omvat de voordelen en beperkingen van uw Abonnementstype zoals uiteengezet op onze Website, of zoals anderszins aan u is medegedeeld wanneer u zich voor uw Abonnement aanmeldt (en zoals van tijd tot tijd door middel van een kennisgeving aan u gewijzigd).
 3. Op de datum van deze Voorwaarden bieden we de volgende Abonnementstypes aan:
  1. (Gratis abonnement): toegang tot de oplossing voor maximaal één minuut per maand.
  2. (Basisabonnement): toegang tot de oplossing voor maximaal 10 minuten per maand.
  3. (Zakelijk abonnement): toegang tot de oplossing voor maximaal 100 minuten per maand.
  4. (Pro-abonnement): toegang tot de oplossing voor een maximale duur van 1000 minuten per maand.
 4. Wij kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken verbeteringen aan de oplossing installeren, waarbij verbeteringen upgrades, verbeterde, gewijzigde of nieuwe versies van de oplossing betekenen (inclusief aanpassingen die op uw verzoek zijn gemaakt).
 5. Tenzij anders overeengekomen, kunnen we, naar eigen goeddunken:
  1. geen enkel deel van de oplossing leveren totdat u alle vergoedingen of aanbetalingen voor de oplossing hebt betaald; en
  2. de levering van een deel van of de gehele oplossing achterhouden totdat u de factuur voor de oplossing hebt betaald.
3.2 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

We zullen algemene ondersteuning bieden waar dat redelijkerwijs nodig is om technische problemen met de Software op te lossen (Ondersteunende diensten), zijn de volgende voorwaarden van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen:

 1. zullen wij redelijke stappen ondernemen om waar nodig Ondersteunende Diensten te verlenen. Problemen met de Software moet u eerst intern proberen op te lossen en wij zullen geen hulp bieden bij problemen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen;
 2. Verzoeken om Ondersteunende Diensten zullen worden beantwoord op een zo goed mogelijke basis en wij bieden geen garantie dat Ondersteunende Diensten 24/7 beschikbaar zijn of dat op een verzoek om Ondersteunende Diensten binnen een bepaald tijdsbestek zal worden gereageerd;
 3. u verantwoordelijk bent voor alle interne administratie en toegangsbeheer, inclusief het opslaan van reservewachtwoorden en het helpen van uw Gebruikers bij de toegang tot en het gebruik van de Software; en
 4. u geen aanspraak kunt maken op vertraging van uw toegang tot de Software als gevolg van een storing of vertraging in de Ondersteunende Diensten.
3.3 REKENINGEN
 1. (Rekeningen) Om de Oplossing te gebruiken, kan het nodig zijn dat u zich aanmeldt, registreert en een account krijgt via de Website (een Account).
 2. (Informatie verstrekken) Als onderdeel van het registratieproces voor de Account en als onderdeel van uw verdere gebruik van de Website, kan u worden gevraagd om persoonlijke informatie en gegevens te verstrekken, zoals uw e-mailadres, voor- en achternaam, voorkeursgebruikersnaam, een veilig wachtwoord, facturerings-, post- en fysieke adressen, mobiele telefoonnummer, foto's en video's, audiobestanden, profielinformatie, betalingsgegevens, beoordelingen en recensies, geverifieerde identificaties, geverifieerde certificeringen en verificatie, en andere informatie zoals van tijd tot tijd door ons bepaald.
 3. (Garantie) U garandeert dat alle informatie die u aan ons verstrekt tijdens het invullen van het registratieproces voor de account nauwkeurig, eerlijk, correct en up-to-date is.
 4. (Acceptatie) Zodra u het registratieproces voor de Account hebt voltooid, kunnen wij, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen u als geregistreerde gebruiker op de Website te accepteren en u een Account te geven.
 5. (Annulering) Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw Account om welke reden dan ook opschorten of annuleren, inclusief wanneer u zich niet aan deze Voorwaarden houdt.
3.4 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERTALINGEN
 1. De software maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en technieken voor machinaal leren om vertalingen te leveren. Hoewel we ernaar streven om het hoogste niveau van nauwkeurigheid te garanderen, kunnen er fouten optreden als gevolg van de inherente beperkingen van kunstmatige intelligentie. Daarom kunnen wij de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de geleverde vertalingen niet garanderen of waarborgen. Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat het vertrouwen op vertaalde inhoud op eigen risico is.
 2. Gebruikers worden aangemoedigd om de juistheid van de vertaalde inhoud zelfstandig te controleren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of schade die voortvloeit uit het gebruik van de oplossing of vertrouwen op vertaalde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot financiële verliezen, verlies van zakelijke kansen of reputatieschade.
 3. Door gebruik te maken van onze oplossing, erkent u dat er fouten kunnen optreden en accepteert u het risico in verband met mogelijke onnauwkeurigheden. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden, verliezen of onkosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze Software of het vertrouwen op vertaalde inhoud.
3.5 ALGEMENE DISCLAIMER

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 1. alle informatie die aan u wordt verstrekt als onderdeel van of in verband met de Oplossing of de Diensten is algemeen van aard, is mogelijk niet geschikt voor uw omstandigheden en vormt geen financieel, juridisch of andersoortig professioneel advies; en
 2. het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan toepasselijke wetten die relevant zijn voor uw bedrijf, waaronder wetten op het gebied van arbeidsverhoudingen en privacywetgeving.
3.6 SOFTWARE
 1. Zolang uw Abonnement loopt, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software en Documentatie te gebruiken voor het Aantal Gebruikers van de Oplossing. Indien uw Abonnementstype op de Website geen Aantal Gebruikers van de Oplossing vermeldt, is uw licentie voor het gebruik van de Oplossing op grond van deze clausule beperkt tot één Gebruiker (d.w.z. het Aantal Gebruikers van de Oplossing is één).
 2. Wij kunnen van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, verbeteringen aan de Software uitbrengen, dat wil zeggen een verbeterde, verbeterde, aangepaste of nieuwe versie van de Software (Verbeteringen). Verbeteringen aan de Software zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. Verbeteringen kunnen van tijd tot tijd downtime of vertragingen veroorzaken en voor dergelijke downtime worden geen credits verstrekt.
 3. We kunnen op elk gewenst moment functies van de oplossing wijzigen en u hiervan op de hoogte stellen.
3.7 WATERMERK

De oplossing bevat een digitaal watermerk dat automatisch wordt opgenomen in elke uitvoer die door de oplossing wordt gegenereerd. Dit watermerk bevat informatie over de datum, tijd en auteur van de uitvoer, evenals een melding dat de uitvoer is gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie technologie. U stemt ermee in dit digitale watermerk op geen enkele manier te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

4. GEGEVENSHASTING

Wij slaan Gebruikersgegevens die u naar de Software uploadt op via een door ons geselecteerde hostingdienst van derden (Hostingdiensten), onder de volgende voorwaarden:

 1. (gastlocatie) U erkent en gaat ermee akkoord dat we opslagservers kunnen gebruiken om de Software te hosten via cloud-gebaseerde diensten en mogelijk andere locaties buiten Australië.
 2. (servicekwaliteitHoewel we ons best zullen doen om een geschikte hostingprovider te selecteren, garanderen we niet dat de Hostingdiensten vrij zullen zijn van fouten of defecten of dat Gebruikersgegevens te allen tijde toegankelijk of beschikbaar zullen zijn.
 3. (beveiliging) We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat Gebruikersgegevens veilig worden opgeslagen. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeoorloofd gebruik, vernietiging, verlies, beschadiging of wijziging van Gebruikersgegevens, inclusief als gevolg van hacking, malware, ransomware, virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie.
 4. (back-ups en noodherstel) In het geval dat Gebruikersgegevens verloren gaan door een systeemstoring (bijvoorbeeld een database- of webservercrash), kunnen we niet garanderen dat er een back-up beschikbaar zal zijn, of, indien beschikbaar, dat een dergelijke back-up vrij zal zijn van fouten of defecten.
5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
5.1 INFORMATIE-UITWISSELING

Je gaat akkoord met:

 1. ons te voorzien van alle documentatie, informatie en assistentie die wij redelijkerwijs nodig hebben om de Diensten uit te voeren; en
 2. ons toegang verlenen tot accounts van derden of andere accounts die door u worden gebruikt (met inbegrip van inloggegevens en wachtwoorden), zoals redelijkerwijs door ons vereist is om de Services uit te voeren.
5.2 KLANTMATERIAAL
 1. U garandeert dat alle informatie, documentatie en ander Materiaal dat u aan ons verstrekt voor het ontvangen van de Oplossing volledig, accuraat en up-to-date is.
 2. U ontslaat ons van alle aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met de oplossing, voor zover dit verlies of deze schade is veroorzaakt of mede is veroorzaakt door onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie, documentatie of ander Materiaal dat door u is verstrekt.
5.3 UW VERPLICHTINGEN
 1. U moet, en moet ervoor zorgen dat alle Gebruikers, deze Voorwaarden te allen tijde naleven. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade, verlies of onkosten die voortvloeien uit de schending van deze Voorwaarden door u, uw personeel of een Gebruiker, en u vrijwaart ons voor dergelijke schade, verlies of onkosten.
 2. U stemt ermee in de oplossing niet te gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
  1. het maken van valse video's of geluidsopnamen die kunnen worden gebruikt om personen of entiteiten te belasteren, lastig te vallen of anderszins schade toe te brengen; of
  2. gemanipuleerde vertalingen of andere inhoud te creëren die kan worden gebruikt om personen of entiteiten te belasteren, lastig te vallen of anderszins schade toe te brengen; of
  3. om vertalingen te maken die onnauwkeurig of misleidend zijn of kunnen leiden tot schade aan personen of entiteiten.
 3. U mag geen Gebruiker, Personeel of derden aanmoedigen of toestaan om, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1. gevoelige informatie of commerciële geheimen uploaden met behulp van de Software;
  2. ongepast, aanstootgevend, illegaal, pornografisch, seksistisch, homofoob of racistisch materiaal uploaden met behulp van de Software;
  3. de Software te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze is ontworpen, met inbegrip van het feit dat u de Oplossing niet mag gebruiken op een manier die illegaal of frauduleus is of illegale of frauduleuze activiteiten faciliteert (met inbegrip van het aanvragen of accepteren van een opdracht die illegale activiteiten of doeleinden omvat;
  4. materiaal uploaden dat eigendom is van of auteursrechtelijk is beschermd door een derde partij;
  5. kopieën te maken van de Documentatie of de Software;
  6. de Software aanpassen, wijzigen of er op enigerlei wijze mee knoeien;
  7. auteursrechten, handelsmerken of andere vermeldingen op of die deel uitmaken van de Software of Documentatie verwijderen of wijzigen;
  8. handelen op een manier die onze reputatie of die van geassocieerde of belanghebbende partijen kan schaden of iets doen dat in strijd is met de belangen van ons of de Software;
  9. de Software te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden;
  10. afgeleide werken te maken van de Software of Documentatie of deze te vertalen;
  11. de Software of Documentatie publiceren of anderszins aan het publiek bekendmaken, inclusief door deze online beschikbaar te maken of te delen met derden;
  12. de Software te integreren met gegevens of Software van derden, of toevoegingen of wijzigingen in de Software aan te brengen (inclusief door API's in de Software op te nemen) anders dan integratie in overeenstemming met Documentatie of instructies die schriftelijk door ons zijn verstrekt;
  13. andere gebruikers intimideren, lastigvallen, zich voordoen als iemand anders, stalken, bedreigen, pesten of in gevaar brengen of ongevraagde commerciële inhoud, junkmail, spam, bulkinhoud of intimidatie verspreiden in verband met de Software;
  14. de Software of Documentatie verkopen, uitlenen, overdragen, in sublicentie geven, verhuren of anderszins van de hand doen aan derden, met uitzondering van het verlenen van toegang aan een Gebruiker zoals toegestaan onder deze Voorwaarden;
  15. de Software of een deel ervan decompileren of onderwerpen aan reverse-engineering, of op een andere manier proberen de broncode ervan af te leiden;
  16. uw account of accountgegevens, met inbegrip van inloggegevens of wachtwoorden, met andere personen deelt en dat elk gebruik van uw account door personen die geen accounthouder zijn ten strengste verboden is. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van uw account, wachtwoord of e-mail, of enige andere inbreuk of potentiële inbreuk op de beveiliging van de oplossing;
  17. de oplossing te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze is ontworpen, met inbegrip van het feit dat u de oplossing niet mag gebruiken op een manier die illegaal of frauduleus is of illegale of frauduleuze activiteiten faciliteert (met inbegrip van het aanvragen of accepteren van een opdracht die illegale activiteiten of doeleinden omvat);
  18. geautomatiseerd gebruik maken van de oplossing en u mag de oplossing niet kopiëren, reproduceren, vertalen, aanpassen, variëren of wijzigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
  19. pogingen om technologische beveiligingsmechanismen of andere beveiligingsfuncties van de Software te omzeilen; of
  20. gebruik van de oplossing toestaan boven het aantal gebruikers van de oplossing.
 4. Indien u zich bewust wordt van misbruik van uw Abonnement door een persoon, fouten in het materiaal op uw Abonnement of problemen met de toegang tot of het gebruik van uw Abonnement, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de contactgegevens of het formulier op onze Website.
 5. U gaat hiermee akkoord en u moet ervoor zorgen dat alle Gebruikers hiermee akkoord gaan:
  1. al uw verplichtingen in deze Voorwaarden na te komen;
  2. om u aan te melden voor een account om de oplossing te kunnen gebruiken;
  3. dat de informatie die u via de Software wordt gegeven, door ons of door een andere Gebruiker, van algemene aard is en dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor acties die u onderneemt op basis van deze informatie; en
  4. dat wij uw Account of die van een Gebruiker op elk moment kunnen annuleren als wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat u of zij deze bepaling 5 schenden of waarschijnlijk zullen schenden.
6. VERGOEDINGEN EN BETALING
6.1 GRATIS PROEF
 1. Wij kunnen van tijd tot tijd een gratis proefperiode van de oplossing aanbieden (Gratis proefperiode)
 2. Wanneer wij u een Gratis Proefperiode toekennen, zijn er geen betalingen verschuldigd tijdens de Gratis Proefperiode en is uw eerste betaling verschuldigd onmiddellijk na het verstrijken van de Gratis Proefperiode.
6.2 ABONNEMENTSKOSTEN
 1. U dient abonnementsgelden aan ons te betalen in de bedragen die op de Website voor uw Abonnementstype worden vermeld, of zoals anderszins schriftelijk is overeengekomen (Abonnementskosten).
 2. Alle abonnementsgelden moeten vooraf worden betaald en worden niet gerestitueerd als je van gedachten verandert.
6.3 MAANDELIJKSE FACTURERING

Bij maandelijkse facturering zijn de Abonnementsvergoedingen verschuldigd op de eerste dag van de Abonnementsperiode (of onmiddellijk na het verstrijken van een eventuele Gratis Proefperiode), naar rato van het aantal resterende dagen in de eerste Abonnementsperiode, en aan het begin van iedere daaropvolgende Verlengingsperiode.

6.4 JAARLIJKSE FACTURERING

Voor jaarlijkse facturering zijn de Abonnementsvergoedingen verschuldigd op de eerste dag van de jaarlijkse Abonnementsperiode (of onmiddellijk na het verstrijken van een eventuele Gratis Proefperiode), waarbij de totale Abonnementsvergoedingen voor het jaar vooraf worden ingehouden, en aan het begin van iedere daaropvolgende Verlengingsperiode. Voor jaarlijkse facturering geldt een korting op de verschuldigde Abonnementsvergoedingen ten opzichte van het maandtarief, waarbij de aard van de korting op de Website wordt vermeld of anderszins schriftelijk wordt overeengekomen.

6.5 AUTOMATISCH TERUGKERENDE FACTURERING
 1. Zoals uiteengezet in artikel 2 wordt uw Abonnement automatisch en voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij u ons laat weten dat u dit wenst op te zeggen. Zolang uw Abonnement in stand blijft, worden uw Abonnementsgelden aan het begin van elke Verlengingsperiode afgeschreven van de betaalmethode die u hebt opgegeven toen u zich voor een Account registreerde.
 2. Wij zijn niet verplicht een bedrag terug te betalen indien u uw Abonnement niet in overeenstemming met deze Voorwaarden opzegt.
 3. Door u aan te melden voor een terugkerend Abonnement erkent u en stemt u ermee in dat uw Abonnement een initiële en terugkerende betalingsfunctie heeft, en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle terugkerende kosten voordat u uw Abonnement opzegt.
 4. Wij kunnen zonder verdere toestemming van u periodieke kosten in rekening brengen voor de Abonnementsvergoedingen, totdat u ons vooraf schriftelijk meedeelt dat u deze toestemming hebt beëindigd of uw betaalwijze wenst te wijzigen (en de ontvangst hiervan door ons wordt bevestigd). Een dergelijke kennisgeving is niet van invloed op kosten die zijn ingediend voordat wij redelijkerwijs naar aanleiding van een dergelijke kennisgeving actie konden ondernemen. Om uw machtiging te beëindigen of uw betaalmethode te wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via onze Website.
6.6 BETALINGSOPTIES EN VALUTA
 1. Wij accepteren betalingen in USD, Euro's, Dogecoin, Bitcoin en andere cryptocurrencies, zoals aangegeven op de Website of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen.
 2. U dient alle Abonnementsvergoedingen te betalen in de valuta die schriftelijk door ons is overeengekomen. Indien de betalingsvaluta afwijkt van de valuta van uw bankrekening, kunnen uw bank u wisselkosten in rekening brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende kosten die door uw bank in rekening worden gebracht.
 3. Elke betaling in cryptocurrency moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de betalingsinstructies die door ons op de Website worden verstrekt of die anderszins schriftelijk aan u worden gecommuniceerd.
 4. De wisselkoers en eventuele extra kosten in verband met een cryptocurrency-betaling worden bepaald door de relevante cryptocurrency-uitwisseling op het moment van betaling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de wisselkoers of extra kosten die in rekening worden gebracht door de cryptocurrency exchange.
 5. We behouden ons het recht voor om de geaccepteerde valuta en betalingsopties op elk gewenst moment te wijzigen, zonder je daarvan op de hoogte te stellen.
6.7 BETALINGSACHTERSTANDEN

Wij behouden ons het recht voor om de oplossing voor onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk op te schorten als u de kosten niet betaalt in overeenstemming met deze clausule 6.

6.8 GST

Tenzij anders aangegeven, zijn de vergoedingen exclusief GST. Met betrekking tot eventuele GST die verschuldigd is voor een belastbare levering door ons, moet u de GST betalen op voorwaarde dat wij een belastingfactuur overleggen.

6.9 KAARTTOESLAGEN

We behouden ons het recht voor om creditcardtoeslagen in rekening te brengen als betalingen worden gedaan met een creditcard, bankpas of betaalkaart (inclusief Visa, MasterCard of American Express).

6.10 ONLINE BETALINGSPARTNER
 1. We kunnen een online betalingspartner van derden (Online betaalpartner) om abonnementsgelden te innen.
 2. Op de verwerking van betalingen door de Online Betaalpartner zijn, naast deze overeenkomst, de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Online Betaalpartner van toepassing.
 3. U stemt ermee in ons en ons Personeel te ontslaan van alle aansprakelijkheid voor verlies, schade of letsel dat kan worden geleden door een persoon als gevolg van een handelen of nalaten van de Online Betaalpartner, met inbegrip van eventuele problemen met de veiligheid of de prestaties van het platform van de Online Betaalpartner of eventuele fouten of vergissingen bij het verwerken van uw betaling.
 4. Wij behouden ons het recht voor om fouten of vergissingen bij het innen van uw betaling te corrigeren of onze Online Payment Partner opdracht te geven deze te corrigeren.
6.11 GARANTIES

Door het verstrekken of plaatsen van informatie, Materiaal of andere inhoud in verband met de Software (Geplaatst materiaal), verklaar en garandeer je dat, en moet je ervoor zorgen dat alle Gebruikers gelijkwaardige verklaringen en garanties afleggen:

 1. u bevoegd bent om het Geplaatste Materiaal te leveren (inclusief door bevoegd te zijn om diensten te leveren waarvan u beweert dat u deze levert);
 2. het gepubliceerde materiaal nauwkeurig en waarheidsgetrouw is op het moment dat het wordt verstrekt;
 3. al het geplaatste materiaal in de vorm van een recensie of feedback eerlijk en accuraat is en een eerlijk beeld geeft van de relevante persoon en/of uw ervaring;
 4. het geplaatste materiaal vrij is van schadelijke, discriminerende, lasterlijke of kwaadwillig onjuiste implicaties en geen aanstootgevend of expliciet materiaal bevat;
 5. het geplaatste materiaal vrij is van materiaal dat onze reputatie of die van geassocieerde of belanghebbende partijen kan schaden;
 6. het Geplaatste Materiaal geen "passing off" is van een product of dienst en geen oneerlijke concurrentie vormt;
 7. het Geplaatste Materiaal geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsnamen, octrooien, Vertrouwelijke Informatie of andere gelijksoortige eigendomsrechten, al dan niet gedeponeerd, waar ook ter wereld;
 8. het Geplaatste Materiaal geen virussen of andere schadelijke code bevat, of anderszins de veiligheid of integriteit van de Oplossing of een netwerk of systeem in gevaar brengt; en
 9. het Geplaatste Materiaal geen inbreuk maakt op toepasselijke Wetgeving.
6.12 VERGUNNING
 1. U verleent ons, en u dient ervoor te zorgen dat alle Gebruikers ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, wereldwijde en royaltyvrije licentie (inclusief het recht om sublicenties te verlenen) verlenen om alle Intellectuele Eigendomsrechten in enig Geplaatst Materiaal te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren en aan te passen zodat wij dergelijk Geplaatst Materiaal kunnen gebruiken, exploiteren of anderszins het voordeel ervan kunnen genieten.
 2. Als wordt vastgesteld dat u morele rechten (inclusief rechten op naamsvermelding of integriteit) behoudt op enig Geplaatst Materiaal, ontheft u ons voor altijd van alle claims die u tegen ons zou kunnen doen gelden op grond van dergelijke morele rechten, en moet u ervoor zorgen dat alle Gebruikers een gelijkwaardige ontheffing verlenen.
 3. U vrijwaart ons van alle schade, verliezen, kosten en uitgaven die voor ons voortvloeien uit claims van derden dat geplaatst materiaal inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden.
6.13 VERWIJDERING
 1. De Software fungeert als een passief kanaal voor de online verspreiding van geplaatst materiaal en is niet verplicht om geplaatst materiaal te screenen. Wij kunnen echter naar eigen goeddunken op elk gewenst moment geplaatst materiaal beoordelen en verwijderen van de oplossing zonder enige uitleg of rechtvaardiging te geven voor het verwijderen van het geplaatste materiaal, ook als we vaststellen dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, of als dit redelijkerwijs waarschijnlijk is.
 2. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het bijhouden en onderhouden van gegevens over het Geplaatste Materiaal.
7. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEGEVENS
7.1 INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN SOFTWARE-INHOUD
 1. (Ons eigendom) Wij behouden ons het eigendom voor van alle Materialen die gedurende uw Abonnement in verband met de Software aan u worden verstrekt (met inbegrip van tekst, grafische voorstellingen, logo's, ontwerpen, pictogrammen, afbeeldingen, geluids- en video-opnamen, prijzen, downloads en software) (Software-inhoud) en behouden zich alle rechten voor met betrekking tot alle Intellectuele Eigendomsrechten in eigendom of onder licentie van ons in de Software-inhoud die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.
 2. (Licentie voor jou) U krijgt een licentie voor de Software-inhoud, voor het Aantal Oplossingsdoeleinden, en u mag een tijdelijke elektronische kopie maken van alle of een deel van de materialen die aan u worden verstrekt, met als enig doel deze te bekijken en te gebruiken voor de Software. U mag deze materialen of enige Software-inhoud niet anderszins reproduceren, verzenden, aanpassen, distribueren, verkopen, wijzigen of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of zoals anderszins wettelijk is toegestaan.
7.2 GEBRUIKERSGEGEVENS

Onze rechten en plichten

 1. U verleent ons (en ons Personeel) een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare, wereldwijde en onherroepelijke licentie om Gebruikersgegevens te gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is om de Oplossing te leveren, en voor onze interne bedrijfsdoeleinden, inclusief het verbeteren van de Oplossing en onze andere producten en diensten, en inclusief het toepassen van machine learning en andere analytische processen op de Gebruikersgegevens, om commerciële inzichten en andere bijbehorende learnings te verkrijgen, en om de Oplossing, ons bedrijf en onze andere producten en diensten te verbeteren.
 2. Wij behouden ons het recht voor om Gebruikersgegevens te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen, ook als wij van mening zijn dat Gebruikersgegevens ongepast, aanstootgevend, illegaal, pornografisch, seksistisch, homofoob of racistisch zijn.

Uw verplichtingen en licentieverlening aan ons

 1. Je bent er verantwoordelijk voor dat:
  1. je Gebruikersgegevens alleen deelt met de beoogde ontvangers; en
  2. alle Gebruikersgegevens gepast zijn en niet in strijd met deze Voorwaarden.
 2. Jij:
  1. garanderen dat ons gebruik van Gebruikersgegevens geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden; en
  2. ons vrijwaren van en tegen alle verliezen, claims, uitgaven, schade en aansprakelijkheden (inclusief belastingen, vergoedingen of kosten) die voortvloeien uit een dergelijke inbreuk.
7.3 BEVESTIGING VAN INBREUK
 1. Door de oplossing te gebruiken of inhoud te uploaden of te maken, erkent u, stemt u ermee in en garandeert u dat u geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en patenten.
 2. U gaat ermee akkoord inhoud volledig op eigen risico te gebruiken en te uploaden en erkent dat wij geen rol spelen bij het controleren van de rechtmatigheid van uploads en het waarborgen dat intellectuele eigendomsrechten niet worden geschonden.
 3. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van uw gebruik van de oplossing of uw geüploade of gemaakte content.
 4. Eventuele extra gebruikers of personeel die geen partij zijn bij deze voorwaarden erkennen, stemmen ermee in en garanderen dat zij geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door gebruik te maken van de oplossing of inhoud te uploaden of te maken, en dat als zij dat wel doen, zij als enige verantwoordelijk zijn voor eventuele juridische gevolgen die voortvloeien uit een dergelijke inbreuk.
 5. Uw extra gebruikers of personeel erkennen dat zij de oplossing geheel op eigen risico gebruiken en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van hun gebruik van de oplossing of hun geüploade of gecreëerde inhoud.
7.4 KENNISGEVINGEN VAN INBREUKMAKENDE INHOUD
 1. Als u zich bewust wordt van materiaal of inhoud geplaatst op onze Website en/of de gecreëerde met behulp van de Oplossing die inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van een persoon, of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat dit het geval is, neem dan onmiddellijk contact met ons op via: copyright@verbalate.ai.
 2. Als u een klacht indient op onze Website onder clausule 7.4(a):
  1. u garandeert dat de inhoud van de klacht nauwkeurig en waarheidsgetrouw is en betrekking heeft op inbreuk op het auteursrecht;
  2. u erkent en stemt ermee in dat ongegronde dreigementen met juridische procedures met betrekking tot inbreuk op auteursrechten verboden kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld Australië's Auteurswet 1968of gelijkwaardige wetten waar u zich ook bevindt); en
  3. u gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van enig verlies of schade die kan ontstaan in verband met uw klacht, inclusief met betrekking tot enige claim van derden dat de klacht een ongegrond dreigement bevat.
 3. Voor alle duidelijkheid, door inhoud te uploaden naar onze Website of anderszins gebruik te maken van de Oplossing, bevestigt u dat:
  1. u de maker en eigenaar bent van de inhoud, of u de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen hebt om uw geüploade inhoud te gebruiken en ons toestemming te geven om uw geüploade inhoud te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door onze oplossing, inclusief voor het leveren van stemvertaaldiensten;
  2. u de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming hebt van elke identificeerbare individuele persoon in uw geüploade content om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw geüploade content mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door onze oplossing, inclusief voor het leveren van vertaaldiensten voor spraak; en
  3. u bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die is gegenereerd met behulp van geüploade inhoud waarvan u niet de eigenaar bent of waarvoor u geen toestemming hebt om deze te gebruiken.
8. SOFTWARE VAN DERDEN, ALGEMENE VOORWAARDEN
8.1 VOORWAARDEN VAN DERDEN
 1. U erkent en gaat ermee akkoord dat de algemene voorwaarden van externe leveranciers van goederen of diensten (Voorwaarden van derden) kunnen van tijd tot tijd van toepassing zijn op uw gebruik van de Oplossing.
 2. U gaat akkoord met alle voorwaarden van derden die van toepassing zijn op goederen en diensten van derden die worden gebruikt bij het leveren van de oplossing aan u, en wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door u in verband met dergelijke voorwaarden van derden.
 3. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen van voorwaarden van derden die van toepassing zijn op de oplossing, u moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u niet akkoord gaat met dergelijke voorwaarden van derden.
 4. U erkent en stemt ermee in dat als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van derden, dit invloed kan hebben op ons vermogen om u de oplossing te leveren en wij niet aansprakelijk zijn voor problemen bij het leveren van de oplossing wanneer u niet akkoord gaat met de voorwaarden van derden.
9. VERTROUWELIJKHEID
 1. Behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, mag een partij geen Vertrouwelijke Informatie die aan haar bekend is gemaakt door de andere partij gebruiken of bekendmaken aan een persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij, en mag zij geen van haar Personeelsleden toestaan dit te doen.
 2. Elke partij moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen als zij kennis krijgt van enig potentieel, feitelijk of vermoed verlies, verduistering of onbevoegde toegang tot, of openbaarmaking of gebruik van Vertrouwelijke Informatie of andere aantasting van de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van Vertrouwelijke Informatie.
 3. De kennisgevende partij zal elke potentiële, daadwerkelijke of vermoede schending van de vertrouwelijkheid onderzoeken en de andere partij bijstaan in verband met elk daarmee verband houdend onderzoek.
10. PRIVACY
 1. Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u tijdens het leveren van de Oplossing, om contact met u op te nemen en met u te communiceren, om te reageren op uw vragen en voor andere doeleinden zoals beschreven in ons Privacybeleid dat u kunt vinden op https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Ons Privacybeleid bevat meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, bekendmaken en opslaan en geeft aan hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens en hoe u deze kunt corrigeren.
 3. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat wij persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met ons Privacybeleid.
11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 GARANTIES EN BEPERKINGEN
 1. (Garanties) Wij garanderen dat:
  1. gedurende de Abonnementsperiode de Software in wezen in overeenstemming met de Documentatie zal functioneren;
  2. gedurende de Abonnementsperiode wordt de Oplossing geleverd zoals aan u beschreven in, en onderworpen aan, deze Voorwaarden; en
  3. voor zover ons bekend, zal het gebruik van de Software in overeenstemming met deze Voorwaarden geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden.
 2. (Fouten) Wij zullen eventuele fouten, bugs of gebreken in de Software herstellen die zich tijdens uw Abonnement voordoen en die door u aan ons worden gemeld, tenzij de fouten, bugs of gebreken:
  1. voortvloeien uit de interactie van de Software met andere oplossingen of computerhardware, software of diensten die niet schriftelijk door ons zijn goedgekeurd;
  2. voortvloeit uit misbruik van de Software; of
  3. resulteren uit het gebruik van de Software door u anders dan in overeenstemming met deze Voorwaarden of de Documentatie.
 3. (Servicebeperkingen) De oplossing wordt u ter beschikking gesteld op een 'as is' basis. Zonder beperking erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet kunnen garanderen dat:
  1. de oplossing vrij zal zijn van fouten of defecten;
  2. de oplossing te allen tijde toegankelijk is;
  3. berichten die via de oplossing worden verzonden, onmiddellijk of helemaal niet worden afgeleverd;
  4. informatie die u ontvangt of verstrekt via de oplossing veilig of vertrouwelijk zal zijn; of
  5. alle informatie die via de Oplossing wordt verstrekt accuraat of waar is.
 4. (Uitsluiting) Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn alle expliciete of impliciete verklaringen en garanties (hetzij met betrekking tot geschiktheid voor het doel of prestaties, hetzij anderszins) die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn vermeld, uitgesloten.
 5. (Consumentenrecht) Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de werking te beperken van de Australische Consumentenwetgeving vervat in de Mededingings- en consumentenwet 2010 (Cth) (ACL). Onder de ACL kunt u recht hebben op bepaalde rechtsmiddelen (zoals een terugbetaling, vervanging of reparatie) als er een storing optreedt in de goederen of diensten die wij leveren.
11.2 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 1. (Beperking van aansprakelijkheid) Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is onze maximale totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot verlies of schade door u geleden onder of in verband met deze voorwaarden of de oplossing beperkt tot het totaal van de vergoedingen die door u aan ons zijn betaald in de 6 maanden voorafgaand aan de eerste gebeurtenis die aanleiding geeft tot de relevante aansprakelijkheid.
 2. (Schadeloosstelling) U stemt er te allen tijde mee in om Leads Hook en haar functionarissen, werknemers en agenten ("schadeloosgestelden") van en tegen enig verlies (inclusief redelijke juridische kosten) of aansprakelijkheid opgelopen of geleden door een van de schadeloosgestelden wanneer dergelijk verlies of dergelijke aansprakelijkheid werd veroorzaakt of hieraan werd bijgedragen door u of uw leidinggevenden, werknemers of agenten:
  1. schending van deze Voorwaarden; of
  2. nalatig, frauduleus of crimineel handelen of nalaten.
 3. (Gevolgschade) Wij zijn niet aansprakelijk voor incidentele, bijzondere of gevolgschade of -verlies, of schade wegens verlies van gegevens, zaken of zakelijke kansen, goodwill, verwachte besparingen, winst of inkomsten voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden of door ons geleverde goederen of diensten, behalve voor zover deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten onder de voorwaarden van deze Voorwaarden. Mededingings- en consumentenwet 2010 (Cth) of enige andere toepasselijke wet.
12. UPGRADES EN DOWNGRADES
 1. U kunt ons laten weten dat u uw Abonnementstype wilt upgraden of downgraden. Als u dat doet, zullen wij:
  1. redelijke stappen ondernemen om u onverwijld toegang te verschaffen tot het nieuwe Abonnementstype; en
  2. na het verschaffen van een dergelijke toegang, de nieuwe, relevante Abonnementsvergoedingen toepassen op de Verlengingsperiode die direct volgt op de periode waarin uw toegang tot het nieuwe Abonnementstype is verschaft, en in elke daaropvolgende Verlengingsperiode wordt u het nieuwe Abonnementsgeld in rekening gebracht.
 2. Om twijfel te voorkomen: indien u ervoor kiest om uw Abonnement te downgraden, treden de toegang tot het nieuwe Abonnementstype en de nieuwe Abonnementsvergoedingen in werking aan het begin van de eerstvolgende Verlengingsperiode, tenzij wij u anderszins informeren. In het algemeen pro-rateren wij downgrades niet tussen Verlengingsperioden, maar wij behouden ons het recht voor om dit van tijd tot tijd wel te doen.
 3. Indien u ervoor kiest om uw Abonnement te downgraden, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn en dat u ons vrijwaart van alle claims in verband met enig verlies van content, functies of capaciteit, met inbegrip van Gebruikersgegevens.
13. ANNULERING EN BEËINDIGING
13.1 ANNULERING DOOR ONS
 1. Wij kunnen deze Voorwaarden of een Abonnement onmiddellijk geheel of gedeeltelijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan u, te allen tijde en om welke reden dan ook, inclusief indien:
  1. u, een lid van uw Personeel, of een Gebruiker, enige voorwaarde van deze Voorwaarden schendt; of
  2. u onderworpen wordt aan enige vorm van insolventie of faillissement.
 2. Indien wij deze Voorwaarden ingevolge dit artikel 13 beëindigen en u niet in strijd met een van deze Voorwaarden hebt gehandeld, restitueren wij u een bedrag dat evenredig is aan het restant van de abonnementskosten voor de lopende abonnementsperiode of verlengingsperiode waarin u geen toegang tot uw Abonnement hebt.
13.2 UW ABONNEMENT ANNULEREN
 1. U kunt uw Abonnement voor het gemak opzeggen door de aanwijzingen in het Platform te volgen. De beëindiging van uw Abonnement wordt van kracht aan het einde van de op dat moment lopende Abonnementsperiode of Verlengingsperiode (Annuleringsperiode).
 2. Abonnementsgelden die anders gedurende de Annuleringsperiode verschuldigd zouden zijn geweest, blijven verschuldigd en, voor zover wettelijk toegestaan, worden geen abonnementsgelden gerestitueerd die reeds voor de Annuleringsperiode zijn betaald.
 3. Wij zullen u gedurende de Annuleringsperiode de oplossing blijven leveren (inclusief uw licentie voor de software) en u kunt gedurende deze periode alle benodigde gebruikersgegevens ophalen.
13.3 BEËINDIGING WEGENS OORZAAK
 1. Als een partij (de Kennisgevende partij) van mening is dat de andere partij deze overeenkomst schendt (de Inbraak), kan de Kennisgevende Partij de andere partij op de hoogte stellen van de aard en de details van de Schending.
 2. De andere partij heeft 10 Werkdagen (of langer, naar eigen goeddunken van de Kennisgevende Partij) om de Schending ongedaan te maken (de Rectificatieperiode).
 3. Na de rectificatieperiode zal de kennisgevende partij de andere partij op de hoogte brengen dat:
  1. indien de schending met succes is hersteld, dat de overeenkomst zal worden voortgezet; of
  2. indien de schending niet succesvol is hersteld, dat deze overeenkomst wordt beëindigd (Kennisgeving van beëindiging wegens overtreding).
 4. Na een kennisgeving van beëindiging wegens schending:
  1. uw Abonnement onmiddellijk wordt beëindigd en u en uw Gebruikers niet langer toegang hebben tot de Oplossing, Gebruikersgegevens of uw Account; en
  2. als u de Kennisgevende Partij bent, bent u geen verdere vergoedingen verschuldigd (tenzij later wordt vastgesteld dat deze beëindiging ongeldig was).
13.4 ANDERE GEVOLGEN VOOR BEËINDIGING
 1. Bij beëindiging van deze Voorwaarden heeft u geen toegang meer tot de Software, uw Account of uw Gebruikersgegevens en zijn wij niet verantwoordelijk voor het opslaan of anderszins bewaren van Gebruikersgegevens. U vrijwaart ons van alle verlies of schade die kan ontstaan doordat wij Gebruikersgegevens niet langer bewaren.
 2. Niettegenstaande beëindiging of afloop van uw Account, blijft deze overeenkomst van toepassing op alle bepalingen van deze Voorwaarden waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze van kracht blijven na beëindiging of afloop.
14. GESCHILLENBESLECHTING
 1. Een partij die beweert dat er een geschil is ontstaan onder of in verband met deze overeenkomst, mag geen gerechtelijke procedure starten die voortvloeit uit of verband houdt met het geschil, anders dan een vordering voor een dringende voorlopige voorziening, tenzij die partij heeft voldaan aan de vereisten van deze clausule.
 2. Een partij die de beslechting van een geschil vereist dat onder of in verband met deze overeenkomst ontstaat, moet de andere partij of partijen bij het geschil schriftelijk in kennis stellen met redelijke details van het geschil en de beslechting ervan volgens deze clausule vereisen.
 3. Zodra de kennisgeving van het geschil is gedaan, moet elke partij bij het geschil haar uiterste best doen om het geschil te goeder trouw op te lossen. Als het geschil niet binnen 14 dagen (of een andere periode zoals schriftelijk overeengekomen door de partijen) na de datum van de kennisgeving is opgelost, kan elke partij bij het geschil een gerechtelijke procedure starten om het geschil op te lossen.
15. OVERMACHT
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze overeenkomst als deze vertraging of niet-nakoming het gevolg is van overmacht.
 2. Als zich een geval van overmacht voordoet, moeten we redelijke inspanningen leveren om u hiervan op de hoogte te stellen:
  1. redelijke details van de gebeurtenis die de overmacht oplevert; en
  2. voor zover bekend, de waarschijnlijke mate waarin Wij niet in staat zullen zijn om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen of daarin vertraging zullen oplopen.
 3. Op voorwaarde dat wordt voldaan aan clausule 15(b), wordt onze relevante verplichting opgeschort tijdens de Overmachtsituatie voor zover deze wordt beïnvloed door de Overmachtsituatie.
 4. Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent een 'Geval van Overmacht' elk van de volgende gebeurtenissen:
  1. overmacht, blikseminslag, meteoorinslag, aardbeving, storm, overstroming, aardverschuiving, explosie of brand;
  2. stakingen of andere arbeidsconflicten waarover wij geen controle hebben;
  3. oorlog, terrorisme, sabotage, blokkade, revolutie, oproer, opstand, burgerlijke onlusten, epidemie, pandemie; of
  4. elke beslissing van een overheidsinstantie met betrekking tot COVID-19, of elke dreiging van COVID-19 die buiten onze redelijke controle valt, voor zover dit ons vermogen om onze verplichtingen na te komen beïnvloedt.
16. AANMELDINGEN
 1. Een kennisgeving of andere mededeling aan een partij onder deze Voorwaarden moet:
  1. schriftelijk en in het Engels; en
  2. geleverd via e-mail aan de andere partij, op het e-mailadres dat is opgegeven in de Bestelling, of als er geen e-mailadres is opgegeven in de Bestelling, dan het e-mailadres dat het meest regelmatig door de partijen wordt gebruikt om te corresponderen over het onderwerp van deze overeenkomst op de datum van deze overeenkomst (E-mailadres). De partijen kunnen hun e-mailadres bijwerken door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Tenzij de partij die de kennisgeving verstuurt weet of redelijkerwijs zou moeten vermoeden dat een e-mail niet is afgeleverd op het e-mailadres van de andere partij, wordt de kennisgeving geacht te zijn gedaan:
  1. 24 uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij dit op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt in de staat of het gebied waarvan het recht van toepassing is op deze overeenkomst, in welk geval de kennisgeving geacht wordt te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag in die staat of dat gebied; of
  2. wanneer beantwoord door de andere partij,

als dat eerder is.

17. ALGEMEEN
17.1 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht dat van toepassing is in Victoria, Australië. Elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Victoria, Australië en de rechtbanken van beroep van deze rechtbanken met betrekking tot alle procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst. Elke partij doet onherroepelijk afstand van enig bezwaar tegen de locatie van een gerechtelijke procedure op grond van het feit dat de procedure is aangespannen in een ongeschikt forum.

17.2 WAARSCHUWING

Geen enkele partij bij deze overeenkomst kan zich beroepen op de woorden of het gedrag van een andere partij als een verklaring van afstand van enig recht, tenzij de verklaring van afstand schriftelijk is en ondertekend is door de partij die de verklaring van afstand verleent.

17.3 VERZEKERING

Elke voorwaarde van deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar is, wordt gescheiden voor zover deze nietig of niet-afdwingbaar is. De geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze overeenkomst wordt niet beperkt of anderszins aangetast.

17.4 HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Een verplichting of aansprakelijkheid die wordt aangegaan door, of een recht dat wordt toegekend aan, twee of meer personen bindt hen gezamenlijk en hoofdelijk.

17,5 OPDRACHT

Een partij kan haar rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst niet overdragen, noveren of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

17.6 GEHELE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst belichaamt de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande onderhandelingen, gedragingen, afspraken of overeenkomsten, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

17,7 INTERPRETATIE
 1. (enkelvoud en meervoud) woorden in het enkelvoud omvat het meervoud (en omgekeerd);
 2. (valuta) een verwijzing naar $; of "dollar" naar de munteenheid van de Verenigde Staten;
 3. (geslacht) woorden die een geslacht aangeven, omvatten ook de overeenkomstige woorden van elk ander geslacht;
 4. (gedefinieerde termen) Als aan een woord of woordgroep een bepaalde betekenis is gegeven, heeft elke andere woordgroep of grammaticale vorm van dat woord of die woordgroep een overeenkomstige betekenis;
 5. (persoon) een verwijzing naar "persoon" of "u" omvat een individu, de nalatenschap van een individu, een bedrijf, een autoriteit, een vereniging, consortium of joint venture (al dan niet met rechtspersoonlijkheid), een partnerschap, een trust en elke andere entiteit;
 6. (party) een verwijzing naar een partij omvat de executeurs, beheerders, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van die partij, met inbegrip van personen die bij wijze van novatie toetreden en, in het geval van een gevolmachtigde, omvat dit ook elke vervangende of aanvullende gevolmachtigde;
 7. (deze overeenkomst) een verwijzing naar een partij, clausule, paragraaf, schema, bijlage of bijlage is een verwijzing naar een partij, clausule, paragraaf, schema, bijlage of bijlage bij of van deze overeenkomst, en een verwijzing naar deze overeenkomst omvat alle schema's, bijlagen, bijlagen en bijlagen daarbij;
 8. (document) een verwijzing naar een document (inclusief deze overeenkomst) is naar dat document zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vernieuwd, bekrachtigd of vervangen;
 9. (rubrieken) vetgedrukte kopjes en woorden dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie;
 10. (omvat) het woord "omvat" en soortgelijke woorden in welke vorm dan ook is geen woord van beperking; en
 11. (negatieve interpretatie) geen enkele bepaling van deze overeenkomst zal in het nadeel van een partij worden geïnterpreteerd omdat die partij verantwoordelijk was voor het opstellen van deze overeenkomst of die bepaling.
DEFINITIES
TermDefinitie
Vertrouwelijke informatiebetekent informatie van of verstrekt door een partij die naar haar aard vertrouwelijk is, door die partij als vertrouwelijk is aangemerkt, of waarvan de andere partij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is, maar omvat geen informatie die, zonder schending van de vertrouwelijkheid, algemeen bekend is of wordt.
Documentatiebetekent alle handleidingen, helpbestanden en andere documenten die door ons aan u worden geleverd met betrekking tot de Software, hetzij in elektronische vorm of op papier.
Hostingdienstenheeft de betekenis die wordt gegeven in clausule 4.
Intellectuele eigendomsrechtenbetekent alle huidige en toekomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten over de hele wereld (geregistreerd of niet-geregistreerd), met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien, morele rechten, rechten op halfgeleiders en circuitlay-outs, handels-, bedrijfs- en domeinnamen en andere eigendomsrechten, handelsgeheimen, knowhow, technische gegevens, vertrouwelijke informatie en het recht om informatie vertrouwelijk te houden, of alle rechten op registratie van dergelijke rechten (inclusief verlenging), ongeacht of deze voor of na de datum van deze overeenkomst zijn ontstaan.
Materiaalbetekent tastbare en ontastbare informatie, documenten, rapporten, software (inclusief bron- en objectcode), uitvindingen, gegevens en andere materialen in welke media dan ook.
Aantal gebruikers van de oplossing betekent het aantal Gebruikers waaraan u de Oplossing beschikbaar kunt stellen, in overeenstemming met uw Abonnementstype.
Personeelbetekent, met betrekking tot een partij, haar functionarissen, werknemers, aannemers (inclusief onderaannemers) en agenten.
Softwareheeft de betekenis die wordt gegeven in de eerste paragraaf van deze Voorwaarden.
Software-inhoudheeft de betekenis zoals uiteengezet in clausule 7.1(a).
Oplossingheeft de betekenis zoals uiteengezet in clausule 3.1.
Abonnementheeft de betekenis zoals gegeven in de eerste paragraaf van deze Voorwaarden.
Abonnementskostenheeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 6 van deze Voorwaarden.
Inschrijvingsperiodebetekent de periode van uw Abonnement op de Oplossing zoals overeengekomen op de Website.
Type abonnementbetekent het toegangsniveau tot de oplossing dat u hebt geselecteerd, zoals aangegeven op onze website of zoals anderszins schriftelijk met ons is overeengekomen.
Ondersteunende diensten heeft de betekenis zoals gegeven in clausule 3.6.
Gebruikerbetekent jij en elke derde eindgebruiker van de Software aan wie jij de Software ter beschikking stelt.
Gebruikersgegevensbetekent alle bestanden, gegevens, documenten, informatie of andere Materialen die door u of een andere Gebruiker naar de Software worden geüpload of die u, uw Personeel of Gebruikers anderszins aan ons verstrekken onder of in verband met deze Voorwaarden, inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten die aan deze Materialen zijn verbonden.
Websitebetekent de website op de URL zoals vermeld in de eerste paragraaf van deze Voorwaarden, en elke andere website die door ons wordt beheerd in verband met de Oplossing.
nl_NLNederlands