PODMÍNKY

Vítejte ve společnosti Verbalate Pty Ltd

Děkujeme vám za návštěvu našich obchodních podmínek (Podmínky), jejíž nejaktuálnější kopii najdete vždy na adrese www.verbalate.ai (Webové stránky).

Jsme Verbalate Pty Ltd, australská společnost s ABN 79 667 685 216 (my", "naše nebo 'my') a poskytujeme software jako službu (SaaS), který poskytuje systém umělé inteligence pro přepis, překlad a titulky (Software).

Těmito podmínkami se řídí váš přístup k softwaru a poskytování dalšího zboží a služeb, jak je uvedeno v těchto podmínkách (dále jen "podmínky").Předplatné).

Zaplacením předplatného nebo jiným přijetím výhody jakékoliv části předplatného souhlasíte s těmito podmínkami, které tvoří závaznou smluvní dohodu mezi vámi, osobou, která předplatné získává, nebo společností, kterou zastupujete a jejímž jménem předplatné získáváte (dále jen "předplatné")."vy nebo "vaše) a my.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše Předplatné se bude nadále obnovovat na dobu neurčitou a budou vám nadále účtovány poplatky za Předplatné, pokud nám neoznámíte, že chcete zrušit Předplatné v souladu s článkem 13. Ujistěte se, že nás kontaktujete, pokud chcete zrušit své Předplatné.

Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit tím, že vás o tom informujeme, a vaše další používání Řešení po takové aktualizaci bude představovat váš souhlas s tím, že se budete řídit Podmínkami v jejich novém znění.

V těchto Podmínkách mají slova a výrazy psané velkými písmeny význam, který je jim přiřazen tam, kde jsou uvedeny v tučných závorkách, nebo jak je uvedeno v tabulce definic na konci těchto Podmínek.

Před souhlasem s předplatným si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

1. ZPŮSOBILOST
 1. Přijetím těchto podmínek prohlašujete a zaručujete, že:
  1. máte právní způsobilost a oprávnění uzavřít s námi závaznou smlouvu a
  2. jste oprávněni použít platbu, kterou jste poskytli při nákupu předplatného.
 2. Software není určen k tomu, aby jej bez dozoru používaly osoby mladší 18 let nebo osoby, kterým bylo dříve pozastaveno nebo zakázáno jeho používání. Používáním Softwaru prohlašujete a zaručujete, že jste buď:
  1. starší 18 let a přistupující k Softwaru pro osobní a komerční použití; nebo
  2. přístup k softwaru jménem osoby mladší 18 let a souhlas s používáním softwaru touto osobou.
 3. Nepřistupujte k softwaru, pokud je vám méně než 18 let a nemáte souhlas rodičů nebo opatrovníka, pokud je vám méně než 16 let nebo pokud vám bylo v minulosti pozastaveno nebo zakázáno používání softwaru.
 4. Pokud se neregistrujete jako fyzická osoba, ale jménem své společnosti, zaměstnavatele, organizace, vlády nebo jiné právnické osoby (Zastoupený subjekt), pak "vy" nebo "váš" znamená zastupovaný subjekt a zastupovaný subjekt je touto smlouvou vázán. Pokud přijímáte tuto smlouvu a používáte naše řešení jménem Zastupovaného subjektu, prohlašujete a zaručujete, že jste k tomu oprávněni.
2. TERM
 1. Vaše předplatné a tyto Podmínky začínají platit v den, kdy souhlasíte s těmito Podmínkami (jak je uvedeno na začátku těchto Podmínek), a trvají po dobu předplatného a případných prodloužení, pokud nejsou ukončeny dříve v souladu s článkem 13.
 2. S výhradou ustanovení bodu 2 písm. c) se tato smlouva po uplynutí doby předplatného automaticky a na dobu neurčitou průběžně obnovuje na dobu rovnající se době předplatného ("doba předplatného").Doba obnovení).
 3. Tato smlouva se automaticky neobnovuje po uplynutí doby předplatného nebo doby prodloužení (Datum obnovení), pokud kterákoli ze stran podá písemné oznámení o zrušení smlouvy alespoň [vložte výpovědní lhůtu] před datem obnovení.
 4. Nejméně [vložte období] před uplynutím data obnovení vám předem zašleme písemné oznámení o obnovení smlouvy a o případných změnách poplatků za předplatné nebo těchto podmínek (dále jen "oznámení").Oznámení o prodloužení).
3. ŘEŠENÍ
3.1 VAŠE PŘEDPLATNÉ A ŘEŠENÍ
 1. V rozsahu popsaném ve vašem typu předplatného vám poskytneme software a dokumentaci (Řešení).
 2. (Rozsah předplatného) Vaše Předplatné zahrnuje výhody a omezení Vašeho typu Předplatného, jak je uvedeno na našich Webových stránkách nebo jak Vám bylo jinak sděleno při přihlášení k Předplatnému (a jak je čas od času změněno Vaším oznámením).
 3. Ke dni vydání těchto podmínek nabízíme následující typy předplatného:
  1. (Předplatné zdarma): přístup křešení po dobu maximálně jedné minuty za měsíc.
  2. (Základní předplatné): přístup k Řešení po dobu maximálně 10 minut měsíčně.
  3. (Obchodní předplatné): přístup k Řešení po dobu maximálně 100 minut měsíčně.
  4. (Předplatné Pro): přístup k Řešení po dobu maximálně 1000 minut měsíčně.
 4. Čas od času můžeme podle našeho uvážení instalovat vylepšení řešení, přičemž vylepšením se rozumí jakákoli modernizovaná, vylepšená, upravená nebo nová verze řešení (včetně jakýchkoli úprav provedených na vaši žádost).
 5. Pokud není dohodnuto jinak, můžeme podle svého uvážení:
  1. neposkytne žádnou část Řešení, dokud nezaplatíte veškeré poplatky nebo zálohy splatné v souvislosti s Řešením; a
  2. zadržet dodání části nebo celého řešení, dokud nezaplatíte fakturu za řešení.
3.2 PODPŮRNÉ SLUŽBY

Pokud to bude přiměřeně nutné, poskytneme obecnou podporu pro řešení technických problémů se Softwarem (Podpůrné služby), platí následující podmínky, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak:

 1. v případě potřeby podnikneme přiměřené kroky k poskytnutí podpůrných služeb. Veškeré problémy se Softwarem musíte nejprve vyřešit interně a my vám nebudeme pomáhat s problémy, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu;
 2. na žádosti o služby podpory bude reagováno podle našich nejlepších možností a neposkytujeme žádnou záruku, že služby podpory budou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu nebo že na jakoukoli žádost o služby podpory bude reagováno v určitém časovém rámci;
 3. jste odpovědní za veškerou interní správu a řízení přístupu, včetně ukládání záložních hesel a pomoci svým uživatelům s přístupem k Softwaru a jeho používáním; a
 4. nebudete mít žádný nárok na zpoždění vašeho přístupu k Softwaru v důsledku selhání nebo zpoždění Služeb podpory.
3.3 ÚČTY
 1. (Účty) Chcete-li používat Řešení, můžete být požádáni, abyste se zaregistrovali, zaregistrovali a obdrželi účet prostřednictvím Webových stránek (dále jen "účet"). Účet).
 2. (Poskytování informací) V rámci procesu registrace účtu a dalšího používání webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí osobních informací a údajů, jako je e-mailová adresa, jméno a příjmení, preferované uživatelské jméno, bezpečné heslo, fakturační, poštovní a fyzická adresa, číslo mobilního telefonu, fotografie a videa, zvukové soubory, informace o profilu, platební údaje, hodnocení a recenze, ověřené identifikační údaje, ověřené certifikace a ověření a další informace, které čas od času určíme.
 3. (Záruka) Zaručujete se, že veškeré informace, které nám poskytnete v průběhu procesu registrace účtu, jsou přesné, pravdivé, správné a aktuální.
 4. (Přijetí) Jakmile dokončíte proces registrace účtu, můžeme se podle našeho uvážení rozhodnout, že vás přijmeme jako registrovaného uživatele na webových stránkách a poskytneme vám účet.
 5. (Zrušení) Můžeme podle našeho uvážení pozastavit nebo zrušit váš účet z jakéhokoli důvodu, včetně případného nedodržení těchto podmínek z vaší strany.
3.4 PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI PŘEKLADU
 1. Software využívá pokročilé algoritmy a techniky strojového učení k poskytování překladů. Přestože se snažíme zajistit co nejvyšší úroveň přesnosti, mohou se vyskytnout chyby způsobené přirozenými omezeními umělé inteligence. Proto neručíme za přesnost, úplnost ani spolehlivost poskytnutých překladů. Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoli spoléhání se na přeložený obsah je na jejich vlastní riziko.
 2. Uživatelům se doporučuje, aby si správnost přeloženého obsahu prohlédli a ověřili sami. Neneseme odpovědnost za žádné chyby, opomenutí nebo škody vzniklé v důsledku používání řešení nebo spoléhání se na přeložený obsah, mimo jiné včetně finančních ztrát, ztráty obchodních příležitostí nebo poškození dobrého jména.
 3. Používáním našeho řešení berete na vědomí, že může dojít k chybám, a přijímáte riziko spojené s případnými nepřesnostmi. Souhlasíte s tím, že nás ochráníte před jakýmikoliv nároky, závazky, ztrátami nebo výdaji vyplývajícími z používání našeho softwaru nebo spoléhání se na přeložený obsah nebo s ním souvisejícími.
3.5 OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 1. veškeré informace, které vám byly poskytnuty v rámci Řešení nebo Služeb nebo v souvislosti s nimi, jsou obecné povahy, nemusí být vhodné pro vaši situaci a nepředstavují finanční, právní ani jiný druh odborného poradenství; a
 2. je vaší odpovědností dodržovat platné zákony týkající se vašeho podnikání, včetně zákonů o pracovních vztazích a zákonů o ochraně osobních údajů.
3.6 SOFTWARE
 1. Po dobu trvání vašeho předplatného vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou licenci na používání softwaru a dokumentace pro počet uživatelů řešení. Pokud váš Typ předplatného na Webových stránkách neuvádí Počet uživatelů Řešení, bude vaše licence na používání Řešení podle tohoto článku omezena na jednoho uživatele (tj. počet uživatelů Řešení bude jeden).
 2. Čas od času můžeme podle našeho uvážení vydat vylepšení softwaru, což znamená aktualizované, vylepšené, upravené nebo nové verze softwaru ("vylepšení").Vylepšení). Jakákoli vylepšení softwaru neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky. Vylepšení mohou čas od času způsobit výpadky nebo zpoždění a za takové výpadky nebudou poskytovány kredity.
 3. Jakékoli funkce řešení můžeme kdykoli změnit na základě vašeho oznámení.
3.7 WATERMARK

Řešení obsahuje digitální vodoznak, který je automaticky vložen do každého výstupu vytvořeného řešením. Tento vodoznak obsahuje informace identifikující datum, čas a autora výstupu, jakož i upozornění, že výstup byl vytvořen pomocí technologie umělé inteligence. Souhlasíte s tím, že tento digitální vodoznak neodstraníte, nezakryjete ani nijak neupravíte.

4. HOSTING DAT

Uživatelské údaje, které nahrajete do softwaru, uložíme pomocí námi vybrané hostingové služby třetí strany (Hostitelské služby) za následujících podmínek:

 1. (hostitelské umístění) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k hostování Softwaru můžeme používat úložné servery prostřednictvím cloudových služeb a případně i jiná místa mimo Austrálii.
 2. (kvalita služeb) Ačkoli se budeme snažit vybrat vhodného poskytovatele hostingu, nezaručujeme, že hostingové služby budou bez chyb nebo závad nebo že uživatelská data budou vždy přístupná nebo dostupná.
 3. (zabezpečení) Vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili bezpečné uložení uživatelských údajů. Nepřebíráme však odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití, zničení, ztrátu, poškození nebo změnu uživatelských údajů, včetně případů způsobených hackerskými útoky, malwarem, ransomwarem, viry, škodlivým počítačovým kódem nebo jinými formami zásahů.
 4. (zálohování a zotavení po havárii) V případě, že dojde ke ztrátě uživatelských dat v důsledku selhání systému (např. havárie databáze nebo webového serveru), nemůžeme zaručit, že bude k dispozici jakákoli záloha, a pokud bude k dispozici, že taková záloha bude bez chyb nebo závad.
5. POVINNOSTI KLIENTA
5.1 INFORMAČNÍ VAZBA

Souhlasíte s tím, že:

 1. poskytnout nám veškerou dokumentaci, informace a pomoc, které od nás budeme přiměřeně vyžadovat k provádění Služeb; a
 2. poskytnout nám přístup k jakýmkoli účtům třetích stran nebo jiným účtům, které používáte (včetně přihlašovacích údajů a hesel), pokud to rozumně vyžadujeme pro poskytování Služeb.
5.2 MATERIÁLY PRO KLIENTY
 1. Zaručujete, že veškeré informace, dokumentace a další materiály, které nám poskytnete za účelem získání Řešení, jsou úplné, přesné a aktuální.
 2. Zbavujete nás veškeré odpovědnosti v souvislosti s jakoukoli ztrátou nebo škodou vzniklou v souvislosti s řešením, pokud je tato ztráta nebo škoda způsobena nebo k ní přispěla neúplnost, nepřesnost nebo neaktuálnost vámi poskytnutých informací, dokumentace nebo jiných materiálů.
5.3 VAŠE POVINNOSTI
 1. Tyto podmínky musíte vždy dodržovat a musíte zajistit, aby je dodržovali všichni uživatelé. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo výdaje, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto podmínek z vaší strany, ze strany vašeho personálu nebo jakéhokoli uživatele, a že nás odškodníte za jakékoli takové škody, ztráty nebo výdaje.
 2. Souhlasíte s tím, že nebudete Řešení používat k žádným nezákonným nebo zakázaným účelům, mimo jiné k:
  1. vytváření hluboce falešných videí nebo zvukových záznamů, které by mohly být použity k očerňování, obtěžování nebo jinému poškozování jednotlivců nebo subjektů; nebo
  2. vytvářet zmanipulované překlady nebo jiný obsah, který by mohl být použit k pomluvě, obtěžování nebo jinému poškozování jednotlivců nebo subjektů; nebo
  3. vytvářet překlady, které jsou nepřesné, zavádějící nebo by mohly vést k poškození jednotlivců nebo subjektů.
 3. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte podporovat ani povolit žádnému uživateli, personálu ani žádné třetí straně, aby:
  1. nahrávat citlivé informace nebo obchodní tajemství pomocí softwaru;
  2. nahrávat pomocí Softwaru jakýkoli nevhodný, urážlivý, nezákonný, pornografický, sexistický, homofobní nebo rasistický materiál;
  3. používat Software k jinému účelu, než ke kterému byl navržen, včetně toho, že nesmíte používat Řešení způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo který usnadňuje nezákonnou nebo podvodnou činnost (včetně žádosti o práci nebo přijetí práce, která zahrnuje nezákonné činnosti nebo účely);
  4. nahrávat jakýkoli materiál, který je vlastněn třetí stranou nebo na který se vztahují autorská práva;
  5. pořizovat kopie Dokumentace nebo Softwaru;
  6. jakkoli upravovat, měnit nebo zasahovat do softwaru;
  7. odstraňovat nebo měnit jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiná oznámení na Softwaru nebo Dokumentaci nebo jejich součásti;
  8. jednat způsobem, který by mohl poškodit naši pověst nebo pověst přidružených či zainteresovaných stran, nebo dělat cokoli, co je v rozporu se zájmy nás nebo softwaru;
  9. používat Software způsobem, který porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany;
  10. vytvářet odvozená díla ze Softwaru nebo Dokumentace nebo je překládat;
  11. zveřejňovat nebo jinak sdělovat Software nebo Dokumentaci veřejnosti, včetně jejich zpřístupnění online nebo sdílení s třetími stranami;
  12. integrovat software s daty nebo softwarem třetích stran nebo provádět doplňky či změny softwaru (včetně začlenění rozhraní API do softwaru) jinak než integrací v souladu s dokumentací nebo pokyny, které jsme písemně poskytli;
  13. zastrašovat, obtěžovat, vydávat se za někoho jiného, pronásledovat, vyhrožovat, šikanovat nebo ohrožovat jiného uživatele nebo šířit nevyžádaný komerční obsah, nevyžádanou poštu, spam, hromadný obsah nebo obtěžování v souvislosti se Softwarem;
  14. prodávat, půjčovat, převádět, poskytovat sublicence, pronajímat nebo jinak nakládat se Softwarem nebo Dokumentací jakékoli třetí straně, s výjimkou poskytnutí přístupu Uživateli, jak je povoleno v těchto Podmínkách;
  15. dekompilovat nebo zpětně analyzovat Software nebo jeho části nebo se jinak pokoušet získat jeho zdrojový kód;
  16. sdílet svůj účet nebo informace o účtu, včetně přihlašovacích údajů nebo hesel, s jakoukoli jinou osobou a že jakékoliv používání vašeho účtu osobou, která není jeho vlastníkem, je přísně zakázáno. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu, hesla nebo e-mailu nebo o jakémkoli jiném porušení či potenciálním porušení bezpečnosti řešení;
  17. používat Řešení k jinému účelu, než ke kterému bylo navrženo, včetně toho, že nesmíte Řešení používat způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo usnadňuje nezákonnou nebo podvodnou činnost (včetně žádosti o práci nebo přijetí práce, která zahrnuje nezákonné činnosti nebo účely);
  18. automatizovaně používat řešení a nesmíte řešení kopírovat, reprodukovat, překládat, přizpůsobovat, měnit nebo upravovat bez našeho výslovného písemného souhlasu;
  19. pokusit se obejít jakýkoli technologický ochranný mechanismus nebo jiný bezpečnostní prvek Softwaru; nebo
  20. povolit jakékoli použití řešení nad rámec počtu uživatelů řešení.
 4. Pokud zjistíte zneužití vašeho předplatného jakoukoli osobou, chyby v materiálu na vašem předplatném nebo jakékoli potíže s přístupem nebo používáním vašeho předplatného, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů nebo formuláře uvedeného na našich webových stránkách.
 5. Souhlasíte s tím a musíte zajistit, aby s tím souhlasili všichni uživatelé:
  1. dodržovat všechny své povinnosti uvedené v těchto podmínkách;
  2. zaregistrovat si účet, abyste mohli řešení používat;
  3. že informace, které vám prostřednictvím Softwaru poskytneme my nebo jiný Uživatel, jsou obecné povahy a my neneseme žádnou odpovědnost za nic, co by bylo způsobeno jakýmikoliv kroky, které byste na základě těchto informací podnikli; a
  4. že můžeme kdykoli zrušit váš účet nebo účet jakéhokoli uživatele, pokud se podle našeho uvážení domníváme, že vy nebo oni porušují nebo pravděpodobně budou porušovat tento článek 5.
6. POPLATKY A PLATBY
6.1 ZKUŠEBNÍ VERZE ZDARMA
 1. Čas od času můžeme nabídnout bezplatné zkušební období Řešení (Zkušební období zdarma)
 2. Pokud vám poskytneme bezplatné zkušební období, nebudou během bezplatného zkušebního období splatné žádné platby a vaše první platba bude splatná ihned po uplynutí bezplatného zkušebního období.
6.2 PŘEDPLATNÉ
 1. Musíte nám platit poplatky za předplatné ve výši uvedené na Webových stránkách pro váš Typ předplatného, nebo jak je písemně dohodnuto jinak (Předplatné).
 2. Všechny poplatky za předplatné musí být uhrazeny předem a v případě změny rozhodnutí se nevracejí.
6.3 MĚSÍČNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Při měsíční fakturaci jsou poplatky za předplatné splatné první den období předplatného (nebo bezprostředně po uplynutí příslušného bezplatného zkušebního období), poměrně podle počtu dnů zbývajících do konce počátečního období předplatného, a poté na začátku každého obnoveného období.

6.4 ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ

V případě ročního vyúčtování jsou poplatky za předplatné splatné první den ročního období předplatného (nebo ihned po uplynutí příslušného bezplatného zkušebního období), přičemž celková částka poplatků za předplatné za daný rok se odečte předem, a poté na začátku každého období obnovení. V případě ročního vyúčtování se splatné Předplatné platí se slevou z měsíční sazby, přičemž povaha slevy bude uvedena na Webových stránkách nebo bude písemně dohodnuta jinak.

6.5 AUTOMATICKÉ OPAKOVANÉ VYÚČTOVÁNÍ
 1. Jak je uvedeno v bodě 2, vaše předplatné se bude nadále automaticky obnovovat na dobu neurčitou, pokud nám neoznámíte, že si přejete předplatné zrušit. Dokud bude vaše Předplatné zachováno, budou vaše Poplatky za Předplatné nadále stahovány na začátku každého Obnovovacího období z platební metody, kterou jste určili při registraci Účtu.
 2. Pokud nezrušíte své předplatné v souladu s těmito podmínkami, nebudeme povinni uhradit žádnou částku za vrácení předplatného.
 3. Přihlášením k opakovanému předplatnému berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše předplatné má funkci počáteční a opakované platby, a přijímáte odpovědnost za všechny opakované poplatky před zrušením vašeho předplatného.
 4. Pravidelné poplatky za předplatné můžeme zasílat bez vašeho dalšího oprávnění, dokud nám předem písemně neoznámíte, že jste toto oprávnění vypověděli nebo že si přejete změnit způsob platby (a my vám přijetí tohoto oznámení nepotvrdíme). Takové oznámení nebude mít vliv na poplatky předložené předtím, než jsme na základě takového oznámení mohli přiměřeně jednat. Chcete-li ukončit své oprávnění nebo změnit způsob platby, kontaktujte nás prostřednictvím našich webových stránek.
6.6 MOŽNOSTI PLATEB A MĚNY
 1. Přijímáme platby v USD, eurech, Dogecoinu, Bitcoinu a dalších kryptoměnách, jak je uvedeno na webových stránkách nebo jak je písemně dohodnuto jinak.
 2. Všechny poplatky za předplatné musíte platit v měně, na které jsme se písemně dohodli. Pokud se měna platby liší od měny vašeho bankovního účtu, může vám banka účtovat poplatky za směnu měny. Za případné další poplatky účtované vaší bankou neneseme odpovědnost.
 3. Jakákoli platba v kryptoměně musí být provedena v souladu s platebními pokyny, které jsme vám poskytli na Webových stránkách nebo vám byly jinak písemně sděleny.
 4. Směnný kurz a případné další poplatky spojené s platbou v kryptoměně určí příslušná burza kryptoměn v okamžiku platby. Neneseme odpovědnost za změny směnného kurzu ani za případné dodatečné poplatky účtované burzou kryptoměn.
 5. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit přijímané měny a platební možnosti, aniž bychom vás o tom informovali.
6.7 OPOŽDĚNÉ PLATBY

Vyhrazujeme si právo pozastavit celé řešení nebo jeho část na dobu neurčitou, pokud nezaplatíte poplatky v souladu s tímto článkem 6.

6.8 GST

Není-li uvedeno jinak, poplatky nezahrnují GST. V souvislosti s jakýmkoli GST splatným za zdanitelné plnění z naší strany musíte zaplatit GST, pokud vám vystavíme daňový doklad.

6.9 PŘÍPLATKY ZA KARTY

Vyhrazujeme si právo účtovat příplatek za platbu kreditní kartou v případě, že je platba provedena kreditní, debetní nebo platební kartou (včetně karet Visa, MasterCard nebo American Express).

6.10 PARTNER PRO ONLINE PLATBY
 1. Můžeme využívat online platební partnery třetích stran (Partner pro online platby) k vybírání poplatků za předplatné.
 2. Zpracování plateb partnerem pro online platby se kromě této smlouvy řídí podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů partnera pro online platby.
 3. Souhlasíte s tím, že nás a náš personál zprostíte veškeré odpovědnosti za ztrátu, škodu nebo újmu, která může vzniknout jakékoli osobě v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí partnera pro online platby, včetně jakéhokoli problému s bezpečností nebo výkonem platformy partnera pro online platby nebo jakékoli chyby nebo omylu při zpracování vaší platby.
 4. Vyhrazujeme si právo opravit nebo pověřit našeho partnera pro online platby opravou jakýchkoli chyb nebo omylů při inkasu vaší platby.
6.11 ZÁRUKY

Poskytnutím nebo zveřejněním jakýchkoli informací, materiálů nebo jiného obsahu v souvislosti se softwarem (Zveřejněný materiál), prohlašujete a zaručujete, že všichni uživatelé učiní rovnocenná prohlášení a záruky:

 1. jste oprávněni poskytovat zveřejněné materiály (včetně oprávnění poskytovat služby, které uvádíte, že poskytujete);
 2. zveřejněné materiály jsou přesné a pravdivé v době jejich poskytnutí;
 3. jakýkoli zveřejněný materiál, který má podobu recenze nebo zpětné vazby, je upřímný, přesný a poskytuje spravedlivý pohled na příslušnou osobu a/nebo vaši zkušenost;
 4. zveřejněný materiál neobsahuje žádné škodlivé, diskriminační, hanlivé nebo zlovolně nepravdivé podtexty a neobsahuje žádný urážlivý nebo explicitní materiál;
 5. zveřejněné materiály neobsahují žádný materiál, který by mohl poškodit naši pověst nebo pověst přidružených či zainteresovaných stran;
 6. zveřejněný materiál není "předáváním" žádného výrobku nebo služby a nepředstavuje nekalou soutěž;
 7. zveřejněné materiály neporušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, ochranných známek, obchodních názvů, patentů, důvěrných informací nebo jiných podobných vlastnických práv, ať už registrovaných nebo neregistrovaných, kdekoli na světě;
 8. zveřejněný materiál neobsahuje žádné viry ani jiný škodlivý kód, ani jinak neohrožuje bezpečnost nebo integritu řešení nebo jakékoli sítě či systému; a
 9. zveřejněný materiál neporušuje ani neporušuje žádné platné zákony.
6.12 LICENCE
 1. Udělujete nám a musíte zajistit, aby nám všichni uživatelé udělili trvalou, neodvolatelnou, převoditelnou, celosvětovou a bezplatnou licenci (včetně práva na sublicenci) k používání, kopírování, úpravám, reprodukci a úpravám jakýchkoli práv duševního vlastnictví k jakémukoli zveřejněnému materiálu, abychom mohli takový zveřejněný materiál používat, využívat nebo z něj jinak těžit.
 2. Pokud se zjistí, že si zachováváte morální práva (včetně práva na autorství nebo integritu) k jakémukoli zveřejněnému materiálu, navždy nás zprostíte všech nároků, které byste vůči nám mohli uplatnit na základě takových morálních práv, a musíte zajistit, aby všichni uživatelé udělili rovnocenné zproštění.
 3. Odškodníte nás za veškeré škody, ztráty, náklady a výdaje, které nám vzniknou v souvislosti s jakýmkoli nárokem třetí strany, že zveřejněný materiál porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany.
6.13 ODSTRANĚNÍ
 1. Software funguje jako pasivní kanál pro online distribuci zveřejněného materiálu a nemá povinnost zveřejněný materiál kontrolovat. Můžeme však podle svého uvážení kdykoli přezkoumat a odstranit jakýkoli zveřejněný materiál z Řešení, aniž bychom poskytli jakékoli vysvětlení nebo zdůvodnění pro odstranění zveřejněného materiálu, včetně případů, kdy zjistíme, že zveřejněný materiál porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany nebo je to důvodně pravděpodobné.
 2. Souhlasíte s tím, že jste odpovědní za vedení a udržování záznamů o zveřejněných materiálech.
7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A DATA
7.1 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ OBSAHU SOFTWARU
 1. (Naše vlastnictví) Vlastnictví všech materiálů, které vám byly poskytnuty v průběhu vašeho předplatného v souvislosti se softwarem (včetně textu, grafiky, log, designu, ikon, obrázků, zvukových a video nahrávek, cen, souborů ke stažení a softwaru), si ponecháváme (Obsah softwaru) a vyhrazujeme si veškerá práva k jakýmkoli právům duševního vlastnictví, která vlastníme nebo na něž jsme získali licenci k obsahu softwaru a která vám nebyla výslovně udělena.
 2. (Licence pro vás) Je vám udělena licence na obsah softwaru pro počet použití řešení a můžete si pořídit dočasnou elektronickou kopii všech nebo části materiálů, které vám byly poskytnuty, a to výhradně za účelem jejich prohlížení a používání pro účely softwaru. Tyto materiály nebo jakýkoli obsah softwaru nesmíte jinak reprodukovat, přenášet, upravovat, distribuovat, prodávat, upravovat nebo zveřejňovat bez předchozího písemného souhlasu z naší strany nebo v případech, kdy je to jinak povoleno zákonem.
7.2 UŽIVATELSKÉ ÚDAJE

Naše práva a povinnosti

 1. Udělujete nám (a našemu personálu) nevýhradní, bezplatnou, nepřenosnou, celosvětovou a neodvolatelnou licenci k používání uživatelských údajů v rozsahu přiměřeně potřebném pro poskytování řešení a pro naše interní obchodní účely, včetně zlepšování řešení a našich dalších produktů a služeb, a to včetně použití strojového učení a dalších analytických procesů na uživatelské údaje za účelem získání obchodních poznatků a dalších souvisejících poznatků a zlepšení řešení, našeho podnikání a našich dalších produktů a služeb.
 2. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit jakékoli uživatelské údaje, včetně případů, kdy je budeme považovat za nevhodné, urážlivé, nezákonné, nelegální, pornografické, sexistické, homofobní nebo rasistické.

Vaše povinnosti a udělení licence nám

 1. Jste zodpovědní za to, že:
  1. sdílíte uživatelské údaje pouze s určenými příjemci; a
  2. všechny uživatelské údaje jsou vhodné a nejsou v rozporu s těmito podmínkami.
 2. Vy:
  1. zaručit, že naše použití uživatelských údajů neporušuje žádná práva duševního vlastnictví třetích stran; a
  2. nás odškodníte za veškeré ztráty, nároky, výdaje, škody a závazky (včetně jakýchkoli daní, poplatků nebo nákladů), které vzniknou v důsledku takového porušení.
7.3 POTVRZENÍ O PORUŠENÍ
 1. Používáním Řešení nebo nahráváním či vytvářením jakéhokoli obsahu berete na vědomí, souhlasíte a zaručujete, že neporušujete žádná práva duševního vlastnictví, mimo jiné autorská práva, ochranné známky a patenty.
 2. Souhlasíte s tím, že obsah používáte a nahráváte výhradně na vlastní nebezpečí, a berete na vědomí, že nehrajeme žádnou roli při ověřování zákonnosti nahrávek a zajišťování, že nejsou porušována práva duševního vlastnictví.
 3. Souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za jakékoli porušení práv duševního vlastnictví v důsledku vašeho používání řešení nebo vámi nahraného či vytvořeného obsahu.
 4. Jakýkoli další Uživatel nebo Personál, který není stranou těchto Podmínek, potvrzuje, souhlasí a zaručuje, že používáním Řešení nebo nahráváním či vytvářením jakéhokoli obsahu neporušuje žádná práva duševního vlastnictví, a že v takovém případě nese výhradní odpovědnost za veškeré právní důsledky vyplývající z takového porušení.
 5. Vaši další uživatelé nebo zaměstnanci berou na vědomí, že používají řešení zcela na vlastní nebezpečí a že neneseme odpovědnost za jakékoli porušení práv duševního vlastnictví v důsledku používání řešení nebo jimi nahraného nebo vytvořeného obsahu.
7.4 OZNÁMENÍ O OBSAHU PORUŠUJÍCÍM AUTORSKÁ PRÁVA
 1. Pokud se dozvíte o jakémkoli materiálu nebo obsahu zveřejněném na našich webových stránkách a/nebo vytvořeném pomocí řešení, který porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli osoby nebo je to důvodně pravděpodobné, neprodleně nás kontaktujte na adrese: copyright@verbalate.ai.
 2. Pokud podáte stížnost na našich webových stránkách podle bodu 7.4(a):
  1. zaručujete, že obsah stížnosti je přesný, pravdivý a zahrnuje porušení autorských práv;
  2. berete na vědomí a souhlasíte s tím, že bezdůvodné hrozby soudním řízením v souvislosti s porušením autorských práv mohou být podle platných zákonů zakázány (například australský zákon o autorských právech). Zákon o autorských právech z roku 1968nebo rovnocenné zákony bez ohledu na to, kde se nacházíte); a
  3. souhlasíte s tím, že nás odškodníte v souvislosti s jakoukoli ztrátou nebo škodou, která by mohla vzniknout v souvislosti s vaší stížností, a to i v souvislosti s jakýmkoli tvrzením třetí strany, že stížnost obsahuje neopodstatněnou hrozbu.
 3. Aby se předešlo pochybnostem, nahráváním obsahu na naše webové stránky nebo jiným používáním řešení potvrzujete, že:
  1. jste autorem a vlastníkem obsahu nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, povolení a oprávnění k použití a k tomu, abychom mohli váš nahraný obsah použít jakýmkoli způsobem, který naše řešení předpokládá, a to i pro účely poskytování služeb hlasového překladu;
  2. máte písemný souhlas, povolení a/nebo svolení každé identifikovatelné fyzické osoby ve vašem nahraném obsahu k použití jména nebo podobizny každé takové identifikovatelné fyzické osoby, aby bylo možné zahrnout a použít váš nahraný obsah jakýmkoli způsobem zamýšleným naším řešením, a to i pro účely poskytování služeb hlasového překladu; a
  3. nesete výhradní odpovědnost za veškerý obsah vytvořený pomocí nahraného obsahu, který nevlastníte nebo k jehož použití nemáte oprávnění.
8. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN, PODMÍNKY
8.1 PODMÍNKY TŘETÍCH STRAN
 1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podmínky dodavatelů zboží nebo služeb třetích stran (.Podmínky třetích stran) se může čas od času vztahovat na vaše používání Řešení.
 2. Souhlasíte se všemi podmínkami třetích stran, které se vztahují na zboží a služby třetích stran, jež jsou používány při poskytování řešení, a my neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které vám vzniknou v souvislosti s těmito podmínkami třetích stran.
 3. Podnikneme přiměřené kroky, abychom vás informovali o podmínkách třetích stran, které se vztahují na řešení, a vy nás musíte neprodleně informovat, pokud s takovými podmínkami třetích stran nesouhlasíte.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud nesouhlasíte s podmínkami třetích stran, může to mít vliv na naši schopnost poskytovat vám řešení a my neneseme odpovědnost za jakékoli problémy při poskytování řešení, pokud nesouhlasíte s podmínkami třetích stran.
9. DŮVĚRNOST
 1. S výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách nesmí strana používat a nesmí dovolit žádnému ze svých zaměstnanců používat nebo sdělovat jakékoli osobě jakékoli důvěrné informace, které jí byly sděleny druhou stranou, bez předchozího písemného souhlasu sdělující strany.
 2. Každá strana musí neprodleně informovat druhou stranu, pokud se dozví o jakékoli potenciální, skutečné nebo předpokládané ztrátě, zneužití nebo neoprávněném přístupu k důvěrným informacím, jejich zveřejnění nebo použití nebo jiném narušení bezpečnosti, důvěrnosti nebo integrity důvěrných informací.
 3. Oznamující strana prošetří každé potenciální, skutečné nebo podezřelé porušení důvěrnosti a pomůže druhé straně v souvislosti s jakýmkoli souvisejícím vyšetřováním.
10. PRIVACY
 1. Osobní údaje o vás shromažďujeme v průběhu poskytování řešení, abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi, odpovídat na vaše dotazy a pro další účely uvedené v našich zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese. https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Naše zásady ochrany osobních údajů obsahují další informace o tom, jak používáme, zveřejňujeme a ukládáme vaše osobní údaje, a podrobnosti o tom, jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům a jak je můžete opravit.
 3. Souhlasem s těmito podmínkami vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.
11. ZODPOVĚDNOST
11.1 ZÁRUKY A OMEZENÍ
 1. (Záruky) Zaručujeme, že:
  1. po dobu trvání předplatného bude Software fungovat v podstatě v souladu s Dokumentací;
  2. po dobu trvání předplatného bude řešení poskytováno tak, jak je popsáno v těchto podmínkách a v souladu s nimi; a
  3. podle našeho vědomí používání softwaru v souladu s těmito podmínkami neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany.
 2. (Chyby) Opravíme všechny chyby, omyly nebo nedostatky v Softwaru, které se objeví během vašeho Předplatného a které nám oznámíte, pokud se nejedná o chyby, omyly nebo nedostatky:
  1. vyplývají z interakce softwaru s jakýmkoli jiným řešením nebo počítačovým hardwarem, softwarem nebo službami, které nebyly námi písemně schváleny;
  2. v důsledku jakéhokoli zneužití Softwaru; nebo
  3. vyplývají z použití Softwaru jinak než v souladu s těmito Podmínkami nebo Dokumentací.
 3. (Omezení služby) Řešení je vám k dispozici výhradně ve stavu, v jakém je. Bez omezení berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemůžeme zaručit, že:
  1. řešení bude bez chyb a vad;
  2. řešení bude vždy přístupné;
  3. zprávy odeslané prostřednictvím řešení budou doručeny včas nebo vůbec;
  4. informace, které obdržíte nebo poskytnete prostřednictvím Řešení, budou bezpečné nebo důvěrné; nebo
  5. že veškeré informace poskytnuté prostřednictvím Řešení jsou přesné nebo pravdivé.
 4. (Vyloučení) V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy jsou vyloučena veškerá výslovná nebo předpokládaná prohlášení a záruky (ať už se týkají vhodnosti pro daný účel nebo výkonu, nebo jiné), které nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách.
 5. (Spotřebitelské právo) Žádné ustanovení těchto podmínek neomezuje působení australského spotřebitelského práva obsaženého v zákoně o ochraně spotřebitele. Zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele z roku 2010 (Cth) (ACL). Podle zákona ACL můžete mít v případě poruchy zboží nebo služeb, které poskytujeme, nárok na určitá nápravná opatření (např. vrácení peněz, výměnu nebo opravu).
11.2 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 1. (Omezení odpovědnosti) V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy je naše maximální celková odpovědnost vůči vám za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte na základě těchto Podmínek nebo Řešení nebo v souvislosti s nimi, omezena na celkovou výši poplatků, které jste nám zaplatili během 6 měsíců před první událostí, která vedla ke vzniku příslušné odpovědnosti.
 2. (Odškodnění) Souhlasíte s tím, že vždy odškodníte a ochráníte společnost Leads Hook a její úředníky, zaměstnance a zástupce ("odškodněné osoby") z a proti jakékoli ztrátě (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nebo odpovědnosti, která vznikla nebo vznikla kterékoli z odškodněných osob, pokud jste takovou ztrátu nebo odpovědnost způsobili nebo k ní přispěli vy nebo vaši vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci:
  1. porušení jakéhokoli z těchto podmínek; nebo
  2. nedbalostní, podvodné nebo trestné jednání či opomenutí.
 3. (Následná ztráta) Neneseme odpovědnost za žádné náhodné, zvláštní nebo následné ztráty nebo škody, ani za škody způsobené ztrátou dat, obchodních nebo podnikatelských příležitostí, dobré pověsti, předpokládaných úspor, zisků nebo příjmů, které vznikly na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo jakýmkoli námi poskytovaným zbožím nebo službami, s výjimkou případů, kdy tuto odpovědnost nelze vyloučit podle zákona o ochraně osobních údajů. Zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele z roku 2010 (Cth) nebo jakéhokoli jiného platného zákona.
12. UPGRADE A DOWNGRADE
 1. Můžete nám oznámit, že chcete svůj typ předplatného zvýšit nebo snížit. Pokud tak učiníte, my:
  1. podniknout přiměřené kroky k tomu, aby vám byl neprodleně umožněn přístup k novému typu předplatného; a
  2. po poskytnutí takového přístupu uplatní nové příslušné poplatky za předplatné na obnovovací období bezprostředně následující po období, ve kterém vám byl poskytnut přístup k novému typu předplatného, a v každém následujícím obnovovacím období vám bude účtován nový poplatek za předplatné.
 2. Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete snížit úroveň svého předplatného, přístup k novému typu předplatného a nové poplatky za předplatné začnou platit na začátku příštího obnovovacího období, pokud vám neoznámíme jinak. Obecně platí, že snížení ceny mezi Obnovovacími obdobími neprovádíme, nicméně si vyhrazujeme právo čas od času tak učinit.
 3. Pokud se rozhodnete snížit své předplatné, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost a zbavujete nás veškerých nároků souvisejících s jakoukoli ztrátou obsahu, funkcí nebo kapacity, včetně uživatelských dat.
13. ZRUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
13.1 ZRUŠENÍ Z NAŠÍ STRANY
 1. Tyto Podmínky nebo kterékoli Předplatné můžeme kdykoli z jakéhokoli důvodu písemným oznámením zcela nebo částečně ukončit, a to včetně případů, kdy:
  1. vy, člen vašeho personálu nebo uživatel porušíte jakoukoli podmínku těchto podmínek; nebo
  2. se na vás vztahuje jakákoli forma insolvence nebo konkurzní řízení.
 2. Pokud tyto Podmínky ukončíme podle tohoto článku 13 za okolností, kdy jste neporušili žádný z těchto Podmínek, vrátíme vám poměrnou část zbývajícího poplatku za předplatné za aktuální předplatné nebo za prodloužené období, ve kterém nebudete mít přístup ke svému předplatnému.
13.2 ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO
 1. Své předplatné můžete z pohodlných důvodů zrušit podle pokynů v Platformě. Ukončení vašeho Předplatného vstoupí v platnost na konci aktuálního Období předplatného nebo Období obnovení (Doba zrušení).
 2. Veškeré poplatky za předplatné, které by jinak byly splatné během období zrušení, zůstávají splatné a v maximálním rozsahu povoleném zákonem se žádné poplatky za předplatné již zaplacené za období zrušení nevracejí.
 3. Během období zrušení vám budeme nadále poskytovat řešení (včetně vaší licence k softwaru) a během této doby můžete získat potřebné uživatelské údaje.
13.3 UKONČENÍ Z DŮVODU
 1. Pokud některá ze stran (tzv. Oznamující strana) se domnívá, že druhá strana porušuje tuto dohodu (dále jen "dohoda"). Porušení), může oznamující strana zaslat druhé straně oznámení o povaze a podrobnostech porušení.
 2. Druhá strana bude mít 10 pracovních dnů (nebo delší dobu, podle uvážení oznamující strany) na nápravu Porušení (dále jen "Porušení"). Doba nápravy).
 3. Po uplynutí lhůty pro nápravu oznamující strana oznámí druhé straně, že:
  1. pokud bylo porušení úspěšně napraveno, že dohoda bude pokračovat, nebo
  2. v případě, že porušení nebylo úspěšně napraveno, je tato smlouva ukončena (Výpověď z důvodu porušení).
 4. Po oznámení o ukončení smlouvy z důvodu porušení:
  1. vaše předplatné bude okamžitě ukončeno a vy ani vaši uživatelé již nebudete mít přístup k Řešení, uživatelským datům ani k vašemu účtu; a
  2. pokud jste oznamující stranou, nebudete platit žádné další poplatky (pokud se později nezjistí, že takové ukončení bylo neplatné).
13.4 DALŠÍ DŮSLEDKY UKONČENÍ
 1. Po ukončení těchto podmínek již nebudete mít přístup k softwaru, svému účtu ani k uživatelským údajům a my nebudeme povinni ukládat ani jinak uchovávat žádné uživatelské údaje. Zbavujete nás odpovědnosti za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která by mohla vzniknout v důsledku toho, že po tomto okamžiku nebudeme uchovávat žádné uživatelské údaje.
 2. Bez ohledu na ukončení nebo vypršení platnosti vašeho účtu zůstávají v platnosti všechna ustanovení těchto podmínek, u nichž se vzhledem k jejich povaze důvodně předpokládá, že zůstanou v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti.
14. ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. Strana, která tvrdí, že na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikl spor, nesmí zahájit soudní řízení vyplývající ze sporu nebo s ním související, s výjimkou návrhu na naléhavé předběžné opatření, pokud nesplnila požadavky tohoto článku.
 2. Strana, která požaduje řešení sporu, který vznikl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, musí druhé straně nebo stranám sporu podat písemné oznámení obsahující přiměřené podrobnosti o sporu a požadující jeho řešení podle tohoto článku.
 3. Po oznámení sporu musí každá ze stran sporu vynaložit veškeré úsilí, aby spor v dobré víře vyřešila. Pokud se spor nevyřeší do 14 dnů (nebo v jiné lhůtě, na které se strany písemně dohodnou) od data oznámení, může kterákoli strana sporu zahájit soudní řízení za účelem vyřešení sporu.
15. NÁSILÍ MAJEURE
 1. Nebudeme odpovědní za jakékoli zpoždění nebo nesplnění svých povinností podle této smlouvy, pokud takové zpoždění nebo nesplnění vznikne v důsledku události vyšší moci.
 2. Pokud dojde k události vyšší moci, musíme vynaložit přiměřené úsilí, abychom vás o ní informovali:
  1. přiměřené podrobnosti o události vyšší moci; a
  2. pokud je nám známo, pravděpodobný rozsah, v jakém nebudeme schopni plnit nebo budeme zpožděni v plnění svých závazků podle této smlouvy.
 3. Za předpokladu dodržení ustanovení 15(b) bude náš příslušný závazek během události vyšší moci pozastaven v rozsahu, v jakém je ovlivněn událostí vyšší moci.
 4. Pro účely této smlouvy se "událostí vyšší moci" rozumí:
  1. zásah vyšší moci, úder blesku, úder meteoritu, zemětřesení, bouře, povodeň, sesuv půdy, výbuch nebo požár;
  2. stávky nebo jiné protestní akce mimo naši kontrolu;
  3. válka, terorismus, sabotáž, blokáda, revoluce, vzpoura, povstání, občanské nepokoje, epidemie, pandemie nebo
  4. jakékoliv rozhodnutí státního orgánu v souvislosti s COVID-19 nebo jakákoliv hrozba COVID-19 mimo naši přiměřenou kontrolu, pokud ovlivní naši schopnost plnit naše závazky.
16. OZNÁMENÍ
 1. Oznámení nebo jiné sdělení straně podle těchto podmínek musí být:
  1. písemně a v angličtině a
  2. doručena druhé straně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, nebo pokud není v objednávce uvedena žádná e-mailová adresa, pak na e-mailovou adresu, kterou strany ke dni uzavření této smlouvy nejčastěji používají ke korespondenci týkající se předmětu této smlouvy (E-mailová adresa). Strany mohou aktualizovat svou e-mailovou adresu oznámením druhé straně.
 2. Pokud strana odesílající oznámení neví nebo nemá důvodné podezření, že e-mail nebyl doručen na e-mailovou adresu druhé strany, má se za to, že oznámení bylo učiněno:
  1. 24 hodin po odeslání e-mailu, pokud tato doba nepřipadne na sobotu, neděli nebo státní svátek ve státě nebo na území, jehož zákony se řídí tato smlouva; v takovém případě se má za to, že oznámení bylo učiněno v nejbližší následující pracovní den v tomto státě nebo na tomto území; nebo
  2. když na ně druhá strana odpoví,

podle toho, co nastane dříve.

17. VŠEOBECNÉ
17.1 ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC

Tato smlouva se řídí právem platným ve státě Victoria v Austrálii. Každá ze stran se neodvolatelně podřizuje výlučné jurisdikci soudů státu Victoria v Austrálii a odvolacích soudů, pokud jde o jakékoli řízení vyplývající z této smlouvy nebo s ní související. Každá ze stran se neodvolatelně vzdává námitky proti místní příslušnosti jakéhokoli soudního řízení na základě toho, že řízení bylo zahájeno na nevhodném místě.

17.2 POVOLENÍ

Žádná strana této smlouvy se nesmí odvolávat na slova nebo chování jiné strany jako na vzdání se jakéhokoli práva, pokud toto vzdání se není písemné a podepsané stranou, která vzdání se práva uděluje.

17.3 SEVERANCE

Jakákoli podmínka této smlouvy, která je zcela nebo částečně neplatná nebo nevymahatelná, se odděluje v rozsahu, v jakém je neplatná nebo nevymahatelná. Platnost a vymahatelnost zbývající části této smlouvy není omezena ani jinak dotčena.

17.4 SPOLEČNÁ A NEROZDÍLNÁ ODPOVĚDNOST

Závazek nebo povinnost převzatá dvěma nebo více osobami nebo právo přiznané dvěma nebo více osobám je zavazuje nebo jim přináší prospěch společně a nerozdílně.

17,5 PŘIDĚLENÍ

Strana nemůže postoupit, nově převést nebo jinak převést jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

17.6 CELÁ SMLOUVA

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje jakákoli předchozí jednání, jednání, ujednání, dohody nebo ujednání, výslovná nebo implicitní, týkající se předmětu této smlouvy.

17.7 INTERPRETACE
 1. (jednotné a množné číslo) slova v jednotném čísle zahrnují i množné číslo (a naopak);
 2. (měna) odkaz na $; nebo "dollar" je odkaz na měnu Spojených států;
 3. (gender) slova označující rod zahrnují odpovídající slova jakéhokoli jiného rodu;
 4. (definované pojmy) Pokud je slovu nebo slovnímu spojení dán určitý význam, má odpovídající význam i každá jiná část řeči nebo gramatická forma tohoto slova nebo slovního spojení;
 5. (osoba) odkaz na "osobu" nebo "vás" zahrnuje fyzickou osobu, pozůstalost po fyzické osobě, obchodní společnost, orgán, sdružení, konsorcium nebo společný podnik (ať už se sídlem nebo bez sídla), partnerství, svěřenský fond a jakýkoli jiný subjekt;
 6. (strana) odkaz na stranu zahrnuje její vykonavatele, správce, nástupce a povolené postupníky, včetně osob, které přebírají práva na základě novace, a v případě správce zahrnuje jakéhokoli náhradního nebo dalšího správce;
 7. (tato dohoda) odkaz na stranu, ustanovení, odstavec, harmonogram, exponát, přílohu nebo dodatek je odkazem na stranu, ustanovení, odstavec, harmonogram, exponát, přílohu nebo dodatek k této dohodě nebo k této dohodě a odkaz na tuto dohodu zahrnuje všechny harmonogramy, exponáty, přílohy a dodatky k této dohodě;
 8. (dokument) odkaz na dokument (včetně této smlouvy) se vztahuje na tento dokument ve znění, v jakém byl čas od času změněn, novelizován, ratifikován nebo nahrazen;
 9. (nadpisy) nadpisy a slova psaná tučným písmem jsou pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad;
 10. (obsahuje) slovo "zahrnuje" a podobná slova v jakémkoli tvaru nejsou omezujícími slovy; a
 11. (nepříznivý výklad) žádné ustanovení této dohody nebude vykládáno v neprospěch strany, protože tato strana byla odpovědná za přípravu této dohody nebo tohoto ustanovení.
DEFINICE
TermínDefinice
Důvěrné informaceznamená informace strany nebo informace poskytnuté stranou, které jsou svou povahou důvěrné, jsou touto stranou označeny jako důvěrné nebo o kterých druhá strana ví nebo by měla vědět, že jsou důvěrné, ale nezahrnuje informace, které jsou nebo se stanou bez porušení důvěrnosti veřejně známými.
Dokumentaceznamená všechny příručky, soubory nápovědy a další dokumenty, které vám dodáme v souvislosti se Softwarem, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.
Hostitelské službymá význam uvedený v bodě 4.
Práva duševního vlastnictvíznamená veškerá současná i budoucí práva duševního a průmyslového vlastnictví na celém světě (registrovaná i neregistrovaná), včetně autorských práv, ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, morálních práv, práv na polovodiče a rozvržení obvodů, obchodních, firemních a doménových názvů a jiných vlastnických práv, obchodních tajemství, know-how, technických údajů, důvěrných informací a práva na zachování důvěrnosti informací nebo jakýchkoli práv na registraci těchto práv (včetně obnovení), ať už vznikla před datem této smlouvy nebo po něm.
Materiálse rozumí hmotné a nehmotné informace, dokumenty, zprávy, software (včetně zdrojového a objektového kódu), vynálezy, data a další materiály na jakémkoli nosiči.
Počet uživatelů řešení znamená počet uživatelů, kterým můžete zpřístupnit řešení v souladu s vaším typem předplatného.
Personálse ve vztahu ke straně rozumí její vedoucí pracovníci, zaměstnanci, dodavatelé (včetně subdodavatelů) a zástupci.
Softwaremá význam uvedený v prvním odstavci těchto podmínek.
Obsah softwarumá význam uvedený v bodě 7.1 písm. a).
Řešenímá význam uvedený v bodě 3.1.
Předplatnémá význam uvedený v prvním odstavci těchto podmínek.
Předplatnémá význam uvedený v článku 6 těchto podmínek.
Doba předplatnéhoznamená dobu vašeho předplatného Řešení, jak je sjednáno na Webových stránkách.
Typ předplatnéhoznamená úroveň přístupu k Řešení, kterou jste si vybrali, jak je uvedeno na našich Webových stránkách nebo jak je s námi písemně dohodnuto jinak.
Podpůrné služby má význam uvedený v bodě 3.6.
Uživatelznamená vás a jakéhokoli koncového uživatele softwaru, kterému software zpřístupníte.
Údaje o uživateliznamená jakékoli soubory, data, dokumenty, informace nebo jakékoli jiné materiály, které do softwaru nahrajete vy nebo jakýkoli jiný uživatel nebo které nám vy, váš personál nebo uživatelé jinak poskytnete na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, včetně jakýchkoli práv duševního vlastnictví k těmto materiálům.
Webové stránkyznamená webové stránky na adrese URL uvedené v prvním odstavci těchto podmínek a jakékoli další webové stránky, které provozujeme v souvislosti s řešením.
cs_CZČeština