СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Добре дошли във Verbalate Pty Ltd

Благодарим ви, че посетихте нашите правила и условия (Условия), чието най-актуално копие винаги може да бъде намерено на адрес www.verbalate.ai (Уебсайт).

Ние сме Verbalate Pty Ltd - австралийска компания с ABN 79 667 685 216 (ние", "нашата или 'нас') и предоставяме софтуер като услуга (SaaS), който предоставя система за транскрипция, превод и субтитриране с изкуствен интелект (Софтуер).

Настоящите условия уреждат достъпа Ви до Софтуера и предоставянето от наша страна на други стоки и услуги, както е посочено в настоящите условия (Абонамент).

С плащането на Абонамента си или с приемането на каквато и да е част от Абонамента си, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия, които представляват обвързващо договорно споразумение между Вас, лицето, което придобива Абонамент, или компанията, която представлявате и придобивате Абонамента от името на ("ти или "вашия) и нас.

Моля, имайте предвид, че вашият Абонамент ще продължи да се подновява за неопределено време и ще продължите да плащате Абонаментни такси, освен ако не ни уведомите, че искате да прекратите Абонамента си в съответствие с точка 13. Моля, уверете се, че сте се свързали с нас, ако искате да отмените своя Абонамент.

Можем да променим настоящите Условия по всяко време, като ви уведомим, и продължаването на използването на Решението след такава актуализация ще представлява съгласие от ваша страна да се обвържете с Условията, както са изменени.

В настоящите Условия думите и изразите, написани с главни букви, имат значението, което им се придава, когато са последвани от удебелени скоби или както е посочено в таблицата с определения в края на настоящите Условия.

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да се съгласите да продължите с абонамента си.

1. ПРАВОСПОСОБНОСТ
 1. С приемането на тези условия Вие заявявате и гарантирате, че:
  1. имате правоспособност и правомощия да сключите обвързващ договор с нас; и
  2. имате право да използвате плащането, което сте предоставили при закупуването на Абонамент.
 2. Софтуерът не е предназначен за използване без надзор от лица под 18-годишна възраст или от лица, които преди това са били отстранени или на които е било забранено да използват Софтуера. Използвайки Софтуера, вие декларирате и гарантирате, че сте:
  1. на възраст над 18 години и имате достъп до Софтуера за лична и търговска употреба; или
  2. да осъществявате достъп до Софтуера от името на лице под 18-годишна възраст и да дадете съгласието си това лице да използва Софтуера.
 3. Моля, не осъществявайте достъп до Софтуера, ако сте на възраст под 18 години и нямате съгласието на родител или настойник, ако сте на възраст под 16 години или ако преди това сте били отстранени или ви е било забранено да използвате Софтуера.
 4. Ако се регистрирате не като физическо лице, а от името на вашата компания, работодател, организация, правителство или друго юридическо лице (Представлявано образувание), тогава "Вие" или "Вашето" означава Представляваното лице и Вие обвързвате Представляваното лице с това споразумение. Ако приемате това споразумение и използвате нашето Решение от името на Представляваното лице, вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощени да го направите.
2. ТЕРМ
 1. Вашият Абонамент и настоящите Условия започват на датата, на която се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия (както е посочено в началото на настоящите Условия) и продължават за Периода на абонамент и всички приложими Периоди на подновяване, освен ако не бъдат прекратени по-рано в съответствие с клауза 13.
 2. При спазване на клауза 2(в), след изтичане на Периода на абонамент, това споразумение ще се поднови автоматично и безсрочно на текуща основа за период, равен на Периода на абонамент (Период на подновяване).
 3. Това споразумение няма да се поднови автоматично при изтичане на периода на абонамент или подновяване (Дата на подновяване), ако някоя от страните предостави писмено уведомление за анулиране най-малко [въведете период на предизвестие] преди датата на подновяване.
 4. Най-малко [въведете период] преди изтичането на Датата на подновяване ще ви предоставим предварително писмено уведомление за подновяването на споразумението и за всички приложими промени в абонаментните такси или настоящите Условия (Известие за подновяване).
3. РЕШЕНИЕТО
3.1 ВАШИЯТ АБОНАМЕНТ И РЕШЕНИЕТО
 1. Ние ще ви предоставим, доколкото е описано във вашия Тип абонамент, Софтуера и Документацията (Решение).
 2. (Обхват на абонамента) Вашият Абонамент включва предимствата и ограниченията на Вашия Тип абонамент, както е посочено на нашия Уебсайт или както Ви е съобщено по друг начин, когато се абонирате за Вашия Абонамент (и както се изменя периодично с известие до Вас).
 3. Към датата на настоящите Условия предлагаме следните типове абонамент:
  1. (Безплатен абонамент): достъп до Решението за максимална продължителност от една минута на месец.
  2. (Основен абонамент): достъп до Решението за максимална продължителност от 10 минути на месец.
  3. (Бизнес абонамент): достъп до Решението за максимална продължителност от 100 минути на месец.
  4. (Абонамент Pro): достъп до Решението за максимална продължителност от 1000 минути на месец.
 4. От време на време по наша преценка можем да инсталираме подобрения на Решението, като под подобрения се разбират всякакви модернизирани, подобрени, модифицирани или нови версии на Решението (включително всякакви персонализации, направени по ваше искане).
 5. Освен ако не е уговорено друго, ние можем по свое усмотрение:
  1. не предоставяме никаква част от Решението, докато не платите всички такси или депозити, дължими по отношение на Решението; и
  2. да задържите доставката на част или на цялото Решение, докато не платите фактурата за Решението.
3.2 ПОМОЩНИ УСЛУГИ

Ние ще предоставяме обща поддръжка, когато това е разумно необходимо за разрешаване на технически проблеми със Софтуера (Услуги за поддръжка), се прилагат следните условия, освен ако не е изрично договорено друго в писмена форма:

 1. ще предприемем разумни стъпки, за да предоставим Услуги за поддръжка, когато е необходимо. Вие трябва първо да се постараете да разрешите всички проблеми със Софтуера вътрешно и ние няма да оказваме съдействие при проблеми, които са извън нашия разумен контрол;
 2. на заявките за Услуги по поддръжка ще се отговаря по най-добрия начин и не гарантираме, че Услугите по поддръжка ще бъдат достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата или че на всяка заявка за Услуги по поддръжка ще бъде отговорено в определен срок;
 3. Вие сте отговорни за цялата вътрешна администрация и управление на достъпа, включително за съхраняването на резервни пароли и за подпомагането на Вашите Потребители да получат достъп и да използват Софтуера; и
 4. няма да имате право на претенции за забавяне на достъпа ви до Софтуера поради неизпълнение или забавяне на Услугите по поддръжка.
3.3 СМЕТКИ
 1. (Сметки) За да използвате Решението, може да се наложи да се регистрирате, да се регистрирате и да получите акаунт чрез Уебсайта (акаунт Сметка).
 2. (Предоставяне на информация) Като част от процеса на регистрация на акаунта и като част от по-нататъшното използване на Уебсайта може да се наложи да предоставите лична информация и подробности, като например имейл адрес, име и фамилия, предпочитано потребителско име, сигурна парола, адрес за фактуриране, пощенски и физически адрес, номер на мобилен телефон, снимки и видеоклипове, аудиофайлове, информация за профила, данни за плащане, оценки и отзиви, потвърдени идентификации, потвърдени сертификати и удостоверения, както и друга информация, определена от нас от време на време.
 3. (Гаранция) Гарантирате, че всяка информация, която ни предоставяте в процеса на регистрация на акаунта, е точна, честна, коректна и актуална.
 4. (Приемане) След като завършите процеса на регистрация на Акаунт, ние можем по наше усмотрение да решим да Ви приемем като регистриран потребител на Уебсайта и да Ви предоставим Акаунт.
 5. (Анулиране) Можем по наше усмотрение да спрем или да анулираме Вашия акаунт по каквато и да е причина, включително при неспазване на настоящите Условия от Ваша страна.
3.4 ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА НА ПРЕВОДА
 1. Софтуерът използва усъвършенствани алгоритми и техники за машинно обучение, за да предоставя преводи. Въпреки че се стремим да осигурим най-високо ниво на точност, е възможно да възникнат грешки поради присъщите на изкуствения интелект ограничения. Поради това не гарантираме точността, пълнотата или надеждността на предоставените преводи. Потребителите потвърждават и се съгласяват, че всяко разчитане на преведеното съдържание е на техен собствен риск.
 2. Потребителите се насърчават да преглеждат и проверяват точността на преведеното съдържание самостоятелно. Ние не носим отговорност за грешки, пропуски или щети, произтичащи от използването на Решението или разчитането на преведено съдържание, включително, но не само, за финансови загуби, загуба на бизнес възможности или увреждане на репутацията.
 3. Използвайки нашето Решение, вие приемате, че е възможно да възникнат грешки, и поемате риска, свързан с евентуални неточности. Вие се съгласявате да ни предпазите от вреди и да ни обезщетите за всякакви искове, задължения, загуби или разходи, произтичащи от или свързани с използването на нашия Софтуер или разчитането на преведено съдържание.
3.5 ОБЩ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че:

 1. всяка информация, предоставена ви като част от или във връзка с Решението или Услугите, е обща по своя характер, може да не е подходяща за вашите обстоятелства и не представлява финансов, правен или друг вид професионален съвет; и
 2. ваша отговорност е да спазвате приложимите Закони, свързани с вашия бизнес, включително Законите за трудовите отношения и Законите за защита на личните данни.
3.6 СОФТУЕР
 1. Докато се поддържа абонаментът ви, ние ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем лиценз за използване на Софтуера и Документацията за броя на потребителите на решението. Ако Вашият Тип абонамент на Уебсайта не посочва Брой потребители на Решението, Вашият лиценз за използване на Решението съгласно тази клауза ще бъде ограничен до един Потребител (т.е. Броят на потребителите на Решението ще бъде един).
 2. Възможно е от време на време, по наше усмотрение, да пускаме подобрения на Софтуера, което означава надградени, подобрени, модифицирани или нови версии на Софтуера (Усъвършенствания). Подобренията на Софтуера няма да ограничават или да засягат по друг начин настоящите Условия. Подобренията могат да причинят прекъсване или забавяне от време на време и за такова прекъсване няма да бъдат предоставяни кредити.
 3. Можем да променяме всякакви функции на Решението по всяко време, като ви уведомим за това.
3.7 WATERMARK

Решението включва цифров воден знак, който се вгражда автоматично във всеки изход, генериран от решението. Този воден знак съдържа информация, идентифицираща датата, часа и автора на продукцията, както и бележка, указваща, че продукцията е генерирана с помощта на технология за изкуствен интелект. Вие се съгласявате да не премахвате, скривате или променяте този цифров воден знак по какъвто и да е начин.

4. ХОСТИНГ НА ДАННИ

Ние ще съхраняваме потребителските данни, които качвате в Софтуера, като използваме избрана от нас хостинг услуга на трета страна (Услуги за хостинг), при следните условия:

 1. (местоположение на хостинга) Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да използваме сървъри за съхранение, за да хостваме Софтуера чрез услуги, базирани на облак, и евентуално на други места извън Австралия.
 2. (качество на услугите) Въпреки че ще положим максимални усилия, за да изберем подходящ доставчик на хостинг услуги, ние не гарантираме, че Услугите за хостинг ще бъдат без грешки или дефекти или че Потребителските данни ще бъдат достъпни или налични по всяко време.
 3. (сигурност) Ще положим максимални усилия, за да гарантираме, че Данните на потребителя се съхраняват по сигурен начин. Въпреки това не поемаме отговорност за неразрешено използване, унищожаване, загуба, повреда или промяна на Данните на потребителя, включително поради хакерски атаки, злонамерен софтуер, софтуер за откуп, вируси, злонамерен компютърен код или други форми на намеса.
 4. (резервни копия и възстановяване при бедствия) В случай че Потребителските данни бъдат загубени поради системна повреда (напр. срив на база данни или уеб сървър), не можем да гарантираме, че ще бъде налично резервно копие, или ако е налично, че такова резервно копие ще бъде без грешки или дефекти.
5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
5.1 ИНФОРМАЦИОННО СВЪРЗВАНЕ

Вие се съгласявате да:

 1. да ни предоставите цялата документация, информация и съдействие, които разумно се изискват от нас за изпълнение на Услугите; и
 2. да ни предоставите достъп до всички акаунти на трети страни или други акаунти, използвани от вас (включително данни за вход и пароли), както е разумно необходимо за изпълнение на Услугите.
5.2 МАТЕРИАЛИ НА КЛИЕНТА
 1. Гарантирате, че цялата информация, документация и други материали, които ни предоставяте с цел получаване на Решението, са пълни, точни и актуални.
 2. Освобождавате ни от всякаква отговорност във връзка с всякакви загуби или щети, произтичащи от или във връзка с Решението, доколкото тези загуби или щети са причинени или са допринесли за тях поради непълнота, неточност или неактуалност на информацията, документацията или други материали, предоставени от вас.
5.3 ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 1. Вие сте длъжни и трябва да гарантирате, че всички Потребители спазват тези Условия по всяко време. Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма да носим никаква отговорност по отношение на каквито и да било щети, загуби или разходи, които възникват във връзка с нарушаването на настоящите Условия от Ваша страна, от страна на Вашия персонал или от страна на който и да било Потребител, и Вие ни обезщетявате по отношение на всякакви такива щети, загуби или разходи.
 2. Вие се съгласявате да не използвате Решението за каквито и да било незаконни или забранени цели, включително, но не само:
  1. създаването на дълбоко фалшиви видеоклипове или аудиозаписи, които могат да бъдат използвани за клевета, тормоз или нанасяне на вреда на физически или юридически лица; или
  2. създаване на манипулирани преводи или друго съдържание, което може да се използва за клевета, тормоз или нанасяне на вреда по друг начин на физически или юридически лица; или
  3. да създавате преводи, които са неточни, подвеждащи или могат да доведат до вреди на физически или юридически лица.
 3. Не трябва и не трябва да насърчавате или да разрешавате на Потребител, Персонал или трета страна, без нашето предварително писмено одобрение:
  1. да качвате поверителна информация или търговски тайни, използвайки Софтуера;
  2. да качвате неподходящи, обидни, незаконни, незаконни, порнографски, сексистки, хомофобски или расистки материали, използвайки Софтуера;
  3. да използвате Софтуера за цели, различни от тези, за които е предназначен, включително не трябва да използвате Решението по начин, който е незаконен или измамен или улеснява незаконна или измамна дейност (включително искане или приемане на работа, която включва незаконни дейности или цели;
  4. да качвате материали, които са собственост на трета страна или са обект на авторско право;
  5. да правите копия на Документацията или Софтуера;
  6. да адаптирате, променяте или подправяте по какъвто и да е начин Софтуера;
  7. да премахвате или променяте всякакви бележки за авторски права, търговски марки или други бележки върху или като част от Софтуера или Документацията;
  8. да действате по начин, който може да навреди на нашата репутация или на репутацията на свързани или заинтересовани страни, или да правите нещо, което противоречи на интересите на нас или на Софтуера;
  9. да използвате Софтуера по начин, който нарушава правата на интелектуална собственост на трета страна;
  10. да създавате производни произведения от или да превеждате Софтуера или Документацията;
  11. да публикувате или да съобщавате по друг начин Софтуера или Документацията на обществеността, включително като ги предоставяте онлайн или ги споделяте с трети страни;
  12. да интегрирате Софтуера с данни или Софтуер на трети страни или да правите допълнения или промени в Софтуера (включително чрез включване на API в Софтуера), освен ако не го интегрирате в съответствие с Документацията или инструкциите, предоставени от нас в писмена форма;
  13. да сплашвате, тормозите, да се представяте за лице, да преследвате, заплашвате, тормозите или застрашавате друг Потребител или да разпространявате нежелано търговско съдържание, нежелана поща, спам, масово съдържание или тормоз във връзка със Софтуера;
  14. да продавате, заемате, прехвърляте, сублицензирате, давате под наем или по друг начин да се разпореждате със Софтуера или Документацията на трета страна, с изключение на предоставянето на достъп на Потребител, както е разрешено съгласно настоящите Условия;
  15. да декомпилирате или разработвате обратно Софтуера или която и да е част от него, или по друг начин да се опитвате да извлечете изходния му код;
  16. да споделяте своя Акаунт или информация за него, включително данни за влизане или пароли, с друго лице и че използването на Вашия Акаунт от лице, което не е титуляр на акаунта, е строго забранено. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на вашия Акаунт, парола или имейл или за всяко друго нарушение или потенциално нарушение на сигурността на Решението;
  17. да използвате Решението за цели, различни от тези, за които е предназначено, включително не трябва да използвате Решението по начин, който е незаконен или измамен или улеснява незаконна или измамна дейност (включително искане или приемане на работа, която включва незаконни дейности или цели);
  18. да използвате Решението по автоматичен начин и не трябва да копирате, възпроизвеждате, превеждате, адаптирате, променяте или модифицирате Решението без нашето изрично писмено съгласие;
  19. да се опитате да заобиколите какъвто и да е технологичен защитен механизъм или друга функция за сигурност на Софтуера; или
  20. да разрешава използването на Решението в допълнение към броя на потребителите на Решението.
 4. Ако разберете за злоупотреба с Вашия Абонамент от страна на някое лице, за грешки в материалите на Вашия Абонамент или за затруднения при достъпа до или използването на Вашия Абонамент, моля, свържете се с нас незабавно, като използвате данните за контакт или формуляра, предоставен на нашия Уебсайт.
 5. Вие се съгласявате и трябва да гарантирате, че всички Потребители са съгласни:
  1. да спазвате всяко от задълженията си по настоящите Условия;
  2. да регистрирате акаунт, за да използвате Решението;
  3. че информацията, предоставена ви чрез Софтуера от нас или от друг потребител, е обща по своя характер и ние не поемаме отговорност за нищо, причинено от действия, които предприемате, разчитайки на тази информация; и
  4. че можем да анулираме Вашия Профил или Профила на даден Потребител по всяко време, ако считаме, по наше абсолютно усмотрение, че Вие или те нарушавате или има вероятност да нарушите тази точка 5.
6. ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ
6.1 БЕЗПЛАТНА ПРОВЕРКА
 1. Възможно е от време на време да предлагаме безплатен пробен период на Решението (Безплатен пробен период)
 2. Когато ви предоставим безплатен пробен период, по време на безплатния пробен период няма да се дължат никакви плащания, а първото ви плащане ще бъде дължимо веднага след изтичането на безплатния пробен период.
6.2 АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ
 1. Трябва да ни заплащате абонаментни такси в размера, посочен на Уебсайта за Вашия тип абонамент, или както е договорено в писмена форма (Абонаментни такси).
 2. Всички абонаментни такси трябва да бъдат платени предварително и не подлежат на връщане при промяна на решението.
6.3 МЕСЕЧНО ФАКТУРИРАНЕ

При месечно фактуриране таксите за абонамент се дължат на първия ден от Периода на абонамент (или веднага след изтичането на приложимия безплатен пробен период), пропорционално на броя на оставащите дни в първоначалния Период на абонамент, и в началото на всеки следващ Период на подновяване.

6.4 ГОДИШНО ФАКТУРИРАНЕ

При годишно фактуриране Таксите за абонамент се дължат на първия ден от годишния Период на абонамент (или веднага след изтичането на приложимия Безплатен пробен период), като общата сума на Таксите за абонамент за годината се удържа предварително, и в началото на всеки следващ Период на подновяване. При годишно фактуриране дължимите абонаментни такси се намаляват спрямо месечната ставка, като естеството на отстъпката се посочва на Уебсайта или се договаря по друг начин в писмена форма.

6.5 АВТОМАТИЧНО ПОВТАРЯЩО СЕ ФАКТУРИРАНЕ
 1. Както е посочено в клауза 2, вашият Абонамент ще продължи да се подновява автоматично за неопределено време, освен ако не ни уведомите, че желаете да го прекратите. Докато Абонаментът Ви се поддържа, Вашите Абонаментни такси ще продължат да се удържат в началото на всеки Период на подновяване от начина на плащане, който сте посочили при регистрацията на Акаунт.
 2. Няма да бъдем задължени да платим каквато и да е сума за възстановяване, ако не успеете да прекратите Абонамента си в съответствие с настоящите Условия.
 3. Като се регистрирате за периодичен Абонамент, вие потвърждавате и се съгласявате, че вашият Абонамент има функция за първоначално и периодично плащане и приемате отговорността за всички периодични такси, преди да отмените Абонамента си.
 4. Можем да изпращаме периодични такси за абонаментните такси без допълнително разрешение от ваша страна, докато не изпратите предварително писмено уведомление, че сте прекратили това разрешение или желаете да промените начина си на плащане (и получаването му бъде потвърдено от нас). Такова известие няма да засегне таксите, подадени преди да можем да предприемем разумни действия по това известие. За да прекратите разрешението си или да промените начина си на плащане, моля, свържете се с нас чрез нашия Уебсайт.
6.6 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАЩАНЕ И ВАЛУТИ
 1. Приемаме плащания в щатски долари, евро, Dogecoin, Bitcoin и други криптовалути, както е посочено на Уебсайта или както е договорено в писмена форма.
 2. Трябва да заплатите всички абонаментни такси във валутата, договорена от нас в писмен вид. Ако валутата на плащането се различава от валутата на банковата ви сметка, може да ви бъдат начислени такси за обмен на валута от вашата банка. Ние не носим отговорност за допълнителни такси, начислени от вашата банка.
 3. Всяко плащане в криптовалута трябва да бъде извършено в съответствие с инструкциите за плащане, предоставени от нас на Уебсайта или съобщени Ви по друг начин в писмена форма.
 4. Обменният курс и всички допълнителни такси, свързани с всяко плащане в криптовалута, се определят от съответната борса за криптовалути в момента на плащането. Ние не носим отговорност за промени в обменния курс или за допълнителни такси, начислявани от борсата за криптовалути.
 5. Запазваме си правото да променяме приетите валути и начини на плащане по всяко време, без да ви уведомяваме.
6.7 ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ

Ние си запазваме правото да спрем цялото или част от Решението за неопределено време, ако не платите таксите в съответствие с тази точка 6.

6.8 GST

Освен ако не е посочено друго, таксите не включват GST. Във връзка с дължимия данък върху добавената стойност (GST) за облагаема доставка от нас, вие трябва да платите GST, при условие че ви предоставим данъчна фактура.

6.9 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА КАРТИ

Запазваме си правото да начисляваме допълнителни такси за кредитни карти, ако плащанията се извършват с кредитна, дебитна или таксуваща карта (включително Visa, MasterCard или American Express).

6.10 ПАРТНЬОР ЗА ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ
 1. Може да използваме партньор за онлайн плащания от трета страна (Партньор за онлайн плащания) за събиране на абонаментни такси.
 2. Обработката на плащанията от Партньора за онлайн плащания, в допълнение към настоящото споразумение, ще бъде подчинена на условията и политиките за поверителност на Партньора за онлайн плащания.
 3. Вие се съгласявате да освободите нас и нашия Персонал от всякаква отговорност за загуби, щети или наранявания, които могат да бъдат понесени от някое лице, произтичащи от действие или бездействие на Партньора за онлайн плащания, включително всякакви проблеми със сигурността или работата на платформата на Партньора за онлайн плащания или всякакви грешки или заблуди при обработката на Вашето плащане.
 4. Запазваме си правото да коригираме или да възложим на нашия партньор за онлайн плащания да коригира всякакви грешки или неточности при събирането на Вашето плащане.
6.11 ГАРАНЦИИ

Предоставяйки или публикувайки каквато и да е информация, Материал или друго съдържание във връзка със Софтуера (Публикуван материал), Вие декларирате и гарантирате, че всички Потребители правят еквивалентни декларации и гаранции:

 1. сте упълномощени да предоставяте публикуваните материали (включително като сте упълномощени да предоставяте услугите, които представяте, че предоставяте);
 2. публикуваните материали са точни и верни към момента на предоставянето им;
 3. всеки публикуван материал, който е под формата на рецензия или обратна връзка, е честен, точен и представя справедлива представа за съответното лице и/или вашия опит;
 4. публикуваните материали не съдържат вредни, дискриминационни, клеветнически или злонамерено неверни намеци и не съдържат обидни или явни материали;
 5. публикуваните материали не съдържат материали, които могат да навредят на нашата репутация или на репутацията на свързани или заинтересовани страни;
 6. публикуваните материали не представляват "препратка" към друг продукт или услуга и не представляват нелоялна конкуренция;
 7. публикуваните материали не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително авторски права, търговски марки, фирмени наименования, патенти, поверителна информация или други подобни права на собственост, независимо дали са регистрирани или не, навсякъде по света;
 8. публикуваните материали не съдържат вируси или друг вреден код, нито по друг начин застрашават сигурността или целостта на Решението или на която и да е мрежа или система; и
 9. публикуваните материали не нарушават или не нарушават приложимите закони.
6.12 ЛИЦЕНЗИЯ
 1. Вие ни предоставяте и трябва да гарантирате, че всички Потребители ни предоставят безсрочен, неотменим, прехвърляем, световен и безвъзмезден лиценз (включително правото на сублицензиране) за използване, копиране, промяна, възпроизвеждане и адаптиране на всички права на интелектуална собственост във всеки публикуван материал, за да можем да използваме, експлоатираме или да се възползваме по друг начин от този материал.
 2. Ако бъде установено, че запазвате морални права (включително права на приписване или почтеност) върху някой от Публикуваните материали, вие ни освобождавате завинаги от всички претенции, които бихте могли да предявите към нас по силата на такива морални права, и трябва да гарантирате, че всички Потребители предоставят равностойно освобождаване.
 3. Вие ни обезщетявате за всички щети, загуби, разходи и разноски, направени от нас във връзка с претенции на трети страни, че публикуваните материали нарушават права на интелектуална собственост на трети страни.
6.13 ОТСТРАНЯВАНЕ
 1. Софтуерът действа като пасивен канал за онлайн разпространение на публикуваните материали и няма задължение да проверява публикуваните материали. Въпреки това, ние можем, по наше абсолютно усмотрение, да прегледаме и премахнем всеки Публикуван материал от Решението по всяко време, без да даваме обяснение или обосновка за премахването на Публикувания материал, включително ако установим, че Публикуваният материал нарушава правата на интелектуална собственост на трета страна или има разумна вероятност да наруши.
 2. Вие се съгласявате, че носите отговорност за съхраняването и поддържането на записите на публикуваните материали.
7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ДАННИ
7.1 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СОФТУЕРНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
 1. (Нашата собственост) Ние запазваме собствеността върху всички материали, предоставени ви по време на вашия абонамент във връзка със Софтуера (включително текст, графики, лога, дизайн, икони, изображения, звукови и видеозаписи, цени, изтегляния и софтуер) (Съдържание на софтуера) и си запазваме всички права върху всички права на интелектуална собственост, притежавани или лицензирани от нас в Софтуерното съдържание, които не са изрично предоставени на вас.
 2. (Лиценз за вас) Получавате лиценз за съдържанието на Софтуера за броя на употребите на решението и можете да направите временно електронно копие на всички или част от всички предоставени ви материали с единствената цел да ги разглеждате и използвате за целите на Софтуера. Не трябва да възпроизвеждате по друг начин, да предавате, адаптирате, разпространявате, продавате, променяте или публикувате тези материали или каквото и да е Софтуерно съдържание без предварително писмено съгласие от нас или както е разрешено по друг начин от закона.
7.2 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Нашите права и задължения

 1. Предоставяте на нас (и на нашия персонал) неизключителен, безвъзмезден, непрехвърляем, световен и неотменим лиценз за използване на Данни за потребителя до степента, която е разумно необходима за предоставяне на Решението, както и за нашите вътрешни бизнес цели, включително за подобряване на Решението и на други наши продукти и услуги, и включително за прилагане на машинно обучение и други аналитични процеси към Данните за потребителя, за получаване на търговски прозрения и други свързани с тях познания, както и за подобряване на Решението, нашия бизнес и други наши продукти и услуги.
 2. Запазваме си правото да премахваме всякакви Потребителски данни по всяко време и по всякаква причина, включително когато считаме, че Потребителските данни са неподходящи, обидни, незаконни, незаконни, порнографски, сексистки, хомофобски или расистки.

Вашите задължения и предоставяне на лиценз на нас

 1. Вие отговаряте за това, че:
  1. споделяте потребителски данни само с предвидените получатели; и
  2. всички потребителски данни са подходящи и не противоречат на настоящите Условия.
 2. Вие:
  1. да гарантираме, че използването на данните на потребителя от наша страна няма да наруши права на интелектуална собственост на трети страни; и
  2. да ни обезщети от и срещу всички загуби, искове, разходи, щети и задължения (включително всякакви данъци, такси или разходи), които произтичат от такова нарушение.
7.3 ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ
 1. Като използвате Решението или качвате или създавате каквото и да е съдържание, вие потвърждавате, съгласявате се и гарантирате, че не нарушавате никакви права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторски права, търговски марки и патенти.
 2. Вие се съгласявате да използвате и качвате съдържание изцяло на свой риск и признавате, че ние не участваме в проверката на законността на качваните файлове и не гарантираме, че правата върху интелектуалната собственост не са нарушени.
 3. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност за нарушаване на права на интелектуална собственост в резултат на използването на Решението или на каченото или създаденото от Вас съдържание.
 4. Всички допълнителни Потребители или Персонал, които не са страна по настоящите Условия, потвърждават, съгласяват се и гарантират, че не нарушават никакви права на интелектуална собственост, като използват Решението или качват или създават каквото и да било съдържание, и че ако го правят, носят пълна отговорност за всички правни последици, произтичащи от такова нарушение.
 5. Вашият допълнителен Потребител или Персонал потвърждава, че използва Решението изцяло на свой риск и че ние не носим отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост, произтичащи от използването на Решението или от каченото или създадено от тях съдържание.
7.4 УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ, НАРУШАВАЩО ПРАВА
 1. Ако научите за материал или съдържание, публикувани на нашия Уебсайт и/или създадени с помощта на Решението, които нарушават правата на интелектуална собственост на което и да е лице, или има разумна вероятност да нарушават, моля, свържете се с нас незабавно на адрес: copyright@verbalate.ai.
 2. Ако подадете жалба на нашия Уебсайт съгласно точка 7.4(а):
  1. гарантирате, че съдържанието на жалбата е точно, вярно и включва нарушение на авторското право;
  2. вие признавате и се съгласявате, че неоснователните заплахи за съдебни процедури във връзка с нарушаване на авторски права могат да бъдат забранени съгласно приложимото законодателство (например австралийския Закон за авторското право от 1968 г.или еквивалентни закони, независимо къде се намирате); и
  3. се съгласявате да ни обезщетите за всякакви загуби или щети, които могат да възникнат във връзка с вашата жалба, включително във връзка с претенции на трети страни, че жалбата съдържа неоснователна заплаха.
 3. За избягване на съмнение, като качвате съдържание на нашия Уебсайт или използвате по друг начин Решението, Вие потвърждавате, че:
  1. Вие сте създателят и собственикът на съдържанието или имате необходимите лицензи, права, съгласия, разрешения и разрешителни да използвате и да ни упълномощите да използваме каченото от Вас съдържание по всеки начин, предвиден в нашето Решение, включително за целите на предоставянето на услуги за гласов превод;
  2. имате писменото съгласие, разрешението и/или разрешението на всяко лице, което може да бъде идентифицирано във вашето качено съдържание, да използвате името или образа на всяко лице, което може да бъде идентифицирано, за да позволите включването и използването на вашето качено съдържание по всеки начин, предвиден от нашето решение, включително за целите на предоставянето на услуги за гласов превод; и
  3. вие носите цялата отговорност за всяко съдържание, генерирано с помощта на качено съдържание, което не притежавате или за което нямате разрешение да използвате.
8. СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
8.1 УСЛОВИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ
 1. Вие потвърждавате и се съгласявате, че условията на доставчиците на стоки или услуги от трети страни (Условия на трети страни) може да се прилага за използването на Решението от вас от време на време.
 2. Вие се съгласявате с всички условия на трети страни, приложими към стоки и услуги на трети страни, които се използват при предоставянето на Решението на вас, и ние няма да носим отговорност за загуби или щети, понесени от вас във връзка с такива условия на трети страни.
 3. Ние ще предприемем разумни стъпки, за да ви уведомим за условията на трети страни, които се прилагат към Решението, като вие трябва незабавно да ни уведомите, ако не сте съгласни с тези условия на трети страни.
 4. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ако не сте съгласни с условията на трети страни, това може да повлияе на способността ни да ви предоставим Решението и ние няма да носим отговорност за каквито и да било проблеми при предоставянето на Решението, когато не сте съгласни с условията на трети страни.
9. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
 1. С изключение на случаите, предвидени в настоящите Условия, дадена страна не трябва да използва и не трябва да позволява на своя персонал да използва или разкрива на което и да е лице поверителна информация, разкрита й от другата страна, без предварителното писмено съгласие на разкриващата страна.
 2. Всяка страна трябва незабавно да уведоми другата страна, ако научи за потенциална, действителна или предполагаема загуба, присвояване или неоторизиран достъп до, разкриване или използване на поверителна информация или друго компрометиране на сигурността, поверителността или целостта на поверителната информация.
 3. Уведомяващата страна ще разследва всяко потенциално, действително или предполагаемо нарушение на поверителността и ще съдейства на другата страна във връзка с всяко свързано разследване.
10. PRIVACY
 1. Събираме лична информация за вас в процеса на предоставяне на Решението, за да се свържем с вас и да комуникираме с вас, за да отговорим на вашите запитвания и за други цели, посочени в нашата Политика за поверителност, която можете да намерите на адрес https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Нашата Политика за поверителност съдържа повече информация за това как използваме, разкриваме и съхраняваме вашата лична информация и как можете да получите достъп до нея и да я коригирате.
 3. Със съгласието си с настоящите Условия се съгласявате да обработваме лична информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.
11. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ
11.1 ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
 1. (Гаранции) Ние гарантираме, че:
  1. по време на Периода на абонамент Софтуерът ще работи в съответствие с Документацията;
  2. по време на Периода на абонамент Решението ще бъде предоставено, както е описано в настоящите Условия и при спазване на тях; и
  3. доколкото ни е известно, използването на Софтуера в съответствие с настоящите Условия няма да наруши правата на интелектуална собственост на трети страни.
 2. (Грешки) Ние ще коригираме всички грешки, бъгове или дефекти в Софтуера, които са възникнали по време на вашия Абонамент и за които сте ни уведомили, освен ако грешките, бъговете или дефектите:
  1. резултат от взаимодействието на Софтуера с друго решение или компютърен хардуер, софтуер или услуги, които не са одобрени писмено от нас;
  2. в резултат на неправилна употреба на Софтуера; или
  3. резултат от използването на Софтуера от вас, освен в съответствие с настоящите Условия или Документацията.
 3. (Ограничения на услугата) Решението ви се предоставя строго на принципа "както е". Без да се ограничавате, вие признавате и се съгласявате, че не можем да гарантираме, че:
  1. Решението ще бъде без грешки или дефекти;
  2. решението ще бъде достъпно по всяко време;
  3. съобщенията, изпратени чрез Решението, ще бъдат доставени своевременно или изобщо ще бъдат доставени;
  4. информацията, която получавате или предоставяте чрез Решението, ще бъде сигурна или поверителна; или
  5. всяка информация, предоставена чрез Решението, е точна или вярна.
 4. (Изключване) В максималната степен, позволена от приложимото право, всички изрични или подразбиращи се декларации и гаранции (независимо дали се отнасят до годност за целта или изпълнението, или друго), които не са изрично посочени в настоящите условия, се изключват.
 5. (Потребителско право) Нищо в настоящите условия няма за цел да ограничи действието на австралийския закон за защита на потребителите, съдържащ се в Закон за конкуренцията и потребителите от 2010 г. (Cth) (ACL). Съгласно ЗЗП може да имате право на определени средства за защита (като възстановяване на средства, замяна или поправка), ако има неизправност с предоставяните от нас стоки или услуги.
11.2 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 1. (Ограничаване на отговорността) В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, нашата максимална обща отговорност към вас по отношение на загуба или щета, претърпяна от вас съгласно или във връзка с настоящите Условия или Решението, е ограничена до общата сума на таксите, платени ни от вас през шестте месеца, предхождащи първото събитие, което поражда съответната отговорност.
 2. (Обезщетение) Вие се съгласявате по всяко време да обезщетявате и предпазвате Leads Hook и нейните служители, работници и агенти ("обезщетените лица") от и срещу всяка загуба (включително разумни съдебни разноски) или отговорност, понесена или претърпяна от някое от обезщетените лица, когато тази загуба или отговорност е причинена или е допринесла за нея от вас или от вашите служители, работници или агенти:
  1. нарушение на някое от настоящите условия; или
  2. небрежно, измамно или престъпно действие или бездействие.
 3. (Последваща загуба) Няма да носим отговорност за никакви случайни, специални или последващи загуби или щети, или щети от загуба на данни, бизнес или бизнес възможности, добра репутация, очаквани спестявания, печалби или приходи, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия или каквито и да било стоки или услуги, предоставени от нас, освен доколкото тази отговорност не може да бъде изключена съгласно Закон за конкуренцията и потребителите от 2010 г. (Cth) или друг приложим закон.
12. ПОВИШАВАНЕ И ПОНИЖАВАНЕ НА РЕЙТИНГИ
 1. Можете да ни уведомите, че желаете да надградите или да намалите своя Тип абонамент. Ако го направите, ние ще:
  1. да предприемете разумни стъпки, за да ви предоставите своевременно достъп до новия тип абонамент; и
  2. при предоставяне на такъв достъп, да приложите новите, съответни Абонаментни такси към Периода на подновяване, следващ непосредствено периода, в който е предоставен достъпът ви до новия Тип абонамент, и ще бъдете таксувани по новата Абонаментна такса за всеки следващ Период на подновяване.
 2. За избягване на съмнения, ако решите да понижите нивото на своя Абонамент, достъпът до новия Тип абонамент и новите Такси за абонамент ще започнат да се прилагат в началото на следващия Период на подновяване, освен ако не ви уведомим за друго. Обикновено не прилагаме пропорционално намаляване на цените между Периодите на подновяване, но си запазваме правото да го правим от време на време.
 3. Ако решите да понижите нивото на своя Абонамент, вие потвърждавате и се съгласявате, че не носим отговорност и ни освобождавате от всякакви претенции във връзка със загубата на съдържание, функции или капацитет, включително потребителски данни.
13. АНУЛИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
13.1 АНУЛИРАНЕ ОТ НАША СТРАНА
 1. Можем да прекратим настоящите Условия или всеки Абонамент изцяло или частично незабавно с писмено уведомление до вас, по всяко време и по всякаква причина, включително ако:
  1. Вие, член на Вашия персонал или Потребител сте нарушили някое от условията на тези Условия; или
  2. сте обект на каквато и да е форма на неплатежоспособност или несъстоятелност.
 2. Ако прекратим настоящите Условия по силата на тази точка 13, при обстоятелства, при които не сте нарушили някоя от тези Условия, ще ви възстановим пропорционална сума от остатъка от абонаментната такса за текущия абонаментен период или за периода на подновяване, през който няма да имате достъп до вашия абонамент.
13.2 АНУЛИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА ВИ
 1. Можете да прекратите Абонамента си за удобство, като следвате указанията в Платформата. Прекратяването на Вашия Абонамент ще влезе в сила в края на текущия към момента Период на абонамент или Период на подновяване (Период на анулиране).
 2. Всички Абонаментни такси, които иначе биха били дължими през Периода на анулиране, остават дължими и в максималната степен, позволена от закона, вече платените Абонаментни такси за Периода на анулиране няма да бъдат възстановени.
 3. Ние ще продължим да Ви предоставяме Решението по време на Периода на анулиране (включително лиценза Ви за Софтуера) и Вие можете да изтеглите всички необходими Потребителски данни през това време.
13.3 ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ПРИЧИНА
 1. Ако една от страните ( Уведомяваща страна) счита, че другата страна е в нарушение на настоящото споразумение (наричано по-нататък "споразумението"). Нарушение), уведомяващата страна може да изпрати уведомление до другата страна за естеството и подробностите на нарушението.
 2. Другата страна ще разполага с 10 работни дни (или повече, по преценка на уведомяващата страна), за да отстрани нарушението (наричано по-долу "нарушението"). Период на коригиране).
 3. След изтичане на периода за коригиране уведомяващата страна ще уведоми другата страна, че:
  1. когато нарушението е било успешно отстранено, че споразумението ще продължи да действа; или
  2. когато нарушението не е било успешно отстранено, това споразумение се прекратява (Известие за прекратяване поради нарушение).
 4. След известие за прекратяване поради нарушение:
  1. вашият Абонамент ще бъде незабавно прекратен и вие и вашите Потребители вече няма да имате достъп до Решението, Потребителските данни или вашия Акаунт; и
  2. ако вие сте уведомяващата страна, няма да дължите никакви допълнителни такси (освен ако по-късно се установи, че прекратяването е било невалидно).
13.4 ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО
 1. При прекратяване на настоящите Условия вече няма да имате достъп до Софтуера, Вашия Акаунт или Вашите Потребителски данни и ние няма да носим отговорност да съхраняваме или по друг начин да запазваме каквито и да било Потребителски данни. Освобождавате ни от отговорност за всякакви загуби или щети, които могат да възникнат от това, че не запазваме никакви Потребителски данни след този момент.
 2. Независимо от прекратяването или изтичането на срока на валидност на вашия акаунт, настоящото споразумение ще продължи да се прилага за всички разпоредби на настоящите Условия, за които поради естеството им може да се очаква, че ще останат в сила и след прекратяването или изтичането им.
14. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 1. Страната, която твърди, че е възникнал спор по или във връзка с настоящото споразумение, не може да започва съдебни производства, произтичащи от или свързани със спора, различни от иск за спешна временна помощ, освен ако тази страна не е изпълнила изискванията на настоящата клауза.
 2. Страната, която изисква разрешаване на спор, възникнал по силата на или във връзка с настоящото споразумение, трябва да изпрати на другата страна или страни по спора писмено уведомление, съдържащо разумни подробности за спора и изискващо разрешаването му съгласно настоящата клауза.
 3. След като бъде изпратено уведомление за спора, всяка от страните по спора трябва да положи максимални усилия за добросъвестно разрешаване на спора. Ако спорът не бъде разрешен в срок от 14 дни (или друг срок, договорен писмено от страните) след датата на уведомлението, всяка от страните по спора може да предприеме съдебно производство за разрешаване на спора.
15. ФОРСИРАНЕ НА СЪБИТИЯТА
 1. Ние няма да носим отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по този договор, ако такова забавяне или неизпълнение произтича от форсмажорно събитие.
 2. Ако настъпи форсмажорно събитие, ние трябва да положим разумни усилия, за да ви уведомим за:
  1. разумни подробности за форсмажорното събитие; и
  2. доколкото е известно, вероятната степен, в която Ние няма да можем да изпълним или ще бъдем забавени в изпълнението на задълженията си по този договор.
 3. При спазване на клауза 15(б), съответното ни задължение ще бъде преустановено по време на форсмажорното събитие, доколкото то е засегнато от форсмажорното събитие.
 4. За целите на настоящото споразумение "Случай на непреодолима сила" означава всяко:
  1. природно бедствие, удар от мълния, метеоритен удар, земетресение, буря, наводнение, свлачище, експлозия или пожар;
  2. стачки или други индустриални действия извън нашия контрол;
  3. война, тероризъм, саботаж, блокада, революция, бунт, въстание, граждански безредици, епидемия, пандемия; или
  4. всяко решение на държавен орган във връзка с COVID-19 или всяка заплаха от COVID-19 извън нашия разумен контрол, доколкото това засяга способността ни да изпълняваме задълженията си.
16. УВЕДОМЛЕНИЯ
 1. Уведомление или друго съобщение до страна по настоящите условия трябва да бъде:
  1. в писмена форма и на английски език; и
  2. доставени по електронна поща на другата страна, на адреса на електронна поща, посочен в поръчката, или ако в поръчката не е посочен адрес на електронна поща, тогава на адреса на електронна поща, който страните използват най-редовно за кореспонденция относно предмета на настоящото споразумение към датата на настоящото споразумение (Имейл адрес). Страните могат да актуализират електронния си адрес чрез уведомяване на другата страна.
 2. Освен ако страната, която изпраща уведомлението, знае или има основание да подозира, че имейлът не е бил доставен на имейл адреса на другата страна, уведомлението се счита за изпратено:
  1. 24 часа след изпращането на имейла, освен ако това не се пада в събота, неделя или официален празник в държавата или територията, чиито закони уреждат настоящото споразумение, като в този случай уведомлението ще се счита за изпратено на следващия работен ден в тази държава или територия; или
  2. когато другата страна отговори,

в зависимост от това, коя от двете дати е по-ранна.

17. ОБЩО
17.1 ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Това споразумение се урежда от закона, приложим в щата Виктория, Австралия. Всяка от страните неотменимо се подчинява на изключителната юрисдикция на съдилищата на щата Виктория, Австралия, и на апелативните съдилища по отношение на всички производства, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение. Всяка от страните неотменимо се отказва от всякакви възражения срещу местонахождението на съдебен процес на основание на това, че процесът е започнал в неудобен за нея съд.

17.2 ОТКАЗ

Никоя от страните по настоящото споразумение не може да се позовава на думите или поведението на друга страна като отказ от право, освен ако отказът не е в писмена форма и не е подписан от страната, която предоставя отказа.

17.3 SEVERANCE

Всяко условие на това споразумение, което е изцяло или частично недействително или неприложимо, се отменя до степента, в която е недействително или неприложимо. Валидността и приложимостта на останалата част от настоящото споразумение не се ограничава или засяга по друг начин.

17.4 СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ

Задължение или отговорност, поета от две или повече лица, или право, предоставено на две или повече лица, ги обвързва или облагодетелства солидарно.

17.5 ВЪЗЛАГАНЕ

Дадена страна не може да преотстъпва, новаторства или по друг начин да прехвърля правата или задълженията си по това споразумение без предварителното писмено съгласие на другата страна.

17.6 ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Настоящото споразумение съдържа цялото споразумение между страните и замества всички предишни преговори, действия, договорености, разбирания или споразумения, изрични или подразбиращи се, във връзка с предмета на настоящото споразумение.

17.7 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 1. (единствено и множествено число) думите в единствено число включват и множествено число (и обратно);
 2. (валута) е препратка към $; или "долар" е към валутата на Съединените щати;
 3. (пол) Думите, обозначаващи даден род, включват съответните думи от всеки друг род;
 4. (дефинирани термини) ако на дадена дума или словосъчетание е дадено определено значение, всяка друга част на речта или граматическа форма на тази дума или словосъчетание има съответното значение;
 5. (лице) позоваването на "лице" или "вие" включва физическо лице, наследство на физическо лице, корпорация, орган, асоциация, консорциум или съвместно предприятие (независимо дали е регистрирано или не), партньорство, тръст и всяка друга организация;
 6. (парти) позоваването на дадена страна включва изпълнителите, администраторите, наследниците и разрешените правоприемници на тази страна, включително лицата, които поемат задълженията по силата на новация, а в случай на попечител включва всеки заменен или допълнителен попечител;
 7. (това споразумение) позоваването на страна, клауза, параграф, график, експонат, приложение или анекс е позоваване на страна, клауза, параграф, график, експонат, приложение или анекс към настоящото споразумение или към него, а позоваването на настоящото споразумение включва всички графици, експонати, приложения и анекси към него;
 8. (документ) препратка към документ (включително настоящото споразумение) се отнася до този документ във вида, в който е променян, новиран, ратифициран или заменян периодично;
 9. (заглавия) Заглавията и думите, изписани с удебелен шрифт, са само за удобство и не влияят върху тълкуването;
 10. (включва) думата "включва" и други подобни думи под каквато и да е форма не е дума за ограничение; и
 11. (неблагоприятно тълкуване) никоя разпоредба на настоящото споразумение няма да се тълкува в ущърб на дадена страна, тъй като тази страна е била отговорна за изготвянето на настоящото споразумение или на тази разпоредба.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СрокОпределение
Конфиденциална информацияозначава информация на или предоставена от страна, която по своето естество е поверителна информация, е посочена от тази страна като поверителна или която другата страна знае или би трябвало да знае, че е поверителна, но не включва информация, която е или става публично известна без нарушаване на поверителността.
Документацияозначава всички ръководства, помощни файлове и други документи, предоставени ви от нас във връзка със Софтуера, независимо дали са в електронна или хартиена форма.
Услуги за хостингима значението, дадено в клауза 4.
Права на интелектуална собственостозначава всички настоящи и бъдещи права на интелектуална и индустриална собственост в целия свят (регистрирани или нерегистрирани), включително авторски права, търговски марки, дизайни, патенти, морални права, права върху полупроводници и схеми, търговски, бизнес, фирмени имена и имена на домейни, както и други права на собственост, търговски тайни, ноу-хау, технически данни, поверителна информация и правото на запазване на поверителността на информацията, или всякакви права на регистрация на такива права (включително подновяване), независимо дали са създадени преди или след датата на настоящото споразумение.
Материалозначава материална и нематериална информация, документи, доклади, софтуер (включително изходен и обектен код), изобретения, данни и други материали на всякакъв носител.
Брой потребители на решението означава броят на Потребителите, на които можете да предоставите Решението в съответствие с Вашия Тип абонамент.
Персоналозначава, по отношение на дадена страна, нейните служители, работници, изпълнители (включително подизпълнители) и представители.
Софтуерима значението, посочено в първия параграф на настоящите Условия.
Съдържание на софтуераима значението, посочено в клауза 7.1(а).
Решениеима значението, посочено в клауза 3.1.
Абонаментима значението, посочено в първия параграф на настоящите Условия.
Абонаментни таксиима значението, посочено в клауза 6 от настоящите Условия.
Период на абонаментозначава периодът на Вашия абонамент за Решението, както е договорено на Уебсайта.
Вид абонаментозначава нивото на достъп до Решението, което сте избрали, както е посочено на нашия Уебсайт или както е договорено по друг начин с нас в писмена форма.
Услуги за поддръжка има значението, дадено в клауза 3.6.
Потребителозначава вас и всеки краен потребител на Софтуера от трета страна, на когото предоставяте Софтуера.
Данни за потребителяозначава всички файлове, данни, документи, информация или други Материали, които са качени в Софтуера от Вас или друг Потребител, или които Вие, Вашият Персонал или Потребители ни предоставяте по друг начин съгласно или във връзка с настоящите Условия, включително всички права върху интелектуална собственост, свързани с тези материали.
Уебсайтозначава уебсайтът с URL адрес, посочен в първия параграф на настоящите Условия, и всеки друг уебсайт, управляван от нас във връзка с Решението.
bg_BGБългарски